Tuesday, May 27, 2008

Svar från Gunnar Elmeke ang Vindkraft

Hej Lars-Olof!(För kännedom till Björn Wenngren)

HS kraft och markägaren är intresserade av att etablera vindkraft i området. Vetlanda kommun har en positiv inställning till vindkraft och gör bedömningen att området är lämpligt. Vi lyssnar och överväger de argument som framförs. Det är givetvis tråkigt om det inte uppfattas så.

Budskapet på samrådsmötet var att Vetlanda kommun så här långt inte ser tillräckligt starka argument emot en vindkraftsetablering. Grundläggningsmetod är normalt inte en fråga som påverkar kommunens ställningstagande om markanvändning. I MKBn framgår att en okulär fältkontroll visar på gynnsamma grundförhållanden.

Området är nyligen utpekat som riksintressant för vindkraft. Resultatet är en sammanvägning av Energimyndighetens och länsstyrelsernas bedömningar. Processen har skett i samråd med Boverket och andra berörda centrala myndigheter. De nya områdena täcker en större yta på land och i vatten (kust och sjöar), 2,2 procent av Sveriges yta mot tidigare 0,35 procent.

Nu anges dock även riksintressen för vindbruk till havs i svensk ekonomisk zon. Ca 5% av Vetlanda kommuns yta är utpekat som riksintresse för vindkraft. Se bifogad fil.

Övervägandet mellan vindkraft och andra intressen är viktig, inte minst för att kommunen ska vara attraktiv för fritidsboende och friluftsliv. Vetlanda kommun kommer att ta fram en vindkraftpolicy för att beskriva vilka bedömningsgrunder som ska gälla. I nuläget är bedömningen att det inte finns så starka intressen i området som gör att det skulle kunna "falla ur" en kommande policy.

Slutligen svar på frågan vem som styr och beslutar om detaljplanen. Tekniska kontorets planenhet håller i planprocessen enligt Plan- och bygglagen och tar därmed fram beslutsunderlag. Kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige beslutar.

Parallellt med denna process sker en miljöprövning enligt Miljölagen där Länsstyrelsen beslutar.

Med vänlig hälsning
Gunnar Elmeke
teknisk chef

Mitt svar till Gunnar;

Hej Gunnar

Tack för svar.

Det är naturligtvis olika intressensom ser om sina hus men vi är nog tvingade att inrikta oss i allt större grad mot icke fossila bränslen och energikällor.

Det som är intressant i detta är pålning och grundernas påverkan på vatten ursprunget. Troligtvis är det inte så stor påverkan så att nyttan med energin överväger.

Frågan är vad vinner Vetlandas befolkning ekonomiskt och vad förlorar vi i missade naturvärden. Till detta kommer de boendes olägenhet.

Som jag ser det bör Vetlanda visa på en ekonomisk vinning för innevånarna samt verka för att de boende kompenseras skäligen för olägenheten om det nu är riksintressen som väger tyngst.

Hälsningar

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home