Monday, May 19, 2008

Miljö och demokrati

Jag fick ett mail i dag som tillhör ett logiskt resonemang som jag gärna vill dela med mig.
För rättvisans skull har jag även låtit Kjell-Åke Nottemark och Gunnar Elmeke få del av detta.
Jag är intresserad hur kommunens företrädare bemöter dessa synpunkter;
L-O


Hej Lars-Olof,

Det var senast i september 2007 jag skrev en rad till Dig för att uttrycka min oro över den demokratiska processen i Vetlanda i allmänhet och vindkraftverksplanerna i Milletorp i synnerhet. Denna oro har snarare ökat än minskat under de månader som gått.

Som Du säkert är väl insatt i har Vetlanda kommun gått vidare med Detaljplan för vindkraftsanläggning på delar av fastigheterna Milletorp 1:9 och Herrstenstorp 1:11, Korsberga, Vetlanda kommun utan att ta någon som helst hänsyn till framlagda synpunkter och invändningar. På ett ”samrådsmöte” uttrycktes det i klartext av kommunens representant att man inte tänkte ta några hänsyn till de synpunkter som presenterats.

Varför behövs det alls något ”samrådsmöte” när man sätter demokratin ur spel?

Just i dagarna är det s k utställning av detaljplanen. Jag har inte möjlighet att personligen göra ett besök. Vi har i kommentarer till detaljplanen lämnat synpunkter till såväl Vetlanda kommun som exploatören HS Kraft AB. Den väsentliga argumenteringen mot en vindkraftsetablering har inkluderats i kommentarerna till Vetlanda kommun (se bilaga SynDetaljplan Vetlanda).

En aspekt som förbigåtts med tystnad gäller vindkraftverkens fundament. På torr, fast mark räknar man med ett betongfundament på 30 x 30 meter och cirka 2 meter djupt för ett vindkraftverk med masthöjd på 90-100 meter d v s den typ som föreslås till Milletorp. Beträffande sank mark gäller pålning och det kan behövas upp till 20 pålar som når 10 meter eller mer ner i marken för varje vindkraftverk.

Jag skrev till Centrum för Vindkraftsinformation vid Högskolan på Gotland för att få information om fundament på sank mark och fick av Tore Wizelius där följande svar:
När det gäller fundament i sank mark är det inget problem. Man får påla.

Leverantörerna kräver en geoteknisk undersökning av marken, och specificerar sedan fundamentets dimensioner, antal pålar, djup etc. Det behöver man m a o inte göra själv. Ju större fundament som krävs desto dyrare blir det förstås. Småländska höglandet har dock rätt dåliga vindresurser, skog i omgivningen skapar turbulens som minskar verkens produktion och tekniska livslängd, så det är bättre att bygga vindkraftverk på jordbruksslätterna och helst nära kusten.

Stora delar av det markområde som ingår i detaljplanen har tidigare betecknats som sumpskog och i närområdet finns stora sankmarker. Man behöver inte sväva i tvivelsmål att området är sankt.

Nu är det också så att området är klassat som vattenskyddat eftersom det är Mörrumsåns och Emåns käll- och upprinningsområden. Sjön Vrången vid vars rand man planerar vindkraftverken betraktas som Mörrumsåns källsjö.

Det har ingenstans i detaljplanen nämnts något om geoteknisk undersökning av området. Det har ingenstans i detaljplanen nämnts vad det skulle innebära för grundvattenspegeln, vattenflöden och annat i detta vattenskyddsområde om man behöver driva ner 100-200 cementpålar 10 meter eller djupare. Det har ingenstans i detaljplanen nämnts vad det innebär för Mörrumsån att man etablerar en miljöfarlig industriverksamhet vid dess källsjö.

Hur kommer den föreslagna vindkraftverksparken i Milletorp Vetlanda kommun eller dess innevånare tillgodo? Svaret är enkelt. Inte i något avseende! Anläggningen kommer inte att minska koldioxid utsläpp inom kommunen eller ens länet. Mer än 80 % av luftföroreningarna i Vetlanda kommer ifrån bilavgaser (Vetlandas energiförsörjningsplan). Det blir inte någon renare luft, inte lägre energipriser eller säkrare el leveranser. Anläggningen kommer inte att ge fler arbetstillfällen i kommunen. Den kommer i stället att bidra till ökade utsläpp av dieselavgaser under byggnadstiden.

Vem tjänar på vindkraftverksanläggningen? Det är varken kommunen eller dess innevånare. Det är enbart exploatören (PeBo Naturbruk och HS Kraft AB). Dessa exploatörer ger intryck av att tillhöra den kategori som mer ser till att försöka tjäna en slant än ta några hänsyn till miljön.

Vem förlorar på vindkraftverksanläggningen?

Det är Vetlanda kommun och dess innevånare. Vetlanda kommun har som sin främsta resurs förutom sina innevånare en fantastisk och i stora stycken orörd natur. Genom denna föreslagna vindkraftverkspark förstör Vetlanda kommun en av sina främsta resurser. Kommunen förlorar möjligheten att bygga ut den potential som finns för fritidsboende och friluftsliv vilket skapar arbetstillfällen och inkomster till kommunen.

En undersökning i Kronobergslän har klart visat vad fritidsboende och friluftsliv betyder i kommunala inkomster och arbetstillfällen.

Slutligen kommer jag tillbaka till den mest oroande frågan och den gäller vem det är som styr och beslutar. Hittills har det i denna process med vindkraftverksförslaget i Milletorp bara varit exploatörer (PeBo Naturbruk och HS Kraft AB) och teknokrater (Tekniska kontoret) som styrt och beslutat. Man har från början gjort klart för folk att detta kommer att genomföras vad än folk har att invända (detta har direkt understrukits vid mer än ett samrådsmöte).

Det är inget att skämmas över att det är sådant man inte vet. Vi har i såväl Vetlanda som Uppvidinge kommuner stött på tjänsteman och förtroendevalda som säger sig sakna kunskap eller erfarenhet inom berörda områden. Det går att ta reda på. Inget problem med det. Det som är skamligt är om man fattar beslut utan att ens besvära sig om att ta reda på det man inte vet.

Med vänlig hälsning
Björn

Björn Wenngren (Bostenstorp 1.8)
National Environment Impact Assessment & Strategic Environment Assessment Programme Accra – Ghana
E-post: bwenngren@telia.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home