Friday, May 28, 2010

Kommunstyrelsekommentarer

Onsdagen 2 juni sammaträder kommunstyrelsen i Vetlanda.
Jag vill bara här kommentera punkterna 28,29,30.

28;
Parkeringsavgifterna föreslås höjas för att täcka momsinförandet.
Tyvärr fortsätter kommunen att göra det krångligt för besökare till vår stad.
Avgiften är tämligen låg men krånglet avskräcker besökare.

En P-skiva skulle förenkla och verka för en gästvänligare stad.
Däremot tycker jag att böterna för felparkering kan höjas betydligt.
Får man en frihet under ansvar skall man axla det förtroendet på ett bra sätt.
Ett centrum fritt från bilar är vidare att eftersträva.

29;
Kommunen vill vidare överföra ansvaret för familjerätten till annan ort.
Detta medför förlust av både lokal och personkännedom för de som handlägger ärendena.
De behövande får vidare längre avstånd till handläggare vilket försvårar effektivare
hjälp till de utsatta familjerna i Vetlanda kommun.

30;
Handlingsplan mellan kommunen och polisen om prioriterade områden
(alkohol och narkotika brott, våldsbrott, skadegörelse, trafikbrott.)

Visst är det bra att det tas krafttag inom denna verksamhet och där har de styrande länge varit alltför klena i sitt ansvar om kommuninnevånarnas väl.

Det står att förslaget till handlingsplan är välförankrat i Centrala säkerhetsgruppen och att förslaget varit ute på remiss till samtliga nämnder.

Detta är lögn. Vård och omsorg där jag ingår har jag inte sett till något sådant förslag. Ej heller har vi i Kommundelsrådet fått någon information om detta.
Kommundelsrådet är väl insatt i dessa frågor och vi har arbetat på tryggheten för medborgarna under flera år.

Kommunstyrelsen har nog ett och annat att förbättra vad gäller informationen till berörda. Föredragnings listan som skickas till politikerna saknar som vanligt bilagorna som punkterna hänvisar till.

/L-O

Monday, May 17, 2010

Bockpolitik

I dagens radio Jönköping kan man höra att motståndet mot blockpolitiken sprider sig och det ser jag som positivt efter flera års kämpande.
Tack Magnus för att du vågar i det cementerade Vetlanda.
Gunilla Hjelm hade också ett ballanserat uttalande vad gäller bokbålsbrännande.
En allmän öppen debatt om yttrandefriheten vore bra.
Vad framåtandans framtoning så kan jag bara säga att jag känner igen en hel del.
I kommunpolitiken är det mera personen än orden som är vägledande för handling.
Dags att ta innevånarnas yttringar på allvar.
/L-O

Friday, May 14, 2010

Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd 10 maj

Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

Protokoll fört vid sammanträde med Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd.
Tid: Måndagen den 10 maj 2010 kl. 18.30-20.00.

Plats: Bibliotekets sammanträdesrum 2.

Närvarande: Lars-Olof Reinfeldt, Inge Carlsson, Almuth Holmqvist, Leif Jardbring, Kjell Rangstig, Anders Sturesson.
Frånvarande: Sven Leek, Jörgen Samuelsson, Harald Jonsson

§ 1 Mötet öppnas
Ordföranden Lars-Olof Reinfeldt förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.

§ 2 Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Inge Carlsson.

§ 3 Val av justerare
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Almuth Holmqvist.

§ 4 Föregående mötes protokoll
Inga erinringar fanns mot föregående mötes protokoll.

§ 5 Svar på synpunkter
Svar på tidigare av rådet framförda synpunkter och frågor hade lämnats av Tekniska nämnden enligt följande.
-Mark för hundrastgård har upplåtits till en intresseförening bakom gamla vattenverket i anslutning till parken vid vårdcentralen.
- Belysningen vid övergångsställena vid Blomsholm och Skolidrottsplatsen skall kollas i samband med att en översyn och prioritering av angelägna objekt kommer att göras av Tekniska nämnden och VETAB.
- Området vid Kantarellvägen-Lasarettsgatan har nyligen röjts. Ett projektarbete kring området kommer också att ske framöver.
- Tekniska nämnden har begärt 1 miljon under 2011 för cykelväg förbi Bäckseda. Då investeringar på ca 40 miljoner måste tas bort är det dock osäkert när denna kan komma till stånd. Hur en cykelväg skall dras beror på vad som händer med järnvägen.
- När det gäller livsmedelshandel så är kommunens roll i detta att kunna ge förslag på lämplig tomtmark samt att snabbt handlägga eventuella detaljplaner och bygglov. Detta har skett när det gäller en eventuell etablering vid Harjenrondellen.
- Kommundelsrådet har konstaterat att den tidigare påpekade delvis dåliga skyltningen av gatunummer nu har förbättrats på flera håll.

§6 Information om detaljplan
Nytt förslag till detaljplan för kv. Oden 2 och 4 m.fl, (Blå bäret) har erhållits för yttrande. Kommundelsrådet har inga synpunkter på förslaget.

§ 7 Nya synpunkter/frågor
-Från boende på Eklövsvägen i Bäckseda (vid Paradisvallen) har framförts önskemål om anläggande av en lekplats i området. Enligt uppgift finns två obebyggda överblivna tomter i området. En av dessa skulle förslagsvis kunna användas till detta.
-Vidare har förslag framförts om en cykelväg i anslutning till samma område. En sådan väg skulle kunna anläggas från badplatsen längs ån bakom kyrkan och vidare bakom nämnda område fram till Hökåsvägen vid Paradisvallen.

§ 8 Inför öppet stormöte den 26 maj
Vid detta möte, till vilket allmänheten skall bjudas in, kommer bla följande saker att diskuteras:

Behovet av ett kulturhus
Trygghet och belysning i centrum
Bilfritt centrum
Cykelväg till Korsberga
Behov av biogasmack i centralorten

§ 9 Nästa möte
Nästa möte blir den 27 september kl. 18.30. Ansvarig för fikabröd blir då Almuth Holmqvist. Kallelse kommer att skickas ut i vanlig ordning.

§ 10 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Inge Carlsson

Justeras

Lars-Olof Reinfeldt Almuth Holmqvist

Tuesday, May 11, 2010

Politikerbloggen

Följande står att hämta ur Politikerbloggen.

Det är slående hur de unga väljer klokt.

Frihet Miljö Solidaritet

Det finns hopp!

/L-O

UNGA VÄLJARE. Om de unga väljarna själva bestämde skulle det politiska landskapet i Sverige får ritas om. Moderaterna skulle vara största parti och Miljöpartiet vara jämnstort med Socialdemokraterna. Det visar en undersökning från Yougov.

Läs mer här.


På uppdrag av tidningen Metro har undersökningsföretaget Yougov frågat 1000 svenskar i åldern 18-34 år om hur de skulle rösta. På frågan “vilket parti räknar du med att rösta på i riksdagsvalet 2010″ blev resultatet följande:

Moderaterna: 26 procent
Socialdemokraterna: 16 procent
Miljöpartiet: 15 procent
Vänstern: 7 procent
Folkpartiet: 6 procent
Sverigedemokraterna: 6 procent
Piratpartiet: 5 procent

Kristdemokraterna: 3 procent
Centern: 2 procent

Mätningen visar alltså att Kd och Centern skulle åka ur riksdagen men ersättas av Sverigedemokraterna och Piratpartiet

Monday, May 10, 2010

Rena livsmedel

Följande kan inhämtas från ett referat av Stefan Jarls film;
Jag tycker detta är skrämmande och leder till eftertanke.
Vad tycker du att vi skall göra åt detta?

/L-O


I Stefans Jarls film "Underkastelsen". kampen mot kemikaliesamhället.

Själva filmen var utmärkt men med ett mycket allvarligt budskap. En rad forskare från hela världen tecknade en bild av hur vi sakta förgiftar våra kroppar, spermier och fortplantning, könstillhörighet, navelsträngs blod, hjärnans utveckling, modersmjölk osv osv. Många av de problem hos barn och ungdom som vi ser omkring oss, misstänks de ledande forskarna ha samband med denna kemikaliebelastning, exempelvis koncentrationssvårigheter, överaktivitet, allergier, inlärningssvårigheter, ADHD, nedsatt intelligens, missbildade könsorgan hos pojkar, barncancer etc. Situationen är allvarlig när det gäller vår framtid.

Våra nyfödda och små barn har de högsta halterna av miljögifter i sitt blod. Mamman får lägre halter sedan hon överfört dem till sina barn genom amningen. Det är svårt att se något ljus framåt om vi inte bryter denna utveckling.

Det som gjorde det starkaste intrycket på mig är hur man i flodmynningar och nedströms reningsverken enligt många undersökningar kan se förändringar på fiskar och andra organismer vid oerhört låga halter av hormonstörande ämnen i vattnet. Det gäller exempelvis reproduktion, missbildade könsorgan etc.

Den stora huvuddelen av sådana ämnen fångas dock upp vid våra allt effektivare reningsverk. IVL i Sverige har undersökt många avloppsslam i ett screening projekt och där hittar man de verkligt höga halterna. När vi äntligen lyckats samla ihop alla kemikalierna och miljögifterna i slammet - ett sätt att försöka avgifta samhället - så vill reningsverken sprida ut dem igen, på det mest olämpliga stället, vår livsmedelsproduktion.

Enbart östrogena substanser finns i sådana mängd i slammet att slamspridning i vår livsmedelsproduktion motsvarar cirka 5 000 - 10 000 p-piller per hektar. Ingen effektiv samling av myndigheter, politiker, LRF eller Lantmännen har hittills lyft ett finger för att stoppa detta. Tvärtom arbetar Naturvårdsverket, LRF och Lantmännen aktivt för att spridningen av kemikalier, miljögifter samt läkemedelsrester och hormonstörande ämnen skall öka genom att stå bakom slamspridningen.
Vi vet sedan tidigare att stora delar av denna kemikaliecocktail samlas upp också i djurens fettvävnad och utsöndras med mjölken på samma sätt som hos de ammande mammorna. Men alla dessa ämnen analyseras inte i mjölkprodukter. Då modersmjölkersättning görs av mjölkpulver och innehåller förhållandevis mycket fett, så finns misstanken att här finns också denna kemikaliecocktail. Det är helt oacceptabelt att alla ämnena i slammets kemikaliecocktail inte analyseras och har gränsvärden, vare sig hos mejerierna eller hos Livsmedelsverket. Det finns tyvärr tecken som tyder på att svensk konsumtionsmjölk och andra mejeriprodukter samt modersmjölkersättning innehåller betydande halter av östrogena föroreningar. Den känsligaste gruppen i befolkningen är pojkar innan puberteten.

Det foder som bönder köper från Lantmännen till sina mjölkkor består av slamodlad spannmål. Detta företag har med andra ord ett stort ansvar för denna fråga då man är en pådrivande kraft i slamspridningen och är medlem av slamföretaget REVAQ. De producerar också mjöl, spannmålsprodukter m m genom olika varumärken.

Det återstår nu att undersöka vilka av slammets tusentals ämnen som finns i mejeriprodukter, kött, ägg, barnmat, spannmålsprodukter osv. Det är ett faktum att många av kamikaliecocktailens ämnen finns i allas vårt blod. De måste komma från någonstans och livsmedlen är en viktig transportväg.

Sunday, May 09, 2010

Nya vägar

Vi behöver kommunikationen och rörligheten på landsbygden.
Det finns lösningar där kunskapen funnits sedan länge, men nu förfinats.
Har Vetlanda någon tanke på att bryta nya spår vad gäller bränsle ,värme och el.
Då är det bara att läsa vad Björn Gillberg säger här nedan.
Man måste våga för att vinna inte bara i Speedway.

L-O


Fakta om metanols giftighet mm

Att en gammal Citroen eller Renault drabbades av problem för snart trettio
år sedan, när den kördes på metanolinblandning, är inget hållbart argument
mot metanolbränsle. Dagens fordonspark med insprutningsmotorer tål tveklöst
inblandning av några tiotal procent metanol eller etanol i bensinen.
Beträffande kemisk aggressivitet är dessa bränslen jämförbara.
VärmlandsMetanols tolv år gamla Volvo har nu utan problem rullat ca. 1400
mil på olika metanolinblandningar, bl.a. 400 mil på 35 procent
metanolinblandning. Visst är metanol giftigt, men man mår inte särskilt bra
av att dricka bensin eller diesel. Det är dessutom omöjligt att dricka
bensin inblandad med metanol p.g.a. av de kräkreflexer, som bensinen
framkallar. I övrigt förekommer metanol naturligt i kroppen och bildas vid
nedbrytning av födan. Blodets naturliga metanolhalt varierar mellan 1-3 mg
per liter blod. Metanol finns också naturligt i färsk frukt, grönsaker och
fermenterade livsmedel. Apelsinjuice innehåller t.ex. några hundra milligram
metanol per liter. Ett dagligt intag på upp till 500 mg metanol anses av
livsmedelsmyndigheter vara ett ur hälsosynpunkt sett acceptabelt intag. Det
numera vanligen i läsk förekommande sötningsmedlet aspartam bryts i
matsmältningsapparaten ned till metanol. Konsumtion av 0,35 l aspartamhaltig
läsk resulterar i ca. 50 mg metanol i kroppen. Om en bil tankas med ren
metanol och pumpmunstycket saknar gasåtervinningssystem inandas man under en
tankning ca. 3 mg metanol. Om munstycket är försett med dagens
gasåtervinningssystem blir dosen ca. 0,3 mg. Ur toxikologisk synpunkt sett
är metanol som bränsle sålunda inget problem. Metanol är i övrigt i motsats
till bensin och diesel vare sig mutagen eller carcinogen. Risken för och
konsekvenser av brand och/eller explosioner är, om man kör på metanol,
avsevärt lägre jämfört med om man kör på bensin. Amerikanska
naturvårdsverket har i en utredning slagit fast, att övergång från bensin
till metanol skulle minska antalet bränslerelaterade bilbränder med ca. 90
procent och därmed årligen rädda ca. 700 människoliv och förhindra ca. 4000
allvarliga brännskador. Metanol kan i övrigt, i motsats till bensin och
diesel, släckas med vatten. Därför har metanol sedan länge varit det enda
tillåtna bränslet vid de stora amerikanska biltävlingarna som Indianapolis
m.fl. Speedwaymotorcyklar har i övrigt alltid körts på metanol. Valet av
metanol bottnar givetvis också i att det är ett prima högoktanigt
motorbränsle, hela 104 oktan. Ur miljösynpunkt sett är metanol att föredra
jämfört med bensinen eller diesel. I jord och vatten bryts metanol, i
motsats till bensin och diesel, snabbt ned i koldioxid och vatten. Ett
haveri med en metanolastad tankbil är en bagatell jämfört med om den är
lastad med bensin eller diesel.

Björn O. Gillberg 28 augusti 2007 16:14

Wednesday, May 05, 2010

Framtidsperspektiv

"Känslan av trygghet inför framtiden är viktig."

Det framförs synpunkter och förslag bla från FP, att det ska finnas en
pargaranti för när
vi blir gamla.
Det är inte mänskligt att splittra ett par som levt ihop i många år, därför
att samhället finner detta rationellt.

Vi måste våga visa människokänsla när detta drabbar våra äldre.
För oss är det en självklarhet.

Likaså är det lika självklart för oss i miljöpartiet att lämna efter oss en
värld som innehåller mindre gifter i vår miljö. Antingen det gäller det vi
andas eller det vi äter.

Därför är det viktigt att stadskärnor görs bilfria för både säkerheten och
den luft vi andas när vi går på gator och torg.

Detta är ett mål för oss i Vetlanda. Renare luft, fler gröna träd och en
vattenådra fri från asfaltpåläggning.


Lars-Olof Reinfeldt
Miljöpartiet
Vetlanda

Monday, May 03, 2010

Nätet är inte allt

www.tidningsbutiken.se
Varför den?

När du vill ha närkontakt med dina intressen så är det skönt att koppla av i myshörnan. Gärna med en återkommande prenumeration
Veckotidning eller månadstidning spelar inte roll, bara du valt den med omsorg.

Politik eller vetenskap, flärd eller inredning.
Möjligheterna ser bara din fantasi som begränsning.

Kolla in du också. Alltid något som ger mersmak.

L-O