Friday, March 06, 2009

Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd 23 februari

Protokoll Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd.

Tid: Måndagen den 23 februari 2009 kl. 18.30-21.00.
Plats: Bibliotekets sammanträdesrum 1.


Närvarande: Lars-Olof Reinfeldt, Inge Carlsson, Almuth Holmqvist, Leif Jardbring, Harald Jonsson, Kjell Rangstig, Anders Sturesson samt kvällens gäst Johanna Donker (§§ 1-4).
Ej närvarande: Sven Leek, Jörgen Samuelsson.


§ 1 Mötet öppnas
Ordföranden Lars-Olof Reinfeldt hälsade samtliga välkomna.

§ 2 Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Inge Carlsson.

§ 3 Val av justerare
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Kjell Rangstig.

§ 4 Kvällens gäst
Kvällens gäst Johanna Donker, handelsplatsutvecklare i Svensk Handel Vetlanda berättade om Svensk Handel Vetlanda och sitt arbete där.
Svensk handels föregångare har varit Köpmannaföreningen och Blickpunkt.
Svensk Handels främsta uppgift är att främja och utveckla den totala handeln i Vetlanda tätort – Handelsplats Vetlanda. Intressenter är inte enbart handlarna utan även fastighetsägarna samt kommunen och dess innevånare.
Handelsplats Vetlanda består av fyra handelsområden: Centrum, Nydala, Brunnsgård (vid ICA Kvantum) och Brogård (vid ÖB).
Man försöker ha ett strategiskt tänkande i arbetet att skapa bättre förutsättningar och en positiv utveckling. Man har en utvecklingsprocess med vision, affärsidé och affärsplan för att utveckla produkten – Handelsplats Vetlanda.
Nyckelbegrepp i detta arbete är: Kunskap, förnyelse, marknadsföring och handelspolicy.
Verktyg i arbetet är bl.a.: Handelsindex (nyckeltal som visar hur handeln ökat eller minskat över viss tid). Handelsbarometer (direkt månatlig rapportering som ger en snabb information om utvecklingen). Köpkraftsutredning (speglar utvecklingspotentialen).
Fem viktiga faktorer för en positiv utveckling är: Utbud, Bemötande/service, Pris, Närhet och Parkering.
Som hjälpmedel i marknadsföringen har man bl.a. en egen tidning som distribueras till hushållen inom området. I nuvarande utförande blir denna för dyr varför den kommer att förändras vad gäller formatet. Vidare är en egen hemsida under uppbyggnad.
Johanna ser gärna att en framtida kommunikation sker mellan Kommundelsrådet och Handelsplats Vetlanda.


§ 5 Föregående mötes protokoll
Vid en genomgång av föregående mötes protokoll informerades bl. a. om att
- Trafiken på Norrvägen nu är säkrare genom de åtgärder som vidtagits med bl.a. ny cykelväg.
- Problemet med nedsmutsande kajor har reducerats genom att en del trädkronor kapats på Delfingatan och Biblioteksgatan. Rådet ser det positivt att detta gjorts men undrar vad kommunen ytterligare kommer att göra eftersom kajorna nu har flyttat till Delfinparkeringen vid Netto? Det har redan kommit klagomål från hyresgästerna i området
- Vad gäller urinering och nedskräpning utanför Pub Ladan kommer åtgärder enligt uppgift att vidtas till våren. Detta bör bevakas.
- Frågan om slopandet av trädgårdskompostgårdar har enligt uppgift återremitterats till Vetab. Rådet betonar dock ytterligare en gång vikten av att dagens system bibehålles.
Risken för piratsläng lite här och var i kommunen ökar. Det framkom också att kompostgården i Bäckseda stängts utan att fullmäktige tagit något beslut i frågan. Vadan detta?

§ 6 Råttproblem även i Vetlanda
På vissa platser i Vetlanda finns problem med stora råttor som kan utgöra en hälsofara. Vad avser kommunen att göra åt detta?

§ 7 Den nedlagda järnvägen mot Korsberga
Genom att järnvägen numera inte används växer den snabbt igen. Vad har kommunen tänkt att göra åt detta? Rådet anser att det vore lämpligt att anlägga en cykelväg på järnvägsbanken, på samma sätt som mot Myresjö och Landsbro.

§ 8 Husen i korsningen Nygatan-Norra Bollgatan
I denna korsning finns två hus som enligt uppgift ägs av Withalabostäder. Dessa är obebodda och i mycket dåligt skick. Rådet undrar vad kommunen avser att göra med denna fastighet.

§ 9 Långtidsparkering på Kyrkogatan
Längs Kyrkogatan finns på flera ställen 24-timmarsparkeringar. Flera utnyttjar dessa för parkeringar under längre tider. Rådet anser det lämpligt att parkeringstiden begränsas till åtta eller tolv timmar vilket skulle underlätta snöröjning och renhållning.

§ 10 Norrvägen – Mellanvägen, väjningsplikt?
Efter förlängningen av Norrvägen norrut förbi ladugårdsbyggnaden uppstår tveksamhet om väjningsplikt vid utfart från Mellanvägen. För att undvika olyckor bör en väjningsskylt sättas upp på Mellanvägen.
Detta förutsätter att Norrvägen göres om till huvudled. Med den allt ökande trafiken där ser vi det som en säkerhetsåtgärd att övriga gator också får lämnaföreträde skyltar för ökad trafiksäkerhet.


§ 11 Busshållplats vid Handelsplats Nydala
För att möjliggöra busstransport från Centrum till Nydala bör en busshållplats anläggas efter Nydalarondellen, före utfarten på riksvägen. Bussar till Eksjö och Nässjö passerar platsen.


§ 12 Bäckseda skola
Bo Ekström boende i Bäckseda har lämnat förslag på att vid Bäckseda skola smalna av gamla 31 an för att göra en av och påstigningsparkering från Bäcksedavägen samt en rondell Mossgårdsvägen/Liljevägen. Detta skulle minska trafiken inne i villaområdet samtidigt som man får ner hastigheten på genomfartsleden. Vi inhämtar skiss från förslag ställaren.


§ 13 Nästa möte
Nästa möte blir den 11 maj kl. 18.30. Kallelse kommer att skickas ut.


§ 14 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet
Inge Carlsson

Justeras
Lars-Olof Reinfeldt Kjell Rangstig

0 Comments:

Post a Comment

<< Home