Monday, May 26, 2008

Vetlanda-Bäckseda 4 Maj 2008

Protokoll Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd
Onsdagen den 14 maj 2008 kl. 18.45- 21.00,

Powerhouse, Industrigatan Vetlanda

Närvarande:Lars-Olof Reinfeldt Jörgen Samuelsson Anders Sturesson Kjell Rangstig Sven Leek Leif Jardbring Harald Jonsson Almut Holmqvist Ej närvarande: Ann Rang

Träffen inledes med en presentation och rundvandring inom lokaliteterna där ungdomsverksamheten Powerhouse bedrivs. Som ciceron agerade Patrik Olofsson,
som på ett intressant och uttömmande sätt beskrev hur denna verksamhet utvecklats
från frö till nuvarande omfattning. Patrik framförde även vilka visioner och tankar som finns för att utveckla denna vidare.
Under rundvandringen gavs också möjligheter för en diskussion med mellan politiker och besökande ungdomar.
Rundvandringen avslutades med ett dataspel, där ungdomar och politiker fick möta varandra. Finns inte mycket att säga om detta då ungdomarna i stort sett golvade samtliga politiker.

Tillägga är att spelet gällde boxning.

§ 1 Mötet öppnas Ordf. Lars-Olof Reinfeldt hälsar välkommen till dagens sammanträde och förklarar detta öppnat.

§ 2 Val av sekreterareTill justerare valdes Jörgen Samuelsson

§ 3 Val av justerare Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Jardbring

§ 4 Kvalitetssäkring

Vad har hänt med de frågor och synpunkter som vi tidigare behandlat och aktualiserat. Läses våra protokoll, tas vi på allvar? Får våra förslag gehör och är vi tydliga i beslutsprocessen?

1. Vi måste bli bättre på att följa upp de frågor vi driver

2. Vi måste bli tydligare i de krav och synpunkter vi ställer samt begära av instanserna att vi får svar och information om vilka beslut som tas i våra ärenden och hur dessa ärenden handläggs.

§ 5 Övriga frågor En intressant och allmän diskussion förelåg.

Ur denna kan bla. nämnas:

1. Vid olika arrangemang som genomförs i de centrala delarna av Vetlanda. I samband med tillståndsgivning, skall tillståndshavaren givas krav och förutsättningar så att möjligheter finns för besökande att slänga avfall och dylikt. Detta kan gälla större och flera papperskorgar, containrar eller bajamajor etc.
Denna fråga och apropå ställs nu till tekniska kontoret att inför nästa möte med kommundelsråden den 3 sept. svara på.

2. Inom Bäckseda-området har det framförts från hundägare, att det utmed befintliga gång- och cykelvägar, finns för få hundlatriner. När och hur kommer tekniska förvaltningen att hantera denna fråga? Vi väntar svar likaledes den 3 september.

3. Rapport gavs gällande trafiksituationen på Norravägen. Det är påbörjat refugarbete vid gymnasiets övergångsställe vilket kommer att förbättra trafiksäkerheten något på detta avsnitt.

4. Gångtunnel under Nygatan vid Mogärdeskolan har fått nya lampor eftersom denna har varit mörk och haft trasig belysning. Detta har åtgärdats av tekniska, men sabotörer har varit framme igen. Ett förslag kan vara att sätta lampor utanför som med riktad lampor belyser tunnel som till väggar golv och tak kan vara vitmålad för att största möjliga återreflexion av ljuset skall åstadkommas.Hur tar tekniska kontoret till sig av detta förslag och när väntas gångtunneln återställas i för gångtrafikanterna tryggt skick? Lämpligt med svar till mötet 3 september.

5. Motion från Gisela Brumme angående en allmän städdag diskuterades. Vi var positiva till ett sådant arrangemang men det är en förutsättning att Vetlanda handelsplats, restauranger, skolor och andra näringsidkare deltager med fullt engagemang så medborgarna ser detta som en aktivitet för att stärka Vi-känslan i staden och att Vetlanda kommun kan använda dessa onödiga nedskräpningskostnader på ett bättre sätt.

6. Hur långt har planen för fri parkering kommit? Det hörs ständigt röster om krångel med trasiga automater och tidspress. Planen på att göra Vetlanda centrum vänligare, vackrare och till vissa delar bilfritt tycks lysa med sin frånvaro. Vårt påpekande om Delfintorget som urinerings och skräpplats kvarstår utanför Pub Ladan. Vad har tekniska gjort och varför ser vi ingen förändring? Svar önskas 3 september.

7. Utifrån den diskussion som tidigare fördes med ungdomarna inom Powerhouse, kan man ställa sig frågan? Vad finns för planer och funderingar på den framtida verksamheten inom Powerhouse. Kommer denna att på något sätt prioriteras och i så fall hur ser denna planering ut?Frågan går direkt till Kommunstyrelsen för återkoppling snarast.
Ungdomarna finns och lever nu!

Det diskuteras ofta om Kommunen och deras inblandning i olika projekt typ Tjust kulle.
Allt kan inte drivas kommunalt utan vi måste få människor att ta ett större eget och gemensamt engagemang.
Kommunen ska koncentrera sig på sin kärnverksamhet och det var vi alla eniga om.

§ 6 Nästa möte
Nästa möte (stormöte) genomförs den 3 september 2008 kl. 18.00.
Kallelse kommer att skickas ut.

§ 7 Avslutning
Ordförande Lars-Olof Reinfeldt förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet; Jörgen Samuelsson Sekr.
Justeras: Leif Jardbring Lars-Olof Reinfeldt Ordf.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home