Wednesday, January 31, 2007

Vetlanda

Om Serengeti sägs osv.
"Alla som kan åka till "Vetlanda" och låter bli är inte riktigt kloka."
Hur kan vi få detta omdöme giltigt?

Thursday, January 18, 2007

Mona Sahlin

Grattis Fredrik och alliansen.
Sossarna kan gärna ha henne.
Synd om alla äkta socialdemokrater, att ni inte kunde hitta någon bättre.
L-O

Sunday, January 14, 2007

Nedrustning av Direktdemokratin i Vetlanda

Det pratas och informeras hur viktigt det är att vi marknadsför och förstärker Vetlandas kompetens att möta framtidens krav. En marknadsföringsplan tas fram av Nuvab och Vetlanda Kommun, med fina ord och stora ambitioner.

Den viktigaste ambassadören för Vetlanda är alla de människor som bor i kommunen. De har ständig kontakt med släkt, vänner och affärsbekanta i övriga dela av landet och världen.

Snabbaste vägen för innevånarna att påverka sin livssituation är att påtala behov, brister och förslag till sitt Kommundels råd.

Läser man budgeten för kommande år föreslår de styrande en försämring med 25% för Vetlandaborna att påverka sin närmiljö.

Tänk väl att det är kommuninnevånarna som föder kommunen och dess politiska ledning.

En kommun som försämrar innevånarnas livskvalitet har ingen framtid, hur många fina planer det än står på papper.

Lars-Olof Reinfeldt
ordf.
Vetlanda Bäckseda Kommundelsråd

Monday, January 08, 2007

Demokratins vitalisering

När tilltron till politiker och fullmäktige sviktar, finns det ju parlamentariska system som kan bli räddningen för allmänhetens tilltro till demokratin i våra kommuner.

Politiska låsningar och begränsningar är till för att överbryggas. Allt för kommuninnevånarnas bästa.

Lösningen finns närmare än vi tror och ser man på vad våra styrande sa på ett möte för något år sedan så är det bara att gripa möjligheterna och inte se begränsningarna.


KOMMUNDELSRÅDENS ARBETSUPPGIFTER

§ 1
Kommundelsrådet har till uppgift att främja kontakten mellan kommunens förvaltning och de olika kommundelarna samt att framföra lokala synpunkter och önskemål.

Kommundelsrådet har därvid att:

- avge yttranden i till rådet hänskjutna ärenden.

- med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sin kommundel samt hos kommunstyrelsen och kommunens övriga organ gör de framställningar som anses påkallade.

Vad ska vi ha kommundelsråden till?

Ingemar Sturesson presenterar sina tankar kring kommundelsråden och säger att det ska vara ett forum för samråd med och inom kommundelen. Kommundelsrådens protokoll är en viktig informationskälla. Kommundelsråden bör få tillfälle att yttra sig i flera olika frågor och i större utsträckning nyttjas som diskussionspartner.

Göran Lindell framhåller att kommundelsråden av och till genom åren inte alltid varit så aktiva. Detta kan ha blivit en grund till att ideella organisationer som sockenråd och byalag bildats.
Sammanfattning och synpunkter
Regelbunden kontakt mellan kommunledningen och kommundelsråden efterlyses.
Tjänstemännen borde ha bättre kunskap om att det finns kommundelsråd, valda av fullmäktige, för de olika kommundelarna och hur dessa kan nyttjas. Det finns vidare ett särskilt reglemente för kommundelsråden som borde vara mera känt i den kommunala organisationen.

Ersättningen till ledamöterna för det arbete som läggs ner är för dålig.
Endast sammanträdestid ersätts.

Det behövs ett administrativt stöd och en länk mellan kommundelsråden och de olika verksamheterna i fritiden, tex. skulle varje kommundelsråd kunna ha en "egen" tjänsteman som redan finns i organisationen, som sekreterare.

Frågan är om man kan välja in "partilösa" personer i kommundelsråden och en uppmaning att försöka sprida fördelningen av platser i kommundelsråden mellan de olika orterna inom resp. råds geografiska område överlämnats till parlamentariska kommittén.

Övrigt

Förvaltningarna uppmanas att ge bättre respons på de synpunkter som framförs i kommundelsrådens protokoll.

Nästa möte bör hållas inom ett år.

Från informationsmöte med Kommundelsråden 2005-04-18 i Vetlanda


Vetlanda Bäckseda Kommundelsråd från och med 2007-01-01

Lars-Olof Reinfeldt ordf.
Anders Sturesson v ordf.
Ann Rang
Jörgen Samuelsson
Sven Leek
Leif Jardbring
Harald Jonsson
Kjell Rangstig
Almuth Holmqvist


Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

Friday, January 05, 2007

Vetlanda Revyn, den bästa på många år!

Redan i förordet står att läsa att, i Vetlanda växer både människor och företag.

Överetableringar av pizzerior och frisörer samt en mängd affärer kräver att, om inte vi alla skall rulla fram med stinn mage och tomma plånböcker att vi skapar en ny slogan.
" Vänliga Vetlanda"
där fri parkering och öppna famnen för besökare för allas vår överlevnad.
Revyns tema gick i detta tecken.

Det slår mig också att det är ett under att dessa stjärnor är kvar i Vetlanda. Med deras talang och framförande hör de hemma på de stora scenerna.

Catrin Fundins sång och inlevelse med en stor patta och jätteläppar, Martin Hallberg Jarflods
fågelgestalltning, Jakob Johanssons som ny stigande stjärna på scenen och alla de gamla kanonerna gjorde kvällen hel.

Baletten har också begåvats med en ny stor dansstjärna, Adriana Zeneli.

Jag säger bara att vi skall vara mycket stolta över vår lokalrevy och vi får vara tacksamma så länge de stannar i Vetlanda.

De var något för snälla mot våra politiker, men det blir väl mer spets på den saken nästa år.

Lars-Olof Reinfeldt