Saturday, September 22, 2012

Bra och säker Mat och Dryck

Framtiden kommer att ställa allt högre krav på vad vi stoppar i oss för att vi ska må bra. Öppna ögonen och lära av varandra är ett bra sätt att hitta nya bättre miljötänk till omgivningen där vi bor. På vår resa till Italien stannade vi till i Göttingen och beställde in mat. Menyn visades och där lade jag märke till att vid olika rätter och drycker stod det olika siffror. En del hade fler siffror än andra och några var helt utan. Längst bak i häftet fann jag förklaringen. Varje siffra motsvarade konstgjorda eller allergiframkallande ämnen som fanns i drycken eller maträtten prydligt uppställt i kolumner. Här fanns Färg i E-nummer, Konserveringsmedel, Anti oxidationsmedel, Konsistensgivare, Smakförstärkare och många fler grupper. Där fanns även angivet om nötter eller andra allergener kunde finnas med. När servitrisen kom kunde jag inte låta bli annat än berömma detta initiativ. Hon sade att så var det på restauranger i Tyskland. Var det inte så hos er i Sverige? Ja, vad skulle jag säga annat än sanningen. Tänk att som konsument få möjlighet att välja bort skadliga ämnen i vår mat när vi går på restaurang! Naturligtvis är det inte möjligt för en enskild kommun att införa detta krav på serveringarna i enskilda städer, men om nu någon kommun vill framstå som framstegs och verkligen miljömedveten kommun så kunde man ju ge restaurangägarna en vänlig propå för kommunens innevånares allra bästa. Vågar Vetlanda gå i spetsen som ledande Miljökommun i Sverige och vilket matställe kommer att vara först med att verkligen bry sig om sina kunder? Lars-Olof Reinfeldt MP Vetlanda

Saturday, July 09, 2011

Gustav Fridolin

Årets Almedahlsvecka andas framtidstro. Nya unga och entusiastiska
partiledare ses kliva in på scenen. Refererande till Gustav Fridolins
artikel i SvD där han skriver ang Sveriges industripolitik och våra
politiker; "Det vore mer konstruktivt om vi politiker lyssnade mer på vad
företagen faktiskt vill ha. Sveriges industri behöver långsiktiga
spelregler, tillgång till utbildad arbetskraft och mer av investeringar,
både privata och offentliga. Om industrin ska klara den omställning vårt
samhälle står inför måste vi våga investera, tex i ny järnväg och moderna
energisystem. Dessa krav är hörnstenarna i Miljöpartiets industripolitik."

Det viktiga är andan i budskapet som jag tycker vi skall ta till oss i
Vetlanda. Affärslokaler som gapar tomma blir fler och fler. Käbblet i
Stadshuset fortsätter som vanligt. När det gäller framtidsfrågor för
Vetlanda gynnas inte debatten av att styrande och opposition gräver ner sig
i sina skyttegravar. " Gå ut bland handlare och småföretagare. Lyssna vari
problemen ligger. Hitta lösningarna som passar för var och en. Vi kan ju se
på stan att nuvarande agerande eller brist på agerande inte är bra." Jag var
inne i en butik häromdan och ryktesvägen kommer fler affärer att gapa tomma
framåt hösten."

Jag tror att näringslivet och Vetlandaborna väntar otåligt på bra
framtidsåtgärder.

Lars-Olof Reinfeldt
Miljöpartiet Vetlanda

Saturday, April 16, 2011

VETABGott vatten, tycker Reinfeldt!
Miljöpartiet gjorde ett uppskattat besök på Vetabs laboratorium 12/4 2011

En grupp miljöpartister med Lars-Olof Reinfeldt i spetsen gjorde ett studiebesök på Vetabs vattenlaboratorium i veckan. Det politiska engagemang i vattenfrågor som visats från bland andra Lars-Olof är grunden till att man fått en inbjudan från Vetabs VA-chef Peter Nilsson.

Peter tog emot delegationen tillsammans med Yvonne Gunnevik, som är laboratoriechef på Vetab och mycket kunnig när det gäller provtagningar och utvärderingar av vattenkvaliteter.
Lars-Olof konstaterade att Vetab producerar ett mycket gott vatten och detta bekräftas genom det hedersomnämnande man fick vid tävlingen om Sveriges godaste vatten förra året.

Yvonne visade besökarna runt i laboratoriet och frågorna var många. Intresset var stort för hur och vad man mäter för att bestämma vattnets kvalitet, dels när det gäller Vetabs egna vattenproduktion men även de mätningar som laboratoriet utför åt kunder med egna brunnar.

- Vattnet och miljön är viktigt i dag och i synnerhet för kommande generationer. Det var därför mycket uppskattat att vi fick besöka Vetab och vi tar till oss den kunskap vi fick med oss, säger Lars-Olof Reinfeldt.

Monday, March 07, 2011

EU:s vattendirektiv

Interpellation till Miljö och Byggnämndens ordförande

EU:s vattendirektiv;

EU införde ett ramdirektiv för vatten år 2000. Genom vattendirektivet skapar EU
ett helt nytt sätt att jobba med vattenfrågor inom unionen. I direktivet slår EU fast att det behövs samarbete över nationsgränser för att vi ska vara säkra på att det finns vatten av god kvalitet även i framtiden. Vattenarbetet ska utgå från naturens egna vattengränser, så kallade avrinningsområden, för att komma till rätta med brister i vattenmiljö och vattenkvalitet.
Medlemsländernas insatser ska bland annat;

a.. främja hållbar användning av vatten
b.. förhindra att vattenekosystemen försämras
c.. minska förorening av grundvattnet
d.. minska utsläpp av farliga ämnen
e.. minska effekterna av översvämningar och torka
f.. underlätta arbetet med att uppnå internationella avtal om vatten och
även hav.

Direktivet omfattar grundvattnet och alla typer av ytvatten, det vill säga
sjöar, vattendrag och kustvatten, men däremot inte öppet hav. Alla
EU-länderna ska arbeta på liknande sätt med vattenfrågor för att nå målen i
EU:s vattendirektiv. Arbetet med vattenförvaltningen sker i sexårsperioder.
Den första ska vara avslutad i december 2015. Då är målet att alla vatten
ska ha uppnått god status.

Tungmetaller från glasbruk och ytbehandlingsindustrier. Slam med gifter från
nedlagt reningsverk, dagvatten från vägar och biltvättar. Bakterier från
fåglar är ämnen som ständigt pålagras Kvarndammen och Vetlandabäcken.
Emådalens vattensystem är det som drabbas när fyllnadsgraden når max.

Med anledning av min motion om att Vetlanda kommun sanerar och
iordningställer Kvarndammen samt ovanstående EU-vattendirektiv ställer
jag denna interpellation till Miljö och byggnämndens ordförande;
Hur ser agendan ut för att Vetlanda kommun skall uppfylla och expediera
dessa skärpta krav inom EU,s regelsystem?
Tidsplan och resurstilldelning?

Vetlandabäcken och omgivande vattensystem är en nödvändighet för en ren
miljöbiotop för framtida rekreationsområde.
Sportfiske, kräftfiske samt badmöjligheter tillhör livskvalitet för både
gamla och unga i den framtida Miljökommunen Vetlanda.

För ytterligare synpunkter hänvisar jag till min motion om att Vetlanda
kommun sanerar Kvarndammen och tillhörande vattenvägar.

Lars-Olof Reinfeldt (mp)
Ledamot av Fullmäktige.

Friday, February 18, 2011

Nämndinformation

Jag undrar ibland vad som får sägas och inte sägas om vad som försegått på ett kommunalt möte i nämnd innan protokoll justerats.
Dan Ljungström pratar i VP om att beslut tagits om utbyggnad av daghemmet vid Målaregårdsvägen. Däremot säges inget om informationen om Hövdingens dåliga kondition med inbyggd fukt i bjälkar o bottenplattor. Det läcker ämnen från impregnerade bräder av olika slag. Om man tar dessa ämnen var för sig, når de inte upp till otillåtna värden. Däremot om man resonerar som man gör när det gäller tungmetaller och staplar dom på varandra så blir belastningen ohälsosam för människor och sedan kommer sjukdomarna som ett brev på posten. Hövdingen är i det perspektivet inte hälsosamt för varken lärare eller elever.
Tydligen finns det ytterligare vetskap om dolda problem. Dessa kommer fram vad det lider och då är Hövdingen med badhus mer att se som ett rivningsobjekt.
Framtiden får utvisa hur denna sak handhas av de styrande.
L-O

Friday, January 28, 2011

Miljöbomb i Vetlanda

Tungmetaller från glasbruk och ytbehandlingsindustrier. Slam med gifter från nedlagt reningsverk, dagvatten från vägar och biltvättar. Bakterier från fåglar är ämnen som ständigt pålagras Kvarndammen och Vetlandabäcken.
Vi har hört om Teckomatorp och Järnsjön.
Vetlanda har en framtida miljökatastrof om inget göres nu. Emådalens vattensystem är det som drabbas när fyllnadsgraden når max.
Hade inte min motion om badplats kommit hade vi gått ovetande in i framtiden.
Nu är tid för handling!
Bättre att stämma i bäcken än i ån.

Lars-Olof Reinfeldt
(MP) Vetlanda

Motion för att Vetlanda kommun sanerar och iordningställer Kvarndammen och Vetlandabäcken till en ren miljöbiotop för framtida rekreationsområde.


Friskt vatten och luft samt en grön stad stimulerar både det fysiska och den mentala hälsan i framtids och miljökommunen Vetlanda.

”Det är viktigt att ha en bra och ren natur omkring sig. Inte bara människorna du umgås med är viktiga utan också era upplevelser tillsammans i ren skog och mark.”

Som framgått av utredningen att anlägga en badplats i Kvarndammen har det tyvärr uppdagats att kommunen i nämnda område har en tickande miljöbomb.

Den ursprungliga orsaken är reningsverket i Ekenässjön som togs bort på 70-talet samt en gammal glasbrukstipp i nämnda sjö. Reningsverket fungerade så dåligt att södra delen av Ekenässjön är fullt av inlagrade slamrester vilka därefter har spridit sig söderut i Vetlandabäcken. Dessa sedimenterade sedan vidare i både Föredadammen och Kvarndammen.

Dåvarande glasbruket i Ekenässjön hade södra delen av sjön som avfallstipp. Glasresterna innehåller giftiga tungmetaller. Dessa tungmetaller har sedan spridit sig på samma sätt som avloppsslammet.

Att göra Kvarndammen badbar kräver därför att allt bottenslammet grävs bort och deponeras. Bortgrävningen kan röra upp slammet och öka
föroreningen enormt mycket. Därför är det viktigt att detta göres med förnuft och omtanke så vi inte får en spridning av gifter ner i Emådalens vattensystem.

Årliga vattenprover i Kvarndammen har visat mikrobiologiskt för höga bakterie och föroreningshalter under badsäsongen. Det har även förekommit fiskdöd.

Föroreningar utökas ständigt, dels av dagvatten från vägar, biltvättar och
bostadsområden, men även såsom tillskott av tungmetaller från ytbehandlingsfirmor uppströms Kvarndammen.

Sedimentbankar och vassruggar (boplatser för måsfåglar) gör att Kvarndammen växer igen allt fortare om inget görs.
Mås och andfåglarnas antal har ökat och utgör nu inte bara en stor bakteriell påspädning utan är ett alltmer växande problem för de boende i området.Därför yrkar jag,

Att:

Vetlanda kommun såsom önskad miljökommun omgående inleder ett projekt för att så snart som möjligt sanera Kvarndammen och tillhörande vattenvägar till framtida generationers bästa.Lars-Olof Reinfeldt
Ledamot av Fullmäktige.

Wednesday, January 26, 2011

Åkrahällskolan Nybro

Åkrahällskolan har genom åren fått fram många framgångsrika elever. En skolas attraktivitet beror inte i första hand på läget utan på den kompetens och förmåga att motivera eleverna som lärarna har.

LäS MER
Sluta hacka på Åkrahällskolan
Var rädd om Åkrahällskolan
Att få odla sin drömKunskap och social kompetens bland eleverna är receptet på ett lyckat arbetsliv i framtiden.
Att Åkrahällskolan skulle flytta in i Folkets hus lokaler mer centralt kommer inte att göra Nybro till en bättre utbildningskommun. Folkpartiet har fått hela skolproblematiken om bakfoten. Åkrahällskolan är till sitt yttre i dag till och med estetiskt bättre än när jag gick där i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Det är innehållet som är viktigt. Höj statusen och kunskapen hos lärarna och ge dem förmåga att stolt ta sig an sin yrkesroll. Då kommer hela Nybro att få en bättre framtid. Med Folkpartiets synsätt skulle Lundsberg ute i den värmländska skogen vara dömt att misslyckas. Där har många av Sveriges mest framgångsrika affärsmän gått.
Centern har tydligen kommit på att byta namn på skolan till Vikingskolan. Trams. Nybro IF tillhörde eliten i ishockey. Nu är det Vikings och inte har placeringarna blivit bättre för det. Som gammal Nybrofan önskar jag att dessa påhitt förpassas till papperskorgen och att sunt förnuft får råda.

Lars-Olof Reinfeldt