Thursday, February 19, 2009

Miljöinspektion

I går onsdag hade vi besök från Vetlanda kommun och miljöinspektion på praktiken.
Inspektören var mycket grundlig och insatt i sitt arbete.
Han förstod hur verksamheten fungerar och vi hade ett mycket bra samtal.

Jag har alltid drivit linjen om att få bort gifter i tandläkarverksamheten och då framförallt kvicksilver i amalgam. Det har inte gjorts några amalgamfyllningar hos mig sedan tidigt 80-tal. Lustgas är som jag skrivit om tidigare, är flera tusen gånger skadligare växthus gas än koldioxid och den är samtidigt skadlig för människokroppen.

Nedan är den nuvarande och reviderade miljöpolicyn som vi eftersträvar.

L-O


Tandläkare Reinfeldts Miljöpolicy Vetlanda 2009 02 04Miljöarbetet är en naturlig del av verksamheten och de prioriterade miljöområdena är;
Avfallshanteringen, energiförbrukningen , användning av farliga kemiska ämnen, läkemedel samt transporter.

Vi arbetar med ständiga förbättringar vid planering, upphandling och att engagera medarbetarna i miljöarbetet, samt välja produkter och kemikalier som ger minsta möjliga miljöbelastning.


Energi

Vi tänker på att minimera koldioxid samt kväveoxid utsläppen för att minska miljöpåverkan vilka kan orsaka irritation i luftvägar och nedsatt lungfunktion.
Minska på energianvändningen genom att stänga av ej använda apparater.
Den billigaste och miljövänligaste kilowattimmen är den som inte är använd.


Läkemedel

Undersökningar visar att läkemedel passerar länets reningsanläggningar utan att brytas ner. Läkemedel är ofta anpassade för att stå emot biologisk nedbrytning och kan därför finnas kvar i miljön en längre tid. Om valet står mellan två läkemedel som har samma nytta för patienten bör därför det alternativ som har minst miljöpåverkan väljas.


Kemikalier

Vi jobbar med att ständigt minska miljöfarliga kemikalier. Många kemikalier är inte tillräckligt undersökta och därför är det osäkert vilken effekt de har på miljön. En del kemikalier är farliga för människors hälsa och kan innebära arbetsmiljörisker.
Vi arbetar med att öka kunskapen om de kemikalier som används i verksamheten, sprida den kunskapen vi har och göra goda kemikalieval.
Onödigt farliga ämnen ska inte förekomma i verksamheten och de kemikalier som finns i verksamheten ska hanteras på ett säkert sätt. Genom att kontinuerligt byta ut farliga kemikalier mot mindre farliga bidrar vi till att uppfylla det nationella miljökvalitets målet “ Giftfri miljö “ samt främja patient och arbetstagarhälsan.


Avfall

Målsättningen är att den totala mängden genererat avfall inte ska öka och att avfall ska tas tillvara i så hög grad som möjligt samtidigt som påverkan och risker för hälsa och miljö minimeras. Vi har infört rutiner som möjliggör en enkel och effektiv sortering av olika avfall. För att minska mängden avfall som uppkommer i verksamheten är det viktigt att vid inköpsprocessen prioritera produkter och material som ingår i kretsloppet. I första hand ska varor väljas som inte påverkar miljön negativt.


Transporter

Det mest effektiva medlet att minska miljöpåverkan är att minska transporter och resande. Transport av miljöfarligt avfall ska ske med hänsyn till mängd, ämnens miljöfarlighet och verksamhetens omfattning.
Transport av amalgamavfall sker i förslutet kärl med märkning av innehållets mängd, typ av innehåll samt vem som det kommer från till av kommunen godkänd avfallshanterings bolag.


Tandläkare Lars-Olof Reinfeldt
Storgatan 13
574 34 Vetlanda
0383 76 15 71

0 Comments:

Post a Comment

<< Home