Thursday, February 01, 2007

Offentlig handling

Protokoll fört vid möte med Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd.

Tid: Måndagen den 22 januari 2007 kl. 18.00 – 20.00
Plats: Bibliotekets sammanträdesrum 2
Närvarande: Lars-Olof Reinfeldt, Anders Sturesson, Anna Rang, Jörgen Samuelsson, Leif Jardbring, Harald Jonsson, Kjell Ranstig, Almuth Holmqvist.
Ej närvarande: Sven Leek

§ 1
Ordförande Lars-Olof Reinfeldt hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2
Till sekreterare valdes Almuth Holmqvist, Justerare Leif Jardbring och Lars-Olof Reinfeldt.

§ 3
Ordförande läste upp kommundelsrådens arbetsuppgifter och styrelsemedlemmarnas roll samt ansvar. Eventuella papper eller räkningar lämnas till Margareta på kommunkansliet.

§ 4 Namn på nya skolan
Namn på nya skolan diskuterades. Majoriteten förordade Parkskolan som det naturliga valet. Främst p.g.a. närheten till Folkets Park och att markområdet tidigare tillhört Folkets Park.

§ 5 Förslag på områdesnamn
Förslag på områdesnamn som museet och tekniska kontoret har upprättat angående stadsdelar i Vetlanda och Bäckseda diskuterades. Kommundelsrådet har inga avvikande synpunkter utan godkänner lagda förslag.

§ 6 Trafiken på vägsträckan Mellangården - Norrvägen
Trafiken på vägsträckan Mellangården - Norrvägen är besvärlig och störande för de boende. Mycket beroende på buskörning med s.k. EPA-traktorer. Klagomål har framförts tidigare, men inget har hänt. En lösning kan vara sänkt hastighet och/eller farthinder. Kommundelsrådet vill ha svar från Tekniska förvaltningen samt av kommunstyrelsen till nästa sammanträde på hur man tänker lösa problemet.

§ 7 Detaljplan Pukaregården 1:1
Detaljplan Pukaregården 1:1. Kioskägaren vill friköpa marken som kiosken står på. Kommundelsrådet har inga invändningar utan tillstyrker föreslagen planändring.

§ 8 Brist på livsmedelsaffärer i centrum
Ett brev som påtalar bristen efter ICA-näras nedläggning har kommit till kommundelsrådet som instämmer i brevskrivarens kritik. Äldre och handikappade är särskilt drabbade. Hur ser kommunens ansvar ut?

§ 9 Utbyggnad av Pressbyrån på Bangårdsområdet
Utbyggnad av Pressbyrån på Bangårdsområdet till att omfatta även livsmedelsförsäljning diskuteras. Kommundelsrådet beslöt att bjuda in Tekniska kontoret och Planavdelningen till nästa sammanträde för att få information om planerna med Bangårdsområdet.§ 10 Önskemål om Boulebana
Önskemål om Boulebana på gamla tennisbanan i Bäckseda har framkommit. Kommundelsrådet ställer sig bakom önskemålet och lämnar frågan vidare till Tekniska kontoret. Verkställan under våren ser vi som en rimlig tidsplan. Att främja idiella initiativ ligger helt i linje med kommundelsrådets policy.

§ 11 Klagomål på Pub Chaplin
Klagomål på Pub Chaplin har framkommit. Det är lätt att få tillträde till balkonger på fastigheten efter utbyggnaden. Likaså är musiken störande och en omfattande nedskräpning utanför. Det är heller inte ovanligt att pubens gäster urinerar i omgivningen. Kommundelsrådet anser att fastighetsägaren har skyldighet att vidta lämpliga åtgärder.

§ 12 Nedskräpning
Nedskräpning i naturen är på många håll ett problem. Många skapar egna soptippar där man tömmer skottkärror o. dyl. Flera förbudsskyltar efterfrågas.

§ 13 Upprustningen av Vetlandabäcken
Upprustningen av Vetlandabäcken har ännu inte påbörjats. Närliggande tomtägare har muntligen framfört klagomål. Kommundelsrådet förväntar sig en redovisning från Tekniska kontoret om tidsplan m.m.

§ 14 Busliv med nedskräpning
Busliv med nedskräpning och drickande runt torget är vanligt under helgerna. Dels är det förfulande med mycket skräp i området, dels drar det till sig många kajor som skränar, lortar ner och stör omgivningen. Övervakningskameror är ett bra förslag för att minska nedskräpningen och öka tryggheten. En kraftig ansning av alla träd i centrum skulle även hindra kajornas gömställen.

§ 15 Platsen runt bronskalven
Platsen runt bronskalven på torget skulle kunna göras mer attraktiv. Ett blomsterarrangemang med sittplatser och kanske även en enkel kaffeservering i första hand på tisdagar men även andra dagar under sommarsäsongen skulle vara bra för torgbilden.

§ 16 Trafiksituationen vid torget
Trafiksituationen vid torget på tisdagarna är inte bra. Flera alternativ diskuterades. Bl.a. att flytta in torgstånden längre in mot torget så gångbanan hålls fri från försäljning. En markerad avskiljning mellan cykelbana och gångbana skulle hindra gående från att nyttja cykelbanan som trottoar. Det sker ideligen insidenter. Man kan också stänga av körfältet närmast torget för biltrafik på tisdagar vilket ger en lugnare trafikmiljö.
Kommundelsrådet avser att bjuda in en representant från Blickpunkt Vetlanda för att höra deras planer beträffande torget.

§ 17 Gatubelysningen på Storgatan
Gatubelysningen på Storgatan vid övergångsställen och längs med apoteksparken är för svag. En ansning av träden så ljuset kommer ned till trottoaren är behövlig. Vid övergångsställena bör det vara en extra belysning av säkerhetsskäl. Det finns punktbelysningar i form av små solceller som fungerar väl där de används. Detta är ett billigt och miljövänligt alternativ.

§ 18 Namnsättning av rondellerna
Namnsättning av rondellerna diskuterades. Kommundelsrådet medverkar gärna med förslag till namn på dessa.


§ 19 Prästgårdens bevarande
Prästgårdens bevarande och framtida funktion diskuterades. Kommundelsrådet efterlyser kommunens planering.

§ 20 Nya industriområdet vid Norget
Nya industriområdet vid Norget diskuteras. Vid västlig vind, vilken är mest vanlig, blåser alla utsläpp in över tätorten. Kommunen bör ha stor försiktighet vid etableringar i området vad gäller miljöpåverkande utsläpp.

§ 21 Anslagstavlor saknas
Anslagstavlor saknas i Vetlanda. Önskemål har i brev framförts till kommundelsrådet om fler anslagstavlor. Kommundelsrådet anser att längs med Lasarettsgatan vid lekparken kan det sättas upp en stor anslagstavla som skulle tillfredställa kommuninnevånarnas krav på en bred och mångsidig information.

§ 22 Informationstavla saknas
Informationstavla saknas vid infarten från Kalmar, väg 31. Kommundelsrådet önskar svar på varför befintlig tavla är borttagen.

§ 23 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde för kommundelsrådet fastställs till den 26/3 –07. kl. 18.00. Fram till dess förväntas svar och synpunkter på ärenden som finns noterade i protokollet från Kommunstyrelsen och berörda nämder..


Almuth Holmqvist Sekreterare


Justeras:
Lars-Olof Reinfeldt Leif Jardbring

0 Comments:

Post a Comment

<< Home