Saturday, March 31, 2007

Svaret till Göran

Jag beundrar din politiska skicklighet, men du talar med kluven tunga.

På stormötet var det fler mycket erfarna politiker som även de lade märke till det taktiska skådespelet.

Skrivhjälp för protokoll diskuterades och vi lämnade den frågan med att de som klarade den biten själva skulle så göra. Vi sade ingenting om kallelser. Mötet är protokollfört. Det vore intressant om det är korrekt återgivet.

På måndagen efter bad jag kommunkansliet snällt att skicka ut kallelse till vårt nästa möte.

Med hänvisning till stormötets beslut meddelades det att kallelser skulle råden sköta själva!?

Där går gränsen Göran.
Jag sökte dig samma dag men du var sjuk.

Kommunfullmäktige beslutar formellt om kommundelsråden.

Stormötet med kommundelsråden 2005-04-18 framförde du synpunkter av helt annat slag än nu.

Göran Lindell, vart vill du komma?

Jag stör dig inte när du är sjuk och jag vet att du har en späckad agenda så jag tog kontakt med vårt andra kommunalråd Klas Håkansson för att lyfta frågan. Ni har kontakter dagligdags och jag framförde att du skulle höra av dig inom tre dagar för att lösa den uppkomna situationen.

Göran! Jag vet att du dryftat kommundelsråden med Klas.

Göran, Klas, Rolf och jag tillsammans med alla andra politiker och tjänstemän är Vetlanda befolknings tjänare.
Vi skall inte sätta oss på några höga hästar och såga den gren som föder oss.

Jag får hela tiden en känsla av att du vill ha kommundelsråden som en buffert för makthavarna som skydd mot befolkningen. När du nu märker att den tvärpolitiska sammansättningen jobbar för sunda och berättigade åsikter, oavsett politisk härkomst om företeelser inom vår kommun så blir du rädd att du inte har kontroll och kan manipulera oss.

Det händer i andra kommuner att det bildas intressepartier för just dessa kommuner. Är det dit du vill komma? Detta skulle jag se som olyckligt för Vetlanda. Vi borde kunna klara detta bättre.

Moderaternas idéprogram från Jönköping 2001 är närmast att betrakta som en deklaration om de mänskliga rättigheterna. Vi kommer aldrig att tolerera något slags förtryck av svenska medborgare från stat , kommun eller myndighet som inte har legitimitet.

Det tar tid att kvalitetssäkra kommunens service ur ett medborgarperspektiv och det är många som lägger ner ett enormt arbete inom kommundelsråden på ideell basis.

I rättvisans namn skall du bjudas upp av mig till talarstolen i kommunfullmäktige för att lätta ditt hjärta och säga din innersta mening vad gäller kommundelsådens uppgifter och ställning.

Eftersom inte du fick replikera när jag var uppe och betonade direktdemokratins värde, kommer jag inte att gå upp efter utan ser fram mot ett samtal på tu man hand efteråt.

Jag vill i fortsättningen inte höra bara ord utan se handling.


Med vänlig hälsning Lars-Olof Reinfeldt

Wednesday, March 28, 2007

Valpsjuka?

För mig är det svårt att bedöma vissa sporadiska yttranden från en del centerpartister.

Skall det föras på kontot för valpsjuka eller saknar vederbörande en djupare politisk insikt?

Jag har full respekt för Göran Lindell som politiker och medmänniska.

Det jag vill påvisa är;

Hur viktig Vetlandas befolknings möjligheter att påverka sin egen livssituation för våra politiker? Är möjligen makten för egen del viktigare?

Det är ju vi som skall bygga allas vår framtid. Då tycker jag att en stark ledare skall främja en rak dialog med vardagsmänniskan.

Kjell-Egon antyder att ett protokoll skrives ihop på några minuter.
Ja, det kommer väl an på vilka ambitioner man har. Vad uppnådde ni konkret under din tid?

Vid vårt första möte i kommundelsrådet gick vi igenom 23 punkter med diskussion därtill. Vid mötet i måndags blev det 20 punkter, trots att Sven-Åke Karlsson som skulle informera om bangårdsområdet var sjuk.

Vi ser det som en viktig sak att alla oavsett politiskt parti skall komma till tals och vi har alla en skyldighet att uppmuntra varandra, att belysa de synpunkter vi hör från grannar och bekanta. Vi spar inga krafter utan försöker finna bästa lösningarna för Vetlandaborna.

Vårt nästa stora projekt är att komma med ett batteri av åtgärder för att Vetlanda skall anta Policyn " Sveriges tryggaste stad ".

Det tar tid att kvalitetssäkra vår kommuns service och agerande ur ett medborgarperspektiv.

Om det är något som är pinsamt så är det alla dessa partipiskebundna ynkryggar som inte vågar stå för sin politiska åsikt utan fegt "lallar" med.

Jag måste tacka för alla de ryggdunkningar, som justa politiker och "vanliga medborgare" gett mig med sitt stöd för min politik, att föra vardagsmänniskans närmare sin rätt till direktdemokrati


Lars-Olof Reinfeldt

Saturday, March 24, 2007

Demokratins grundbult

Många ser inte ut att förstå digniteten vad gäller mitt inlägg till stöd för kommundelsrådens administration.
Varje människa i Vetlanda kommun skall tas på allvar och respekt från kommunens makthavare. Det skall inte finnas någon skillnad oavsett kön, ålder, utbildning, hudfärg eller social status i deras bemötande av dig som individ. Det är bara du som finns i din närmiljö och vet hur du upplever din livssituation.

Det skall finnas ett stöd för varje människa att få göra sin röst hörd. Alla har inte förmåga i tal eller skrift att formulera sig så de höga herrarna begriper verkligheten du lever i.

På socialnämnds-mötet senast blev det tal om anhörigstödet. Det fanns vissa som inte utnyttjade detta trots att de hade beviljats detta. När det blev tal om indragning av stödet som inte nyttjades sade chefen på avdelningen att det är viktigt att det kan ges när stunden så påkallar.
Det är så jag ser på skrivstödet till kommundelsråden. Det är inte säkert att det behövs och det är inte många kronor det handlar om men det har en oerhörd betydelse för tryggheten.

Att med politiskt rävspel och finurlighet beröva vardagsmänniskans rätt till trygghet i närdemokratin upprör mig starkt. Vi har alla efter bästa förmåga och möjlighet bidragit till vårt gemensamma folkhushåll.

Detta kan ses som en liten sakfråga för kommunen men det är en oerhörd stor fråga för mänsklighetens närdemokrati och tilltron till våra politiker.

För att nå in till de slumrande politikerhjärnorna och för att de skall förstå allvaret i denna fråga krävs kraftuttryck.
Detta sker på internationell nivå att rakryggade politiker tar till detta, typ “ Satans mördare” ( Palme). På nationell nivå “ Finansvalpar “ ( Malm ) och på Länsnivå “ Då kommer moderaterna krypande” (Isaksson ).

Nu kryper inte moderaterna längre. För oss står individen och de mänskliga rättigheterna högst på agendan och jag kommer aldrig att tolerera förtryck mot någon av mina medmänniskor. Alla människor är unika och skall behandlas med respekt inte minst från politikerhåll.

På Smålandsnytt har vi de senaste dagarna fått se hur en kvinna blivit bortdribblad i kommunens byråkrati i Växjö när hon villa hjälp med att ta sig till en restaurang för att äta. I Eksjö blev en medborgare ombedd att inte sända in förslag till fullmäktige. “Vi har annat att göra än att behandla sån här skit” fick han till svar.

Oförmåga och tveksamhet i Vetlanda kostar. Janne Josefsson utreder socialnämndens agerande. Tjuskulle är ett annat kostsamt projekt! Byggandet av badhuset är ett annat.
Listan över miljonrullning kan göras längre och jag tror inte att Vetlanda är varken bättre eller sämre än andra kommuner.

Varje dag möter jag människor som har idéer och kloka inlägg i olika frågor som jag inte har inblick i och det stärker mig hela tiden i uppfattningen att vi bor med lösningarna i vår närhet om vi bara har förmåga och törs lyfta fram dem.

Med anledning av kostnaden för kommundelsrådets administration har undertecknad fått ett erbjudande av den moderata fullmäktigegruppen att ombesörja detta. Således en del av vårt politiska partistöd kommer att vid behov hjälpa till att lyfta fram vardagsmänniskans livsbetingelser till ljuset för förbättringar.

Kommundelsrådet är en allpolitisk tillsatt sammanslutning som oavsett partipolitik skall verka för ett förbättrande stöd för Vetlandaborna. Var man och kvinna skall kunna komma till oss för att få hjälp till att lyfta fram sina umbäranden i ljuset.

Jag kommer personligen se till så det inte finns något partipolitiskt rävspel i våra protokoll, utan var och en skall bemötas utifrån sina egna aspekter som unik människa.

Lars-Olof Reinfeldt ordf. i Vetlanda/Bäckseda kommundelsråd

Tidningsuppgifter som orsakat s.k sandlådedebatt

Till Höglandsnytt
Hej Rolf,
Tack för senast och som rättvisa i mediavärlden skall även du få tillgång till mina synpunkter angående styret i Vetlanda som jag delgivit Vetlandaposten.
Efter det jag nedan skrivit har i tidningen skrivits att Vetlandaborna skall få tycka till genom någon Wellermark. Vi i kommundelsrådet har ju redan framfört tolv punkter som Vetlandaborna tyckt till om.
Detta är pseudodemokrati för att styra människorna i en falsk övertygelse att de styrande bryr sig. Se bara på trottoarena i Nye. Dom bryr sig inte ett dugg om trafikfaran för de små där!
Starka ledare tål öppen debatt och god kommunikation. Dessa kålsupare mäktar med att skära ner på anslagstavlor för fritt utbyte av åsikter och meddelanden mellan människor till ynka en tavla i Biblioteket.
Detta är ett slag mot yttrandefriheten och är ännu ett tecken på svaga ledare.

Som ordförande i Vetlanda Bäckseda kommundelsråd ser jag med oro på den politiska maktens oförmåga till beslut. Det liknar mer och mer ett mentalt träsk. Organisationer och allmänheten lever i ett politiskt kaos där kommunalrådet saknar kraft att styra kommunen med fast hand. Tiden går och möjligheterna försvinner.
Denna centerns mjäkighet genomsyrar sättet att styra och är det månne dags för andra politiska konstellationer som vågar agera för stadens bästa?
Exempel på hur den politiska makten bibehålls kunde vi se vid senaste stormötet med samtliga kommundelsråd.
Vid inledningen informerade Göran L om rådens uppgift som närstående till vardagsmänniskan. Vi skall fånga upp de konkreta livsbetingelserna för människorna i vår kommun samt föra deras talan vad det gäller problem och missförhållanden. Något av en buffert till skydd och gagn för det politiska etablissemanget. Jag framförde dessa synpunkter men kommunalrådet ville inte att vi skulle tolka vår roll på detta sätt.
Kommundelsrådens arbete sker mycket på ideell basis och med oavlönat arbete. Att ta fram kallelser och prototokoll tar sin tid och vi har meddelandeskyldighet till Kommunstyrelsen. Ibland kan det hända att ovanheten av protokollskrivning skulle behöva lite stöd och det skulle kunna röra sig om en kvart till halvtimme per halvår men för det mesta går det bra ändå. Önskemålet om skrivhjälp framfördes vid mötet och det är ju ingen kostsam begäran för kommunen eftersom det redan finns rutinerade och snabba sekreterare på kommunkansliet.
Utskick och kallelse har vi fått hjälp med sedan tidigare.
Göran L och Rolf A såg nu som sin huvuduppgift att inte låta kommundelsrådens arbete få för stor genomslagskraft utan tog “timeout” med kaffestunden.
Diskussionen kom igång igen efter kaffet och hör om min häpnad när den ena centervalpen efter den andre reste sig och viftade på svansen för husse. Någon hjälp med skrivandet behövdes då rakt inte. Därmed hade kuppen mot vardagsmänniskans möjlighet att påverka sin livssituation gentemot politikerna lyckats med förevändningen att det skulle kosta för mycket.
Vi var mycket besvikna, men sådan är den politiska slugheten.
Jag skrev kallelsen till nästa möte där vi förväntas få svar från kommunledningen och berörda nämnder av föregående mötes propåer. Skickade detta till kommunkansliet för distribution till medlemmarna som är utsedda av kommunfullmäktige.
Mailet kom tillbaka med motiveringen att stormötet hade bestämt att utskicken skulle kommundelsråden sköta själva.
Något sådant beslut fattades inte och rent formellt tror jag att det måste vara fullmäktige som beslutar om kommundelsrådens arbetsuppgifter och ekonomi.
Nu hade Göran L överträtt sina befogenheter och utsett mig till huvudmotståndare. Jag kommer att kämpa in i minsta detalj vad gäller våra innevånare i Vetlandas möjlighet att påverka sin vardagssituation.
Jag sökte Göran L men han gick inte att nå så jag skickade bud med Klas H att Göran L skulle höra av sig så vi fick klarhet i hanteringen annars kunde han ta alliansöverenskommelsen och stoppa upp där den hör hemma.
Har vi inte samma mål att göra Vetlanda till den bästa staden att bo i då stöder inte jag längre allianskonstellationen som Ordföranden i Kommundalsrådet för Vetlanda och Bäckseda.
Han fick tre dar på sig men jag hörde intet. Typiskt för fega ledare som inte vågar visa sig och ta i saker.
Kommunen har fått en förfrågan om bildandet av något slags nätverk för kommuner att träffas och utbyta statistik vad gäller olika service hos kommunerna från landstings och kommunförbundet.
Att åka runt på olika möten och snacka och äta gott på min och övriga skattebetalares bekostnad kommer jag att motarbeta i varje detalj och i varje form när man visar en sådan avoghet mot vardagsmänniskan i vår kommun. Man kan inte ens ge en kvarts skrivstödshjälp i halvåret.
Tjuskulle projektet skall vi inte bara tala om vad pengar som försvunnit i långbänkar och feghet. Eleverna behöver en idrotts och sporthall i närheten till skolan. De skall inte behöva skjutsas varken till Nye eller Tjuskulle.
Låt bandyfolket komma igång med en hall och stöd deras ambitioner att utveckla den utan för mycket inblandning av kommunen. Inspiration och entusiasm kommer man långt med. Visa dig att du är en karl och kan ta beslut. Oförmåga kostar pengar och det har vi inte råd med. Du skall inte åka runt och spela Allan för mina eller någon annans skattepengar. Vi har både kunniga och kompetenta personer med idéer hur vi skall sköta kommunen på bästa sätt.
Jag tänker inte offra min själ på maktens altare!
Politik är att vilja och har man ingen vilja att styra samhället frammåt till gagn för de människor som bor och verkar där skall man stiga av.

Hälsningar L-O
PS. Wiktorins inlägg var det bästa guldägget som värptes igår kväll.

Friday, March 23, 2007

Människans inneboende kraft

Stormen i det politiska livet blåser hård i Vetlanda.
Det kan synas småaktig med en kvarts skrivhjälp per halv år men detta handlar om mycket större värden än pengar.

Respekten för människans rätt att hävda sin plats i vår gemenskap. Respekten för våra folkvalda att lyssna och ta tillvara varje människas umbäranden i det dagliga livet.
Det handlar om den grundläggande demokratin.

Ingen människa är för mer än någon annan och när någon trampar på någon av mina medmänniskor och försöker undertrycka deras plats i vårt gemensamma folkhushåll kommer jag alltid att ställa upp på dessas rätt gentemot överheten vad den än månde komma från.

Jag kan betala den där kvarten om det är där skon klämmer men vi har alla efter förmåga bidragit till detta samhälle och då är det inte mer än rätt att alla medborgare behandlas lika och med respekt.

Allt förtryck skall med kraft bekämpas och det kommer jag aldrig att vika från.

Som tur är tog vi en runda på stan och slank in på Akropolis för lite mat.
Emanuel undrade var vi hade varit på sista tiden. Han hade sparat ett mycket speciellt vin från sitt hemland Libanon. Detta ville han bjuda oss på.

Värme, medkänsla och omtanke. Vetlanda rymmer många människor med den varan och det är vår uppgift att få fram så många av dessa människor att uttrycka sig i det öppna rummet som möjligt. Jag tänker då även på Brask och Wiktorin vid senaste fullmäktigemötet.

Vetlanda är fantastiskt så låt alla få komma till tals. Förtryck hör inte hemma i vårt samhälle av idag.

Lars-Olof Reinfeldt