Friday, May 28, 2010

Kommunstyrelsekommentarer

Onsdagen 2 juni sammaträder kommunstyrelsen i Vetlanda.
Jag vill bara här kommentera punkterna 28,29,30.

28;
Parkeringsavgifterna föreslås höjas för att täcka momsinförandet.
Tyvärr fortsätter kommunen att göra det krångligt för besökare till vår stad.
Avgiften är tämligen låg men krånglet avskräcker besökare.

En P-skiva skulle förenkla och verka för en gästvänligare stad.
Däremot tycker jag att böterna för felparkering kan höjas betydligt.
Får man en frihet under ansvar skall man axla det förtroendet på ett bra sätt.
Ett centrum fritt från bilar är vidare att eftersträva.

29;
Kommunen vill vidare överföra ansvaret för familjerätten till annan ort.
Detta medför förlust av både lokal och personkännedom för de som handlägger ärendena.
De behövande får vidare längre avstånd till handläggare vilket försvårar effektivare
hjälp till de utsatta familjerna i Vetlanda kommun.

30;
Handlingsplan mellan kommunen och polisen om prioriterade områden
(alkohol och narkotika brott, våldsbrott, skadegörelse, trafikbrott.)

Visst är det bra att det tas krafttag inom denna verksamhet och där har de styrande länge varit alltför klena i sitt ansvar om kommuninnevånarnas väl.

Det står att förslaget till handlingsplan är välförankrat i Centrala säkerhetsgruppen och att förslaget varit ute på remiss till samtliga nämnder.

Detta är lögn. Vård och omsorg där jag ingår har jag inte sett till något sådant förslag. Ej heller har vi i Kommundelsrådet fått någon information om detta.
Kommundelsrådet är väl insatt i dessa frågor och vi har arbetat på tryggheten för medborgarna under flera år.

Kommunstyrelsen har nog ett och annat att förbättra vad gäller informationen till berörda. Föredragnings listan som skickas till politikerna saknar som vanligt bilagorna som punkterna hänvisar till.

/L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home