Friday, January 28, 2011

Miljöbomb i Vetlanda

Tungmetaller från glasbruk och ytbehandlingsindustrier. Slam med gifter från nedlagt reningsverk, dagvatten från vägar och biltvättar. Bakterier från fåglar är ämnen som ständigt pålagras Kvarndammen och Vetlandabäcken.
Vi har hört om Teckomatorp och Järnsjön.
Vetlanda har en framtida miljökatastrof om inget göres nu. Emådalens vattensystem är det som drabbas när fyllnadsgraden når max.
Hade inte min motion om badplats kommit hade vi gått ovetande in i framtiden.
Nu är tid för handling!
Bättre att stämma i bäcken än i ån.

Lars-Olof Reinfeldt
(MP) Vetlanda

Motion för att Vetlanda kommun sanerar och iordningställer Kvarndammen och Vetlandabäcken till en ren miljöbiotop för framtida rekreationsområde.


Friskt vatten och luft samt en grön stad stimulerar både det fysiska och den mentala hälsan i framtids och miljökommunen Vetlanda.

”Det är viktigt att ha en bra och ren natur omkring sig. Inte bara människorna du umgås med är viktiga utan också era upplevelser tillsammans i ren skog och mark.”

Som framgått av utredningen att anlägga en badplats i Kvarndammen har det tyvärr uppdagats att kommunen i nämnda område har en tickande miljöbomb.

Den ursprungliga orsaken är reningsverket i Ekenässjön som togs bort på 70-talet samt en gammal glasbrukstipp i nämnda sjö. Reningsverket fungerade så dåligt att södra delen av Ekenässjön är fullt av inlagrade slamrester vilka därefter har spridit sig söderut i Vetlandabäcken. Dessa sedimenterade sedan vidare i både Föredadammen och Kvarndammen.

Dåvarande glasbruket i Ekenässjön hade södra delen av sjön som avfallstipp. Glasresterna innehåller giftiga tungmetaller. Dessa tungmetaller har sedan spridit sig på samma sätt som avloppsslammet.

Att göra Kvarndammen badbar kräver därför att allt bottenslammet grävs bort och deponeras. Bortgrävningen kan röra upp slammet och öka
föroreningen enormt mycket. Därför är det viktigt att detta göres med förnuft och omtanke så vi inte får en spridning av gifter ner i Emådalens vattensystem.

Årliga vattenprover i Kvarndammen har visat mikrobiologiskt för höga bakterie och föroreningshalter under badsäsongen. Det har även förekommit fiskdöd.

Föroreningar utökas ständigt, dels av dagvatten från vägar, biltvättar och
bostadsområden, men även såsom tillskott av tungmetaller från ytbehandlingsfirmor uppströms Kvarndammen.

Sedimentbankar och vassruggar (boplatser för måsfåglar) gör att Kvarndammen växer igen allt fortare om inget görs.
Mås och andfåglarnas antal har ökat och utgör nu inte bara en stor bakteriell påspädning utan är ett alltmer växande problem för de boende i området.Därför yrkar jag,

Att:

Vetlanda kommun såsom önskad miljökommun omgående inleder ett projekt för att så snart som möjligt sanera Kvarndammen och tillhörande vattenvägar till framtida generationers bästa.Lars-Olof Reinfeldt
Ledamot av Fullmäktige.

Wednesday, January 26, 2011

Åkrahällskolan Nybro

Åkrahällskolan har genom åren fått fram många framgångsrika elever. En skolas attraktivitet beror inte i första hand på läget utan på den kompetens och förmåga att motivera eleverna som lärarna har.

LäS MER
Sluta hacka på Åkrahällskolan
Var rädd om Åkrahällskolan
Att få odla sin drömKunskap och social kompetens bland eleverna är receptet på ett lyckat arbetsliv i framtiden.
Att Åkrahällskolan skulle flytta in i Folkets hus lokaler mer centralt kommer inte att göra Nybro till en bättre utbildningskommun. Folkpartiet har fått hela skolproblematiken om bakfoten. Åkrahällskolan är till sitt yttre i dag till och med estetiskt bättre än när jag gick där i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Det är innehållet som är viktigt. Höj statusen och kunskapen hos lärarna och ge dem förmåga att stolt ta sig an sin yrkesroll. Då kommer hela Nybro att få en bättre framtid. Med Folkpartiets synsätt skulle Lundsberg ute i den värmländska skogen vara dömt att misslyckas. Där har många av Sveriges mest framgångsrika affärsmän gått.
Centern har tydligen kommit på att byta namn på skolan till Vikingskolan. Trams. Nybro IF tillhörde eliten i ishockey. Nu är det Vikings och inte har placeringarna blivit bättre för det. Som gammal Nybrofan önskar jag att dessa påhitt förpassas till papperskorgen och att sunt förnuft får råda.

Lars-Olof Reinfeldt

Sunday, January 09, 2011

Vetlandas framtid

Så var det dags för de kloka herrarna att ta ställning om Vetlanda skall bli en inflyttningskommun eller en avfolkningskommun som går en långsam död till mötes.

Framtiden är avhängig av den miljö vi vill erbjuda våra innevånare.
Trivsam, miljömedveten vad beträffar luft, vatten och säkerhet samt tillgång till bra och nära aktiviteter avgör om vi skall få eventuella inflyttare.

Detta gäller även omhändertagandet av våra barn och gamla. Det finns inga andra än vi politiker som måste visa hur vi vill att Vetlanda ska utvecklas. Vi kan inte skylla på några andra för våra beslut.

Kvarndammen har tidigare varit en pärla för Vetlandas befolkning. Kostnaden för att upprätta en badplats igen är mycket låg jämfört med vad tappade innevånare blir i det långa loppet.

"Föredragningslista vid sammanträde med Kommunstyrelsen, onsdagen den
12 januari 2011, kl 14.00 i kommunstyrelsens sammanträdesrum.

Icke offentlig del

12. Borgensåtagande AB Vetlanda Industrilokaler.

13. Byggnation av Bäckseda förskola – tilläggsbudget.

14. Svar på motion om att Vetlanda kommun åter iordningställer Kvarndammen som kommunal badplats.

15. Kommunal annonsering 2011.

16. Ev ytterligare ärenden

Tommy Bohman
ordförande"

Lars-Olof Reinfeldt
Miljöpartiet Vetlanda