Saturday, February 28, 2009

Svarta får i EU-parlamentet

EU-parlamentet vimlar av korrumperade och tvivelaktiga politiker. Om
Lissabonfördraget träder i kraft får dessa "svarta får" mer inflytande över
svenska lagar och regler. Bland EU-parlamentarikerna finns flera som har
blivit fällda för korruption, samregerat med högerextrema partier i sina
hemländer och gjort föraktfulla uttalanden om homosexuella. Listan på
rättsliga dikeskörningar och diskutabla åsikter kan nästan göras hur lång
som helst.

De flesta svenska EU-parlamentarikerna tiger helst i frågan,
trots att det i varje politisk grupp med svenska EU-parlamentariker finns
svarta får.

I Sverige har det här blivit ett slagträ i den politiska debatten.
Junilistan har gång efter annan fått klä skott för vad andra medlemmar i vår
politiska grupp, IND/DEM, sagt eller gjort, något som bidragit till att
sprida en falsk mytbildning om Junilistan. Allt för att vinna billiga
politiska poänger.

För till skillnad från de andra grupperna i parlamentet
har IND/DEM-gruppen enbart tre politiska ambitioner: kritiken av
Lissabonfördraget, motståndet till byggandet av en EU-stat och bekämpandet
av diskriminering av alla de slag.

I alla andra grupper i EU-parlamentet finns däremot en stark vilja att tala
med en röst i fråga om prostitution, narkotikapolitik, invandrings- och
asylpolitik och försvars- och utrikespolitik. Detta är ett problem, då många
politiker och partier i EU-parlamentet har uppfattningar i dessa frågor som
är främmande för de allra flesta svenskar.

Vad jag uppfattar från vårt kommunalråd i Vetlanda, Gunilla Hjelm så är hon
väldigt angelägen att på sin blogg redovisa vilka representanter som sitter
i bänkarna vid sidan av Junilistans EU-delegater.

Om det nu kan hänföras åsikter från den ena gruppen till den andra så tycker
jag att vi ska se vilka som finns hos de andra svenska
partirepresententernas
grupper och då inte minst Centern där Gunilla Hjelm får dela dessa åsikter
med.

Både centerpartiet och folkpartiet tillhör den liberala gruppen i
EU-parlamentet, ALDE. Gruppen är omtalad för att en majoritet av medlemmarna
är narkotikaliberaler och väljer att lägga sig platta inför kampen mot
drogmissbruket. En av gruppens italienska EU-parlamentariker, Marco Cappato
från Lista Emma Bonino, fälldes faktiskt själv för innehav av cannabis 2003.
Det danska inslaget i ALDE är Venstre. I Danmark förlitar sig partiet på
stöd från främlingsfientliga Dansk Folkeparti, vars EU-parlamentariker
Mogens Camre så sent som 2004 sa att muslimer inte är välkomna i Danmark.

I år är det EU-val. Då kan du rösta nej till att mer makt flyttas från
Sverige till EU-parlamentet. Den huvudsakliga striden i EU utmärks inte av
en klassisk motsättning mellan höger och vänster, utan handlar istället om
kampen mellan EU-kritiker och EU-kramare. I den kampen är Junilistan det
politiska alternativet för Sveriges konstruktiva EU-kritiker.

Lars-Olof Reinfeldt
Junilistan/WetlandaListan

Thursday, February 26, 2009

Genomtänkta beslut?

Jag tycker det är svårt att inte få handlingar innan mötet som det skall fattas belut om i Vård och Omsorg.
I dag hände det igen och den här gången var det ett svar till Länsstyrelsen som har gjort en tillsyn ang förändringen av särskilt boenden i Vetlanda till seniorboenden.

På den korta tid som gavs blev jag lite konfunderad över när och vilken information som hade getts enligt förslaget till svar. Eftersom det inte justerats något protokoll så går jag inte in på sakfrågan utan själva sättet att köra över möjligheten att tänka över beslut innan de fattas.

Helgjouren i Vetlanda, Nässjö och Tranås skall stängas och det är delegerat beslut till Sjukhusdirektören i Höglandets sjukvårds område.

Patienterna hänvisas till Eksjö som kommer att få en överbelastning helgtid med betydligt längre väntetider. Längre restider och ökade svårigheter att få vård i tid kommer att drabba många patienter.

Fredagar och måndagar kommer det även att bli överbelastning på vårdcentralerna i Vetlanda, Nässjö och Tranås.
De äldre från särskilt boende och andra kommunala boenden kommer inte att få möjlighet att ta sig med assistans till Eksjö. Det saknas resurser och personal.

Pensionärsorganisationerna protesterar och jag tycker att landstinget bör ta ett nytt beslut som ser vilka negativa konsekvenser som drabbar vården, medborgarna och miljön. Det blir ju betydligt mer tid och resor för länets innevånare som spär på utsläppen från bilarna.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Wednesday, February 25, 2009

Maktfullkomliga VETAB?

I måndags var det styrelsemöte i Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd.

Det framkom uppgifter att VETAB stängt kompostgården i Bäckseda utan att beslut tagits i Fullmäktige.
Detta får ses som nonchalans mot sin uppdragsgivare och egenmäktigt förfarande om detta nu stämmer.

Frågan om kompostgårdarna gick tillbaks till VETAB för utredande hur och på vilket sätt det skall bli en bra lösning för de boende i Vetlanda vad gäller trädgårdskompost och grövre flisråvara från villaägarna.

Natur vännerna och andra miljömedvetna har protesterat och det är ett stark folkligt stöd för att vi skall behålla både kompostgårdarna och förnuftet ang miljön i kommunen.

I ett protokoll från VETAB,s styrelse den 19/1 står att läsa.

"7. Skall kompostgårdarna vara kvar krävs omfattande investeringar för en behövlig upprustning. Någon noggrannare analys av detta har inte gjorts."

Vad ger detta för bild av hur seriös VETAB är i sitt uppdrag?
Arrogans och nonchallans ligger nära.

Det kanske är dags att se över vilka som styr där.

L-O

Monday, February 23, 2009

Abort av "fel" kön

Detta är ett mycket svårt ämne och det finns inga sanningar förutom den själen och samvetet säger inom var och en.
Våldtäkt, sjukdom och liknande problem för abort är inga samvetsproblem.

Att kvinnan bestämmer själv över när och om hon ska göra abort är inte helt sann. Det finns en pappa med och att inte ta hänsyn till dennes vilja är att begå ännu en våldtäkt.

I detta specifika fall är urvalet och grunden av hennes handlande oetisk vad jag känner. Lika oetiskt är det att vi i Sverige tar emot kvinnor för abort från Norge av samma anledning.

Vill kvinnan och mannen specifikt ha ett kön finns IVF att tillgå innan befruktningen skall till och sedan är det bara att plantera det önskade embryot.

Efter 12,e veckan är allt utvecklat och vi har en individ med själ och känsla och att då släcka detta liv ska mycket starka skäl för att vara etiskt riktigt.

Det finns så många som inget hellre vill än att få hjälpa ett barn till världen men som inte får denna möjlighet.
Att få barn är en gåva.

L-O

Sunday, February 22, 2009

Positiv ekonomi

Axpressen är en tidning som kommer ut till anställda och politiker i Vetlanda Kommun.

På sida 2 under rubriken ORDET!
skriver Rolf Adolfsson, kommunchef,

Ang, konjunkturläget att allt är inte nattsvart.
"Kommunens ekonomi är i grunden bra."

Jag är glad för att kommunchefen är positiv.
Det inger hopp.

VBK tog Edsbyn. Starkt.
Det är också positivt.

L-O

Thursday, February 19, 2009

Gunilla Hjelms blogg

Jag tycker det är tråkigt att vårt kommunalråd lägger ner sin blog
Bloggandet är en säkerhetsventil för det fria ordet och människans rätt att uttrycka sina åsikter.

Vi behöver alla göra våra röster hörda även om det inte behagar en del.
Rätten över sin blog har bara den enskilde och att provoceras eller på annat sätt få någon tyst känns inte bra.

Ffa är det viktigt att våra politiker får chansen att ventillera sina personliga åsikter så därför beklagar jag att du Gunilla Hjelm avstår bloggandet och jag hoppas att du snart kommer igång igen. Du behövs i debatten.

FRA är till för politikernas maktkontroll och hemlig avlyssning gagnar de som bestämmer, men övervakningskameror som väl annonserats skyddar oskyldiga medmänniskor i vardagen.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Miljöinspektion

I går onsdag hade vi besök från Vetlanda kommun och miljöinspektion på praktiken.
Inspektören var mycket grundlig och insatt i sitt arbete.
Han förstod hur verksamheten fungerar och vi hade ett mycket bra samtal.

Jag har alltid drivit linjen om att få bort gifter i tandläkarverksamheten och då framförallt kvicksilver i amalgam. Det har inte gjorts några amalgamfyllningar hos mig sedan tidigt 80-tal. Lustgas är som jag skrivit om tidigare, är flera tusen gånger skadligare växthus gas än koldioxid och den är samtidigt skadlig för människokroppen.

Nedan är den nuvarande och reviderade miljöpolicyn som vi eftersträvar.

L-O


Tandläkare Reinfeldts Miljöpolicy Vetlanda 2009 02 04Miljöarbetet är en naturlig del av verksamheten och de prioriterade miljöområdena är;
Avfallshanteringen, energiförbrukningen , användning av farliga kemiska ämnen, läkemedel samt transporter.

Vi arbetar med ständiga förbättringar vid planering, upphandling och att engagera medarbetarna i miljöarbetet, samt välja produkter och kemikalier som ger minsta möjliga miljöbelastning.


Energi

Vi tänker på att minimera koldioxid samt kväveoxid utsläppen för att minska miljöpåverkan vilka kan orsaka irritation i luftvägar och nedsatt lungfunktion.
Minska på energianvändningen genom att stänga av ej använda apparater.
Den billigaste och miljövänligaste kilowattimmen är den som inte är använd.


Läkemedel

Undersökningar visar att läkemedel passerar länets reningsanläggningar utan att brytas ner. Läkemedel är ofta anpassade för att stå emot biologisk nedbrytning och kan därför finnas kvar i miljön en längre tid. Om valet står mellan två läkemedel som har samma nytta för patienten bör därför det alternativ som har minst miljöpåverkan väljas.


Kemikalier

Vi jobbar med att ständigt minska miljöfarliga kemikalier. Många kemikalier är inte tillräckligt undersökta och därför är det osäkert vilken effekt de har på miljön. En del kemikalier är farliga för människors hälsa och kan innebära arbetsmiljörisker.
Vi arbetar med att öka kunskapen om de kemikalier som används i verksamheten, sprida den kunskapen vi har och göra goda kemikalieval.
Onödigt farliga ämnen ska inte förekomma i verksamheten och de kemikalier som finns i verksamheten ska hanteras på ett säkert sätt. Genom att kontinuerligt byta ut farliga kemikalier mot mindre farliga bidrar vi till att uppfylla det nationella miljökvalitets målet “ Giftfri miljö “ samt främja patient och arbetstagarhälsan.


Avfall

Målsättningen är att den totala mängden genererat avfall inte ska öka och att avfall ska tas tillvara i så hög grad som möjligt samtidigt som påverkan och risker för hälsa och miljö minimeras. Vi har infört rutiner som möjliggör en enkel och effektiv sortering av olika avfall. För att minska mängden avfall som uppkommer i verksamheten är det viktigt att vid inköpsprocessen prioritera produkter och material som ingår i kretsloppet. I första hand ska varor väljas som inte påverkar miljön negativt.


Transporter

Det mest effektiva medlet att minska miljöpåverkan är att minska transporter och resande. Transport av miljöfarligt avfall ska ske med hänsyn till mängd, ämnens miljöfarlighet och verksamhetens omfattning.
Transport av amalgamavfall sker i förslutet kärl med märkning av innehållets mängd, typ av innehåll samt vem som det kommer från till av kommunen godkänd avfallshanterings bolag.


Tandläkare Lars-Olof Reinfeldt
Storgatan 13
574 34 Vetlanda
0383 76 15 71

Wednesday, February 18, 2009

Kommunstyrelse 18 Februari

Peder Andre och Åselott Andersson yrkade på mer behövliga pengar för skolan och socialen i KF.
De beskriver var för sig om skolnedläggelser dyra transporter och social utslagning. Fältare dras in, skolläkare skärs ner och de utslagna lämnas åt sitt öde mer eller mindre.

Det blir en dyr kostnad för samhället i framtiden när våra barn fått denna styvmoderliga behandling. Jag förstår deras klagan och håller med att i svåra tider behöver vi en expansiv socialpolitik för att inte förstöra vår framtid. Vad händer?

Dom lägger sig och yrkar avslag på sina yrkanden och går med kommunstyrelsen.

Detta är endast en skenmanöver från deras sida för att vid nästa sammanträde kunna besluta om nedläggning Pauliström och Skede, samt försämringar inom socialen.
Det är så man går i taket och många med mig men det är ju tur att vi har Hjelmtvång i kommunen.

Kommunalrådet som för övrigt underskattar bandyfolket, privata initiativ och den småländska företagsamheten försvara denna taktiska linje.
I VP kan man läsa att hon underskattar kommunchefens förmåga att svara som självständig individ när media besöker. VRA.

Pengar till arbetskläder i vården finns, pengar att behålla skolorna finns, pengar för de drabbade barnen och arbetslösa finns, men man vågar inte lyssna till hjärtat och hjärnan när man tar beslut i fullmäktige utan det är taktik och partilinje som är viktigast. Löften om att inga brukare ska bli lidande vid besparingar och beslut . Vad är dom värda?

Jag är besviken att det inte var fler än jag som kämpade för landsbygdens överlevnad.

De som var där hörde var pengarna skulle tas men detta viftades bort med att dessa är bara siffror (KS 10 miljoner) enligt kontakt med kommunrevisionen och ledamot i socialnämnden. Jag har tidigare informerat att felräkning av index i vård och omsorg kan slå miljoner upp och ner vid utjämningsbidragen. Någon ( vi skattebetalare ) har ju en gång betalat dessa och när vi ändå har avgiftsfrågan uppe så har vi som helhet betalat 84 miljoner från Vetlandas hela kommun till EU. Så pengarna har funnits så vart har dom tagit vägen?

Jag återkommer i frågan och jag tycker det är dags att vi uppvärderar våra medborgare i Vetlanda kommun.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Monday, February 16, 2009

Anders Björk

Moderater med den sanna ideologin lämnar en efter en moderaternas linje i FRA.
Ett Öststats liknande övervakning där makthavarna ser din privata post på nätet är inget som riktiga moderater kan ställa upp på.
Senast i raden är nu Anders Björk och jag förstår honom.

Hemlig avlyssning är tydligen på modet i Vetlanda och kommunalrådet drar sig inte för detta att hålla koll på kommunens tjänstemän. Nog talat om detta som jag tagit upp så många gånger innan.

En kvinna har blivit överfallen natten till söndagen i centrala Vetlanda. Där hade övervakning i form av kameror skyddat medborgarna på ett preventivt sätt.
Detta ville inte GH ha.?

L-O

Junilistan och Reinfeldt

Med anledning av GH intresse för Junilistan så införes detta som en förklaring av hur det ser ut i det verkliga Bryssel och EU.

Junilistan ingår i den politiska gruppen IND/DEM i EU-parlamentet. Denna grupp sitter i opposition och samlar EU-kritiker som säger nej till Lissabonfördraget och bygget av EU-staten. Gruppen tar tydligt ställning mot alla former av rasism och diskriminering. Det finns ingen partipiska i gruppen, utan ledamöterna är fria att rösta efter sitt eget förnuft.

Samtliga politiska grupper i EU-parlamentet innehåller enskilda ledamöter och partier som kan ifrågasättas och kritiseras utifrån ett svenskt politiskt perspektiv. Så ser europeisk politik dessvärre ut. Det är inte svårt att hitta "svarta får" i de europeiska socialdemokratiska, liberala eller kristdemokratiska/konservativa partifamiljerna i EU-parlamentet.

Dessa partier kritiserar gärna andra partigrupper, men tiger om de uppenbara problem de faktiskt har inom sina egna partigrupper. Till de största problemen hör korruption och partifinansieringsskandaler, samverkan med högerextremister, starka narkotikaliberala strömningar och homofobiska åsikter. Centerpartiets grupp består till exempel av danska venstre, som samarbetar med Sverigedemokraternas motsvarighet i Danmark. Centerpartiets grupp har en narkotikaliberal majoritet (se omröstningen om Cataniabetänkandet den 15 december 2004). Ett parti med mycket stark narkotikaliberal aktivism i centerpartiets grupp är Lista Emma Bonino. Mutor och bedrägerier är andra problem som har omgett ledamöter i centergruppen.

Läs Junilistans skrift "Svarta Får i EU-parlamentet" som sammanfattar de problem som finns i respektive partigrupp i EU-parlamentet (från sidan 117 om centerpartiets grupp):
http://www.junilistan.se/files/080929/02008-01_svarta_far.pdf

Det stämmer inte att Junilistan sitter in samma grupp som partiet LPR (polska familjeförbundet). De ledamöter som tillhör detta parti har lämnat gruppen. Det italienska parti Gunnila Hjelm hänvisar till blev uteslutna ur gruppen då de bröt mot gruppens plattform, som tydligt tar ställning mot rasism och främlingsfientlighet.

Värt att notera är att centerpartiet i EU-parlamentet tidigare har suttit i samma politiska grupp (ELDR) som dessa italienare.

Hjelm har nämnt UKIP och uttalanden om arbetskraftsinvandring mm. Men jämför detta med vad labour och tories har uttalat i den brittiska debatten. Se boken "Svarta Får" (länkat ovan) med citat.

Den angelägna kampen mot främlingsfientlighet och extremism gynnas inte av osakliga angrepp. Centerpartiet, folkpartiet, moderaterna, kristdemokraterna, socialdemokraterna - ja alla svenska partier sitter i grupper som innehåller ledamöter med åsikter som är anmärkningsvärda utifrån ett svensk perspektiv. Så ser europeisk politik dessvärre ut.

Avslutningsvis: När det gäller insändare om EU-avgiften så är detta ett viktigt ämne för Junilistan. Inget parti vill ta denna debatt med Junilistan och på allvar diskutera vilka EU-utgifter vi bör skära i. Centerpartiet har röstat för en slösaktig EU-budget och sagt ja till att EU ska få en oberoende direkt inkomst i form av momsinbetalningar från konsumenterna i EU. Så var går gränserna för centerpartiets EU?

Junilistan samlar Sveriges EU-kritiker, såväl borgerliga personer som socialdemokrater. Junilistan anser att EU endast ska arbeta med ett fåtal gemensamma utmaningar, såsom gränsöverskridande miljöproblem och att göra det enkelt att handla och resa mellan EU-länderna. De borgerliga partierna och socialdemokraterna röstar gemensamt för att EU:s makt ska stärkas. Se boken "Med kluven tunga 3" som finns här: http://www.junilistan.se/files/080215/2007_kluven_tunga_3.pdf

Lars-Olof Reinfeldt
Junilistan

Sunday, February 15, 2009

Dolt budskap

Junilistan och WetlandaListan tackar för den uppmärksamhet som nuvarande kommunalrådet i Vetlanda visar dessa partier. Nedan kan gå in på GH blog.

Junilistans massinsändare och sällskap.
http://gunillahjelm.blogspot.com/

Återvinning skulle man kanske kunna kalla det när Junilistan skickar samma insändare till många olika tidningar, säger hon. Jag håller med om att det är så i svensk press och centern är inget undantag, men sedan börjar hon försöken att fålla in politiken i ett försök, att föra in främlingsfientlighet mot bättre vetande.
GH behöver inte gå längre än utanför stadsgränsen så känner befolkningen sig som främlingar till kommunalrådets politik. Skolnedläggelser och dylikt

Försök att sprida irrgångar om värdegrunder hos motståndarnas syften ger en besk smak av främlingsfientlighet som endast slår tillbaks mot rycktesspridaren själv.

----------------------------------------------------------------------------------

"Den grupp som Junilistan tillhör i EU-parlamentet IND/DEM vet jag inte så mycket mer om än att de finns på den allra yttersta högerkanten och att även det nationalkonservativa Polska familjeförbundet och det franska högerkonservativa Mouvement pour la France är med i gruppen. I gruppen ingår också United Kingdom Independence Party som skriver så här när det gäller flyktingar och invandring.

We will freeze immigration for five years, speed up deportation of up to a million illegal immigrants by tripling the numbers engaged in deportations, and have ‘no home no visa’ work permits to ease the housing crisis.


posted by Gunilla Hjelm at lördag, februari 14, 2009
----------------------------------------------------------------------------------

För att garantera demokratiska partimedlemmars ärliga syfte och grundläggande syn på människors lika värde har partierna kontrakt där man skriver under med namnteckning att man delar dessa värderingar.

Här nedan kan de som har tvivel hur svenska demokratiska partier värderar människovärdet ta del av information som inte på några punkter är hemligt material.
Informationen hämtas från de politiska partiernas olika hemsidor. Här Junilistans.

"Junilistans grundläggande värderingar utgår från alla människors lika
värde. Junilistan står för demokrati och tar bestämt avstånd från varje form
av rasism, främlingsfientlighet och diskriminering och ställer upp för
individens möjligheter att bestämma över sin egen tillvaro."


Jag ställer också upp på Junilistans politiska plattform som den beskrivs i
Junilistans idéprogram http://www.junilistan.se/?p=1;4 som innebär bland
annat att EU-samarbetet skall begränsas till att gemensamt finna lösningar
på gränsöverskridande miljöproblem, samt att upprätthålla en väl fungerande
inre marknad.

Sören Wibe utnämndes på torsdagen till ordförande för EU Democrats (EUD).
EUD är en samarbetsorganisation som består av Europas EU-kritiska partier
och som arbetar för att reformera unionen. På programmet för EUD finns krav
på en minskad budget för EU, en reformerad jordbrukspolitik, minskad
byråkrati, och ett större utrymme för den nationella suveräniteten.

Detta är de värderingar som jag delar med många moderater och vi, som står för detta synsätt, kan inte sägas att motverka de linjer som drogs upp hos Moderaterna 2001 i Jönköping.

Att likt Maximilien Robespierre sprida någon slags otrevlig underton i det politiska arbetet gagnar inte den öppna debatten. Vi i Junilistan, WetlandaListan och jag hoppas också att Moderaterna delar den synen på öppen och rakryggad politik.

Vad centern i Vetlanda anbelangar så har jag ingen insyn och smygfilmning är heller inget som jag förordar. Vidare om man går in på GH länkar till tex Christoffer Fjellner så kan man se att han hänvisar till att Junilistans bänkgrannar skulle var knäppskallar och ha konstiga åsikter. Med den logiken så är det väldigt många som sitter grannar med SD i Landskrona och därmed skulle det enligt din logik vara samma sorts folk från andra partier tex Centern som delar dessa åsikter.
Vilka sitter bredvid SD i Sävsjö?

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Saturday, February 14, 2009

Parti tillhörighet

Det snurrar mail runt vad som gäller mitt sätt att se på och agera i partimoraliska och tillhörighetsfrågor. Hjelmen ojar sig och fd centerpartisten Lars-Anders Eriksson numera moderat har problem. Stackars satar. Det är väl på tiden att de får klart för sig hur det står till så de kan gå vidare med sina egna politiska gärningar.

Här följer mailsvar till Jack som drog igång hela debatten. Finns intresse att ta del av ursprungs mailväxlingen tror jag att ni får tillgång om ni mailar Jack.
jack.andreen@telia.com


Hej Jack och ärade debattörer,

WelandaListan är mycket riktigt ett tvärpolitiskt parti som har som sin huvudlinje att verka för samtliga innevånare i Vetlanda oavsett var de bor eller hur deras livssituation ser ut.

Det finns en passus i varje parti och det är när man verkar mot partiets ursprungliga syften och verksamhet så kan man inte sägas uppbära ett moraliskt och juridiskt medlemskap.

Verksamhet mot denna partiets ideologi är inte förenligt med stadgarna hos WetlandaListan.

Moderaterna har en ideologi som antagits och gäller från idéprogrammet 2001 Jönköping.
Jag har ställt upp på detta och inte avvikit från denna linje vare sig före, under eller efter valet.

Moderaterna har som parti svikit sina ideal och ideologi och tillika är de så fega att inte inbjuda valda lokala styrelsemedlemmen tillika vice ordförande i lokala föreningen till ordinarie årsmöte. Då hade det funnits tillfälle att göra klargöranden.

Moderaterna har en klar hembygdsvänlig ideologi och den stämmer väl in i min syn på WetlandaListans politik.
Numera säljer Moderaterna ut Sverige till beslutsfattarna i Bryssel och detta är ej i linje med moderaternas grundideologi.

Junilistan är ett nationellt parti som också följer en linje som vill säkra att besluten tas på lägsta och närmaste nivå sett utifrån din vardagssituation dvs här i Vetlanda vad mig anbelangar och därför finns det heller inga skiljelinjer i moraliskt eller juriskt hänsyn mellan Junilistan och WetlandaListan.

Moderaternas ursprung, Junilistans syfte och WetlandaListans linje är och förblir att motverka onödig byråkrati och att allmänna medel ska användas på bästa sätt för skattebetalarnas väl. Samtliga är emot myndighetsförtryck och att maktelitens belut ligger långt från vardagsmänniskan.

De politiker som avviker från denna linje kan ej sägas verka för dessa partiers bästa.

Vad center står för och agerar vill jag å Gunilla Hjelms vägnar inte kommentera.
Så lågt sjunker vi inte i WetlandaListan men det blir nog ett sjunkande skepp vi får ta över efter nästa val och jag hoppas att dom försöker köra Lindells linje och inte vågar ta beslut för då kanske dom gör minst skada.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Ekonomi och Moderater

Enligt Börje Wilsborn så skrider arbetet med Tjust Kulle projektet framåt med stormsteg. Nyemissionen kommer att innebära många nya miljoner.
Mycket bra enligt mig och jag tror på de som arbetar för detta. De brinner av iver och glädje.

Skolnedläggelserna hänger i luften och nu kan vi även genom dagens VP där Gunnar Holm Kommundelsrådets ordförande i Björköby är orolig för framtiden. Politikerna ser inte ut i kommunen för att förstå, ska de komma får man bjuda ut dem.

Kommunstyrelsen och då c verkar inte vilja förstå detta och har skygglapparna på.
Det blir mycket lättare att lägga ner och dra in på något som man inte har verklighet på.

Rubinen (dagverksamhet och upplevelse för svårt handikappade) har påförts fler brukare än verksamheten tål och personalen (basen)ser ut att mera bli förvarare än pedagoger och det finns risk att inskrivna brukare utan assistent kan komma i kläm då och då. Detta är inte acceptabelt och frågan är när vi har uppdrag granskning med reportage där.

Som vice ordf i Moderaterna Vetlanda ser jag det som mycket märkligt att jag inte fått någon inbjudan till årsmötet som ska hållas nu på måndag (16 febr).

Jag har styrelsemöte i Jönköpings läns tandläkarförening denna kväll men det hade varit trevligt, att få tacka för den tid som varit och att den har varit lärorik.
Jag har lärt mig hur interna turerna går i ett parti och hur man kan vrida ideologin för att vara behjälplig i det kommunala sveket mot medborgarna.

Det finns många bra moderater i Vetlanda och jag hoppas att de växer i sin politiska gärning. Nu införs bara en liten ynka notis i VP 2 dagar före årsmötet.
Det brukar finnas en punkt i dagordningen som tar upp mötets stadgeenliga utlysande.
Jag undrar om det blir bifall där?

Kommunhuset behöver extra pengar för renovering, skolskjutsarna till Skede och Pauliström blir betydligt dyrare än beräknat, fria arbetskläder som lovats av hygienskäl måste till, sociala verksamheten kräver mer nu i lågkonjunktur, skolorna klarar inte sin kvalitet, kommunalrådet äskar mer i lön.

Sammantaget är det mycket som hade behövts prioriterats före än att ge fritidssektorn ett överbidrag på 50 miljoner som jag uppmärksammade kommunfullmäktige på.

Hon har det inte lätt Gunilla Hjelm och jag förstår enligt hennes blog att hon söker lösningar hos Siegmund Freud.

L-O

Thursday, February 12, 2009

WetlandaListans samhällsbyggnad

På Gunilla Hjelms blogg kan man läsa att hon smygfilmat Rolf Adolfsson utan att denne vetat om det. Har hon smygfilmat fler tjänstemän inom kommunen? Kommer filmen att visas på Saga-biografen?

Nu till något viktigare. Mikael Ekvall har en bra artikel i Höglandsnytt vad beträffar samhällsuppbyggnad. Så här kan vi från WetlandaListan svara honom.

Vi håller fullkomligt med dig i din beskrivning av hur ett samhälle byggt
på solidaritet och rättvisa måste byggas.

Du skriver vidare;
"Ett samhälle präglat av tolerans och respekt för människors olikhet. Ett
samhälle där vi inte bedöms och rangordnas efter till exempel ekonomiska
tillgångar, kön, hudfärg, religion eller sexualitet. Detta gör att det är en
självklarhet för mig att idag ta ställning för de grupper i samhället som
missgynnas, förtrycks eller osynliggörs. Man skall kräva och arbeta för
jämlikhet mellan könen, för bi- och homosexuellas likaberättigande, för
funktionshindrades rättigheter och mot rasism och främlingsfientlighet."

Detta är beskrivingen av hur vi i WetlandaListan ser på samhället.

Nu till det som i dagligt tal kallas för "Kvalitetssäkring".

Hur kommer det sig att inte på någon plats på jorden har detta samhälle
kunnat etablera sig som garant för bestående samhällsbygge?
Hur kommer det sig att denna vilja som genomsyrat mänskligheten i långa
tider inte står emot förfall?
Hur kommer det sig att dessa samhällen som byggdes i denna anda avslutas
med en korrupt maktelit som förtrycker folken.

Vi önskar att du lyckas genomföra det du ger uttryck för och gemensamt
med oss i WetlandaListan genomföra ett solidariskt och jämlikt samhälle.
Vi vet, att det ända hållbara mot förtryckande maktelit är, att låta
beslutsfattandet utgå från grunden dvs dig, mig och våra nära och kära.
Där, kommer makten aldrig att förflyttas bort från oss, varken till
Stockholm eller Bryssel.

Därför har vi i WetlandaListan antagit en värdegrund, med hållbar
utveckling för framtiden.
Välkommen till oss Mikael, så gör vi gemensamt en bättre värld.

"WetlandaListans värdegrund"

"Det kommunala självstyret är inte till för kommunpolitiker, det är inte
ens
till för kommunala tjänstemän.

Det är till för att var och en i sin egen vardag ska ha makt
och inflytande över det som angår oss och finns nära.

För makten vare sig börjar eller slutar vid kommunhusen. Den utgår från
köksborden, utifrån var och ens egna val.

Ett framgångsrikt samhälle, som skapar jobb och tillväxt,
kan bara byggas underifrån."


Annie Nielsen
Janne Åsander
Sven-Åke Ek
Lars-Olof Reinfeldt

WetlandaListan

Wednesday, February 11, 2009

Kärnkraft och Barn-leukemi

Ingeli Aalto är numera en frilansande, grävande och mycket potent journalist som vi i Sverige kommer att få se mer av.
Jag lyckades få lite information ang. kärnkraftsdebatten som nu kommer att ta ny fart.

Jag har alltid varit skeptisk till låga doser av strålning som miljöfarlig substans för mänskligheten. Då talar jag om 3G master, kotvågigt blått ljus samt microsubstanser i livsmedel.

Kärnkraften ser jag som en av de renare energimöjligheterna men den måste utvecklas betydligt mer så vi kommer fram till fusionskraften. Problemet är att vi stoppat utvecklingen under mattan pga rädsla och det håller inte. När man läser vad Gunnar Lingren skriver så får man sig onekligen en tankeställare.
Vattenkraften är och förblir det som jag förespråkar och vi har gott om den varan i Sverige. Att slopa kärnkraften och importera luftföroreningar från kol och oljekraftverk är heller ingen framtid.

Nu åter till vad vi bör fästa vår uppmärksamhet när vi går vidare med våra kärnkraftverk i Sverige. Gunnar Lindgren Stockolm har skrivit något som jag gärna vill delge de som nu börjar ropa hej alltför mycket.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan


Gunnar Lindgren anger här några ämnen som kommer ut i luften och vattnet vid kärnkraftsanläggningar;

Några siffror från SSI:

Plutonium-238/Americium-241 Oskarshamn till luft 2003 Block 3 137.000 Bequerel
Polonium-210/Americium-243 Forsmark till luft 2002 Block 2 530.000 - " -
Curium-243/Curium-244 Oskarshamn till luft 2003 Block 3 33.000 - " -

Ovanstående fyra isotoper är alfastrålare av högsta riskklass.


Tritium-3 Ringhals till luft 2004 Block 4 520 000 000 000 Bequerel
Krypton-85 Oskarshamn till luft 1989 100 000 000 000 000 - " -
Kol-14 Forsmark till luft 2002 Block 2 1.200 000 000 000 - " -


"Barncancer runt Barsebäck"

Regionala tumörregistret Universitetssjukhuset Lund gjorde 1997 en studie ang ”Cancerincidens omkring Barsebäcks kärnkraftverk".


När jag håller föredrag om kärnkraften visar det sig att så gott som ingen åhörare känner till att reaktorerna oavbrutet släpper ut kärnkraftsavfall till luften genom skorstenarna och till vattnet med kylvattnet. Detta beror på att konstruktörerna inte kan hitta en metod att ta vara på flytande och gasformigt avfall, utan man var från början tvingad att släppa ut detta runt kraftverket. I stället tror många att kärnkraften är "ren" vilket är direkt fel.
Det visat sig nu enligt flera utländska undersökningar att risken för att barn som bor runt kärnkraftverk skall drabbas av leukemi ökar ju närmare en anläggning man bor. Detta är inte oväntat.

Denna studie gjordes för cirka tio år sedan och bedömdes då inte ge stöd för ökad förekomst av cancer i församlingar runt Barsebäcksverket.

Men mot bakgrund av de nya fynden i Tyskland, USA och andra länder måste detta resultat omvärderas. Det beror på att det är leukemi hos barn, som nu anses vara den viktiga och känsliga indikatorn och inte cancerförekomst rent generellt.

Om vi nu går in i materialet igen ser vi att just akut leukemi har fler fall än förväntat i flera församlingar och att resultaten är signifikanta:

Kävlinge: 20 fall av kron. lymf. leukemi mot förv. 12,2. (Signifikant)

Barsebäck: 3 fall av akut leukemi mot förv. 0,6 (Signifikant)

Borgeby + Flädie: 11 fall av akut leukemi mot förv. 5,2 (Signifikant)

Flera undersökningar runt om i världen visar nu ökad förekomst av leukemi runt kärnanläggningar – tidigare beräkningsmetoder anses felaktiga

“Cancer vanligare bland barn i närheten av tyska kärnkraftverk"

Fler barn insjuknar i cancer ju närmare en kärnkraftanläggning de bor. Till stor del handlar det om leukemi, säger en alldeles färsk forskarrapport från Tyskland. Någon förklaring till de många cancerfallen ger rapporten inte.

Rapporten har väckt stor uppståndelse i Tyskland, inte minst bland politiker. Den tyska miljöministern Sigmar Gabriel har reagerat försiktigt och vill att undersökningen ska kontrolleras.

In diesen Tagen erscheinen zwei wissenschaftliche Veröffentlichungen über eine neue

Studie des Deutschen Kinderkrebsregisters in Mainz. Das Ergebnis: In Deutschland

findet man einen Zusammenhang zwischen der Nähe der Wohnung zu einem

Kernkraftwerk und der Häufigkeit, mit der Kinder vor ihrem fünften Geburtstag an Krebs und besonders an Leukämie erkranken.


CHILD LEUKEMIA DEATH RATES INCREASE NEAR U.S. NUCLEAR PLANTS
RISES GREATEST NEAR OLDEST PLANTS, DECLINES NEAR CLOSED PLANTS

New York, . Leukemia death rates in U.S. children near nuclear reactors rose sharply (vs. the national trend) in the past two decades, according to a recent study.

The greatest mortality increases occurred near the oldest nuclear plants, while declines were observed near plants that closed permanently in the 1980s and 1990s. The study was published in the most recent issue of the European Journal of Cancer Care.

The study updates an analysis conducted in the late 1980s by the National Cancer Institute (NCI). That analysis, mandated by Senator Edward M. Kennedy (D-MA), is the only attempt federal officials have made to examine cancer rates near U.S. nuclear plants.

U.S. Rep. Edward J. Markey (D-MA), a senior member of the House Energy and Commerce Committee, said

"Nothing is more important to American families than the health of their children. It is critical that we continue to improve our understanding of the causes of child leukemia and learn how this heartbreaking disease be prevented, therefore this study deserves critical consideration."

Actor and advocate Alec Baldwin said

"exposure to ambient levels of radiation near nuclear reactors used by public utilities has long been suspected as a significant contributor to various cancers and other diseases." Baldwin, who has a long-standing interest in radiation health issues, adds "nuclear power is not the clean, efficient energy panacea to which we are presently being reintroduced. It is dirty, poses serious security threats to our country, and is ridiculously expensive. Nukes are still a military technology forced on the American public with a dressed up civilian application."

Study authors were epidemiologist Joseph Mangano MPH MBA, Director of the Radiation and Public Health Project and toxicologist Janette Sherman MD of the Environmental Institute at Western Michigan University. They analyzed leukemia deaths in children age 0-19 in the 67 counties near 51 nuclear power plants starting 1957-1981 (the same counties in the NCI study). About 25 million people live in these 67 counties, and the 51 plants represent nearly half of the U.S. total).

Using mortality statistics from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, Mangano and Sherman found that in 1985-2004, the change in local child leukemia mortality (vs. the U.S.) compared to the earliest years of reactor operations were:

An increase of 13.9% near nuclear plants started 1957-1970 (oldest plants)
An increase of 9.4% near nuclear plants started 1971-1981 (newer plants)
A decrease of 5.5% near nuclear plants started 1957-1981 and later shut down
The 13.9% rise near the older plants suggests a potential effect of greater radioactive contamination near aging reactors, while the 5.5% decline near closed reactors suggests a link between less contamination and lower leukemia rates. The large number of child leukemia deaths in the study (1292) makes many of the results statistically significant.

The Mangano/Sherman report follows a 2007 meta-analysis also published in the European Journal of Cancer Care by researchers from the Medical University of South Carolina. That report reviewed 17 medical journal articles on child leukemia rates near reactors, and found that all 17 detected elevated rates. A January 2008 European Journal of Cancer article that found high rates of child leukemia near German reactors from 1980-2003 is believed to be the largest study on the topic (1592 leukemia cases).

The carcinogenic effects of radiation exposure are most severe among infants and children. Leukemia is the type of childhood cancer most closely associated with exposures to toxic agents such as radiation, and has been most frequently studied by scientists. In the U.S., childhood leukemia incidence has risen 28.7% from 1975-2004 according to CDC data, suggesting that more detailed studies on causes are warranted.

The Radiation and Public Health Project is a non profit group of health professionals and scientists based in New York that studies health risks from radioactive exposures to nuclear reactors and weapons tests. RPHP members have published 23 medical journal articles on the topic. A copy of the child leukemia article (PDF or faxed) is available upon request from Mangano and is also availale online by clicking here.


Cancer risk around the nuclear power plants of Trillo and Zorita (Spain).

Silva-Mato A, Viana D, Fernandez-SanMartin MI, Cobos J, Viana M.

Department of Sanitary and Socio-Medical Sciences, Area of Preventive Medicine

and Public Health, Biostatistics and Epidemiology Units, University of Alcala,

Madrid, Spain. Guadalajara University Hospital, Guadalajara, Spain.


Aim: To investigate the association between cancer risk and proximity of place

of residence to the Guadalajara nuclear power plants: Trillo and Zorita.

METHODS: Case-control study. Cases were patients admitted with cancer and

controls were non-tumorous patients, both admitted to Guadalajara Hospital

(period 1988-99). Exposure factor: place of residence (areas within 10, 20, and

30 km of each plant). Odds ratios (ORs) of those areas closest to the plants

were calculated with respect to those furthest away; a linear trend analysis was

also performed. RESULTS: In the extreme areas in the vicinity of Trillo, an OR

of 1.71 was obtained (95% CI 1.15 to 2.53), increasing in magnitude in the

subgroup of more radioinducible tumours and in the period considered as

post-latency (1997-99). Risk increased linearly with proximity to the two

plants, significantly in Trillo (p < 0.01) but not in Zorita (p = 0.19).

CONCLUSIONS: There is an association between proximity of residence to Trillo

and cancer risk, although the limitations of the study should be kept in mind

when interpreting the possible causal relation.

Monday, February 09, 2009

Jämställdheten och Löften hos politiker

WetlandaListan har haft styrelsemöte i kväll och där vi bla antagit "CEMR".
"Europeisk Deklaration Om Jämställdhet Mellan Kvinnor Och Män På Lokal Och Regional Nivå"

Jämställdhets arbetet är en process som är en viktig del i det politiska arbetet.

En annan viktig del i politiskt arbete är att hålla löften och då tänker jag på löftet till vård och omsorgspersonalens om arbetskläder.
Hygienen är en viktig bit för att inte smitta sprids från brukare till brukare eller mellan personal.

Löftet att ha kvar skolorna i Pauliström och Skede syns också vara som bortblåst från den politiska ledningen. Detta skapar dåligt förtroende till makthavarna i Vetlanda Kommun.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Sunday, February 08, 2009

Sant eller falskt?

92-åriga Jiang Aizhan från provinsen Fujian i Kina klagade över smärta i käkarna.
Barnen tittade och hittade ett tiotal nya tänder i gummans mun.

I det gamla Rom hade välbeställt folk speciella tandrensare anställda.
Det var slavar som petade tänderna på husbonden och hela hans familj.

För 5000 år sedan borstades tänder med en blandning av grön blyerts, kopparacetat, honung och pulvriserad flinta.

I magen på en tiokilos-torsk hittades holländaren Cor Stoops löständer, som han tappat i havet två månader tidigare.

Under 35 år drog italienska munken broder Giovanni Batita Orseniga ut 2 000 744 tänder på folk. Han sparade allt i tre stora lådor.

Svar;
Allt är sant.

L-O

Saturday, February 07, 2009

Kommunal demokrati?

Man blir inte annat än förvånad när Jan-Erik Josefsson och Sven Toll finner det anmärkningsvärt att kommunledningen inte får ta del av synpunkter i den utsträckning
de kommit in till " Synpunkt Vetlanda "

Kommundelsrådet som är denna länk har år efter år framfört befolkningens synpunkter och det kommunledningen då gjort är att lägga detta till handlingarna.

-Vi vill ha reda på vilka faktiska synpunkter och klagomål som kommit in.
-Det behöver vi för att gå vidare, menade Jan-Erik Josefsson.

Jag tycker detta är ynkligt. Det är som dom kastar sten i glashus.
Ni bryr er ju inte ens om att ta folket på allvar i vanliga fall.

Arbetsgrupperna i Skede och Pauliström framför verkligen synpunkter som kommunledningen borde ta till sig.

Att smyga och smussla med snabba beslut är väl knappast att föredra även för Jan-Erik Josefsson. Det är troligt att skolskjuts kalkylerna inte går Hjelmen och skolnedläggarna i händerna utan blir betydligt dyrare.

Jag önskar att så många barn och föräldrar som möjligt kommer att infinna sig i Kommunfullmäktige när beslutet om nedläggning skall tas.
Då kommer jag att be kommunalrådet att se dessa barn i ögonen och att hon ska säga;

"Jag bryr mig inte om er och era argument. Jag lägger ner er skola och ni ska få en längre och otryggare skolgång framöver med mera restid."

Jag anvisade lösning men fullmäktige tog sitt beslut.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Friday, February 06, 2009

Värdegrund

"Det kommunala självstyret är inte till för kommunpolitiker, det är inte ens
till för kommunala tjänstemän.

Det är till för att var och en i sin egen vardag ska ha makt
och inflytande över det som angår oss och finns nära.

För makten vare sig börjar eller slutar vid kommunhusen. Den utgår från
köksborden, utifrån var och ens egna val.

Ett framgångsrikt samhälle, som skapar jobb och tillväxt,
kan bara byggas underifrån."

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Thursday, February 05, 2009

Barnfamiljer

Kommunalrådet som snodde 1 kronas tomterna från Klas Håkansson är nu ute i etern och gör en promotion för Vetlanda som kommunen som ska locka med sjönära tomter för att få folk att flytta till kommunen och ffa landsbygden.

Jag tycker idén är bra men när radion frågar vilka som ska flytta dit anger Gunilla Hjelm att det är förhoppningsvis barnfamiljer.????!!!

Hon jagar ju bokstavligt barnfamiljer från landsbygden genom att lägga ner skolorna runt om i kommunen. Hon vill sänka vården och omsorgen med hänvisning till statistik som visar att kommunen har för höga kostnader för detta jämfört med andra kommuner.

Jag ser detta mer som en social katastrof som vi tyvärr måste genomlida i väntan på bättre tider när beslutsfattarna inte fattar hur verkligheten ser ut.

I vård och omsorg finns det mycket pengar att hämta inom LASS som är en stor minuspost. Inte pga att brukarna ska få försämringar utan att givna beslut måste vara rätt. För dålig överensstämmelse med beviljad tid med för lite utnyttjat och/eller för mycket uttag ger minus. Rätt bedömning ger rätt statistik som i sin tur kan medverka till att Vetlanda får rätt tal i utjämningsbidragen. Detta kan skilja på miljoner. Värnamo är en förgångskommun på detta område.

Morgonskiftet i Radio Jönköping debatteras flitigt i Jönköpings Posten.
Detta tjatter från de två damerna går många på nerverna, och jag håller med de flesta insändarna att vi borde få denna sortens skräp bort från lokalradion, så man slipper vänta till kl 9, för att njuta av vår i vanliga fall trevliga Radio Jönköping.
Dan Segerson som insändar skribenten skriver, gör patetiska försök att försvara detta trams.

L-O

Wednesday, February 04, 2009

Centerns ideologiska missfall

Ekonomi tycks inte vara Vetlanda kommuns starkaste sida. Det är ju tänkt att samla i ladorna vid högkonjunktur,
men den centerledda kommunstyrelsen har med labil ekonomistyrning försatt Vetlanda i en onödigt svår sits där
prioriteringarna slår på fel grupper.

Det vi nu bevittnar är ännu ett ideologiskt missfall i politiken. Centern som säger sig värna om landsbygdens befolkning,
lägger ner skolorna i Pauliström och Skede. Därmed kommer dessa samhällen, likt övriga som fått samma behandling,
att gå en långsam död till mötes om inga radikala insattser görs.

Under Lindells tid var ekonomin svag och Hjelm tycks tyvärr fortsätta den negativa trenden med den skillnaden att det
är skolbarn, gamla och sjuka som nu blir de som får bära det tyngsta lasset.

Det behövs en förändring. Föräldrarna i Pauliström visar att det i byarna runt Vetlanda finns både energi och vilja att
jobba hårt för att deras samhällen skall få en framtid. De förstår att framtiden ligger i sina barns trygga uppväxt och de är
beredda att kämpa hårt för sin överlevnad.

Att då mötas av ett kommunstyre som inte prioriterar rätt grupper och saknar förståelse för bygdens överlevnad är
tyvärr ett politiskt missfall av värsta graden.
Det finns lösningar men när kompetensen tryter får vi dras med det tills nästa val. Tyvärr.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Tuesday, February 03, 2009

Svar till Dan Ljungström

Dan Ljungström är tydligen den som har hand om EU-bidragen till Vetlanda Kommun.
Det ska finnas en tjänsteman som har den samlade funktionen och inte något löst leadersnack från en politiker.

Jag vill härmed fråga hur många miljoner har Dan Ljungström kammat hem till Vetlanda för att förstärka möjligheten för landsbygden att leva och utvecklas? Det är sådan åtaganden som en kommun har skyldighet att bevaka. Därför behövs en EU-samordnare.

Den svenska EU-avgiften utslaget per medborgare är omkring 3 300 kronor per
person. En tvåbarns familj bidrar därmed med 13 200 kronor per år till EU.
För invånarna i Vetlanda kommun motsvarar detta totalt cirka 84 miljoner
kronor till EU-budgeten per år.

Hur många av dessa miljoner kan Dan Ljungström svara för att han fört tillbaka till Vetlandaborna?

Vidare kan man ifrågasätta om EU gör skäl för inbetalad avgift.

En halverad EU-avgift skulle innebära att Vetlanda kommuns
invånare betalar 42 miljoner mindre per år till EU. För dessa pengar kan man
anställa 130 personer inom t ex skola eller äldreomsorg.

Om EU-avgiften halverades och pengarna gick tillbaka till kommunen skulle kommunalskatten kunna sänkas med 1 krona.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Monday, February 02, 2009

Äntligen riktig energipolitik

Tänk vad skönt att svenska befolkningen och en del partier börjar nyktra till i energifrågan. Det är ju miljövänligare med nya bilar än gamla som spyr ut mer koldioxid.

Det är naturligtvis också bättre miljövård att ersätta gamla kärnkraftverk med nya.
Det är mycket bättre än som gamla regeringar föredrog att lägga ner Barsebäck och importera el gjord på kol, olja och koks.

Äntligen kanske de flesta börjar förstå att det finns en utveckling inom kärnkraften om man inte är rädd för teknologin så vi kan gå vidare mot fusionskraft och bridreaktorn. Då kan vi börja prata om ren energi.

Kan vi sedan få makthavarna att sluta stödja etanolen som bränsle och gå över till metanol så börjar vi snart klara energihushållningen själva i Sverige.

Naturligtvis ska vi satsa vidare på vatten och solkraft, men förstör inte vår naturtillgång som rekreation och orördhet med vindflöjor som ger så lite i utbud och som förstör Sverige som turistland.

Kommuner och landsting bör satsa på småskalig energi i sina anläggningar och det samma gäller Tjust Kulle eller SAPA-hallen. Lägg solpaneler på taket och ha is gratis året om.

Detta är vad jag vill se som miljövård.

L-O