Monday, January 08, 2007

Demokratins vitalisering

När tilltron till politiker och fullmäktige sviktar, finns det ju parlamentariska system som kan bli räddningen för allmänhetens tilltro till demokratin i våra kommuner.

Politiska låsningar och begränsningar är till för att överbryggas. Allt för kommuninnevånarnas bästa.

Lösningen finns närmare än vi tror och ser man på vad våra styrande sa på ett möte för något år sedan så är det bara att gripa möjligheterna och inte se begränsningarna.


KOMMUNDELSRÅDENS ARBETSUPPGIFTER

§ 1
Kommundelsrådet har till uppgift att främja kontakten mellan kommunens förvaltning och de olika kommundelarna samt att framföra lokala synpunkter och önskemål.

Kommundelsrådet har därvid att:

- avge yttranden i till rådet hänskjutna ärenden.

- med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sin kommundel samt hos kommunstyrelsen och kommunens övriga organ gör de framställningar som anses påkallade.

Vad ska vi ha kommundelsråden till?

Ingemar Sturesson presenterar sina tankar kring kommundelsråden och säger att det ska vara ett forum för samråd med och inom kommundelen. Kommundelsrådens protokoll är en viktig informationskälla. Kommundelsråden bör få tillfälle att yttra sig i flera olika frågor och i större utsträckning nyttjas som diskussionspartner.

Göran Lindell framhåller att kommundelsråden av och till genom åren inte alltid varit så aktiva. Detta kan ha blivit en grund till att ideella organisationer som sockenråd och byalag bildats.
Sammanfattning och synpunkter
Regelbunden kontakt mellan kommunledningen och kommundelsråden efterlyses.
Tjänstemännen borde ha bättre kunskap om att det finns kommundelsråd, valda av fullmäktige, för de olika kommundelarna och hur dessa kan nyttjas. Det finns vidare ett särskilt reglemente för kommundelsråden som borde vara mera känt i den kommunala organisationen.

Ersättningen till ledamöterna för det arbete som läggs ner är för dålig.
Endast sammanträdestid ersätts.

Det behövs ett administrativt stöd och en länk mellan kommundelsråden och de olika verksamheterna i fritiden, tex. skulle varje kommundelsråd kunna ha en "egen" tjänsteman som redan finns i organisationen, som sekreterare.

Frågan är om man kan välja in "partilösa" personer i kommundelsråden och en uppmaning att försöka sprida fördelningen av platser i kommundelsråden mellan de olika orterna inom resp. råds geografiska område överlämnats till parlamentariska kommittén.

Övrigt

Förvaltningarna uppmanas att ge bättre respons på de synpunkter som framförs i kommundelsrådens protokoll.

Nästa möte bör hållas inom ett år.

Från informationsmöte med Kommundelsråden 2005-04-18 i Vetlanda


Vetlanda Bäckseda Kommundelsråd från och med 2007-01-01

Lars-Olof Reinfeldt ordf.
Anders Sturesson v ordf.
Ann Rang
Jörgen Samuelsson
Sven Leek
Leif Jardbring
Harald Jonsson
Kjell Rangstig
Almuth Holmqvist


Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home