Monday, March 07, 2011

EU:s vattendirektiv

Interpellation till Miljö och Byggnämndens ordförande

EU:s vattendirektiv;

EU införde ett ramdirektiv för vatten år 2000. Genom vattendirektivet skapar EU
ett helt nytt sätt att jobba med vattenfrågor inom unionen. I direktivet slår EU fast att det behövs samarbete över nationsgränser för att vi ska vara säkra på att det finns vatten av god kvalitet även i framtiden. Vattenarbetet ska utgå från naturens egna vattengränser, så kallade avrinningsområden, för att komma till rätta med brister i vattenmiljö och vattenkvalitet.
Medlemsländernas insatser ska bland annat;

a.. främja hållbar användning av vatten
b.. förhindra att vattenekosystemen försämras
c.. minska förorening av grundvattnet
d.. minska utsläpp av farliga ämnen
e.. minska effekterna av översvämningar och torka
f.. underlätta arbetet med att uppnå internationella avtal om vatten och
även hav.

Direktivet omfattar grundvattnet och alla typer av ytvatten, det vill säga
sjöar, vattendrag och kustvatten, men däremot inte öppet hav. Alla
EU-länderna ska arbeta på liknande sätt med vattenfrågor för att nå målen i
EU:s vattendirektiv. Arbetet med vattenförvaltningen sker i sexårsperioder.
Den första ska vara avslutad i december 2015. Då är målet att alla vatten
ska ha uppnått god status.

Tungmetaller från glasbruk och ytbehandlingsindustrier. Slam med gifter från
nedlagt reningsverk, dagvatten från vägar och biltvättar. Bakterier från
fåglar är ämnen som ständigt pålagras Kvarndammen och Vetlandabäcken.
Emådalens vattensystem är det som drabbas när fyllnadsgraden når max.

Med anledning av min motion om att Vetlanda kommun sanerar och
iordningställer Kvarndammen samt ovanstående EU-vattendirektiv ställer
jag denna interpellation till Miljö och byggnämndens ordförande;
Hur ser agendan ut för att Vetlanda kommun skall uppfylla och expediera
dessa skärpta krav inom EU,s regelsystem?
Tidsplan och resurstilldelning?

Vetlandabäcken och omgivande vattensystem är en nödvändighet för en ren
miljöbiotop för framtida rekreationsområde.
Sportfiske, kräftfiske samt badmöjligheter tillhör livskvalitet för både
gamla och unga i den framtida Miljökommunen Vetlanda.

För ytterligare synpunkter hänvisar jag till min motion om att Vetlanda
kommun sanerar Kvarndammen och tillhörande vattenvägar.

Lars-Olof Reinfeldt (mp)
Ledamot av Fullmäktige.