Wednesday, October 31, 2007

Bartoll vill lägga ner FTV kliniker

Osolidarisk tandvårds politik

Landstinget har ett politiskt tandvårdsansvar för hela länet.
Det betyder att alla ska ha tillgång till bra och fungerande tandvård oavsett bostadsort. Detta gäller framför allt barn och ungdom.

Nu ser vi resultatet av en illa skött tandvårds politik där det är pengarna och inte solidariteten som råder över våra skattepengar.

De orter där konkurrensen kan få verka råder det inga problem med att folktandvården ställs mot den privata sektorn så länge som kostnaderna inte snedvrides av skattesubventioner.

Beräkningsgrunden för vad som är att anse som behandlings nödvändig karies har på senare tid ändrats så att barnens tänder verkar friskare än vad dom i själva verket är. Då är det lättare att få sätta längre revisionsperioder och låta endast tandhygienist eller sköterskor titta på barnen.

Tyvärr har de inte tandläkarekompetens och kan avgöra hur bettutvecklingen ter sig i framtiden. Detta kan på sikt göra att barnet får problem med snedställda tänder, huvudvärk eller funktionell tandlossning.

Allt är inte så enkelt som hål eller inte.

Vi kommer att ha en tickande tandvårdsbomb om inte landstinget ser upp.

Det är väl ingen som har emot att vi hjälper de utsatta orterna med stöd för att barntandvård, vårdcentraler och annan service bibehålls så vi får ett levande län i alla delar.

Jag tycker att Bartoll ska ta sitt förnuft tillfånga innan det är för sent.

Har hon önskemål om direktörsrollen med god ekonomi och bonusar där det inte existerar patienter utan kunder i ett system för vinstoptimering är hon i fel marknad.

Lars-Olof Reinfeldt

Tuesday, October 30, 2007

Kulturens beröring

I Landstingsfullmäktige i dag var det en man vid namn Noah som gick upp och berättade att han mist en nära släkting i Ghana som han ursprungligen kommer ifrån. Vännen hade gått bort och han hade inga möjligheter att resa och vara med om begravningen och därtill sorgehögtid.
Han hade svårt att låta känslorna komma och han hade svårt att gråta.

Några veckor senare var han i Göteborg och var med i publiken i en föreställning med Sonja Hedenbratt och där det sjöngs " Låt hjärtat va me, och glöm för all del inte det. " Alla tog varandra i händerna och gungade i vågor i takt till musiken.

Noah kom då att tänka på sin avlidne släkting och föll i en hejdlös gråt. Han blev så mänskligt berörd och han förstod då vilken oerhörd inverkan kultur, sång och teater kan ha på oss människor.

Vi tog ett beslut om Smålands Musik och Teaters bygget i Jönköping i dag.

Låt oss hoppas att det är fler som kommer att beröras av denna satsning på kulturen i vårt län.

L-O

Sunday, October 28, 2007

"Finkultur"

Definitionen på finkultur är, när det finns fler aktörer på scenen än i publiken.

L-O

Saturday, October 27, 2007

Vetlanda Prästgård

I Stockholm på sexti talet fanns i texten på en låt. " Va ere för ena dårar som härjar i stan, endera dan, så river dom hela stan, sen rusar dom ut i mardröm av stål o betong, sen sitter dom där o tycker skjortan är trång, eru me på den?"

Vi ska vara rädda om Vetlandas själ. En viss uppryckning kan behövas här och där men ger man sig på pärlorna är man illa ute inför nästa generation.

Bostäder behövs men lite eftertanke skadar inte. Tänk så många Vetlandabor som saknar ett idyllisk småstadscentrum som nu endast är kvar till vissa delar och kan ses på gamla fotografier.

Att riva en klenod som tillika är renoverad låter sanslöst. Det måste finnas bättre lösningar. Bra att Bruno Robeling tar tag i det med hembygdsföreningen som utgångspunkt för att hitta nya verksamheter.

Lars-Olof Reinfeldt

Friday, October 26, 2007

Omvänd politik

Sossarna ser mer och mer ut som folkpartimoderater med en skola som ska bli effektivare och ställa krav.

Moderaterna ser mer ut som en rödgrön röra med högre skatter och miljöavgifter som stryper.

Världen är föränderlig.

Miljövänligt är det att producera etanol för stora produktionskostnader som tar maten ur munnen på tredje världens folk.

L-O

Wednesday, October 24, 2007

Politikens frukter

Det tar tid att vända en skuta på rätt köl.

Nu börjar jobbpolitiken ge resultat inte bara för de som numera jobbar utan också för pensionärerna.

Vad jag hört kommer man nästa år att kunna höja pensionerna med 4000:-, och med 6000:- för 2009.

Pensionärerna har fått stå tillbaka för att det varit viktigare att få Sverige i arbete och därmed säkra pensionerna i framtiden. Nu ser detta ut att bära frukt.

Jönköpings landsting ska ligga i framkanten inom vården.

I jämlikhetens tecken köps det in en robot för prostataoperationer och tillgängligheten att få rätt vård ska öka.

Kvinnorna har länge haft mammografin och nu ska den lömska prostatan för männen angripas.
Det ska bli likvärdig behandling för dessa båda otäcka cancerformer.

Moderaterna är ett parti mer för medborgarna än för vårdgivarna.

Lars-Olof Reinfeldt (m)

Friday, October 19, 2007

Kjell-Egon Strandh

Äntligen har Kjell-Egon Strandh vaknat och insett faran att tjänstemännen äventyrar den demokratiska beslutsordningen genom egenmäktigt förfarande.

Detta är bara ett exempel; förvaltningen och expedierande av kommunfullmäktiges uppdrag till kommundelsråden.

Grunden ligger i en allt för svag politisk ledning som inte har kraft att sätta ner spaden och visa var skåpet ska stå.

Det är bara synd att denne bra karl vid namn Kjell-Egon Strandh representerar just detta parti
som talar varmt för kommundelsråd och närdemokrati men tyvärr inte har kraft att sätta tillräcklig kraft bakom orden.

En eloge till KS och Presidiet som insåg faran för våra medborgare och tillstyrkte tillägs budgeten.

L-O

Thursday, October 18, 2007

Prostatacancer

Det tycks ha snurrat runt om investeringen för robot-operation på 14 milj. i lanstinget i dagens Radio Jönköping.

Den 3 oktober redogjorde jag för bakgrunden till denna. Nämligen jämställdhetsaspekten.

Männen i Jönköpings län har en sämre lyckandefrekvens i botande av elakartade diagnoser än vår högt ärade kvinnor. Därför tycker jag att mot denna bakgrund finns ett befog för Mats Bojestig att få igenom en sådan investering.

Detta kan i framtiden leda till att det blir lättare för kvinnorna att få gehör för argumenten om jämställdhet.

L-O

Wednesday, October 17, 2007

Närdemokratisk seger

Jag hade förberett en stark kamp i fullmäktige för att Vetlandaborna skall ha kvar sin demokratiska rätt att påvisa svagheter och tänkbara lösningar genom ageranden från Kommundelsråden.

I bland blir det inte som man har tänkt sig och jag kan med stolthet konstatera att Presidiet, KS och ytterst Fullmäktige sänder ut signalen att Vetlandabornas Demokratiska möjligheter skär man inte ner på. Något annat skulle se mycket illa ut med tanke på Louise-affären.

Tack!

L-O

Monday, October 15, 2007

Kommudelsrådets nästa möte

Vi har en enorm uppgift att verka för närdemokratin i Vetlandabornas vardag.

Vi skulle behöva ytterligare möjligheter och tid vid nästa sammanträde och det ringde senast i dag kommunala företrädare som skulle vilja komma och medverka vid vårt möte.

Jag hoppas att presidiet förstår att det är inte vart 4,de år som demokratin plockas fram utan det sker här och nu.

L-O.


Kallelse till Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd
Måndagen den 12 nov kl. 18,30
Plats: Bibliotekets sammanträdesrum 3
Kallade:
Lars-Olof Reinfeldt ordf. 14164
Anders Sturesson v ordf. 13823
Ann Rang 17785
Jörgen Samuelsson 14368
Sven Leek 13271
Leif Jardbring 15591
Harald Jonsson 462059
Kjell Rangstig 10607
Almuth Holmqvist 99118

Dagordning:
1. Ordförande öppnar
2. Val av sekreterare
3. Val av justerare

4. Kvällens gäst Gunnar Elmeke hälsas välkommen. Gunnar svarar på frågor angående tidigare propåer från oss och allmänheten samt berättar om tekniska förvaltningens roll att skapa ett bättre Vetlanda.

5. Genomgång av insända ärenden och yttranden i detaljplaner från oss.

6. Diskussion angående KF-presidiets önskemål att begränsa folkets och vår möjlighet att påverka samhället utifrån en närdemokratisk aspekt.
Kommundelsrådets huvuduppgift är att främja kontakten mellan kommunens förvaltning och de olika kommundelarna. K-rådet skall med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sin kommundel samt hos kommunstyrelsen och kommunens övriga organ göra de framställningar som anses påkallade.

7. Ungdomens roll i Vetlandas politik; Ungdomsforum.
* Hur ska kontakten mellan politiker och unga utvecklas och fungera?
* Hur skall kollektivtrafiken kvällar och helger fungera?
* Vilka lokaler har ungdomar tillgång till och vilka saknas?
* Den psykiska ohälsan bland unga är enorm. Vad ska vi göra för att
det ska bli bättre?
* Hur kan skola, sjukvård, ungdoms-mottagningar stötta unga med
problem?
Ungdomen; Vår Framtid! Föredragande Almuth Holmqvist.

8. Ledamöternas egna förslag och inhämtade propåer från allmänheten.

9. Övriga frågor.
10. Nästa möte.
11. Mötet avslutas.


Vetlanda dag som ovan

Lars-Olof Reinfeldt
Ordförande

Sunday, October 14, 2007

Är vår stad trygg?

I dagens Höglandsnytt står att läsa följande;


"Våldsam natt - storslagsmål i Vetlanda
Fredagskvällen och natten mot lördagen var mycket stökig i hela Jönköpings län – Höglandet ingalunda undantaget. Bland fick polisen ingripa i ett slagsmål på Torget i Vetlanda, där fem överförfriskade ”herrar” slogs för fullt."

En övervakningskamera på kommunhuset hade sett förloppet från början!

Det är väl meningen att alla människor oavsett ålder skall kunna vara ute dygnet runt och känna sig trygga. Förra helgen var också tragisk med två dödsfall.

Om inte ordningsmakt, socialen eller de styrande i kommunerna kan ta sitt ansvar så måste vi medborgare hitta lösningar inom de kanaler som står till förfogande.

Kommundelsråden är politisk tillsatta och det är allas våra skattemedel som vi skall använda för medborgarnas bästa.

Har vi tilltro till att kommunledningen klarar sin uppgift?

L-O

Saturday, October 13, 2007

Överhetens lakejer

Det kom ett mail;


"Utdrag ur minnesanteckningar från möte med parlamentariska kommittén 2007-09-20
Närvarande: Dan Ljungström, Börje Wilsborn, Kjell-Åke Nottemark, Åselotte Andersson, Anna Maria Kvarnstrand, Tommy Bohman, Carina Laitinen-Fransson, Anita Fagerholm och Kristina Odelberg.

Kommundelsrådens reglemente;

I samband med redovisningar av delårsbokslutet konstateras bl a att budgeten för kommundelsrådens verksamhet kommer att överskridas kraftigt. Orsaken är dels höjda arvoden och dels att kommundelsråden utökats med ytterligare ett, samt blivit mer aktiva. Eftersom kommundelsrådens budget lyder under kommunfullmäktige har kommunfullmäktiges presidium beslutat uppdra till parlamentariska kommittén att se över reglementet för kommundelsråden, med inriktningen att sänka kostnaderna så att budgeten kan hållas.
Parlamentariska kommittén tolkar det så att antalet sammanträden behöver begränsas. En rimlig nivå är ett möte per kvartal. Det understryks att kommundelsråden är en del av den politiska organisationen och inte kan jämföras med byalag, sockenråd etc. Det vore en fördel om varje kommundelsråd kunde fastställa en sammanträdesplan för det kommande året. Det skulle göra det lättare för kommunens förvaltningar att hämta in kommundelsrådens synpunkter i aktuella ärenden. Det uttalas en strävan att kommundelsråden skall nyttjas på ett bättre sätt av kommunens förvaltningar. Kommundelsråden är en viktig kanal mellan de olika kommundelarna och den centrala kommunala förvaltningen.
Parlamentariska kommittén beslutar uttala följande:
Kommundelsråden är värdefulla, inte minst som en kanal mellan den centrala kommunala förvaltningen och de olika kommundelarna.
Förändringar i kommundelsrådens reglemente genomförs inte under löpande mandatperiod.
Parlamentariska kommittén rekommenderar följande:
Antalet sammanträden begränsas till fyra per år och endast i undantagsfall hålls extra möten.
Budgeten anpassas till verkliga förhållanden.
Kommundelsrådens sammanträdesplaner fastställs om möjligt av fullmäktige i samband med att fullmäktige beslutar om sin egen sammanträdesplan.
Vid anteckningarna
Kristina Odelberg "


*Vetlanda kommun har beskurit allmänhetens möjlighet till debatt på hemsidan.

*Vetlanda kommun har begränsat allmänhetens möjlighet till information till en anslagstavla.

*Kf-presidiet har uppdragit åt Parlamentariska kommittén att se över Kommundelsrådens reglemente. Underförstått begränsa Allmänhetens rätt att göra sin röst hörd om de missförhållanden som råder i vardagen.

Vetlanda-Bäckseda har haft 4 möten i år och till dessa har Sven-Åke Karlsson, Anders Vilandsson samt närpolisen Kenth Sundberg varit gäster och bidragit till mycket nyttig information hur det står till i Vetlanda.

Allmänheten har delgivits informationen med protokoll samt div. tidningsartiklar.

Till nästa möte 12 nov. har Gunnar Elmeke uttryckt önskemål att få komma och bemöta allmänhetens rättmätiga klagomål på en del områden. Vi kommer även att avhandla Ungdomsforums synpunkter.

Vid våra möten har vi med kaffe och kakor vilka vi står för själva. Protokoll och kallelse med brevporto tar jag ur egen ficka.

Jag tycker inte Kf-presidiet skall komma och snacka om budget överdrag. Detta är bara ett svepskäl för att inskränka på närdemokratin!

Lägg märke till de namn som står högst upp på denna sida. Är de lakejer till de som vill inskränka på vår möjlighet att göra våra röster hörda?

Darra ni men folkets makt är stor!

Lars-Olof Reinfeldt Ordf.
Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd.

PS; Jag hörde också att Rolf Adolfsson försöker att se till så det inte ges möjlighet till hjälp med kommunikationen i Bäckaby kommundelsråd.

Friday, October 12, 2007

My American friends

I am very honoured to have one fourth of my visitors of the Blog from USA.

First I would like to congratulate Al Gore to The Nobel Price.
I hope that he should see the hopeless in ethanol for cars. Methanol is the solution for the future.

My experience of the USA, is Washington DC. This is a city that is totally clean, no scribble, very less criminality and very nice and caring urban population.

If America can do it. Why can´t we do this in Vetlanda?

My favorite president is Ronald Reagan. Good Bless America.

L-O

Thursday, October 11, 2007

Tragik i vår sjukvård

Det kom ett brev till mig.

"Varför blev det så här?
Ett brev betyder så mycket.
Han kunde klara sig ganska bra efter stroken för åtta år sedan. Så kom ett brev med uppmaning om att sluta med Waran.
Vad hände?
Först undran. Han hade ju varit så noga med provtagningarna, att sluta plötsligt efter att ha tagit 4-5 tabletter om dagen verkade fel, men efter samtal med sjukhusets läkare skulle waranen dras in.
Allt var rätt ändå blev det fel!
Trots oro och klagan överont i kroppen skulle läkarbeslutet uppfyllas.
Vad hände?
Jo en ny stroke med påföljd att talet försvann.
Kan ej läsa eller skriva som patient är han hjälplös. Vi som föräldrar likaså. Hur skall man orka leva när ens enda barns liv blev förstört för att det kom ett brev där det stod : sluta med waranen."

Fakta; Föräldrarna vågar ej anmäla p.g.a. att de tror att patienten skall få sämre vård.
Detta får ej publiceras i tidningar. Detta är fakta från ett av länets sjukhus.

" Är detta dagens sanning av hur det står till med kontakten mellan allmänheten och vår svenska sjukvård? Folk vågar inte säga ifrån?"

L-O

Wednesday, October 10, 2007

Maktlösheten hos engagerade medborgare

Vi kan läsa om Irene Wallin, Göran Ivarsson och Gunilla Hjelm på Höglandsnytts debattsida.

Mellan raderna ligger en förtvivlan över vårt systems oförmåga att bemöta och hantera konflikten mellan medmänskligt engagemang och kommunal förmåga att skapa en trygghet för alla innevånare.

Tyvärr tycks omtanken se sig besegrad av det rigida system som ständigt mal vidare.
Totalt oberörd som vatten på en gås.

Lycka till Irene, hoppas du finner själslig frid i dit nya boende var det än må bliva.

L-O

Tuesday, October 09, 2007

Begränsad Demokrati

I VP står om den nya hemsidan att politikerna väljer debatt och ämne.

På Kommundelsrådens stormöte önskade politikerna att hjälpen till dessa skulle begränsas.
Kommundelsråden är ju folkets röst mot etablissemanget.

Inskränkningen av anslagstavlor i kommunen talar sitt tydliga språk.
Folket ska ha begränsad förmåga till kommunikation.

Vid Loiuse skandalen låste politikerna in sig i kommunhuset.

Var är vår Bengt Bratt?

L-O

Saturday, October 06, 2007

Mobbingens gränsland

I Rödeby utanförKarlskrona har det hänt en tragik där en 15-åring skjutits ihjäl och en 16-åring skadats svårt. Nedan är utdrag ur nyheten.

"I den lilla byn där skottdramat skedde uppger grannarna att 50-åringen har en lätt handikappad son, som en längre tid varit mobbad av några ungdomar från trakten."

Hur ska samhället förhindra att sådant inträffar.
Vi kan inte från kommunen titta åt ett annat håll och se på när barn far illa.

Vi har ett solidariskt ansvar var vi än befinner oss, att slå larm och få slut på dessa hemskheter.
Det här resultatet är ett underbetyg för den allmänna moralen.

L-O

Wednesday, October 03, 2007

Jämställdhet

Efter dagens möte i Landstinget kan man konstatera att Jönköpingslän klarar sig bra jämfört med andra län i landet vad beträffar överlevnad och behandling av elaka sjukdomar.
Om man väl kommer in i vården.

För kvinnornas del ligger vi näst intill i topp. Något sämre är det för våra män men det är ingenting utan att det kan bli bättre.

För jämställdhetens skull ser jag det som mycket angeläget att inköpet av en robot-operator för bla. prostatacancer blir av till Eksjö.

Framtidens sjukvård kräver utbildning och investeringar i den högre skolan.

Ibland kan jämställdhetsargumentet vara positivt även för den manliga befolkningen.

L-O

Tuesday, October 02, 2007

Kloka reflektioner

Jag mötte en mycket klok kvinna i Vetlanda i dag.
Följande uttalande kom över hennes läppar.

Den som inte varit kommunist före 20, har inget hjärta.
Den som är kommunist efter 20, har ingen hjärna.

Tänkvärt eller hur?

Hur många politiker klarar den spärren?

L-O Reinfeldt