Sunday, September 30, 2007

I sanningen ligger friheten

Varför darrar aspens blad?
Jo den är rädd för Jönköpings tändsticksfabrik.

Varför darrar människor?
Jo dom är rädda för sanningen.

L-O Reinfeldt

Saturday, September 29, 2007

Värna om våra Vetlandabor

I dagens Höglandsnytt står att läsa följande:

"Färdtjänst eller inte.
I Vetlanda röstade merparten av ledamöterna vid onsdagens kommunfullmäktigesammanträde ner ett förslag från Anders Blomqvist, v, där han hade invändningar mot att kommunen skulle överlåta till länstrafiken att besluta om färdtjänsttillstånd.

Bakom hans argument låg hans långvariga engagemang för de handikappade, som allt för ofta visat sig komma i kläm, när länstrafiken styrt och ställt.

Då frågan gick till votering gick bara 11 på den blomqvistska linjen, som innebar ett hänsynstagande till de svaga, notabelt nog inte från en enda kristdemokrat eller centerpartist."

Däremot var det två moderater som tyckte att vi inte ska släppa ifrån oss beslutanderätten för våra svaga till andra än vår egen kommun. Vi känner våra kommuninnevånare bäst och vi är beredda att ta ansvar att detta sköts på ett ansvarsfullt sätt!

Lars-Olof Reinfeldt

Friday, September 28, 2007

Respons i Fullmäktige

Vid onsdagens fullmäktige skulle ges svar på den moderata motionen om kundvals modell inom äldreomsorgen.

Varje människa oavsett ålder mår bättre av att råda och styra över sin egen situation och sina egna livsbetingelser.

I själva valsituationen kan ligga ett visst stressmoment som gör att alla inte är i stånd att välja det som är mest lämpat för individen. Det är här som kommunens ansvar och trygghet skall träda in.

Hur många är det idag som inte har möjlighet att styra sitt boende och service på äldre där?

Kundvals modell bidrar till utökande möjligheter och flera arbetstillfällen på de orter där detta införts.

Motionen avslogs naturligtvis med hänvisning till att denna får ingå i utredningsarbetet om policy för alternativa driftsformer.

I handlingarna står;
" Kommunstyrelsen beslutade 2007-04-11 att uppdra till kommunchefen att utarbeta förslag till policy för alternativa driftsformer, vilken skall presenteras för kommunstyrelsen i september."

Jag ställde frågan; "Vad och hur långt har det förslaget kommit med anledning om att september månad är i praktiken slut."

Inte ett svar!

I tidningen åjar sig fullmäktige över att allmänhetens frågestund inte blir det forum för kommuninvånarna som det var tänkt. De ser det som näst intill omöjligt att påverka politikerna och få svar enligt Blomqvist.

Det är väl inte så konstigt att det inte kommer allmänhet för att få svar, när inte ens politiker får svar under pågående debatt.

Lars-Olof Reinfeldt

Wednesday, September 26, 2007

Moderat i själ och hjärta

Om någon tvivlat på min roll som moderat så har dom grundligt misstagit sig.
Jag står för det sanna människovärdet i ett fritt samhälle där inget förtryck råder och även yttradefrihet.

Lars-Olof Reinfeldt (m)

Tuesday, September 25, 2007

Kommuners socialutredningar

Jag har igår och idag suttit i Hovrätten och dömt i ett tvistemål om vårdnad och umgängesrätten.

Vad jag kan förstå så är inte Louise utredningen ensam om att vara snäv och ofullständig.

Det är troligen mer regel än undantag att våra barn i samhället har svårt för att få rättvisheten belyst så eventuella ingripanden från samhället kan minimeras.

Jag kan också förstå att avsaknad av umgänge med sina föräldrar kan ge svåra störningar i framtiden oavsett förälderns kondition.

Därmed sagt att samhället måste garantera barnets säkerhet utan att tveka där så behövs. Man får inte falla undan för eventuella hot eller av ren lättja ge sig in i händelsen.

Lars-Olof Reinfeldt

Sunday, September 23, 2007

Vetlandapolitiker från min vy

Det är bra att få lite distans till ankdammen Vetlanda. Efter att ha ögnat igenom veckans tidningar och mail kan man få en del tankeställare om hur politikens förgrundsfigurer spelar sina spel och lägger sina inlägg.

Lars-Anders Eriksson talar om att vi är och förblir fritidspolitiker och vi kan väl näppeligen vara fullfjädrade beslutsfattare i den mening att vi gör oantastliga beslut. Vi har däremot ett moraliskt ansvar att stå för våra beslut och är dom fel, så är det bara att avgå.

Det personliga engagemanget måste stärkas. Man kan säga; att är det viktiga beslut som skall tas så är vi inte betjänta av medhållande panelhöns.

De flesta av oss har inte möjligheten enligt Börje Wilsborns utsago om Jack Andréen, att använda nätterna som arbetstid utan vi måste sova och sköta ett normalt arbete dagtid.

Vad beträffar Louisefallet så är det ju mera ett större ansvarstagande från Centern och KD som kan krävas av det politiska huset.

Tränarna får sparken i ett fotbollslag om det går dåligt trots bra spel och träning. I privata företag sparkas VD av aktieägarna, men i kommuner och statliga inrättningar skyddas felgreppen med olika metoder så en enskild medarbetare inte kan krävas på personligt ansvar.

Gisela Brumme drar sig inte för att försöka dra politiska poäng utifrån tragiken med Louise. Det sorgliga är att hon förespråkar just det samhälle där individuella misstag göms i regelverken inom kommuner och statliga institutioner.

Sossarna har i årtionden misshandlat ansvarstagande och ambitiösa individer från att jobba hårt och få lön för mödosamt arbete i tron att de håller tillbaka den råa utsugande kapitalismen, vilken de nya moderaterna likaväl tar avstånd från.

Trots att moderaterna tyvärr spelat en tillbakadragen roll i socialnämnden har våra uttalanden tack vare Jack kommit i förgrunden. Vi måste ha ett parti där det är högt i tak och där det diskuteras vitt och brett.

Kjell-Åke Nottemarks uttalande om att det är lojaliteten som är viktigare än att själv gå emot ett omoraliskt beslut leder tankarna till Tyskland under trettitalet. Då lyckades en man få ett helt folk att bli lojala.

Är man tillräckligt lojal kommer man väldigt upp och detta är en farlig utveckling. Det låter likadant i debatten om höghus och vindkraftverk. Vi politiker tar gärna in synpunkter från de boende men sen är det vi som beslutar.

Carl-Axel Bengtsson och i viss mån Björn Rydén har lite kvar av handlarens förmåga att lyssna på kunden och smidigt glida vidare.

I Klas Håkansson har vi en fullfjädrad potent affärsman som skulle kunna leda Vetlanda framåt med stark hand.
Olyckligtvis saknar Håkan Johansson fingertoppskänslan men han har likaledes en skarp hjärna.

De nya moderaterna har en bra social syn på samhällets ansvarstagande för varje enskild individ men i bakvattnet finns det mycket starka krafter av gamla moderater att stå emot vilket jag och även Fredrik känner av.

Jag beklagar att Jack vill stå utanför moderaterna. Jag tror att det är bättre att visa politisk potens inom partierna, som vi kommer längst till ett bättre samhälle.

Det har framförts en del synpunkter på att ett nytt parti behövs i Vetlanda likt det i Mullsjö. Där består det till hälften av avhoppade moderater.

“Vetlandas Väl” ligger inte långt borta så det är nog hög tid att de etablerade tar till sig folkets röster på mer allvar.

Sanningen i Louisefallet lär vi aldrig få fullständig insyn i, men det vi alla kan förstå är att en icke handling, kan också vara en felaktig handling, med allvarliga konsekvenser. Detta är tyvärr orsaken till denna tragik.

Detta beteendemönster genomsyrar hela Vetlanda kommuns agerande från botten till högst upp på tronen.

Sådan herre sådan hund brukar man säga. Tyvärr Lindell, en god retoriker är du men ingen handlingens man!

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

Saturday, September 22, 2007

Politiskt samvete

Efter denna veckas turbulens stärker det min övertygelse om att varje människa i politiken ska handla efter sitt eget samvete och hjärtats övertygelse.

Jack och ni andra som vågar bryta mönster och partipiskor är och hör framtiden till.

Personval där det är folket som bedömmer er duglighet kommer att ge ett bättre samhälle.

Vi är och förblir fria människor som är kapabla att stå för våra åsikter.

L-O Reinfeldt

Friday, September 14, 2007

Omoraliska pengar?

Som Jack och Rolf Grönvald skriver är det ingen hejd på exploateringen av vårat elände med flickan "Louise".
Nu ska det ges ut en bok som Hindberg och Kommunen ska slå mynt av.
Ibland undrar man var går gränsen för sunt förnuft och moral?

Lars-Olof Reinfeldt

Thursday, September 13, 2007

Centerdiktatur

Ord av Björn Wenngren;

"När Vetlanda kommun omprövade sin tidigare avvaktande inställning till vindkraftproduktion inom kommunen togs ett beslut att ansöka om anslag för ta fram ett tillägg till Översiktsplanen för att titta på förutsättningar för etablering av nya vindkraftsanläggningar och analysera möjliga områden (april 2007). Detta skulle göras fram till 2010.
Ett utmärkt beslut som ger tid att uppdatera och harmonisera kommunens miljö- och energipolicy med de nya idéerna. Huvudsyftet skulle vara att identifiera platser ur alla synpunkter lämpliga för vindkraft inte minst ur miljösynpunkt.
Platser som är lämpliga ut vindsynpunkt kan vara olämpliga ur andra synpunkter. Utvecklande av en sådan översiktsplan måste inkludera en aktiv dialog med kommunmedborgarna. De ekonomiska konsekvenserna för kommunen måste skärskådas liksom den totala påverkan på miljön inom kommunen. Vem vinner och vem förlorar? Det blir en slags balansräkning.

Maud Olofsson har nyligen framfört att rätten att överklaga bör inskränkas eller försvåras för att påskynda utbyggnaden av vindkraft. Visst finns det människor som överklagar i tid och otid. I gamla tider skulle de utan vidare kunna passa in i gruppen rättshaverister. För dem är det inte så viktigt om det är vindkraft eller annat processen gäller bara det finns något att överklaga.
Det är rätt att försöka komma tillrätta med den gruppen av "överklagare". En förutsättning för att det skall fungera med striktare överklaganderegler är förstås att Kommunens styresmän och styreskvinnor tar sitt ansvar för kommunens bästa på allvar och inte lämnar över processen till exploatörerna.
Liksom det finns olika grupper av människor bland "överklagarna" finns det också olika grupper av exploatörer. Förhoppningsvis är de flesta seriösa utvecklare av vindkraft. De är såväl lyhörda som försiktiga när det gäller platsval, miljö och människor. De har samlat stor kompetens och erfarenhet vad beträffar all som rör vindkraft.
Tyvärr attraherar vindkraftsetablering också ett antal exploatörer med total avsaknad av miljömedvetande. De surfar på vindkraftens popularitet för att tjäna en slant. För dem spelar miljö och lokala hänsyn ingen roll. Sådana exploatörer förstör lokala miljöer i miljöbevarandets namn.
Lika viktigt som att kontrollera de överklagande rättshaveristerna är att kontrollera dessa hänsynslösa exploatörer. Här borde kommun, län och andra myndigheter ha en nyckelroll. Det är tråkigt att behöva konstatera att Vetlanda ännu inte tagit detta ansvar."

Ord av Anders Wilandsson;

"Efter att plansamrådets synpunkter analyserats och redovisats för ksau, samt ev. korrigeringar gjorts i detaljplanen, fattas beslut om utställning av detaljplanen.

Detta är sista tillfället att komma med synpunkter på detaljplaneförslaget. De inkomna synpunkterna under planutställningen redovisas i ett s.k. utlåtande.
Ev. revideringar av detaljplanen görs innan ksau tar ställning till planförslaget. Om detaljplanen godkänns skickas den vidare till kommunstyrelsen för tillstyrkande och vidare till kommunfullmäktige för antagande."


Av denna korrespondens kan man utläsa att det från Centerhåll centralt förordas mera diktatoriska styrelse sätt.
Med tanke på vad Wilandsson skriver ger det sken av att vår Center styrda kommun kommer att ta hänsyn till de boende.

Låt oss avvakta och se om inte vi också har Centerdiktatorer som styr.

Ett bra exempel på att centern skiter i folket är att Ola Götesson är kvar som chef!

Byt strategi eller lägg ner er politiska verksamhet. Vi är fler som bor i Vetlanda.

Lars-Olof Reinfeldt

Wednesday, September 12, 2007

KS ett antiklimax

Jag gick till Kommunstyrelsen i dag för att lyssna på tre intressanta punkter.

Först var det Tjuskulle.

Detta lades på den icke offentliga delen.
Enligt alla erfarenheter från broschyren från Börje Wilsborn angående OPP lösningar är offentlighets principen viktig för att projekt ska få medborgerlig förankring.

Sedan var det polisens information som i sig inte gav mycket konkret annat än att det fortsätter i givna spår oavsett lokala förankrings erfarenheter.
Det enda vettiga var Gunilla Hjelms fråga om övervakningskameror. Gunnar Lindelöv var nog inne på den linjen och ville att jag skulle ta kontakt med Åke Linnér i den frågan.

För övriga intresserade kan jag informera om att kontakt har tagits med Securitas. De åker gärna hit och informerar om tillämpligheten och de kommer tillsammans med Länstyrelsens representant när vi önskar. Vi kommer självfallet att kontakta eventuella andra leverantörer av detta med hänsyn till lagen om offentlig upphandling.

Sen kom dom till Louise-fallet och hur gör vi med Ola Götesson och Ingemar Sturesson.
Detta lades också till icke offentliga delen.

Det känns som ett fega ur och inte våga diskutera i öppenhet.

Ett Kommunstyrelsens antiklimax kändes det som. När ska någon våga visa stake?

Ett annat kommunalt ärende dök upp i tisdags.

Netto till det tänkta finare upprustning av Bangårdsområdet.

Jag ser det som olämpligt att förlägga Netto dit, dels p.g.a. att det blir för nära till både till Willys och Lidel, som är liknande affärskvalitéer och då skulle konkurrera ut varandra för markant.

Bättre vore att lägga Netto vid den obyggda tomten vid Bävern som Bostaden har option på. Detta skulle ge en bättre fördelning av dagligvaruhandeln och ge Netto ett bättre kundunderlag.
Detta skulle heller inte konkurrera med Helges goda kvalitet.

Bostaden kanske är intresserade att förhandla bort optionen för ett ännu bättre läge någon annanstans. Kanske med lite hjälp på traven.

Till sist en eloge till Tommy Bohman som tycks vakna till och förstå att det är den vanlige medborgaren i Vetlanda som skall mötas oavsett plats.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

Tuesday, September 11, 2007

Vetlanda kommuns skendemokrati

Här nedan är ett mail som jag fått ta del av. Jag har informerat mig informellt från miljö och bygg att beslutet är redan fattat och att det ska byggas Vindkraftverk och att Vetlanda Kommun skiter fullständigt i lokalbefolkningen.

Remisser ut till berörda är bara en skendemokrati. Som allt annat så läggs den på hög och man kör helt enkelt över befolkningen. Kommunen är nu beredd på att överklaganden skall komma in och vad kostar inte detta oss skattebetalare.

Jag tror att det är hög tid att vi lyfter av oss detta ok och skapar grunden för ett samhälle utan politikerförakt!

Milletorps Byalags inskickade kommentarer till Planprogram till> detaljplan för vindkraftspark och skogsbruksområde på fastigheterna> Milletorp 1:9 och del av Herrstenstorp 1:11, Korsberga, Vetlanda kommun.


"I går (fredag den> 2007-09-07) meddelade Anders Wilandson, Tekniska kontoret att Samrådsmöte skall hållas fredag den 14 september trots att Tekniska kontoret uppmärksammats på lämpligheten att organisera ett samrådsmöte redan remisstidens sista dag.
Anders Wilandson tyckte att folk har fått mer än tillräcklig tid att sätta sig in i frågorna rörande detaljplanen före samrådsmötet.
Detta är inte problemet med ett alltför snart samrådsmöte. Problemet är det omvända.

Ett samrådsmöte redan remisstidens sista dag ger inte kommunen tillfälle att sätta sig in i och på ett seriöst sätt överväga de kommentarer som inkommit.

Det blir ingen grund för en seriös diskussion. "Jag vill helst inte tolka det som ett tecken på att kommunen inte tänker bry sig om de kommentarer som kommer in under remisstiden." Det är svårt att komma undan misstanken att så är fallet.

Det tidigare intrycket förstärks att det är PeBo Naturbruk och HS> Kraft AB som driver processen på sina villkor utan hänsyn till Vetlanda kommun och kommunmedborgarnas åsikter och bästa.

Med vänlig hälsning Björn Wenngren (Bostenstorp 1.8)"

Lars-Olof Reinfeldt

Sunday, September 09, 2007

Vetlandapolitikers närvaroplikt

I går mötte jag Bengt Isaksson på torget. Han har ju varit kommunchef förut. Jag trodde att han varit politiker.

Då var det ju naturligt att ställa frågan; Hur stod det till förut i Vetlanda jämfört med dagens politiker och kommunledning?

Jag är inte säker på namnet Engström , men förut fanns både kommunalråden och kommuncheferna ute bland människorna i verkligheten. De fick snabba och klara signaler hur vardagen såg ut för innevånarna.

I dag har vi ett kommunalråd som till stor del ägnar sig åt regionförbundet och för övrigt är det svårt att se våra styrande på gator och torg annat än i valtider.

Kommundelsrådet ser ut att ha tagit den rättmätiga rollen som företrädare för vardagsmänniskan. Vi som bor i Vetlanda ser påtagligt hur det står till i vår kommun.

Sen kan man ju undra om centerväljarna i Vetlanda verkligen stöder skattehöjningen på bensin? Det blir ju ett bakslag för de som bor och arbetar på landet.

Förtroendet för de styrande kräver ett deltagande och engagemang i vardagen hos våra medborgare oavsett tider av valfläskeri eller inte.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

Saturday, September 08, 2007

Vetlanda behöver en scen, publiken har vi.

Ännu en väl genomförd manifestation av Vetlandadagarna.

Walk of fame visar att det finns så oerhört mycket att hämta ur Vetlandas egen befolkning.
Det uppföds ständigt nya talanger i denna stad, men utan en genuin och trygg befolkning står vi oss slätt inför framtida utmaningar.

Vädret var i dag både bi och bä. Som avslutning såg vi Johan Glans och Lennie Norman.
Sann humor byggs på självinsikt och konsten att driva med sina egna svagheter.
Detta visade dessa båda herrar prov på.

Att driva med sig själv och inte sko sig på andras bekostnad är en konst unnad få.
Hoppas vi alla kan lära av detta.

Whitalasalen i all ära men jag tror att Vetlanda är i stort behov av en riktig scen.
Publiken har vi och den värmde våra besökare bra. Det kändes som om de gärna skulle vilja komma tillbaka till Vetlanda.

Lars-Olof Reinfeldt

Friday, September 07, 2007

Kommundelsrådet tar steget in i TV

I kväll kl. 19.10 tar Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd steget in i TV-apparaten.
När inte kommunens politiker och länets polisledning tar krafttag mot buset ställer Kommundelsrådet upp som röst för folkets vilja till ett fridfullt och tryggt samhälle.

Lars-Olof Reinfeldt

Thursday, September 06, 2007

Kommundelsråd 3 September

Protokoll fört vid möte med Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd.

Tid: Måndagen den 3 september 2007 kl. 18.00 – 21.30.
Plats: Bibliotekets sammanträdesrum 1.

Närvarande: Lars-Olof Reinfeldt, Anders Sturesson, Ann Rang, Sven Leek, Leif Jardbring, Harald Jonsson, Kjell Rangstig, Almuth Holmqvist samt närpolis Kenth Sundberg som inbjuden.

§ 1 Öppnande
Ordförande Lars-Olof Reinfeldt hälsade alla välkomna, särskilt Kenth Sundberg och öppnade mötet.

§ 2 Sekreterare, justerar
Till sekreterare valdes Leif Jardbring. Justerare Almuth Holmqvist och Lars-Olof Reinfeldt.

§ 3 Rapport från närpolisen

Kenth Sundberg informerade om sitt arbete som närpolis i Vetlanda. Han betonade vikten av att det finns fler poliser med lokalkännedom och att ha en god kontakt med ungdomar för att kunna lösa många brott. Ledamöterna fick ställa frågor.

Ett fåtal kriminella står för närmare 80% av brotten. Ska vi få effekt av polisens arbete gäller det att ligga på dessa individer hårt. Det visar sig i brottsstatistiken att, när de ”stora” sitter inne sjunker antalet brott betydligt.

Nuvarande poliser har en god kännedom vilka som är de stora busarna och närpolisen vet om ett tiotal langningsställen bara i Vetlanda men det saknas möjligheter till effektivt spaningsarbete så att straffen står i proportion till den brottsliga handlingen.

Enligt vår mening och vad vi hört från Kronobergs län är man mer lyhörd för de kunskaper som de lokala poliserna besitter. På så vis så skapas en engagerad anda som smittar av sig på kollegorna och resultaten visar sig. Polisens arbete måste anpassa sig till de förhållanden som råder på respektive ort. I Jönköpings län klaras endast vart tionde brott upp.

Många ungdomar mår dåligt i dag och de sätter för stor press på sig själva att lyckas i livet. Det är här som drogerna ger tillfredsställelse när man inte lyckas uppnå glitter, glamour och pengar.
Ska vi lyckas i det polisiära arbetet måste ett förtroende skapas mellan ungdomarna och de vuxna. Här har polisen en viktig roll. För många ungdomar finns det kanske inga vettiga vuxenkontakter.

Den absolut största källan till bråk och misshandels situationer i Vetlanda startar i korvkioskköerna efter det att inneställena har stängt. En enkel åtgärd vore att begränsa dessas öppettider och att deras försäljningsställen innefattas av kameraövervakat område.

Grannsamverkan är ytterligare en effektiv brottsförebyggande åtgärd. Flytta systemet ut från centrum skulle radikalt sänka busets närvaro i stadskärnan.

Hur ofta ser vi socialens medarbetare preventivt sätta sig på bänken hos missbrukarna och föra förhoppningsvis konstruktiva samtal?

Vi på höglandet betalar precis lika mycket skatt till polisens uppgifter, ändå visar statistik att antalet poliser i yttre tjänst är betydligt lägre på Höglandet än i Jönköping.

För att polisen skall göra ett gediget arbete krävs att socialen är tillgänglig dygnet runt. Så är det i Växjö och det är inte lämpligt att ta med små barn till polisstationen när föräldrarna slåss eller försöker begå självmord.

Här i Vetlanda är socialen inte ens öppen mitt på dagen.( Lunchstängt)

Det viktigaste för ordningen är att se till att utbudet är begränsat och det skall vara jobbigt att dricka.

Kommundelsrådet uttalade att polisen ska arbeta enligt Växjömodellen. För detta krävs fler poliser.

Kommundelsrådet vill att kommunstyrelsen påverkar polisledningen att fler poliser sänds till Vetlanda samt att arresten öppnas under helgerna. Det är inte meningen att polisen skall vara transportlakejer. Deras uppgift är att finnas till ute i samhället som en stödjande trygghetsresurs.

Ett önskemål är att parker och övriga områden planeras i samråd med närpolisen.

§ 4 Studieresa till Växjö

Leif Jardbring och Lars-Olof Reinfeldt rapporterade från en studieresa till Växjö där Växjömodellen studerades. Kommundelsrådet konstaterade att man saknar tillämpningen i Vetlanda.

§ 5 Övriga rapporter

Almuth Holmqvist har gjort ett gediget arbete och lämnar rapporten från Ungdomsforum för kopiering till samtliga ledamöter inför nästa möte. Ungdomars delaktighet i samhället är en av kärnfrågorna för framtiden.

§ 6 Tips från allmänheten

Kjell Rangstig påtalade vikten av att det blir väjningsplikt på Norrvägen när den nya bebyggelsen nu är påbörjad.

Kameraövervakning är önskvärd på en del platser. Polisen förordar i första hand torget, Utposten och tunneln mellan Storgatan och Delfinparkeringen.
Ungdomarna har meddelat Almuth att, de ser Utposten som den viktigaste övervakningsplatsen.

Leif Jardbring läste regler för uppsättande av övervakningskameror från Länsstyrelsen. Tillståndet kostar endast 700:- och kamerorna är en viktig del i preventiv brottsbekämpning.

Det har framkommit uppgifter om att det är svårt för handikappade och äldre att ta sig över det nya Delfintorget.

§ 7 Planändringar
Kommundelrådet har inget emot planändringarna vid Slättelund-Karlslund, Biltvätt och godisaffär vid Stens väg.

§ 8 Övrigt
Höghus diskuterades men någon gemensam uppfattning uttalades inte.

§ 9 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum den 12 november 2007 kl. 18.30. Om möjligt i samma lokal.
Då skall Gunnar Elmeke inbjudas. Lars-Olof Reinfeldt ansvarig.

§ 10 Avslutning

Ordförande Lars-Olof Reinfeldt tackade de närvarande och avslutade mötet.

Leif Jarbring sekreterare
Justeras Lars-Olof Reinfeldt Almuth Holmqvist

Wednesday, September 05, 2007

Sverige är till för alla svenskar

Det är bara att gratulera skåningarna till att få fler sverigedemokratiska röster. (Ironi)
En rektor i Klagshamn vill motverka rasism genom förbud för elever att ha svenska land-slagströjan på sig på ett klassfoto.

Ungdomar söker identitet och gemenskap genom gemensamma uttryckssätt.
Om det är något som kan skapa gemenskap så är det väl Svenska landslaget.

Inte utesluter vi väl Zlatan för hans utomnordiska ursprung. Inte förbjuder vi väl Yeng att hoppa stav i Svenska landslaget. Henke får väl vara med i fotbolls-landslaget.

Ställ dessa klasskamrater som vill tillhöra något gemensamt utan övertröja och ni förståsigpåare kan se olikheterna både i färg form och storlek.
Vad är då mer utpekande?

Alla ska känna sig välkomna i Sverige och med stolthet få stödja vårt landslag.

Att gnälla på invandrare och deras procentuellt högre del i brottsstatistiken är vårt eget fel.
Vi är för flata med straff och eventuella ut-visningar. Detta kan vi inte lasta våra flyktingar eller invandrare för.

Alla kan inte se ut som Johan Wissman hur gärna en del skulle önska detta.
Vi ska vara stolta över Sverige och låta ungdomarna skapa sig en svensk identitet.

Lars-Olof Reinfeldt

Tuesday, September 04, 2007

Reflektioner över VP,s reportage

I går hade vi ett mycket långt och givande samtal i Kommundelsrådet.

Kenth Sundberg invigde oss i de möjligheter som finns till förbättringar inom det polisiära området i Vetlanda.
Preliminärt kan jag nog tycka att vi måste ha haft flata och blåögda representanter för Vetlandas räkning när det gäller ordningsmaktens utformning och arbetsätt i Länet.

Mer om detta senare.

Många undrar nog varför jag har uppfattningen att det är bönder och mjäkigt centerstyre i Vetlanda. I dagens VP verkar det som det sitter 43% centerpartister i KF.
3 av sju utfrågade politiker är C.

Ser man riktigt noga på bilden från Blomsholm och statyn i vattnet så ser man skiten och det ligger t.o.m. en gren på plattformen. Denna dypöl är underställd C-kvinnas ansvarsområde.

L-O Reinfeldt

Sunday, September 02, 2007

Ebberöds bank, Vetlandafilial.

Jag har en känsla av att Vetlanda kommun säljer billigt och köper dyrt.
Är det verkligen rätt siffror som är försäljningspris och köpeskilling på Kommunstyrelsens nästa sammanträdes föredragningslista.

Tyvärr är det svårt för gemene man att bedömma detta och så och för mig.
Jag hoppas att de som beslutar om detta förstår att det är allas våra pengar ni handskas med.

Det är till syvende och sist kommunens kärnverksamhet som våra skattemedel skall gå och inte fastighetsspekulationer.

Lars-Olof Reinfeldt