Monday, February 19, 2007

Ökad rättssäkerhet

Med någorlunda insyn i vår domstolsverksamhet har jag förstått, att det rullar en enorm massa pengar ur skattekronorna.

Ett säkert rättsväsende där alla har rätt att få sin dom omprövad, är nödvändig för våra medborgare. Detta får vi aldrig tumma på.

En anklagad som är övertygad, att han har blivit oskyldigt dömd skall och bör uppmanas att överklaga.

Det verkar som, att det däremot är mer regel än undantag, att en dömd överklagar mer i vinstsyfte, det kan ju tänkas att domen blir lägre och straffet sänks.

Det är fastlaget att man kan inte få strängare straff än det blev i tingsrätten oavsett utgången. Så varför inte chansa?

Det är här pengarna rullar för oss skattebetalare. Det känns som om det okynnesöverklagas en hel del. Den dömde har ju inga betänkligheter på att det är du och jag som betalar.

Det borde kunna riskeras en 50% ökning av straffet eller så åtminstone en 25% ökning vid okynnes överklagan. Då skulle vi snabbt få ner kostnaden i våra domstolar.

Detta skulle om inte annat kunna läggas på ännu bättre utredningar så de fula fiskarna fångas ännu lättare.

Om åklagaren överklagar infaller en automatiskt omprövning och vi kan få nya och förhoppningsvis ännu bättre domar. Detta kostar inte mer än om överklagan endast kommer från den dömde.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

Saturday, February 17, 2007

Ansvarsfull sjukvårdspolitik

Landsbro och tre andra primärvårds centraler är föreslagna att läggas ut på entreprenad.

Svårigheten att få läkartjänsterna besatta ses som anledningen till att pröva en ny driftsform.
Även personalen skall med hjälp, stöd och utbildning ges möjlighet att driva vårdcentralen i egen regi.

Vi har en moralisk skyldighet genom skattefinansierad vård verka för att alla i Sverige oavsett bostadsort ges en rimlig tillgång till säker och kvalitativt bra vård.

Konkurrensutsatt vård är bra i det att den sporrar till höjd kvalitet och bättre bemötande av våra samhällsinnevånares krav på tillgång till efterfrågad sjukvård.

I större orter är tillgången och möjligheterna till denna form av vårdsektor betydligt bättre än på små orter likt Landsbro.

För landstingets del skulle det lösgöras betydande summor om vi i stället sattsade på en privatiserings struktur i Jönköping där tillgången på konkurrerande vårdföretag och enskilda intressenter är god.

Vår skyldighet att tillgodose innevånarna på mindre orter skulle underlättas med utökade resurser som lösgjorts från landstingets budget.
Ökade löner och bättre arbetsvilkor skulle vara bra medel för rekrytering av primärvårdspersonal.

Vi skulle med andra ord få en säkrad sjukvård på mindre orter där detta även skulle verka för en mera intressant marknad för andra intressenter, typ privata.
Ensamma aktörer tenderar att höja priserna mer än marknaden ser som skäligt och med denna inriktning av politiken får vi vi en fungerande sjukvård till rimlig kostnad.

Lars-Olof Reinfeldt (m)
www.reinfeldt.org

Sunday, February 04, 2007

Ingemar Jonsson i Millebo

Jag har just nåtts av budet att Ingemar i Skirö har lagt igen sin färd på livets stig.

Jag kommer att sakna denna starka kraft och röst för de svaga, utsatta, sjuka och handikappade i Vetlanda och Jönköpings län.

Trots många svårigheter och motgångar arbetade han oförtrutet vidare på att försöka påverka Länstrafiken och politikerna så att sjukresorna och färdtjänsten bättre förstod hur den handikappades situation gestaltade sig.

Hans kunskap om regelverk och tillämpningar är det få som nådde upp till.

Vi har mist en på-drivande individuell kraft som är så viktig för att utvecklingen skall gå framåt, så att de försoffade politikerna inte skall självgoda kunna luta sig tillbaka i sin självgodhet och låta misslyckade projekt vandra vidare i tiden där fler enskilda drabbas.

Camillas tröst och Ingemars livsgärning tror jag kommer att bäras vidare i deras barns framtid.

Tack för att jag fick lära känna dig.

Lars-Olof Reinfeldt

Göta Hovrätt

I lördags fick jag och många fler från södra Sverige insyn och kunskap hur Göta Hovrätt arbetar och verkar.

Personalen tycks vara mycket kompetent och personalvänlig.

Vi blev mycket proffsigt bemötta och jag ser fram mot många givande stunder där.

Det är nästan otroligt att de handlägger i genomsnitt 1400 brottsfall och 900 tvistemål per år med tanke på att det redan sållats en del i tingsrätten.

Min första konfrontation med kommande fall skrämmer mig något när man blir varse hur många som kör bil med narkotika i kroppen.

Vi har ett oerhört ansvar att göra Sverige bättre.

L-O

Thursday, February 01, 2007

Offentlig handling

Protokoll fört vid möte med Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd.

Tid: Måndagen den 22 januari 2007 kl. 18.00 – 20.00
Plats: Bibliotekets sammanträdesrum 2
Närvarande: Lars-Olof Reinfeldt, Anders Sturesson, Anna Rang, Jörgen Samuelsson, Leif Jardbring, Harald Jonsson, Kjell Ranstig, Almuth Holmqvist.
Ej närvarande: Sven Leek

§ 1
Ordförande Lars-Olof Reinfeldt hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2
Till sekreterare valdes Almuth Holmqvist, Justerare Leif Jardbring och Lars-Olof Reinfeldt.

§ 3
Ordförande läste upp kommundelsrådens arbetsuppgifter och styrelsemedlemmarnas roll samt ansvar. Eventuella papper eller räkningar lämnas till Margareta på kommunkansliet.

§ 4 Namn på nya skolan
Namn på nya skolan diskuterades. Majoriteten förordade Parkskolan som det naturliga valet. Främst p.g.a. närheten till Folkets Park och att markområdet tidigare tillhört Folkets Park.

§ 5 Förslag på områdesnamn
Förslag på områdesnamn som museet och tekniska kontoret har upprättat angående stadsdelar i Vetlanda och Bäckseda diskuterades. Kommundelsrådet har inga avvikande synpunkter utan godkänner lagda förslag.

§ 6 Trafiken på vägsträckan Mellangården - Norrvägen
Trafiken på vägsträckan Mellangården - Norrvägen är besvärlig och störande för de boende. Mycket beroende på buskörning med s.k. EPA-traktorer. Klagomål har framförts tidigare, men inget har hänt. En lösning kan vara sänkt hastighet och/eller farthinder. Kommundelsrådet vill ha svar från Tekniska förvaltningen samt av kommunstyrelsen till nästa sammanträde på hur man tänker lösa problemet.

§ 7 Detaljplan Pukaregården 1:1
Detaljplan Pukaregården 1:1. Kioskägaren vill friköpa marken som kiosken står på. Kommundelsrådet har inga invändningar utan tillstyrker föreslagen planändring.

§ 8 Brist på livsmedelsaffärer i centrum
Ett brev som påtalar bristen efter ICA-näras nedläggning har kommit till kommundelsrådet som instämmer i brevskrivarens kritik. Äldre och handikappade är särskilt drabbade. Hur ser kommunens ansvar ut?

§ 9 Utbyggnad av Pressbyrån på Bangårdsområdet
Utbyggnad av Pressbyrån på Bangårdsområdet till att omfatta även livsmedelsförsäljning diskuteras. Kommundelsrådet beslöt att bjuda in Tekniska kontoret och Planavdelningen till nästa sammanträde för att få information om planerna med Bangårdsområdet.§ 10 Önskemål om Boulebana
Önskemål om Boulebana på gamla tennisbanan i Bäckseda har framkommit. Kommundelsrådet ställer sig bakom önskemålet och lämnar frågan vidare till Tekniska kontoret. Verkställan under våren ser vi som en rimlig tidsplan. Att främja idiella initiativ ligger helt i linje med kommundelsrådets policy.

§ 11 Klagomål på Pub Chaplin
Klagomål på Pub Chaplin har framkommit. Det är lätt att få tillträde till balkonger på fastigheten efter utbyggnaden. Likaså är musiken störande och en omfattande nedskräpning utanför. Det är heller inte ovanligt att pubens gäster urinerar i omgivningen. Kommundelsrådet anser att fastighetsägaren har skyldighet att vidta lämpliga åtgärder.

§ 12 Nedskräpning
Nedskräpning i naturen är på många håll ett problem. Många skapar egna soptippar där man tömmer skottkärror o. dyl. Flera förbudsskyltar efterfrågas.

§ 13 Upprustningen av Vetlandabäcken
Upprustningen av Vetlandabäcken har ännu inte påbörjats. Närliggande tomtägare har muntligen framfört klagomål. Kommundelsrådet förväntar sig en redovisning från Tekniska kontoret om tidsplan m.m.

§ 14 Busliv med nedskräpning
Busliv med nedskräpning och drickande runt torget är vanligt under helgerna. Dels är det förfulande med mycket skräp i området, dels drar det till sig många kajor som skränar, lortar ner och stör omgivningen. Övervakningskameror är ett bra förslag för att minska nedskräpningen och öka tryggheten. En kraftig ansning av alla träd i centrum skulle även hindra kajornas gömställen.

§ 15 Platsen runt bronskalven
Platsen runt bronskalven på torget skulle kunna göras mer attraktiv. Ett blomsterarrangemang med sittplatser och kanske även en enkel kaffeservering i första hand på tisdagar men även andra dagar under sommarsäsongen skulle vara bra för torgbilden.

§ 16 Trafiksituationen vid torget
Trafiksituationen vid torget på tisdagarna är inte bra. Flera alternativ diskuterades. Bl.a. att flytta in torgstånden längre in mot torget så gångbanan hålls fri från försäljning. En markerad avskiljning mellan cykelbana och gångbana skulle hindra gående från att nyttja cykelbanan som trottoar. Det sker ideligen insidenter. Man kan också stänga av körfältet närmast torget för biltrafik på tisdagar vilket ger en lugnare trafikmiljö.
Kommundelsrådet avser att bjuda in en representant från Blickpunkt Vetlanda för att höra deras planer beträffande torget.

§ 17 Gatubelysningen på Storgatan
Gatubelysningen på Storgatan vid övergångsställen och längs med apoteksparken är för svag. En ansning av träden så ljuset kommer ned till trottoaren är behövlig. Vid övergångsställena bör det vara en extra belysning av säkerhetsskäl. Det finns punktbelysningar i form av små solceller som fungerar väl där de används. Detta är ett billigt och miljövänligt alternativ.

§ 18 Namnsättning av rondellerna
Namnsättning av rondellerna diskuterades. Kommundelsrådet medverkar gärna med förslag till namn på dessa.


§ 19 Prästgårdens bevarande
Prästgårdens bevarande och framtida funktion diskuterades. Kommundelsrådet efterlyser kommunens planering.

§ 20 Nya industriområdet vid Norget
Nya industriområdet vid Norget diskuteras. Vid västlig vind, vilken är mest vanlig, blåser alla utsläpp in över tätorten. Kommunen bör ha stor försiktighet vid etableringar i området vad gäller miljöpåverkande utsläpp.

§ 21 Anslagstavlor saknas
Anslagstavlor saknas i Vetlanda. Önskemål har i brev framförts till kommundelsrådet om fler anslagstavlor. Kommundelsrådet anser att längs med Lasarettsgatan vid lekparken kan det sättas upp en stor anslagstavla som skulle tillfredställa kommuninnevånarnas krav på en bred och mångsidig information.

§ 22 Informationstavla saknas
Informationstavla saknas vid infarten från Kalmar, väg 31. Kommundelsrådet önskar svar på varför befintlig tavla är borttagen.

§ 23 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde för kommundelsrådet fastställs till den 26/3 –07. kl. 18.00. Fram till dess förväntas svar och synpunkter på ärenden som finns noterade i protokollet från Kommunstyrelsen och berörda nämder..


Almuth Holmqvist Sekreterare


Justeras:
Lars-Olof Reinfeldt Leif Jardbring