Monday, May 10, 2010

Rena livsmedel

Följande kan inhämtas från ett referat av Stefan Jarls film;
Jag tycker detta är skrämmande och leder till eftertanke.
Vad tycker du att vi skall göra åt detta?

/L-O


I Stefans Jarls film "Underkastelsen". kampen mot kemikaliesamhället.

Själva filmen var utmärkt men med ett mycket allvarligt budskap. En rad forskare från hela världen tecknade en bild av hur vi sakta förgiftar våra kroppar, spermier och fortplantning, könstillhörighet, navelsträngs blod, hjärnans utveckling, modersmjölk osv osv. Många av de problem hos barn och ungdom som vi ser omkring oss, misstänks de ledande forskarna ha samband med denna kemikaliebelastning, exempelvis koncentrationssvårigheter, överaktivitet, allergier, inlärningssvårigheter, ADHD, nedsatt intelligens, missbildade könsorgan hos pojkar, barncancer etc. Situationen är allvarlig när det gäller vår framtid.

Våra nyfödda och små barn har de högsta halterna av miljögifter i sitt blod. Mamman får lägre halter sedan hon överfört dem till sina barn genom amningen. Det är svårt att se något ljus framåt om vi inte bryter denna utveckling.

Det som gjorde det starkaste intrycket på mig är hur man i flodmynningar och nedströms reningsverken enligt många undersökningar kan se förändringar på fiskar och andra organismer vid oerhört låga halter av hormonstörande ämnen i vattnet. Det gäller exempelvis reproduktion, missbildade könsorgan etc.

Den stora huvuddelen av sådana ämnen fångas dock upp vid våra allt effektivare reningsverk. IVL i Sverige har undersökt många avloppsslam i ett screening projekt och där hittar man de verkligt höga halterna. När vi äntligen lyckats samla ihop alla kemikalierna och miljögifterna i slammet - ett sätt att försöka avgifta samhället - så vill reningsverken sprida ut dem igen, på det mest olämpliga stället, vår livsmedelsproduktion.

Enbart östrogena substanser finns i sådana mängd i slammet att slamspridning i vår livsmedelsproduktion motsvarar cirka 5 000 - 10 000 p-piller per hektar. Ingen effektiv samling av myndigheter, politiker, LRF eller Lantmännen har hittills lyft ett finger för att stoppa detta. Tvärtom arbetar Naturvårdsverket, LRF och Lantmännen aktivt för att spridningen av kemikalier, miljögifter samt läkemedelsrester och hormonstörande ämnen skall öka genom att stå bakom slamspridningen.
Vi vet sedan tidigare att stora delar av denna kemikaliecocktail samlas upp också i djurens fettvävnad och utsöndras med mjölken på samma sätt som hos de ammande mammorna. Men alla dessa ämnen analyseras inte i mjölkprodukter. Då modersmjölkersättning görs av mjölkpulver och innehåller förhållandevis mycket fett, så finns misstanken att här finns också denna kemikaliecocktail. Det är helt oacceptabelt att alla ämnena i slammets kemikaliecocktail inte analyseras och har gränsvärden, vare sig hos mejerierna eller hos Livsmedelsverket. Det finns tyvärr tecken som tyder på att svensk konsumtionsmjölk och andra mejeriprodukter samt modersmjölkersättning innehåller betydande halter av östrogena föroreningar. Den känsligaste gruppen i befolkningen är pojkar innan puberteten.

Det foder som bönder köper från Lantmännen till sina mjölkkor består av slamodlad spannmål. Detta företag har med andra ord ett stort ansvar för denna fråga då man är en pådrivande kraft i slamspridningen och är medlem av slamföretaget REVAQ. De producerar också mjöl, spannmålsprodukter m m genom olika varumärken.

Det återstår nu att undersöka vilka av slammets tusentals ämnen som finns i mejeriprodukter, kött, ägg, barnmat, spannmålsprodukter osv. Det är ett faktum att många av kamikaliecocktailens ämnen finns i allas vårt blod. De måste komma från någonstans och livsmedlen är en viktig transportväg.

2 Comments:

Blogger Lantmännen said...

Hej LO
Jag delar din oro över kemikaliesamhällets baksida som Stefan Jarl på ett bra sätt lyfter fram i filmen ”Underkastelsen” och du har rätt i att denna utveckling måste brytas. Sedan innehåller dock tyvärr texten ovan en hel del sakfel som bidrar till att öka förvirringen i frågan snarare än att leda utvecklingen i önskad riktning.
Det viktigaste att klargöra är följande:
- Lantmännen är inte en pådrivande kraft i slamspridningen. Vi har inget egenintresse i att den ska öka.
-REVAQ är inte ett slamföretag utan ett certifieringsystem för att öka kvalitetssäkring och spårbarhet av slammet. Det är ett frivilligt system som går längre än gällande lagstiftning.

Viktigt att hålla reda på fakta i denna komplexa fråga. Det finns annars en risk att det goda blir det bästas fiende. REVAQ är ett viktigt steg i arbetet med att säkerställa ett hållbart kretslopp av den ändliga naturresursen fosfor. Det finns fortfarande ett viktigt förbättringsarbete att göra i frågan, men det vore felaktigt att antyda att vi jobbar i motsatt riktning.

Läs gärna mer om REVAQ här; www.svensktvatten.se/web/Certifieringssystem_for_slam.aspx

Och om Lantmännens Hållbarhetsredovisning här:
www.lantmannen.com/sv/Lantmannen-COM/Om-koncernen/Hallbar-utveckling/GRI---Hallbarhetsredovisning/


Mvh Claes Johansson, chef för Hållbar utveckling på Lantmännen

5:17 AM  
Blogger LO Reinfeldt said...

Hej Claes,
Jag är tacksam att du tog dig tid att läsa och kommentera dessa synpunkter.
Smyger det sig in felaktigheter i den information som sprids på nätet är det bra om vi kan vara vaksamma på ett tidigt stadium.
Inte ens människan är ofelbar även om vi gärna vill rätta till ett och annat i naturen.
Det krävs en gemensam varsamhet i vårt bruk av den jord vi lånar för att överlämna till kommande generationer.
Tack än en gång.
/L-O

11:00 AM  

Post a Comment

<< Home