Friday, May 14, 2010

Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd 10 maj

Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

Protokoll fört vid sammanträde med Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd.
Tid: Måndagen den 10 maj 2010 kl. 18.30-20.00.

Plats: Bibliotekets sammanträdesrum 2.

Närvarande: Lars-Olof Reinfeldt, Inge Carlsson, Almuth Holmqvist, Leif Jardbring, Kjell Rangstig, Anders Sturesson.
Frånvarande: Sven Leek, Jörgen Samuelsson, Harald Jonsson

§ 1 Mötet öppnas
Ordföranden Lars-Olof Reinfeldt förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.

§ 2 Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Inge Carlsson.

§ 3 Val av justerare
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Almuth Holmqvist.

§ 4 Föregående mötes protokoll
Inga erinringar fanns mot föregående mötes protokoll.

§ 5 Svar på synpunkter
Svar på tidigare av rådet framförda synpunkter och frågor hade lämnats av Tekniska nämnden enligt följande.
-Mark för hundrastgård har upplåtits till en intresseförening bakom gamla vattenverket i anslutning till parken vid vårdcentralen.
- Belysningen vid övergångsställena vid Blomsholm och Skolidrottsplatsen skall kollas i samband med att en översyn och prioritering av angelägna objekt kommer att göras av Tekniska nämnden och VETAB.
- Området vid Kantarellvägen-Lasarettsgatan har nyligen röjts. Ett projektarbete kring området kommer också att ske framöver.
- Tekniska nämnden har begärt 1 miljon under 2011 för cykelväg förbi Bäckseda. Då investeringar på ca 40 miljoner måste tas bort är det dock osäkert när denna kan komma till stånd. Hur en cykelväg skall dras beror på vad som händer med järnvägen.
- När det gäller livsmedelshandel så är kommunens roll i detta att kunna ge förslag på lämplig tomtmark samt att snabbt handlägga eventuella detaljplaner och bygglov. Detta har skett när det gäller en eventuell etablering vid Harjenrondellen.
- Kommundelsrådet har konstaterat att den tidigare påpekade delvis dåliga skyltningen av gatunummer nu har förbättrats på flera håll.

§6 Information om detaljplan
Nytt förslag till detaljplan för kv. Oden 2 och 4 m.fl, (Blå bäret) har erhållits för yttrande. Kommundelsrådet har inga synpunkter på förslaget.

§ 7 Nya synpunkter/frågor
-Från boende på Eklövsvägen i Bäckseda (vid Paradisvallen) har framförts önskemål om anläggande av en lekplats i området. Enligt uppgift finns två obebyggda överblivna tomter i området. En av dessa skulle förslagsvis kunna användas till detta.
-Vidare har förslag framförts om en cykelväg i anslutning till samma område. En sådan väg skulle kunna anläggas från badplatsen längs ån bakom kyrkan och vidare bakom nämnda område fram till Hökåsvägen vid Paradisvallen.

§ 8 Inför öppet stormöte den 26 maj
Vid detta möte, till vilket allmänheten skall bjudas in, kommer bla följande saker att diskuteras:

Behovet av ett kulturhus
Trygghet och belysning i centrum
Bilfritt centrum
Cykelväg till Korsberga
Behov av biogasmack i centralorten

§ 9 Nästa möte
Nästa möte blir den 27 september kl. 18.30. Ansvarig för fikabröd blir då Almuth Holmqvist. Kallelse kommer att skickas ut i vanlig ordning.

§ 10 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Inge Carlsson

Justeras

Lars-Olof Reinfeldt Almuth Holmqvist

0 Comments:

Post a Comment

<< Home