Sunday, March 29, 2009

VETAB,s skulder

Till onsdagens kommunstyrelse kommer det upp en punkt där skattebetalarna ytterligare ska skuldsätta sig genom borgensåtaganden till VETAB.
Finurligt nog ligger punkten på den icke offentliga delen, så allmänheten som berörs får ingen insyn.

Styret skall alltså än mer äventyra kommunens förmåga att klara sig ekonomiskt.
Dubbelmoralen genom att skicka iväg pengar på riskabla projekt utan att själv visa sitt ansvar går vidare. Nu blir soliditeten ner till 12,1% i VETAB och borgen för lån runt 300 miljoner. VETAB,s skuld till Vetlanda kommun är 73 miljoner utanpå detta.

När eller om dessa projekt går i sank är Vetlandas innevånare mycket, mycket fattiga och som Smålänning känns det förfärligt att inte stå på solid grund.

Bonusar och styrelse arvoden vet vi inget om och kanske vore det en bra ide att halvera politikerarvoden och löner tills kommunen har satts på fötter igen.

L-O

Saturday, March 28, 2009

Politisk dubbelmoral

När knappheten styr samhällets ansvar visar sig solidariteten med de utsatta tydligast.
Kommunens kassa är till för att säkra ett drägligt liv för de som de styrande i kommunen har fått förtroendet av.
Det gäller att se konsekvenserna med besluten och hur de påverkar framtiden i synnerhet.

Nu är ju Vetlanda inget undantag och jag har full förståelse att ansvariga vrider och vänder på siffror och åtgärder för att få någorlunda ballans.

Jag hade ett eget Tjustkulle-förslag men trycket från det ledande partiet och dess ordförande för att hon inte ville skämmas för Vetlanda utåt ledde till ett beslut som nu kommer att drabba många orättfärdigt.

Då är det inte mer än rätt att jag och de politiker som nu fanns med när beslutet togs även om jag inte stödde detta, tar sitt ansvar.

Det gäller att ta ur egen ficka, inte för att tjäna pengar på aktier utan ha ett rent samvete för att i fortsättningen klara att ta svåra beslut.
Kort och gott, stå för vad man har gjort.

Vi vill ju att bandyn även fortsättningsvis ska få chansen att vara med i eliten likaväl som en bred ungdomsverksamhet.

"De som inte köper aktier far med dubbelmoral och är ynkliga politiker som inte vågar stå för sina beslut."

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Wednesday, March 25, 2009

EU och erfarenheten

Tryggheten för varje människa ligger i en säker identitet och möjligheten att påverka sin egen situation
Som tandläkare är denna kunskap viktig för att bygga ett förtroende mellan två människor i en krävande miljö.

Med denna erfarenhet förstår jag att samarbete, samtidigt med respekten för varje enskild individ,är nödvändig för all mänsklig framgång.

Detta gäller även mellan nationer.

EU som samarbets-organisation,
där respekten för varje stats särart och suveränitet bejakas skapar en säker framgångsunion,
som väl kan mäta sig i konkurrensen med övriga ekonomiska centra i världen.

L-O

Wednesday, March 18, 2009

Se befolkningen i ögonen

I gårdagens Kommunfullmäktige prioriterade kommunalrådet bort föräldrar och barn i Pauliström och Skede. Stämma med centerkvinnor var tydligen viktigare. Lindel tyckte att det är oförskämt att be kommunalrådet se befolkningen i ögonen när politikerna fattar beslut som rör kommunens innevånare.

Peder höll sin linje och röstade för nedläggning av båda skolorna. Centern drabbades av inre förtroendekris och eftersom Skede är mer en jordbruksbygd. Då det skickades det brev från c-avd där, plus att LRF ingav en skrivelse. Och vips skulle skolan i Skede vara kvar.

Pauliström är ett brukssamhälle och där har centern mindre sympatier för samhällsstrukturen. Således nedläggning. Centern gör tydligen skillnad på vilka föräldrar barnen har, vad jag kan se. Klas Håkansson prioriterade också bort landsbygdsborna om nu rättvisan ska fram.

Magnus Olofsgård (fp)röstade också för nedläggning av skolorna vilket gör att landsbygden dör långsamt men säkert. Han och FP har en motion om att vi ska ha EU flaggan på Nationaldagen bredvid den svenska och detta visar att politikerna är mer intresserade att sälja ut Sverige som nation för att överföra all makt till Bryssel. Således blir vi ett pittoreskt land i norr med öde landsbygd.

L-O
WetlandaListan

Saturday, March 14, 2009

Falun Gong. Vad är sanning?

Det har kommit ett mail till politikerna i Vetlanda om stöd och hjälp för förföljda och torterademänniskor i en demokratisk stat i välrlden vad Sverige erkänner.

Jag blev lite intresserad och gick in på dessa sidor som anges för att se vad rörelserna går ut på. Där blev det stopp även om jag försökte några gånger.

Frågan ställer sig då; Är det någon slags sensur för svenska folkvalda att ta del av dessa kunskaper? Vem eller vilka utövar makt i internetvärlden över våra datorer?
Har FRA något att göra med detta och vem selekterar vad jag får läsa?

Jag publicerar detta mail som är offentligt till alla i Vetanda Kommunfullmäktige, men jag utelämnar personen som skickade det. För total öppenhet och välvilja översätter jag det till det språk som talas i landet det gäller så ingen ska känna sig undanhållen information. Detta gick inte på Google och det gör mig mer misstänksam. Därför blir det engelska.
Hade jag fått sett vad som var hade jag aldrig blivit misstänksam.

Är det någon som med kunskap är intresserad att förneka eller tillrättalägga dessa uppgifter så är han eller hon välkommen. Sanning-godhet-tålamod behövs i samhället.

Lars-Olof

Hej !

Jag skriver till dig som är förtroendevald i Vetlanda kommun
av två anledningar. För jag vet att ni kan påverka mycket.

För det första för att berätta vad Falun Gong är för något.
Om du inte redan visste förstås.

För det andra för att uppmärksamma det fruktansvärda som sker i Kina just
nu,
vad det gäller brott mot de mänskliga rättigheterna och dödandet av Falun
Gong utövare.
Detta är mycket allvarligt och måste få ett slut.

www.epochtimes.se Den här sidan berättar bland annat
om de arbetsläger och koncentrationsläger i Kina där organstöld används.
Här kan du även läsa " De 9 kommentarerna om kommunistpartiet"
och att 50 miljoner människor har lämnat det Kinesiska kommunistpartiet.

Falun Gong är en uråldrig Qigong metod med rötter i Kina.
4 Qigong övningar och en stillasittande meditation.
I det dagliga livet så försöker man även att följa tre principer.
Sanning-godhet-tålamod. Detta är kort och gott vad Falun Gong är.
Innan förföljelsen började år 1999 så kunde man se mängder med människor
träna i parkerna tidigt på morgonen i gryningen.

Du kan besöka Falun Gongs hemsida www.clearharmony.net
och se och läsa med egna ögon för att få lite mer inblick om du vill.
Det finns utövare i nästan varje stad här i Sverige nu som tränar dagligen.

När antalet utövare i Kina år 1999 översteg 70 miljoner,
så satte den förre diktatorn och presidenten Jiang Zemin stopp.
Detta bland annat av ren avundsjuka. Ingen skulle få träna mer.
Eftersom ingen ville sluta träna, så inleddes en enorm förtals kampanj i
kinesisk media.
Ledd av Jiang Zemin. Han gjorde allt för att smutskasta Falun Gong,
så att ingen skulle vilja träna mer.

Den här smutskastningen spreds även här i väst genom media.
Detta var precis vad den förre diktatorn ville.
Nu flera år senare så har tusentals utövare dödats.
Hundra tusentals torterats och satts i fängelse, arbetsläger
och på mental sjukhus. Det senaste som rapporterats från Kina är organstöld
från levande Falun Gong utövare. För försäljning till västvärlden.

Författare och journalister i Kina får inte yttra sig eller skriva om Falun
Gong.
Detta märkte vi tydligt under OS då västerländska journalister pressades
väldigt
hårt och hindrades helt och hållet från att intervjua eller ställa frågor
om mänskliga rättigheter.

En av Kinas toppadvokater Gao Zhisheng har nyligen väckt stor internationell
uppmärksamhet. Då han suttit femtio dagar i fängelse och torterats svårt.
För att han yttrat sig om människorätt och om Falun Gong i Kina.
Han har nu helt brutit med kommunistpartiet.
Nyligen skrev han ett öppet brev till folkkongressen i Kina
där han bad dem att sluta förfölja människor som tror på frihet.
Han har även skrivit ett öppet brev till USA:s kongress.

Världen runt försöker människorätts organisationer av alla de slag att få
ett
slut på förföljelserna. Här i Sverige har utövare samlat in 1 miljon
namnunderskrifter
för ett omedelbart stopp på förföljelsen. Detta visar tydligt allmänhetens
inställning.

Även här i Sverige har polisanmälningar gjorts mot den förre diktatorn
Jiang Zemin och andra som är aktiva i förföljelsen. De anklagas för
människorov
och folkmord.

Min förhoppning genom att skriva till dig som är förtroendevald
är att när tillräckligt många människor tar ställning och agerar,
så skapas en opinion.

Jag ber dig som är politiker i Vetlanda kommun att hjälpa till så gott du
kan.
"Många bäckar små bli till slut en står å" Din hjälp behövs.


Med vänliga hälsningar

Hello!

I am writing to you if you are elected in Vetlanda kommun
for two reasons. For I know that you can influence a lot.

The first is to tell what Falun Gong is.
If you do not already know of course.

The second is to highlight the terrible is happening in China just
now,
regarding human rights violations and killing of Falun
Gong practitioners.
This is very serious and must end.

www.epochtimes.se This page explains, inter alia,
on the labor and concentration camps in China where organ theft used.
Here you can also read "The 9 comments on the Communist Party"
and that 50 million people have left the Chinese Communist Party.

Falun Gong is an ancient Qigong method with roots in China.
4 Qigong exercises and a sedentary meditation.
In daily life, attempts are also to follow three principles.
Truth, goodness, patience. This is short, what Falun Gong is.
Before the persecution began in 1999, so you could see lots of people
practice in the parks early in the morning at dawn.

You can visit the Falun Gong website www.clearharmony.net
and see and read with my own eyes to get some more insight if you want.
There are practitioners in almost every town here in Sweden now that practicing daily.

When the number of practitioners in China in 1999 exceeded 70 million,
so was the former dictator and President Jiang Zemin stop.
This, inter alia, of pure envy. No one would have to train more.
Since nobody wanted to stop practicing, so began a massive slander campaign
Chinese media.
Led by Jiang Zemin. He did everything to denigrate Falun Gong,
so that nobody would want to practice more.

This dirt yield spread here in the West through the media.
This was exactly what the former dictator wanted.
Now several years later, thousands of persons killed.
Hundreds of thousands were tortured and put in prison, labor camps
and in mental hospitals. The last reported from China is the organ theft
from living Falun Gong practitioners. For sales to the West.

Writers and journalists in China can not speak or write about Falun
Gong.
This we observed clearly during the Olympics when Western journalists pressured
very
hard and prevented altogether from interviewing or asking questions
on human rights.

One of China's top lawyer Gao Zhisheng has recently attracted major international
attention. Then he spent fifty days in jail and tortured difficult.
Because he spoken on human rights and Falun Gong in China.
He has now completely broken with the Communist Party.
Recently he wrote an open letter to People's Congress in China
where he asked them to stop prosecuting people who believe in freedom.
He has also written an open letter to U.S. Congress.

Around the world trying to human rights organizations of all kinds to
a
end to the persecution. Here in Sweden, the practitioner has collected 1 million
signatures
for an immediate halt to the persecution. This clearly shows the public
setting.

Even here in Sweden, the police made against the former dictator
Jiang Zemin and others who are active in the persecution. They are accused of
kidnapping
and genocide.

My hope by writing to you if you are elected
is that when enough people take a stand and act,
so creates a public opinion.

I ask you if you are a politician in Vetlanda municipality to help as best you
can.
"Many small creeks become finally a Star on the" Your help is needed.


Sincerely

Sunday, March 08, 2009

Politiskt betyg

Bertil Nilsson skriver uppgivet en insändare i Höglandsnytt.
Man skulle kunna svar honom så här.

Du skriver;

"Den borgerligas agerande är inget annat än åsiktsförtryck i ett läge, då
samverkan är ett måste, om man ska komma till rätta med den djupa
ekonomiska
krisen. I en demokrati har man rätt att få framföra sina åsikter. Att
hindra
detta för inte verksamheten framåt. Det hör hemma i en diktatur."

Vetlanda kommun har en svår tid med stora ekonomiska problem. Så låt oss se hur
alliansen löser detta. De är sig själva nog.
De vill inte lyssna på andra synpunkter och de vill inte hitta samförståndets
lösningar.

Ju mer vi angriper med hårda ord, ju mer sluter de sig inom sin lilla krets.
Motstånd föder motstånd. Låt de visa besluten utan att de sjuka, gamla och skolbarnen ska fara illa.

Låt oss vara ett stöd för värnet av de utsatta. Låt de ta besluten och ta ansvar för dessa. Tids nog kommer sanningen ifatt.

Låt Klas Håkansson (m) ta fram de där 100 miljonerna som han säger sig lätt kan sparas. Då har vi ju helt plötsligt ett gott överskott i kommunen.

Jag tror att när facit kommer fram vad det lider så ser folk, att precis som
du efterlyser, så behöver vi en politik som ser över blockgränserna och hittar de bästa lösningarna. I svåra tider skall man vara ödmjuk inför alla synpunkter och givna förslag.


Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Saturday, March 07, 2009

Christoffer Fjellner

I M,s medlemstidning "Medborgaren" som går ut till moderata sympatisörer presenteras 5 kandidater till EU-valet.
En av dem är Christoffer Fjellner 32 år.

De fem får 3 frågor;
1. Hur ska du verka för mer Sverige i Europa?
2. Varför ska man kryssa dig?
3. Om du får väljarnas förtroende, vilken fråga blir din viktigaste?

Jag tycker att hans svar är alldeles utmärkta och de ligger väl i linje med Junilistans ideprogram. Antagligen har han invändningar mot min syn på hans svar. Jag önskar verkligen att moderaterna anammar det som Christoffer står för och är det någon moderat som jag tror kan göra nytta i EU så är det Fjellner.

Hans svar på fråga 2 är;
För att jag inte är rädd att gå mot strömmen. Jag låter mig inte styras av EU:s agenda, utan sätter min egen. Han motsätter sig också politisk klåfingrighet och hyckleri.

På fråga 1 ger han dessa synpunkter;
Försvara svenska öppenheten, häva förbudet mot snusförsäljning i övriga EU, alltför många EU-regleringar är baserat på fördomar, lagstiftningen ska ge största möjliga frihet och svenska varor ska inte diskrimineras. Grunden för moderat politik är att låta enskilda bestämma över sina liv och låta beslut fattas så nära medborgarna som möjligt. Vi motverkar byråkrati, politisk klåfingrighet och slöseri med skattemedel.

Fråga 3 svarar han att frihandel är hans viktigaste fråga i EU.

Jag kan inte annat än hålla med honom och jag tror att han har rätt politik men fel parti. Jag trodde också på detta tills vi fick FRA, tandvårdsreformen, IPRED.
Kontrollsamhälle när nu hela etablissemanget vill sälja ut vår självbestämmanderätt på rätt nivå i Sverige till EU. Sk subsidiaritet.

Var hamnar då besluten? Jo i en jättebyråkratisk stat där skattemedel både förskingras och slösas Se bara på flytten mellan Bryssel och Strasbourg.

Nedan har jag saxat lite i Junilistans Ideprogram och det är slående hur lika Christoffer Fjellner,s åsikter samstämmer eller hur?


Junilistans politik

Junilistan säger ja till svenskt EU-medlemskap, men nej till att flytta mer politiskt makt från Sverige till Bryssel. Vi är inte höger eller vänster. Vi samlar alla de medborgare som är positiva till internationellt samarbete, men som säger nej till den centralstyrda EU-stat som nu växer fram.

Demokrati byggs underifrån genom medborgarnas aktiva deltagande. Vi vill att medborgarnas inflytande ska öka. Ett sätt är att hålla fler folkomröstningar. Det är en självklarhet att svenska folket ska besluta om Sverige ska anta EU-grundlagen eller inte.

Subsidiaritet
Med subsidiaritet menas att politiska beslut skall läggas på den lägsta möjliga nivå som är
förenlig med ett effektivt beslutsfattande. Detta kan synas vara ett självklart uttryck för sunt
förnuft och alla politiska grupperingar uttrycker mycket riktigt en läpparnas bekännelse till
denna princip som också kallas närhetsprincipen på svenska.

I Lissabonfördraget presenteras den som en grundläggande princip för EU:s styrelseskick.
Men subsidiariteten inom EU är ett ord som skymmer vad som verkligen pågår.

Utgångspunkten för tänkandet är att det är i Bryssel man väljer att flytta beslutsmakten uppåt eller neråt, och det blir alltid uppåt.

Junilistan anser att makten skall ligga hos fria individer och att
det är dessa som djupast sett kan delegera den uppåt, om de finner det lämpligt, till en kommun, en stat eller en internationell organisation.

I EU-systemet flyttas makten alltid uppåt, till EU-organen. Ständigt nya områden tas upp på EU:s dagordning, trots att det strider mot subsidiaritetsprincipen. Dit hör tex socialpolitik, skatteregler, jaktfrågor, skogsvård, rätten att snusa, kvinnors bröstoperationer, arbetstidsregler för bussförare och läkare, barnfetma och mobbning på arbetsplatserna.

Listan växer ständigt och socialdemokraternas och de borgerliga partiernas EU parlamentariker stöder regelmässigt denna kontinuerliga överföring av den politiska makten från Sverige till Bryssel.

En grundläggande stridsfråga i EU-valet i juni 2009 är därför: Vilken sorts EU parlamentariker vi skall välja; sådana som företräder svenska folket i Bryssel eller sådana som företräder EU-byråkratin i Sverige?

Noggrann subsidiaritetsprövning i riksdagen

För att se till att subsidiaritetsprincipen tillämpas vill vi att alla förslag från EU behandlas i berörda utskott i riksdagen och där genomgår en strikt subsidiaritetsprövning. Om prövningen leder till slutsatsen att förslaget inte hör hemma på EU-nivå, ska det tillbakavisas.

Regeringen ska sedan följa riksdagens rekommendation i EU:s ministerråd. Detta innebär tex att:

• Arbetsrätten skall vara nationell och bestämmas i Sverige
• Biståndspolitiken ska vara nationell och samordnas via FN.
• Skogspolitiken ska bestämmas i Sverige.
• Bostadspolitiken ska bestämmas i Sverige.
• Jaktpolitiken ska bestämmas i Sverige.
• Energipolitiken ska bestämmas i Sverige.
• EU ska inte besluta i detaljfrågor som t ex rökning på allmän plats, snusning,
alkoholreklam o dyl.
• EU-länderna ska ha rätt att införa gränskontroll om detta anses nödvändigt för att
upprätthålla landets alkohol- eller narkotikapolitik. Folkhälso argument tar över
reglerna för den inre marknaden.
• Svenska traditioner av offentlighets princip och allemansrätt bevaras.

Folkomröstning om författningen är ett demokratiskt krav

Vi kräver vidare folkomröstning om det författningsförslag som läggs fram oavsett hur vi ställer oss till innehållet. Även ett förslag med en för Junilistan godtagbar utformning anser vi måste förankras och ges demokratisk legitimitet genom folkomröstning.

Flyttcirkusen Bryssel-Strasbourg måste stoppas

EU-parlamentets flyttning varje månad mellan Bryssel och Strasbourg kostar enorma belopp i direkta penningutgifter och därtill massor med extra arbetstid. Detta vill vi stoppa. Den nuvarande EU-ministern, Cecilia Malmström (fp), arbetade för detta som parlamentariker men har som minister godkänt att parlamentet stannar i Strasbourg. Ansvar för detta måste utkrävas i valet.

Lars-Olof Reinfeldt
Junilistan

Friday, March 06, 2009

Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd 23 februari

Protokoll Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd.

Tid: Måndagen den 23 februari 2009 kl. 18.30-21.00.
Plats: Bibliotekets sammanträdesrum 1.


Närvarande: Lars-Olof Reinfeldt, Inge Carlsson, Almuth Holmqvist, Leif Jardbring, Harald Jonsson, Kjell Rangstig, Anders Sturesson samt kvällens gäst Johanna Donker (§§ 1-4).
Ej närvarande: Sven Leek, Jörgen Samuelsson.


§ 1 Mötet öppnas
Ordföranden Lars-Olof Reinfeldt hälsade samtliga välkomna.

§ 2 Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Inge Carlsson.

§ 3 Val av justerare
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Kjell Rangstig.

§ 4 Kvällens gäst
Kvällens gäst Johanna Donker, handelsplatsutvecklare i Svensk Handel Vetlanda berättade om Svensk Handel Vetlanda och sitt arbete där.
Svensk handels föregångare har varit Köpmannaföreningen och Blickpunkt.
Svensk Handels främsta uppgift är att främja och utveckla den totala handeln i Vetlanda tätort – Handelsplats Vetlanda. Intressenter är inte enbart handlarna utan även fastighetsägarna samt kommunen och dess innevånare.
Handelsplats Vetlanda består av fyra handelsområden: Centrum, Nydala, Brunnsgård (vid ICA Kvantum) och Brogård (vid ÖB).
Man försöker ha ett strategiskt tänkande i arbetet att skapa bättre förutsättningar och en positiv utveckling. Man har en utvecklingsprocess med vision, affärsidé och affärsplan för att utveckla produkten – Handelsplats Vetlanda.
Nyckelbegrepp i detta arbete är: Kunskap, förnyelse, marknadsföring och handelspolicy.
Verktyg i arbetet är bl.a.: Handelsindex (nyckeltal som visar hur handeln ökat eller minskat över viss tid). Handelsbarometer (direkt månatlig rapportering som ger en snabb information om utvecklingen). Köpkraftsutredning (speglar utvecklingspotentialen).
Fem viktiga faktorer för en positiv utveckling är: Utbud, Bemötande/service, Pris, Närhet och Parkering.
Som hjälpmedel i marknadsföringen har man bl.a. en egen tidning som distribueras till hushållen inom området. I nuvarande utförande blir denna för dyr varför den kommer att förändras vad gäller formatet. Vidare är en egen hemsida under uppbyggnad.
Johanna ser gärna att en framtida kommunikation sker mellan Kommundelsrådet och Handelsplats Vetlanda.


§ 5 Föregående mötes protokoll
Vid en genomgång av föregående mötes protokoll informerades bl. a. om att
- Trafiken på Norrvägen nu är säkrare genom de åtgärder som vidtagits med bl.a. ny cykelväg.
- Problemet med nedsmutsande kajor har reducerats genom att en del trädkronor kapats på Delfingatan och Biblioteksgatan. Rådet ser det positivt att detta gjorts men undrar vad kommunen ytterligare kommer att göra eftersom kajorna nu har flyttat till Delfinparkeringen vid Netto? Det har redan kommit klagomål från hyresgästerna i området
- Vad gäller urinering och nedskräpning utanför Pub Ladan kommer åtgärder enligt uppgift att vidtas till våren. Detta bör bevakas.
- Frågan om slopandet av trädgårdskompostgårdar har enligt uppgift återremitterats till Vetab. Rådet betonar dock ytterligare en gång vikten av att dagens system bibehålles.
Risken för piratsläng lite här och var i kommunen ökar. Det framkom också att kompostgården i Bäckseda stängts utan att fullmäktige tagit något beslut i frågan. Vadan detta?

§ 6 Råttproblem även i Vetlanda
På vissa platser i Vetlanda finns problem med stora råttor som kan utgöra en hälsofara. Vad avser kommunen att göra åt detta?

§ 7 Den nedlagda järnvägen mot Korsberga
Genom att järnvägen numera inte används växer den snabbt igen. Vad har kommunen tänkt att göra åt detta? Rådet anser att det vore lämpligt att anlägga en cykelväg på järnvägsbanken, på samma sätt som mot Myresjö och Landsbro.

§ 8 Husen i korsningen Nygatan-Norra Bollgatan
I denna korsning finns två hus som enligt uppgift ägs av Withalabostäder. Dessa är obebodda och i mycket dåligt skick. Rådet undrar vad kommunen avser att göra med denna fastighet.

§ 9 Långtidsparkering på Kyrkogatan
Längs Kyrkogatan finns på flera ställen 24-timmarsparkeringar. Flera utnyttjar dessa för parkeringar under längre tider. Rådet anser det lämpligt att parkeringstiden begränsas till åtta eller tolv timmar vilket skulle underlätta snöröjning och renhållning.

§ 10 Norrvägen – Mellanvägen, väjningsplikt?
Efter förlängningen av Norrvägen norrut förbi ladugårdsbyggnaden uppstår tveksamhet om väjningsplikt vid utfart från Mellanvägen. För att undvika olyckor bör en väjningsskylt sättas upp på Mellanvägen.
Detta förutsätter att Norrvägen göres om till huvudled. Med den allt ökande trafiken där ser vi det som en säkerhetsåtgärd att övriga gator också får lämnaföreträde skyltar för ökad trafiksäkerhet.


§ 11 Busshållplats vid Handelsplats Nydala
För att möjliggöra busstransport från Centrum till Nydala bör en busshållplats anläggas efter Nydalarondellen, före utfarten på riksvägen. Bussar till Eksjö och Nässjö passerar platsen.


§ 12 Bäckseda skola
Bo Ekström boende i Bäckseda har lämnat förslag på att vid Bäckseda skola smalna av gamla 31 an för att göra en av och påstigningsparkering från Bäcksedavägen samt en rondell Mossgårdsvägen/Liljevägen. Detta skulle minska trafiken inne i villaområdet samtidigt som man får ner hastigheten på genomfartsleden. Vi inhämtar skiss från förslag ställaren.


§ 13 Nästa möte
Nästa möte blir den 11 maj kl. 18.30. Kallelse kommer att skickas ut.


§ 14 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet
Inge Carlsson

Justeras
Lars-Olof Reinfeldt Kjell Rangstig

Wednesday, March 04, 2009

Rubriker

Politiker kan skapa rubriker men även tidningarna gör rubriker som ger lite munterhet.
Här är några som min vän Janne ville dela med sig av.

L-O

Sydsvenska Dagbladet:
Våldtäktsman dömd till 2 år i Eslöv
(Fy för att tillbringa 2 år i Eslöv!)

21-åringen anhölls misstänkt för grov stöld av åklagare.
(Åklagare är hett eftertraktade på Svarta börsen har jag hört!)Även åk-lagare?? U.E.

Nordvästra Skånes Tidningar:
Mannen dog medan kvinnan avled.
(Och skillnaden är...?!)

Örebrokuriren:
Gynekolog hittade knarkgömma.
(Var undrar man genast?!)

Svenska Dagbladet:
Färre gökar i södra Sverige.
(Vilket låter märkligt med tanke på hur många barn som fötts hittills i år!)

Ingen av de omkomna hade livshotande skador
(Istället dog de av...??)

Upsala Nya Tidning:
Högsta Domstolen prövar manlig omskärelse.
(Tur att man inte är anställd där...)

Bergslagsposten:
Inga spår efter skidåkare.
(Han måste ha flugit fram)

Huset som brann ned till grunden blev totalförstört.
(Nähä...?)

Ölandsbladet:
Mindre poliser till Borgholm.
(Vad är maxlängden?)

Helsingborgs Dagblad:
Vi skriver alt dåligare.
(Det jör vi vel inte!)

Dagens Nyheter:
Audis dieselversion av A8 imponerar med sin låga bensinförbrukning.
(Inte undra på!!)

Expressen:
Svältdöd blir vardagsmat.
(Vad blir då festmat?)

Dagen:
Lam pojke bortsprungen.
(Hur lam var han sa du?)

Aftonbladet:
Arbetslösa har rätt till dagisplats..
(Då är de ju åtminstone sysselsatta!)

Polisen grep torsk i fiskhamnen.
(Var hittar man annars torsk?)

Storgråtande bedyrade den 30-åriga porrstjärnan sin oskuld.
(Yeah right!)

Östersundsposten:
Krockade med älg på motorcykel.
(Åker älgar motorcykel...?)


Metro:
Yrkesmördare misstänkt för mord.
(Vadå, han gjorde ju bara sitt jobb!!)

Tre greps för våldtäkt på Finlandsfärja.
(Hur stor är sannolikheten att det finns TRE män som tänder på
Finlandsfärjor??)

Tuesday, March 03, 2009

EURON I DAG?

EU kommer att vara i fokus fram till valet 7 Juni.

Ett EU utan Euron är en halvmesyr, vad gäller att bilda Europas förenta stater. Till skillnad från USA, där nästan hela befolkningen är invandrad i nutid, så är Europa olika folkslag med mycket skiftande kulturinslag och etnisk bakgrund. Flera av dessa saknar invandrarbakgrund de senaste årtusenden.

Europa består av flera genuina kulturer med starka etniska bindningar.
Vi behöver bara se på Jugoslavien för att begripa, att när protektionismen och regional självkänsla ska kvävas av centraldikterande politiker, då är sönderfallet inte långt borta.

EU för min del är och förblir en bra sammarbetsorganisation för att underlätta för handel, gemensamma måttenheter, polisiärt samarbete, freds och ffa miljövårdspolitik.

Utvidgningen av EU är positivt för bevarandet av freden och då skulle även Ryssland vara välkommet som ju faktiskt ligger i Europa.

Vad Euron beträffar.

Det skulle vara ett misstag att införa euron nu. Kronans svaga nivå fungerar
som en stötdämpare i den ekonomiska krisen. Den exportinriktade svenska
ekonomin skulle troligtvis ha havererat totalt om kronan varit starkare.

Visst, efterfrågan är lägre på svenska varor nu än förr men långt mycket
högre än vad den annars skulle varit. Och hur många fler hade blivit
arbetslösa då?

Då hade vi kunnat tala om massarbetslöshet, precis som börjar
bli fallet i stora delar av Europa. Dessutom, experter som SEB:s chef för
valutaanalys säger att som alltid kommer kronans värde snart stiga igen. Då
kommer vi både ha klarat finanskrisen bättre än många andra länder samtidigt
som vi får mer betalt för våra varor när efterfrågan ökar.

Därför ska vi behålla kronan.

Sverige behöver invandring och att ställa sig avog i den frågan gagnar heller inte vår framtid. Det kommer att bli stor brist inom vårdapparaten när vi snart kommer att få stora pensionsavgångar.

Vad brottsligheten beträffar så behöver vi bli bättre på att använda de lagar och kunskaper vi har och vara stolt över att vi bor i Sverige.

Lars-Olof Reinfeldt
Junilistan