Thursday, May 29, 2008

Radio Jönköping

Efter att ha fått mångas reaktioner på den spaceade Johanna Linder i morgonpasset så kan jag inte annat än hålla med dessa om att hon borde befordras till större uppgifter som mer svarar mot hennes kapacitet.

Man ska inte behöva vakna till radiorösten som skriker fram budskapet.
Morgonen ska komma lugnt och stilla så man kan ta sig an dagen med glädje.

Detsamma gäller söndagkvällarna i P4 mellan 22,00 o 23,00.
Det är mer väsen och oväsen och man undrar om radion är fel inställd.

När det är önskemusiken som får komma till radio Jönköping ibland så är det inte i närheten av vad som bjuds vardagligen.

Jag tror att radion mer ska tillgodose lyssnarnas intressen och önskningar mer än vara ett forum
för journalisters eget flams och trams i egen beundran.

L-O

Wednesday, May 28, 2008

Kollektivavtals-krav ej av godo

Ibland kommer det upp motioner angående kollektivavtal, så och nu i Landstinget.
Vaxholmsfallet gör klart att det är OK med ett kollektivavtal från hemlandet. Det måste inte kollektivanslutas till Sveriges fack..

I Jönköpings län finns det 21 tusen företag varav 16 tusen saknar kollektivavtal.
De flesta företag startar med ett par delägare som sedan med tiden och utvecklingen växer sig större och kan ge arbetstillfällen och inkomster till bygden och samhället.

Att kräva kollektivavtal av dessa vore som att kväva små plantor från att gro.

Landstinget har ca 800 leverantörer och av dessa saknar ca 450 kollektivavtal. Småföretagen är basen för det småländska näringslivet. Landstinget gör även inköp av större leverantörer typ IKEA.

Skulle man kräva kollektivavtal för alla varor skulle det medföra att Landstinget finge åka bort till sydostasien för att kontroller detta. Totalt omöjligt och således är det ingen lämplig åtgärd att kräva kollektivavtal av sina leverantörer.

Däremot är jag för en stark fackförening på de företag som vill vara anslutna.

L-O

Tuesday, May 27, 2008

Svar från Gunnar Elmeke ang Vindkraft

Hej Lars-Olof!(För kännedom till Björn Wenngren)

HS kraft och markägaren är intresserade av att etablera vindkraft i området. Vetlanda kommun har en positiv inställning till vindkraft och gör bedömningen att området är lämpligt. Vi lyssnar och överväger de argument som framförs. Det är givetvis tråkigt om det inte uppfattas så.

Budskapet på samrådsmötet var att Vetlanda kommun så här långt inte ser tillräckligt starka argument emot en vindkraftsetablering. Grundläggningsmetod är normalt inte en fråga som påverkar kommunens ställningstagande om markanvändning. I MKBn framgår att en okulär fältkontroll visar på gynnsamma grundförhållanden.

Området är nyligen utpekat som riksintressant för vindkraft. Resultatet är en sammanvägning av Energimyndighetens och länsstyrelsernas bedömningar. Processen har skett i samråd med Boverket och andra berörda centrala myndigheter. De nya områdena täcker en större yta på land och i vatten (kust och sjöar), 2,2 procent av Sveriges yta mot tidigare 0,35 procent.

Nu anges dock även riksintressen för vindbruk till havs i svensk ekonomisk zon. Ca 5% av Vetlanda kommuns yta är utpekat som riksintresse för vindkraft. Se bifogad fil.

Övervägandet mellan vindkraft och andra intressen är viktig, inte minst för att kommunen ska vara attraktiv för fritidsboende och friluftsliv. Vetlanda kommun kommer att ta fram en vindkraftpolicy för att beskriva vilka bedömningsgrunder som ska gälla. I nuläget är bedömningen att det inte finns så starka intressen i området som gör att det skulle kunna "falla ur" en kommande policy.

Slutligen svar på frågan vem som styr och beslutar om detaljplanen. Tekniska kontorets planenhet håller i planprocessen enligt Plan- och bygglagen och tar därmed fram beslutsunderlag. Kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige beslutar.

Parallellt med denna process sker en miljöprövning enligt Miljölagen där Länsstyrelsen beslutar.

Med vänlig hälsning
Gunnar Elmeke
teknisk chef

Mitt svar till Gunnar;

Hej Gunnar

Tack för svar.

Det är naturligtvis olika intressensom ser om sina hus men vi är nog tvingade att inrikta oss i allt större grad mot icke fossila bränslen och energikällor.

Det som är intressant i detta är pålning och grundernas påverkan på vatten ursprunget. Troligtvis är det inte så stor påverkan så att nyttan med energin överväger.

Frågan är vad vinner Vetlandas befolkning ekonomiskt och vad förlorar vi i missade naturvärden. Till detta kommer de boendes olägenhet.

Som jag ser det bör Vetlanda visa på en ekonomisk vinning för innevånarna samt verka för att de boende kompenseras skäligen för olägenheten om det nu är riksintressen som väger tyngst.

Hälsningar

L-O

Monday, May 26, 2008

Vetlanda-Bäckseda 4 Maj 2008

Protokoll Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd
Onsdagen den 14 maj 2008 kl. 18.45- 21.00,

Powerhouse, Industrigatan Vetlanda

Närvarande:Lars-Olof Reinfeldt Jörgen Samuelsson Anders Sturesson Kjell Rangstig Sven Leek Leif Jardbring Harald Jonsson Almut Holmqvist Ej närvarande: Ann Rang

Träffen inledes med en presentation och rundvandring inom lokaliteterna där ungdomsverksamheten Powerhouse bedrivs. Som ciceron agerade Patrik Olofsson,
som på ett intressant och uttömmande sätt beskrev hur denna verksamhet utvecklats
från frö till nuvarande omfattning. Patrik framförde även vilka visioner och tankar som finns för att utveckla denna vidare.
Under rundvandringen gavs också möjligheter för en diskussion med mellan politiker och besökande ungdomar.
Rundvandringen avslutades med ett dataspel, där ungdomar och politiker fick möta varandra. Finns inte mycket att säga om detta då ungdomarna i stort sett golvade samtliga politiker.

Tillägga är att spelet gällde boxning.

§ 1 Mötet öppnas Ordf. Lars-Olof Reinfeldt hälsar välkommen till dagens sammanträde och förklarar detta öppnat.

§ 2 Val av sekreterareTill justerare valdes Jörgen Samuelsson

§ 3 Val av justerare Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Jardbring

§ 4 Kvalitetssäkring

Vad har hänt med de frågor och synpunkter som vi tidigare behandlat och aktualiserat. Läses våra protokoll, tas vi på allvar? Får våra förslag gehör och är vi tydliga i beslutsprocessen?

1. Vi måste bli bättre på att följa upp de frågor vi driver

2. Vi måste bli tydligare i de krav och synpunkter vi ställer samt begära av instanserna att vi får svar och information om vilka beslut som tas i våra ärenden och hur dessa ärenden handläggs.

§ 5 Övriga frågor En intressant och allmän diskussion förelåg.

Ur denna kan bla. nämnas:

1. Vid olika arrangemang som genomförs i de centrala delarna av Vetlanda. I samband med tillståndsgivning, skall tillståndshavaren givas krav och förutsättningar så att möjligheter finns för besökande att slänga avfall och dylikt. Detta kan gälla större och flera papperskorgar, containrar eller bajamajor etc.
Denna fråga och apropå ställs nu till tekniska kontoret att inför nästa möte med kommundelsråden den 3 sept. svara på.

2. Inom Bäckseda-området har det framförts från hundägare, att det utmed befintliga gång- och cykelvägar, finns för få hundlatriner. När och hur kommer tekniska förvaltningen att hantera denna fråga? Vi väntar svar likaledes den 3 september.

3. Rapport gavs gällande trafiksituationen på Norravägen. Det är påbörjat refugarbete vid gymnasiets övergångsställe vilket kommer att förbättra trafiksäkerheten något på detta avsnitt.

4. Gångtunnel under Nygatan vid Mogärdeskolan har fått nya lampor eftersom denna har varit mörk och haft trasig belysning. Detta har åtgärdats av tekniska, men sabotörer har varit framme igen. Ett förslag kan vara att sätta lampor utanför som med riktad lampor belyser tunnel som till väggar golv och tak kan vara vitmålad för att största möjliga återreflexion av ljuset skall åstadkommas.Hur tar tekniska kontoret till sig av detta förslag och när väntas gångtunneln återställas i för gångtrafikanterna tryggt skick? Lämpligt med svar till mötet 3 september.

5. Motion från Gisela Brumme angående en allmän städdag diskuterades. Vi var positiva till ett sådant arrangemang men det är en förutsättning att Vetlanda handelsplats, restauranger, skolor och andra näringsidkare deltager med fullt engagemang så medborgarna ser detta som en aktivitet för att stärka Vi-känslan i staden och att Vetlanda kommun kan använda dessa onödiga nedskräpningskostnader på ett bättre sätt.

6. Hur långt har planen för fri parkering kommit? Det hörs ständigt röster om krångel med trasiga automater och tidspress. Planen på att göra Vetlanda centrum vänligare, vackrare och till vissa delar bilfritt tycks lysa med sin frånvaro. Vårt påpekande om Delfintorget som urinerings och skräpplats kvarstår utanför Pub Ladan. Vad har tekniska gjort och varför ser vi ingen förändring? Svar önskas 3 september.

7. Utifrån den diskussion som tidigare fördes med ungdomarna inom Powerhouse, kan man ställa sig frågan? Vad finns för planer och funderingar på den framtida verksamheten inom Powerhouse. Kommer denna att på något sätt prioriteras och i så fall hur ser denna planering ut?Frågan går direkt till Kommunstyrelsen för återkoppling snarast.
Ungdomarna finns och lever nu!

Det diskuteras ofta om Kommunen och deras inblandning i olika projekt typ Tjust kulle.
Allt kan inte drivas kommunalt utan vi måste få människor att ta ett större eget och gemensamt engagemang.
Kommunen ska koncentrera sig på sin kärnverksamhet och det var vi alla eniga om.

§ 6 Nästa möte
Nästa möte (stormöte) genomförs den 3 september 2008 kl. 18.00.
Kallelse kommer att skickas ut.

§ 7 Avslutning
Ordförande Lars-Olof Reinfeldt förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet; Jörgen Samuelsson Sekr.
Justeras: Leif Jardbring Lars-Olof Reinfeldt Ordf.

Saturday, May 24, 2008

Fossila bränslen håller på att ta slut.

En opinionsundersökning från institutet Pew Research i mars visade att 44 procent av amerikanerna är positiva till ökat bruk av kärnkraft, en ökning med fem procentenheter jämfört med 2005. De som var negativa var 48 procent, en nedgång från 53 procent tre år tidigare.

- Så snart bensinpriset stiger märker vi att stödet för kärnkraft ökar, säger Peterson och tillägger att kostnaderna för uppvärmning av bostäder är en annan sådan plånboksfråga som är viktig för allmänheten.

Detta är saxat från nyheterna; 24

Det är dags att Sverige vaknar och tar tillvara på den teknologi vi besitter.

Vi kan inte i koldioxid jakten bortse från att det är de fattiga länderna som får bära tyngst när vi ska tro oss vara duktiga med etanol.

Senast var det Italien som vaknat under Berlosconi, innan dess var det Finland.

När ska Maud vakna?

L-O

PS Ett litet tips att spara pengar;
Slå 118 700 till nummerupplysningen gratis.

Friday, May 23, 2008

Skolan i Vetlanda. Bryr ni er?

En politisk styrgrupp har tillsatts med uppdraget att se över den framtida skolverksamheten i Vetlanda Kommun.

Ordföranden i denna är Klas Håkansson.

Styrguppen har nu vänt sig till Kommundelsråden i kommunen för att hjälpa till att få föräldrar och övriga som är intresserade att komma och göra sin stämma hörd.

Plats; Bibliotekets hörsal Vetlanda 20 augusti kl. 19,00.
Svar till Margareta D. eller Marianne K. tel 97163 senast 15 aug.

Frågeställning;

. Vilken betydelse har skolan för samhället/orten i stort?

. Hur ser ni på den lokala utvecklingen av elevantalet?

. Argument för och emot "6-9-skolor".


Det går naturligvis bra att maila intresse till mig.

Lars-Olof Reinfeldt ordf.
Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd

Thursday, May 22, 2008

Mogärde seniorboende

Beslutet att förvandla Mogärde service-hus till seniorboende väcker starka reaktioner.

Känslor av vrede hopplöshet myndighetsfasoner människoförakt. Hela skalan för uppbringande av inre krafter som hos de berörda kan leda till initiativ och revolutionära tankar.

Det är dessa krafter som jag igår i fullmäktige försökte belysa som drivkraften för egna initiativ.
Intraprenad, avknoppning, kooperativ sk. alternativa driftsformer.

Ge de anställda kraften och möjligheten att visa att de tillsammans med brukarna kan bryta sig ur kommunala greppet och visa att de är bättre.

Kort sagt; skriv inte på något utan kom med motdrag.
Willis säger ju i en kommentar enligt nedanstående mail som cirkulerar på byn.

Kommunen är i akut behov av pengar och förvandlingen utifrån det perspektivet är fullt motiverat, men nu finns chansen till nydaning."Till Willis Josefsson och Ola Götesson (samt kopior för kännedom)

Den oreda som uppstått för att inte säga de tumultliknande reaktioner som följt av er skrivelse daterad 16 maj till boende eller anhöriga - på Mogärde och Dalbo där svar ska ges senast 5 juni, har Höglandsnytt i dag kommenterat.

Willis Josefsson har uttalat sig för Höglandsnytt. Först frågar jag är ditt uttalande korrekt återgett; "erkänner att tidpunkten 5 juni för ett svar, inte är en rimlig respit"?

För det andra; de motrörelser som florerar, ger det er båda anledning att ändra på det Willis ser orimligt?

Vad blir följden för det tredje: om de boende vägrar lämna svar på sätt som ni krävt från era myndighetsutövande ställningar. Någon på Höglandsnytt har gett uttryck för detta?

Jag ber att få svar så snart som möjligt.
Jack Andreén"Min och Klas åsikt var igår att brukarna inte ska få en sämre situation av hemtjänsten som om det hade fortsatt vara särskilt boende.

L-O

Wednesday, May 21, 2008

Grattis Gunilla Hjelm

Visst har vi en del meningsskiljaktigheter och visst tycker jag att du kan sköta tekniska bättre, men att som vissa onda tungor koppla ihop min lilla roliga sannhistoria om flickan och den tjocka tanten med dig får helt stå för deras räkning.

Jag tar avstånd från denna tolkning och det har jag sagt till dig.

Nu tar vi avstamp för ett bättre Vetlanda.

L-O

Tuesday, May 20, 2008

Knockade politiker

"Ungdomar knockade politiker på Powerhouse"

I onsdag besökte kommundelsrådet Powerhouse, det bjöds på underhållande boxningsmatch och rundvandring innan det var dags för sammanträde.

Nintendo Wii är tvspelet där man viftar och använder sin kropp och där figurerna på bilden gör det du gör.

Lars-Olof Reinfeldt var först ut och utmanade en ungdom i en boxningsmatch.
Det viftades rejält, och Lars-Olof vann en rond, men blev sedan ut-knockad av sin motståndare i tredje ronden. Ytterligare 3 matcher utspelade sig.

Ungdomarna vann på knockout samtliga matcher!

Därefter var det frågestund.

Ungdomar ställde frågor som berörde om kommunen har någon handlingsplan när det gäller att prioritera ungdomar i Vetlanda.

Kommundelsrådet som är en direkt länk från folket till Kommunstyrelsen, tar på sig att föra frågan om Powerhouse framtid vidare. Ungdomarnas oro och undran över om deras trygga tillvaro här ska naggas i kanten är mer än befogad.

Patrik Olofsson, projektledare för Powerhouse hade en rundvandring med rådet.

I skatehallen visade Alexander Eklöf med flera deras skicklighet på inlines & bräda.
Rundvandringen blev en positiv överraskning för politikerna. Flera uttryckte sin glädje över att Powerhouse blivit ett så bra alternativ för ungdomar i Vetlanda.

Kommundelsrådet var mycket imponerade över att det var ungdomarna själva som satte regler och umgängeston. Stämningen verkade positiv och vänskaplig.

Vi fann även en Manual för anställda och frivilliga som arbetar på Powerhouse, där det bland annat stod,
"Ser man något annat än en människa komma in genom dörren, passar man inte som personal på Powerhouse."

Patrik visionerade också om önskan att få använda Powerhouse på dagtid för elever som har det extra tufft i skolan.
Han nämnde även om tankar på ett "klätterhus" i anslutning till Powerhouse. Patrik säger: Nu finns Powerhouse, nu behöver vi sponsorer & hjälp så vi kan ha anställda och därmed utveckla Powerhouse.

Det finns en stor oro bland föräldrar över vad deras ungdomar kan råka utför när de surfar på nätet. På Powerhouse har man löst detta genom att ett antal datorer är centralt placerade så personal och kompisar har full koll och kan stötta om så behövs.

Kommundelsrådet avslutade kvällen med fika och sammanträde i Powerhouses lokaler. Fikat serverades givetvis av ungdomar från Powerhouse. Bland annat av de ungdomar som började kvällen med knockout på dem.

Patrik Olofsson/Lars-Olof Reinfeldt

Monday, May 19, 2008

Miljö och demokrati

Jag fick ett mail i dag som tillhör ett logiskt resonemang som jag gärna vill dela med mig.
För rättvisans skull har jag även låtit Kjell-Åke Nottemark och Gunnar Elmeke få del av detta.
Jag är intresserad hur kommunens företrädare bemöter dessa synpunkter;
L-O


Hej Lars-Olof,

Det var senast i september 2007 jag skrev en rad till Dig för att uttrycka min oro över den demokratiska processen i Vetlanda i allmänhet och vindkraftverksplanerna i Milletorp i synnerhet. Denna oro har snarare ökat än minskat under de månader som gått.

Som Du säkert är väl insatt i har Vetlanda kommun gått vidare med Detaljplan för vindkraftsanläggning på delar av fastigheterna Milletorp 1:9 och Herrstenstorp 1:11, Korsberga, Vetlanda kommun utan att ta någon som helst hänsyn till framlagda synpunkter och invändningar. På ett ”samrådsmöte” uttrycktes det i klartext av kommunens representant att man inte tänkte ta några hänsyn till de synpunkter som presenterats.

Varför behövs det alls något ”samrådsmöte” när man sätter demokratin ur spel?

Just i dagarna är det s k utställning av detaljplanen. Jag har inte möjlighet att personligen göra ett besök. Vi har i kommentarer till detaljplanen lämnat synpunkter till såväl Vetlanda kommun som exploatören HS Kraft AB. Den väsentliga argumenteringen mot en vindkraftsetablering har inkluderats i kommentarerna till Vetlanda kommun (se bilaga SynDetaljplan Vetlanda).

En aspekt som förbigåtts med tystnad gäller vindkraftverkens fundament. På torr, fast mark räknar man med ett betongfundament på 30 x 30 meter och cirka 2 meter djupt för ett vindkraftverk med masthöjd på 90-100 meter d v s den typ som föreslås till Milletorp. Beträffande sank mark gäller pålning och det kan behövas upp till 20 pålar som når 10 meter eller mer ner i marken för varje vindkraftverk.

Jag skrev till Centrum för Vindkraftsinformation vid Högskolan på Gotland för att få information om fundament på sank mark och fick av Tore Wizelius där följande svar:
När det gäller fundament i sank mark är det inget problem. Man får påla.

Leverantörerna kräver en geoteknisk undersökning av marken, och specificerar sedan fundamentets dimensioner, antal pålar, djup etc. Det behöver man m a o inte göra själv. Ju större fundament som krävs desto dyrare blir det förstås. Småländska höglandet har dock rätt dåliga vindresurser, skog i omgivningen skapar turbulens som minskar verkens produktion och tekniska livslängd, så det är bättre att bygga vindkraftverk på jordbruksslätterna och helst nära kusten.

Stora delar av det markområde som ingår i detaljplanen har tidigare betecknats som sumpskog och i närområdet finns stora sankmarker. Man behöver inte sväva i tvivelsmål att området är sankt.

Nu är det också så att området är klassat som vattenskyddat eftersom det är Mörrumsåns och Emåns käll- och upprinningsområden. Sjön Vrången vid vars rand man planerar vindkraftverken betraktas som Mörrumsåns källsjö.

Det har ingenstans i detaljplanen nämnts något om geoteknisk undersökning av området. Det har ingenstans i detaljplanen nämnts vad det skulle innebära för grundvattenspegeln, vattenflöden och annat i detta vattenskyddsområde om man behöver driva ner 100-200 cementpålar 10 meter eller djupare. Det har ingenstans i detaljplanen nämnts vad det innebär för Mörrumsån att man etablerar en miljöfarlig industriverksamhet vid dess källsjö.

Hur kommer den föreslagna vindkraftverksparken i Milletorp Vetlanda kommun eller dess innevånare tillgodo? Svaret är enkelt. Inte i något avseende! Anläggningen kommer inte att minska koldioxid utsläpp inom kommunen eller ens länet. Mer än 80 % av luftföroreningarna i Vetlanda kommer ifrån bilavgaser (Vetlandas energiförsörjningsplan). Det blir inte någon renare luft, inte lägre energipriser eller säkrare el leveranser. Anläggningen kommer inte att ge fler arbetstillfällen i kommunen. Den kommer i stället att bidra till ökade utsläpp av dieselavgaser under byggnadstiden.

Vem tjänar på vindkraftverksanläggningen? Det är varken kommunen eller dess innevånare. Det är enbart exploatören (PeBo Naturbruk och HS Kraft AB). Dessa exploatörer ger intryck av att tillhöra den kategori som mer ser till att försöka tjäna en slant än ta några hänsyn till miljön.

Vem förlorar på vindkraftverksanläggningen?

Det är Vetlanda kommun och dess innevånare. Vetlanda kommun har som sin främsta resurs förutom sina innevånare en fantastisk och i stora stycken orörd natur. Genom denna föreslagna vindkraftverkspark förstör Vetlanda kommun en av sina främsta resurser. Kommunen förlorar möjligheten att bygga ut den potential som finns för fritidsboende och friluftsliv vilket skapar arbetstillfällen och inkomster till kommunen.

En undersökning i Kronobergslän har klart visat vad fritidsboende och friluftsliv betyder i kommunala inkomster och arbetstillfällen.

Slutligen kommer jag tillbaka till den mest oroande frågan och den gäller vem det är som styr och beslutar. Hittills har det i denna process med vindkraftverksförslaget i Milletorp bara varit exploatörer (PeBo Naturbruk och HS Kraft AB) och teknokrater (Tekniska kontoret) som styrt och beslutat. Man har från början gjort klart för folk att detta kommer att genomföras vad än folk har att invända (detta har direkt understrukits vid mer än ett samrådsmöte).

Det är inget att skämmas över att det är sådant man inte vet. Vi har i såväl Vetlanda som Uppvidinge kommuner stött på tjänsteman och förtroendevalda som säger sig sakna kunskap eller erfarenhet inom berörda områden. Det går att ta reda på. Inget problem med det. Det som är skamligt är om man fattar beslut utan att ens besvära sig om att ta reda på det man inte vet.

Med vänlig hälsning
Björn

Björn Wenngren (Bostenstorp 1.8)
National Environment Impact Assessment & Strategic Environment Assessment Programme Accra – Ghana
E-post: bwenngren@telia.com

Sunday, May 18, 2008

Särskilt boende i Vetlanda

I § 1 för Kommundelsråden står;

" Med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sin kommundel samt hos kommunstyrelsen och
kommunens övriga organ göra de framställningar som anses påkallade."

Bristen på särskilt boende är relativt stort i centrala Vetlanda och när nu Vård och Omsorg omvandlar Mogärde till seniorboenden är det inom Kommundelsrådets ansvarsområde att följa upp så det inte blir brukarna som får sämre livsbetingelser.

Kommunens ekonomi är ansträngd och det är nu som pengarna måste klämmas fram. I december 2006 gjorde jag ett inlägg i denna debatt på min Blogg;

Se Wednesday, December 19, 2007

En Budget Jul historia

Det närmar sig jul och i Kommunfullmäktige läste jag följande saga som exempel på att det är lite si och så med hur det tas budgetar. Undra på att ena månaden är det väldiga överskott som nästa månader kan vara svåra sparbeting.
...............osv

Som "S" framför att vi behöver sätta till utredningar för att se var vi kan spara pengar tar allt för lång tid. Bengan framför att vi ska lägga ett sparbeting på 3% generellt på verksamheten. Det är ungefär lika smart som att i goda tider öka på budgeten med 3% utan att kontrollera om behoven finns.

Det finns nog redan nu de som har tömt sina möjligheter på att effektivisera och då är det orimligt att lägga ett sparbeting på ett antal procent generellt.

Det positiva med Bengans förslag är att vi ser över administrationen och organisationen i första hand, och låter brukarna gå skadeslösa. Detta är i grunden en moderat politik och den stöder vi obetingat.

Nu har vi i alla fall med detta beslut, skapat ett behov av nyproduktion av särskilt boende i centralorten. Vi kommer från kommundelsrådet att nogsamt följa utvecklingen för våra gamla inom vårt ansvarsområde. Skulle det komma till vår kännedom att kommunen inte sköter sina åligganden vad gäller biståndsbesluten kommer vi att göra oss hörda.

Lars-Olof Reinfeldt ordf.
Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

Wednesday, May 14, 2008

Politiker knockade på Powerhouse

I kväll var kommundelsrådet på Powerhouse.

Vi blev synnerligen väl mottagna av ungdomarna och Patrik Olofsson.
Mer information följer. Vi spelade boxning på skärm.

Bland annat som vi tog med oss var något som stod i manualen för frivilliga och anställda;

"Ser man någonting annat än en människa komma in genom dörren
passar man inte som personal på Powerhouse"

L-O

Tuesday, May 13, 2008

Patientlurendrejeri

Jag läste på en tidningsrubrik att det blir billigare tandvård efter 1/7.

Detta gäller inte för pensionärer och de som gör 5 fyllningar eller mindre.

Göran Hägglund är inte ett dugg bättre eller ska man säga mindre korkad än Ylva Johansson.

Det blir alltid vi tandläkare som får förklara deras okunskap.

L-O

Monday, May 12, 2008

Sann historia

Centern väljer kommunalråds kandidat i kväll och det är en överenskommelse att vi godkänner vem det än blir så ska jag inte kommentera denne.


Istället drar jag en liten fin historia om en flicka som mötte en rätt stor tant.

Flickan undrade om tanten skulle få en liten bebis snart.

Nej, jag bara äter och dricker för mycket.

Kan tant inte bajsa?

L-O

Sunday, May 11, 2008

Nytt kommunalråd?

I morgon får vi veta vem som tar över det sargade skeppet Vetlanda.

Det måste finnas någon bra centerpartist i kommunen fast många tvivlar.

Jag hoppas att det kommer någon outsider som inte har för mycket lik i lasten.

Vad jag hört är Dan Ljungström bästa alternativet hos moderaterna men min favorit är Helena Stålhammar.

Vad det än blir så får hon eller han en tuff uppgift att ena den sargade ekonomin.

L-O

Friday, May 09, 2008

Kommundelsrådet besöker Powerhouse


Kallelse till Vetlanda Bäckseda Kommundelsråd

Onsdagen den 14 maj kl. 18,45

Plats: Powerhouse

Kallade:

Lars-Olof Reinfeldt ordf. 14164
Anders Sturesson v ordf. 13823
Ann Rang 17785
Jörgen Samuelsson 14368
Sven Leek 13271
Leif Jardbring 15591
Harald Jonsson 462059
Kjell Rangstig 10607
Almuth Holmqvist 99118

Dagordning:

Välkomstrundvandring på Powerhouse 19,00

Ungdomarna och Patrik Olofsson guidar och informerar om aktiviteter och kvällen.

Det blir plats för fika, frågor från ungdomarna och de utmanar några av oss på dataspel.

Vetlanda Posten kommer att närvara så det är önskvärt att vi kommer starka för att visa att vi bryr oss!

Sedan ett kort sammanträde på lämplig plats

1. Ordförande öppnar

2. Val av sekreterare

3. Val av justerare

4. Kvalitetssäkring av våra tidigare frågor och synpunkter.

Vad har vi uppnått och hur kan vi få bättre genomslag av våra förslag.

Hur följer vi upp att det vi beslutar verkligen genomförs?

5. Övriga frågor.

6. Nästa möte.

7. Mötet avslutas.

Vetlanda 2008-08-09

Lars-Olof Reinfeldt
Ordförande

Thursday, May 08, 2008

Vita Tänder

I går var det styrelsemöte i Jönköpings läns tandläkarförening.

Efter lite förtäring och möte höll Odontologie Doktor Catarina Wallman ett förträffligt föredrag angående blekning av tänder.

Det finns ju många ställen som erbjuder blekning till varierande kostnad och säkerhet.

Gemensamt för alla blekmedelssubstanser är att använda fria radikaler som aktiv substans för att spjälka långa missfärgningskedjor. Att inte ha koll på vätska av denna typ med blekskenor som inte sluter tätt kan få förödande konsekvenser på sikt när dessa substanser kommer ner i magen.

Fria radikaler är som vi alla vet cancerogena och vill man bli fin får man lida pin men frågan är om inte priset kan bli allt för högt i framtiden. Det är i alla fall viktigt att inte vem som helst står vid rodret.

Blekning med lampa på klinik är kortsiktigt. Tanden har en förmåga att återta gammal färg ganska omgående men till tröst så kanske inte helt tillbaka till ursprunget.

Med lampa och framförallt med laser sker en temperaturstegring i pulpan som kan få tanden hypersensibel med ständiga isningar som följd. Går dessa inte tillbaka är det inte ovanligt med rotfyllningar som enda hjälp.

Ska det blekas ska det ske ofta, kontrollerat och med svaga koncentrationer.

Ett vackert leende med naturligt vita tänder slår det mesta.

L-O

Tuesday, May 06, 2008

Efter 40-talisterna

Jag har just sett ett program med Gunnar Wetterberg (författare) till boken efter fyrtiotalisterna.

Runt år 2020 kommer dessa att behöva gå in i ett massivt behov av åldringsvård, samtidigt som deras barnbarnsbarn kommer att kräva en utbyggd barnavård.

Detta kommer att ställa stora påfrestningar på kommuner och landsting.

Skattehöjningar är uteslutet med tanke på att en stor del av de välutbildade har erfarenhet av utlandsstudier och arbete i ett vidare perspektiv och vi har inte råd att låta dessa emigrera.

En annan intressant synpunkt är att, nu har våra unga födda runt 1980-85 svårt att få tag i bostäder. Detta är ingenting mot vad som väntar när de födda runt 1990-95 ska ut och bo på egen hand. De är nämligen ca 25000 fler.

L-O

Sunday, May 04, 2008

Gatukök Delfinparkeringen KS punkt 9

Som moderat är man glad åt initiativ och företagsamhet.

Som Kommundelsrådets ordförande är det innevånarna i Vetlanda som står i första rummet och den närmiljö som de bor och lever i som har prioritet.

Från Kommunstyrelsens arbetsutskotts möte kan utläsas att 79 personer har skrivit på protestlista för att de är oroliga för busliv, nedskräpning och ökad trafik nattetid.
Det har tydligen också framförts muntliga protester från affärsidkare i området.

Fler positiva omdömen har framförts, men dessa redovisas inte!
Miljö och byggnämnden är den enda nämnd som redovisas och de tillstyrker bygglov.

Kommundelsrådet har diskuterat ärendet och lämnat yttrande.
Detta tas överhuvudtaget inte upp!

För det första, är underlaget bristfälligt. Det saknar utlåtande från ett flertal instanser, såsom polisen, socialnämnden och frivillig organisationer.

Det finns inte några skriftliga godkännande från de som bor och verkar i närheten.

15000 i arrende per år är på tok för billigt. Arrendatorn är skyldig att hålla arrendestället i städat och vårdat skick. Hur går det med ordningen?

Affärsidkare sätter upp fler och fler övervakningskameror i anslutning till sin verksamhet som stöd. Detta vore ett utmärkt ställe att pröva denna lösning utifall det blir gatukök.

För att besluta i ärendet krävs att man är bosatt i Vetlanda stad och/eller äger de kunskaper för att beakta helheten med hänsyn till direktdemokratiska spelregler. Övriga äger ej legitimitet i beslutsprocessen.

Lars-Olof Reinfeldt
Ordf. Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

PS:
Grattis till Mikael och Anita i Spanien som skall bli morfar och mormor

Friday, May 02, 2008

Valborgsmässoafton i Vetlanda

Vårkänslor och våreld.

Framtid och förhoppningar.

Irene Jonsson gjorde ett proffsigt vårtal om vuxnas skyldighet att se kommande generationen i den verklighet de lever i.

Min egen upplevelse av kvällen var alla nysvenskar som ställt upp på våra genuina traditioner.
Jag tror att minst hälften av deltagarna var nysvenskar komna för att delta och visa sin tacksamhet för att just Vetlanda tillhör en av de kommuner som tagit sitt ansvar i denna oroliga värld.

När sedan nationalsången sjöngs tillsammans av vi alla som var där kände i alla fall jag en otrolig känsla av gemenskap som vi alla kommer att ha nytta av i vår kommun.

Politiker må ha olika lösningar för samhällen, men det är den sociala gemenskapen som bygger framtiden i framgångsrika kommuner. Det viktigaste är att vi alla bidrar med det vi kan och att vi uppmuntrar varandra till delaktighet.

Vetlanda kommun har visserligen problem med ekonomin, men vår styrka är våra innevånare som denna kväll manifesterade samhörighetens styrka.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

Thursday, May 01, 2008

Gökotta

Bland de män som jag högaktar finns Werner von Seidlitz.

Att komma till ett nytt land med två tomma händer. Jagad av krig och elände.
Börja hitta, lära sig språket och utifrån detta jobba, och då menar jag verkligen jobba!!!

Sagan är lång, men ett mänskligt hjärta glömmer inte de runt omkring som givit honom möjligheten att lyckas.

Vi var många från Vetlanda som fick möjligheten att bjudas på en förstärkt gökotta
i sällskap med goda vänner till Farstorp.

Ett tack från mig och min fru, samt övriga deltagare.

I ödmjukhetens tecken dela med sig av sitt förvärv hör till en av mänsklighetens största dygder och vi är många som uppskattar din givmildhet.

Lars-Olof Reinfeldt