Friday, January 28, 2011

Miljöbomb i Vetlanda

Tungmetaller från glasbruk och ytbehandlingsindustrier. Slam med gifter från nedlagt reningsverk, dagvatten från vägar och biltvättar. Bakterier från fåglar är ämnen som ständigt pålagras Kvarndammen och Vetlandabäcken.
Vi har hört om Teckomatorp och Järnsjön.
Vetlanda har en framtida miljökatastrof om inget göres nu. Emådalens vattensystem är det som drabbas när fyllnadsgraden når max.
Hade inte min motion om badplats kommit hade vi gått ovetande in i framtiden.
Nu är tid för handling!
Bättre att stämma i bäcken än i ån.

Lars-Olof Reinfeldt
(MP) Vetlanda

Motion för att Vetlanda kommun sanerar och iordningställer Kvarndammen och Vetlandabäcken till en ren miljöbiotop för framtida rekreationsområde.


Friskt vatten och luft samt en grön stad stimulerar både det fysiska och den mentala hälsan i framtids och miljökommunen Vetlanda.

”Det är viktigt att ha en bra och ren natur omkring sig. Inte bara människorna du umgås med är viktiga utan också era upplevelser tillsammans i ren skog och mark.”

Som framgått av utredningen att anlägga en badplats i Kvarndammen har det tyvärr uppdagats att kommunen i nämnda område har en tickande miljöbomb.

Den ursprungliga orsaken är reningsverket i Ekenässjön som togs bort på 70-talet samt en gammal glasbrukstipp i nämnda sjö. Reningsverket fungerade så dåligt att södra delen av Ekenässjön är fullt av inlagrade slamrester vilka därefter har spridit sig söderut i Vetlandabäcken. Dessa sedimenterade sedan vidare i både Föredadammen och Kvarndammen.

Dåvarande glasbruket i Ekenässjön hade södra delen av sjön som avfallstipp. Glasresterna innehåller giftiga tungmetaller. Dessa tungmetaller har sedan spridit sig på samma sätt som avloppsslammet.

Att göra Kvarndammen badbar kräver därför att allt bottenslammet grävs bort och deponeras. Bortgrävningen kan röra upp slammet och öka
föroreningen enormt mycket. Därför är det viktigt att detta göres med förnuft och omtanke så vi inte får en spridning av gifter ner i Emådalens vattensystem.

Årliga vattenprover i Kvarndammen har visat mikrobiologiskt för höga bakterie och föroreningshalter under badsäsongen. Det har även förekommit fiskdöd.

Föroreningar utökas ständigt, dels av dagvatten från vägar, biltvättar och
bostadsområden, men även såsom tillskott av tungmetaller från ytbehandlingsfirmor uppströms Kvarndammen.

Sedimentbankar och vassruggar (boplatser för måsfåglar) gör att Kvarndammen växer igen allt fortare om inget görs.
Mås och andfåglarnas antal har ökat och utgör nu inte bara en stor bakteriell påspädning utan är ett alltmer växande problem för de boende i området.Därför yrkar jag,

Att:

Vetlanda kommun såsom önskad miljökommun omgående inleder ett projekt för att så snart som möjligt sanera Kvarndammen och tillhörande vattenvägar till framtida generationers bästa.Lars-Olof Reinfeldt
Ledamot av Fullmäktige.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home