Saturday, March 07, 2009

Christoffer Fjellner

I M,s medlemstidning "Medborgaren" som går ut till moderata sympatisörer presenteras 5 kandidater till EU-valet.
En av dem är Christoffer Fjellner 32 år.

De fem får 3 frågor;
1. Hur ska du verka för mer Sverige i Europa?
2. Varför ska man kryssa dig?
3. Om du får väljarnas förtroende, vilken fråga blir din viktigaste?

Jag tycker att hans svar är alldeles utmärkta och de ligger väl i linje med Junilistans ideprogram. Antagligen har han invändningar mot min syn på hans svar. Jag önskar verkligen att moderaterna anammar det som Christoffer står för och är det någon moderat som jag tror kan göra nytta i EU så är det Fjellner.

Hans svar på fråga 2 är;
För att jag inte är rädd att gå mot strömmen. Jag låter mig inte styras av EU:s agenda, utan sätter min egen. Han motsätter sig också politisk klåfingrighet och hyckleri.

På fråga 1 ger han dessa synpunkter;
Försvara svenska öppenheten, häva förbudet mot snusförsäljning i övriga EU, alltför många EU-regleringar är baserat på fördomar, lagstiftningen ska ge största möjliga frihet och svenska varor ska inte diskrimineras. Grunden för moderat politik är att låta enskilda bestämma över sina liv och låta beslut fattas så nära medborgarna som möjligt. Vi motverkar byråkrati, politisk klåfingrighet och slöseri med skattemedel.

Fråga 3 svarar han att frihandel är hans viktigaste fråga i EU.

Jag kan inte annat än hålla med honom och jag tror att han har rätt politik men fel parti. Jag trodde också på detta tills vi fick FRA, tandvårdsreformen, IPRED.
Kontrollsamhälle när nu hela etablissemanget vill sälja ut vår självbestämmanderätt på rätt nivå i Sverige till EU. Sk subsidiaritet.

Var hamnar då besluten? Jo i en jättebyråkratisk stat där skattemedel både förskingras och slösas Se bara på flytten mellan Bryssel och Strasbourg.

Nedan har jag saxat lite i Junilistans Ideprogram och det är slående hur lika Christoffer Fjellner,s åsikter samstämmer eller hur?


Junilistans politik

Junilistan säger ja till svenskt EU-medlemskap, men nej till att flytta mer politiskt makt från Sverige till Bryssel. Vi är inte höger eller vänster. Vi samlar alla de medborgare som är positiva till internationellt samarbete, men som säger nej till den centralstyrda EU-stat som nu växer fram.

Demokrati byggs underifrån genom medborgarnas aktiva deltagande. Vi vill att medborgarnas inflytande ska öka. Ett sätt är att hålla fler folkomröstningar. Det är en självklarhet att svenska folket ska besluta om Sverige ska anta EU-grundlagen eller inte.

Subsidiaritet
Med subsidiaritet menas att politiska beslut skall läggas på den lägsta möjliga nivå som är
förenlig med ett effektivt beslutsfattande. Detta kan synas vara ett självklart uttryck för sunt
förnuft och alla politiska grupperingar uttrycker mycket riktigt en läpparnas bekännelse till
denna princip som också kallas närhetsprincipen på svenska.

I Lissabonfördraget presenteras den som en grundläggande princip för EU:s styrelseskick.
Men subsidiariteten inom EU är ett ord som skymmer vad som verkligen pågår.

Utgångspunkten för tänkandet är att det är i Bryssel man väljer att flytta beslutsmakten uppåt eller neråt, och det blir alltid uppåt.

Junilistan anser att makten skall ligga hos fria individer och att
det är dessa som djupast sett kan delegera den uppåt, om de finner det lämpligt, till en kommun, en stat eller en internationell organisation.

I EU-systemet flyttas makten alltid uppåt, till EU-organen. Ständigt nya områden tas upp på EU:s dagordning, trots att det strider mot subsidiaritetsprincipen. Dit hör tex socialpolitik, skatteregler, jaktfrågor, skogsvård, rätten att snusa, kvinnors bröstoperationer, arbetstidsregler för bussförare och läkare, barnfetma och mobbning på arbetsplatserna.

Listan växer ständigt och socialdemokraternas och de borgerliga partiernas EU parlamentariker stöder regelmässigt denna kontinuerliga överföring av den politiska makten från Sverige till Bryssel.

En grundläggande stridsfråga i EU-valet i juni 2009 är därför: Vilken sorts EU parlamentariker vi skall välja; sådana som företräder svenska folket i Bryssel eller sådana som företräder EU-byråkratin i Sverige?

Noggrann subsidiaritetsprövning i riksdagen

För att se till att subsidiaritetsprincipen tillämpas vill vi att alla förslag från EU behandlas i berörda utskott i riksdagen och där genomgår en strikt subsidiaritetsprövning. Om prövningen leder till slutsatsen att förslaget inte hör hemma på EU-nivå, ska det tillbakavisas.

Regeringen ska sedan följa riksdagens rekommendation i EU:s ministerråd. Detta innebär tex att:

• Arbetsrätten skall vara nationell och bestämmas i Sverige
• Biståndspolitiken ska vara nationell och samordnas via FN.
• Skogspolitiken ska bestämmas i Sverige.
• Bostadspolitiken ska bestämmas i Sverige.
• Jaktpolitiken ska bestämmas i Sverige.
• Energipolitiken ska bestämmas i Sverige.
• EU ska inte besluta i detaljfrågor som t ex rökning på allmän plats, snusning,
alkoholreklam o dyl.
• EU-länderna ska ha rätt att införa gränskontroll om detta anses nödvändigt för att
upprätthålla landets alkohol- eller narkotikapolitik. Folkhälso argument tar över
reglerna för den inre marknaden.
• Svenska traditioner av offentlighets princip och allemansrätt bevaras.

Folkomröstning om författningen är ett demokratiskt krav

Vi kräver vidare folkomröstning om det författningsförslag som läggs fram oavsett hur vi ställer oss till innehållet. Även ett förslag med en för Junilistan godtagbar utformning anser vi måste förankras och ges demokratisk legitimitet genom folkomröstning.

Flyttcirkusen Bryssel-Strasbourg måste stoppas

EU-parlamentets flyttning varje månad mellan Bryssel och Strasbourg kostar enorma belopp i direkta penningutgifter och därtill massor med extra arbetstid. Detta vill vi stoppa. Den nuvarande EU-ministern, Cecilia Malmström (fp), arbetade för detta som parlamentariker men har som minister godkänt att parlamentet stannar i Strasbourg. Ansvar för detta måste utkrävas i valet.

Lars-Olof Reinfeldt
Junilistan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home