Saturday, March 14, 2009

Falun Gong. Vad är sanning?

Det har kommit ett mail till politikerna i Vetlanda om stöd och hjälp för förföljda och torterademänniskor i en demokratisk stat i välrlden vad Sverige erkänner.

Jag blev lite intresserad och gick in på dessa sidor som anges för att se vad rörelserna går ut på. Där blev det stopp även om jag försökte några gånger.

Frågan ställer sig då; Är det någon slags sensur för svenska folkvalda att ta del av dessa kunskaper? Vem eller vilka utövar makt i internetvärlden över våra datorer?
Har FRA något att göra med detta och vem selekterar vad jag får läsa?

Jag publicerar detta mail som är offentligt till alla i Vetanda Kommunfullmäktige, men jag utelämnar personen som skickade det. För total öppenhet och välvilja översätter jag det till det språk som talas i landet det gäller så ingen ska känna sig undanhållen information. Detta gick inte på Google och det gör mig mer misstänksam. Därför blir det engelska.
Hade jag fått sett vad som var hade jag aldrig blivit misstänksam.

Är det någon som med kunskap är intresserad att förneka eller tillrättalägga dessa uppgifter så är han eller hon välkommen. Sanning-godhet-tålamod behövs i samhället.

Lars-Olof

Hej !

Jag skriver till dig som är förtroendevald i Vetlanda kommun
av två anledningar. För jag vet att ni kan påverka mycket.

För det första för att berätta vad Falun Gong är för något.
Om du inte redan visste förstås.

För det andra för att uppmärksamma det fruktansvärda som sker i Kina just
nu,
vad det gäller brott mot de mänskliga rättigheterna och dödandet av Falun
Gong utövare.
Detta är mycket allvarligt och måste få ett slut.

www.epochtimes.se Den här sidan berättar bland annat
om de arbetsläger och koncentrationsläger i Kina där organstöld används.
Här kan du även läsa " De 9 kommentarerna om kommunistpartiet"
och att 50 miljoner människor har lämnat det Kinesiska kommunistpartiet.

Falun Gong är en uråldrig Qigong metod med rötter i Kina.
4 Qigong övningar och en stillasittande meditation.
I det dagliga livet så försöker man även att följa tre principer.
Sanning-godhet-tålamod. Detta är kort och gott vad Falun Gong är.
Innan förföljelsen började år 1999 så kunde man se mängder med människor
träna i parkerna tidigt på morgonen i gryningen.

Du kan besöka Falun Gongs hemsida www.clearharmony.net
och se och läsa med egna ögon för att få lite mer inblick om du vill.
Det finns utövare i nästan varje stad här i Sverige nu som tränar dagligen.

När antalet utövare i Kina år 1999 översteg 70 miljoner,
så satte den förre diktatorn och presidenten Jiang Zemin stopp.
Detta bland annat av ren avundsjuka. Ingen skulle få träna mer.
Eftersom ingen ville sluta träna, så inleddes en enorm förtals kampanj i
kinesisk media.
Ledd av Jiang Zemin. Han gjorde allt för att smutskasta Falun Gong,
så att ingen skulle vilja träna mer.

Den här smutskastningen spreds även här i väst genom media.
Detta var precis vad den förre diktatorn ville.
Nu flera år senare så har tusentals utövare dödats.
Hundra tusentals torterats och satts i fängelse, arbetsläger
och på mental sjukhus. Det senaste som rapporterats från Kina är organstöld
från levande Falun Gong utövare. För försäljning till västvärlden.

Författare och journalister i Kina får inte yttra sig eller skriva om Falun
Gong.
Detta märkte vi tydligt under OS då västerländska journalister pressades
väldigt
hårt och hindrades helt och hållet från att intervjua eller ställa frågor
om mänskliga rättigheter.

En av Kinas toppadvokater Gao Zhisheng har nyligen väckt stor internationell
uppmärksamhet. Då han suttit femtio dagar i fängelse och torterats svårt.
För att han yttrat sig om människorätt och om Falun Gong i Kina.
Han har nu helt brutit med kommunistpartiet.
Nyligen skrev han ett öppet brev till folkkongressen i Kina
där han bad dem att sluta förfölja människor som tror på frihet.
Han har även skrivit ett öppet brev till USA:s kongress.

Världen runt försöker människorätts organisationer av alla de slag att få
ett
slut på förföljelserna. Här i Sverige har utövare samlat in 1 miljon
namnunderskrifter
för ett omedelbart stopp på förföljelsen. Detta visar tydligt allmänhetens
inställning.

Även här i Sverige har polisanmälningar gjorts mot den förre diktatorn
Jiang Zemin och andra som är aktiva i förföljelsen. De anklagas för
människorov
och folkmord.

Min förhoppning genom att skriva till dig som är förtroendevald
är att när tillräckligt många människor tar ställning och agerar,
så skapas en opinion.

Jag ber dig som är politiker i Vetlanda kommun att hjälpa till så gott du
kan.
"Många bäckar små bli till slut en står å" Din hjälp behövs.


Med vänliga hälsningar

Hello!

I am writing to you if you are elected in Vetlanda kommun
for two reasons. For I know that you can influence a lot.

The first is to tell what Falun Gong is.
If you do not already know of course.

The second is to highlight the terrible is happening in China just
now,
regarding human rights violations and killing of Falun
Gong practitioners.
This is very serious and must end.

www.epochtimes.se This page explains, inter alia,
on the labor and concentration camps in China where organ theft used.
Here you can also read "The 9 comments on the Communist Party"
and that 50 million people have left the Chinese Communist Party.

Falun Gong is an ancient Qigong method with roots in China.
4 Qigong exercises and a sedentary meditation.
In daily life, attempts are also to follow three principles.
Truth, goodness, patience. This is short, what Falun Gong is.
Before the persecution began in 1999, so you could see lots of people
practice in the parks early in the morning at dawn.

You can visit the Falun Gong website www.clearharmony.net
and see and read with my own eyes to get some more insight if you want.
There are practitioners in almost every town here in Sweden now that practicing daily.

When the number of practitioners in China in 1999 exceeded 70 million,
so was the former dictator and President Jiang Zemin stop.
This, inter alia, of pure envy. No one would have to train more.
Since nobody wanted to stop practicing, so began a massive slander campaign
Chinese media.
Led by Jiang Zemin. He did everything to denigrate Falun Gong,
so that nobody would want to practice more.

This dirt yield spread here in the West through the media.
This was exactly what the former dictator wanted.
Now several years later, thousands of persons killed.
Hundreds of thousands were tortured and put in prison, labor camps
and in mental hospitals. The last reported from China is the organ theft
from living Falun Gong practitioners. For sales to the West.

Writers and journalists in China can not speak or write about Falun
Gong.
This we observed clearly during the Olympics when Western journalists pressured
very
hard and prevented altogether from interviewing or asking questions
on human rights.

One of China's top lawyer Gao Zhisheng has recently attracted major international
attention. Then he spent fifty days in jail and tortured difficult.
Because he spoken on human rights and Falun Gong in China.
He has now completely broken with the Communist Party.
Recently he wrote an open letter to People's Congress in China
where he asked them to stop prosecuting people who believe in freedom.
He has also written an open letter to U.S. Congress.

Around the world trying to human rights organizations of all kinds to
a
end to the persecution. Here in Sweden, the practitioner has collected 1 million
signatures
for an immediate halt to the persecution. This clearly shows the public
setting.

Even here in Sweden, the police made against the former dictator
Jiang Zemin and others who are active in the persecution. They are accused of
kidnapping
and genocide.

My hope by writing to you if you are elected
is that when enough people take a stand and act,
so creates a public opinion.

I ask you if you are a politician in Vetlanda municipality to help as best you
can.
"Many small creeks become finally a Star on the" Your help is needed.


Sincerely

9 Comments:

Blogger John Apse said...

http://sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/article15094/Falun-gong-Friskis--Falskis.html

Info att läsa!

12:00 PM  
Blogger LO Reinfeldt said...

Hej John,
Upplysning kan inte skada och jag tackar dig för din hänvisning.
Allt är inte bara ont eller gott.
Jag hänvisar till slutet av den artikel du gav mig och vill understryka viktigheten av att ge alla människor förmågan och kurraget att kritiskt granska inflödet av information och handla efter den sanna humanismens lagar samt den "Gyllene regeln";

"Alla religiösa och filosofiska rörelser har givetvis rätt att existera och sprida sina läror, hur bisarra de än kan verka för icke-troende. Kampen för falun gong-anhängarna i Kina är en värdemätare på vår övertygelse om att alla människor har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet - även om vi inte delar deras tro. Men det innebär inte att vi okritiskt ska acceptera deras budskap. Falun gong förtjänar samma granskning som alla andra religiösa och ideologiska rörelser."

Dan Ivarsson,
- journalist Sydsvenska Dagbladet.

Petter Johansson,
- doktorand i kognitionsforskning,
Lunds universitet.

10:28 AM  
Blogger zhuweihaoa said...

Alla religiösa och filosofiska rörelser har givetvis rätt att existera och sprida sina läror, hur bisarra de än kan verka för icke-troende. För falun gong är det annorlunda då det inte faller under filosofi eller religion, falun gong är en politisk sekt som har skadat oerhört många människors liv både mentalt och fysiskt. De senaste åren har rapporter i Taiwan om falun gong anhängare som dött p.g.a. at vägra ta medicin vid lishotande sjukdomar. Falun gong anhängare åker hem till varandra när de hör att någon är sjuk och uppmanar de som vill ta medicin att inte ta de om de någonsin vill bli räddade av deras mästare so skall ta hand om dem i en anna dimension om de bara tror på honom. Och de skuldsätter starkt de anhängare som inte klarar att tro på mästaren. För dem som lämnar sekten stängs de av helt från kontakt med andra anhängare. För de som har relationer med vad de kalar "vanliga människor" gör anhängarna allt de kan för att sätta stopp för sådana relationer. Vad gäller "vanliga människor" så skall man undivika dem bäst man kan då de anses vara fulla av karma, och smutsiga tankar på lust och egoism. Lilly Wnag ansvarig för falun gong i Sverige har sälv sagt att hälsnings tecknet då man för båda händerna framför bröstet som om man skulle be som kallas He Shi bland anhängarna får man inte gör atill "vanliga människor", de är inte värda det, det är bara mellan oss som man gör det till en annan gudom, JA, du hörde rätt, falun gong anhängare anser sig vara gudommar. Deras mästare har sagt att de alla är en gudom på Jesus eller Buddha Sakyamunis nivå.... Wow! Vilket storhetsvansinne som driver dessa männsikor. Vad gäller den männskliga rägttighets frågan så är det mesta om falun gong anhängare på hittat av dem själva. Amnesty håller inte med dem om deras statestik alls. De har också vid ett flertal tillfällen stulit bilder av andra männsikor och hittat på att dessa är offer av falun gong sekten. Vad detta handlar om är väldigt enkelt. FG sekten anvädner sig av männskliga rättigheter för att väcka känslor hos "vanliga människor" för att dessa skall supporta och ge pengar till sekten. Pengar till sekten tas emot via friends of falun gong.. Det är ett genomruttet system där man förståt att man måste använda saker i samhället som folk är upprörda över för att kunna fp det supprt som man behöver. Falun gongs tv station NTD TV drog in 50 milljoner på dumma obildade männsikor och företag under 2005. De är en förljugen och rakt igenom rasistk grupp som och ser till att de som kam in som homosexuella snabbt belv hjärtvättade att tro att detta är demoner i huvudet på dem som fått dem att utföra skamliga aktiviteter som de säger. Vår övertygelse om att alla människor har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet skall gälla för männsikor som följer demokratiska principer, inte för sekter som falun gong eller terroist grupper som Bin Ladens Al Quaida - Att vi inte delar deras tro betyder inte att vi genast måste de dem rättighet att existera. Då de manipulerar och lurar in männsikor i denna sekt och får männsikor att ge upp sina relationer, skilja sig, ge bort alla sina resurer och pengar så skall de istället förbjudas och stäälas till svars för de männskliga brott de själa begår varje dag. Dessutom skall de stå för svars för det fullständiga bedrägeri som de begår varje dag de snänder sina ruttna tv sändningar och går ut med ett falskt budskap att de överhuvud taget bryr sig om MR, vilket de inte gör alls. vi skall kritiskt ifrågasätta deras budskap. Falun gong skall gransks som den sekt det är!

11:29 PM  
Blogger zhuweihaoa said...

Alla religiösa och filosofiska rörelser har givetvis rätt att existera och sprida sina läror, hur bisarra de än kan verka för icke-troende. För falun gong är det annorlunda då det inte faller under filosofi eller religion, falun gong är en politisk sekt som har skadat oerhört många människors liv både mentalt och fysiskt. De senaste åren har rapporter i Taiwan om falun gong anhängare som dött p.g.a. at vägra ta medicin vid lishotande sjukdomar. Falun gong anhängare åker hem till varandra när de hör att någon är sjuk och uppmanar de som vill ta medicin att inte ta de om de någonsin vill bli räddade av deras mästare so skall ta hand om dem i en anna dimension om de bara tror på honom. Och de skuldsätter starkt de anhängare som inte klarar att tro på mästaren. För dem som lämnar sekten stängs de av helt från kontakt med andra anhängare. För de som har relationer med vad de kalar "vanliga människor" gör anhängarna allt de kan för att sätta stopp för sådana relationer. Vad gäller "vanliga människor" så skall man undivika dem bäst man kan då de anses vara fulla av karma, och smutsiga tankar på lust och egoism. Lilly Wnag ansvarig för falun gong i Sverige har sälv sagt att hälsnings tecknet då man för båda händerna framför bröstet som om man skulle be som kallas He Shi bland anhängarna får man inte gör atill "vanliga människor", de är inte värda det, det är bara mellan oss som man gör det till en annan gudom, JA, du hörde rätt, falun gong anhängare anser sig vara gudommar. Deras mästare har sagt att de alla är en gudom på Jesus eller Buddha Sakyamunis nivå.... Wow! Vilket storhetsvansinne som driver dessa männsikor. Vad gäller den männskliga rägttighets frågan så är det mesta om falun gong anhängare på hittat av dem själva. Amnesty håller inte med dem om deras statestik alls. De har också vid ett flertal tillfällen stulit bilder av andra männsikor och hittat på att dessa är offer av falun gong sekten. Vad detta handlar om är väldigt enkelt. FG sekten anvädner sig av männskliga rättigheter för att väcka känslor hos "vanliga människor" för att dessa skall supporta och ge pengar till sekten. Pengar till sekten tas emot via friends of falun gong.. Det är ett genomruttet system där man förståt att man måste använda saker i samhället som folk är upprörda över för att kunna fp det supprt som man behöver. Falun gongs tv station NTD TV drog in 50 milljoner på dumma obildade männsikor och företag under 2005. De är en förljugen och rakt igenom rasistk grupp som och ser till att de som kam in som homosexuella snabbt belv hjärtvättade att tro att detta är demoner i huvudet på dem som fått dem att utföra skamliga aktiviteter som de säger. Vår övertygelse om att alla människor har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet skall gälla för männsikor som följer demokratiska principer, inte för sekter som falun gong eller terroist grupper som Bin Ladens Al Quaida - Att vi inte delar deras tro betyder inte att vi genast måste de dem rättighet att existera. Då de manipulerar och lurar in männsikor i denna sekt och får männsikor att ge upp sina relationer, skilja sig, ge bort alla sina resurer och pengar så skall de istället förbjudas och stäälas till svars för de männskliga brott de själa begår varje dag. Dessutom skall de stå för svars för det fullständiga bedrägeri som de begår varje dag de snänder sina ruttna tv sändningar och går ut med ett falskt budskap att de överhuvud taget bryr sig om MR, vilket de inte gör alls. vi skall kritiskt ifrågasätta deras budskap. Falun gong skall gransks som den sekt det är!

11:37 PM  
Blogger zhuweihaoa said...

Alla religiösa och filosofiska rörelser har givetvis rätt att existera och sprida sina läror, hur bisarra de än kan verka för icke-troende. För falun gong är det annorlunda då det inte faller under filosofi eller religion, falun gong är en politisk sekt som har skadat oerhört många människors liv både mentalt och fysiskt. De senaste åren har rapporter i Taiwan om falun gong anhängare som dött p.g.a. at vägra ta medicin vid lishotande sjukdomar. Falun gong anhängare åker hem till varandra när de hör att någon är sjuk och uppmanar de som vill ta medicin att inte ta de om de någonsin vill bli räddade av deras mästare so skall ta hand om dem i en anna dimension om de bara tror på honom. Och de skuldsätter starkt de anhängare som inte klarar att tro på mästaren. För dem som lämnar sekten stängs de av helt från kontakt med andra anhängare. För de som har relationer med vad de kalar "vanliga människor" gör anhängarna allt de kan för att sätta stopp för sådana relationer. Vad gäller "vanliga människor" så skall man undivika dem bäst man kan då de anses vara fulla av karma, och smutsiga tankar på lust och egoism. Lilly Wnag ansvarig för falun gong i Sverige har sälv sagt att hälsnings tecknet då man för båda händerna framför bröstet som om man skulle be som kallas He Shi bland anhängarna får man inte gör atill "vanliga människor", de är inte värda det, det är bara mellan oss som man gör det till en annan gudom, JA, du hörde rätt, falun gong anhängare anser sig vara gudommar. Deras mästare har sagt att de alla är en gudom på Jesus eller Buddha Sakyamunis nivå.... Wow! Vilket storhetsvansinne som driver dessa männsikor. Vad gäller den männskliga rägttighets frågan så är det mesta om falun gong anhängare på hittat av dem själva. Amnesty håller inte med dem om deras statestik alls. De har också vid ett flertal tillfällen stulit bilder av andra männsikor och hittat på att dessa är offer av falun gong sekten. Vad detta handlar om är väldigt enkelt. FG sekten anvädner sig av männskliga rättigheter för att väcka känslor hos "vanliga människor" för att dessa skall supporta och ge pengar till sekten. Pengar till sekten tas emot via friends of falun gong.. Det är ett genomruttet system där man förståt att man måste använda saker i samhället som folk är upprörda över för att kunna fp det supprt som man behöver. Falun gongs tv station NTD TV drog in 50 milljoner på dumma obildade männsikor och företag under 2005. De är en förljugen och rakt igenom rasistk grupp som och ser till att de som kam in som homosexuella snabbt belv hjärtvättade att tro att detta är demoner i huvudet på dem som fått dem att utföra skamliga aktiviteter som de säger. Vår övertygelse om att alla människor har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet skall gälla för männsikor som följer demokratiska principer, inte för sekter som falun gong eller terroist grupper som Bin Ladens Al Quaida - Att vi inte delar deras tro betyder inte att vi genast måste de dem rättighet att existera. Då de manipulerar och lurar in männsikor i denna sekt och får männsikor att ge upp sina relationer, skilja sig, ge bort alla sina resurer och pengar så skall de istället förbjudas och stäälas till svars för de männskliga brott de själa begår varje dag. Dessutom skall de stå för svars för det fullständiga bedrägeri som de begår varje dag de snänder sina ruttna tv sändningar och går ut med ett falskt budskap att de överhuvud taget bryr sig om MR, vilket de inte gör alls. vi skall kritiskt ifrågasätta deras budskap. Falun gong skall gransks som den sekt det är!

11:37 PM  
Blogger zhuweihaoa said...

Alla religiösa och filosofiska rörelser har givetvis rätt att existera och sprida sina läror, hur bisarra de än kan verka för icke-troende. För falun gong är det annorlunda då det inte faller under filosofi eller religion, falun gong är en politisk sekt som har skadat oerhört många människors liv både mentalt och fysiskt. De senaste åren har rapporter i Taiwan om falun gong anhängare som dött p.g.a. at vägra ta medicin vid lishotande sjukdomar. Falun gong anhängare åker hem till varandra när de hör att någon är sjuk och uppmanar de som vill ta medicin att inte ta de om de någonsin vill bli räddade av deras mästare so skall ta hand om dem i en anna dimension om de bara tror på honom. Och de skuldsätter starkt de anhängare som inte klarar att tro på mästaren. För dem som lämnar sekten stängs de av helt från kontakt med andra anhängare. För de som har relationer med vad de kalar "vanliga människor" gör anhängarna allt de kan för att sätta stopp för sådana relationer. Vad gäller "vanliga människor" så skall man undivika dem bäst man kan då de anses vara fulla av karma, och smutsiga tankar på lust och egoism. Lilly Wnag ansvarig för falun gong i Sverige har sälv sagt att hälsnings tecknet då man för båda händerna framför bröstet som om man skulle be som kallas He Shi bland anhängarna får man inte gör atill "vanliga människor", de är inte värda det, det är bara mellan oss som man gör det till en annan gudom, JA, du hörde rätt, falun gong anhängare anser sig vara gudommar. Deras mästare har sagt att de alla är en gudom på Jesus eller Buddha Sakyamunis nivå.... Wow! Vilket storhetsvansinne som driver dessa männsikor. Vad gäller den männskliga rägttighets frågan så är det mesta om falun gong anhängare på hittat av dem själva. Amnesty håller inte med dem om deras statestik alls. De har också vid ett flertal tillfällen stulit bilder av andra männsikor och hittat på att dessa är offer av falun gong sekten. Vad detta handlar om är väldigt enkelt. FG sekten anvädner sig av männskliga rättigheter för att väcka känslor hos "vanliga människor" för att dessa skall supporta och ge pengar till sekten. Pengar till sekten tas emot via friends of falun gong.. Det är ett genomruttet system där man förståt att man måste använda saker i samhället som folk är upprörda över för att kunna fp det supprt som man behöver. Falun gongs tv station NTD TV drog in 50 milljoner på dumma obildade männsikor och företag under 2005. De är en förljugen och rakt igenom rasistk grupp som och ser till att de som kam in som homosexuella snabbt belv hjärtvättade att tro att detta är demoner i huvudet på dem som fått dem att utföra skamliga aktiviteter som de säger. Vår övertygelse om att alla människor har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet skall gälla för männsikor som följer demokratiska principer, inte för sekter som falun gong eller terroist grupper som Bin Ladens Al Quaida - Att vi inte delar deras tro betyder inte att vi genast måste de dem rättighet att existera. Då de manipulerar och lurar in männsikor i denna sekt och får männsikor att ge upp sina relationer, skilja sig, ge bort alla sina resurer och pengar så skall de istället förbjudas och stäälas till svars för de männskliga brott de själa begår varje dag. Dessutom skall de stå för svars för det fullständiga bedrägeri som de begår varje dag de snänder sina ruttna tv sändningar och går ut med ett falskt budskap att de överhuvud taget bryr sig om MR, vilket de inte gör alls. vi skall kritiskt ifrågasätta deras budskap. Falun gong skall gransks som den sekt det är!

11:37 PM  
Blogger zhuweihaoa said...

Alla religiösa och filosofiska rörelser har givetvis rätt att existera och sprida sina läror, hur bisarra de än kan verka för icke-troende. För falun gong är det annorlunda då det inte faller under filosofi eller religion, falun gong är en politisk sekt som har skadat oerhört många människors liv både mentalt och fysiskt. De senaste åren har rapporter i Taiwan om falun gong anhängare som dött p.g.a. at vägra ta medicin vid lishotande sjukdomar. Falun gong anhängare åker hem till varandra när de hör att någon är sjuk och uppmanar de som vill ta medicin att inte ta de om de någonsin vill bli räddade av deras mästare so skall ta hand om dem i en anna dimension om de bara tror på honom. Och de skuldsätter starkt de anhängare som inte klarar att tro på mästaren. För dem som lämnar sekten stängs de av helt från kontakt med andra anhängare. För de som har relationer med vad de kalar "vanliga människor" gör anhängarna allt de kan för att sätta stopp för sådana relationer. Vad gäller "vanliga människor" så skall man undivika dem bäst man kan då de anses vara fulla av karma, och smutsiga tankar på lust och egoism. Lilly Wnag ansvarig för falun gong i Sverige har sälv sagt att hälsnings tecknet då man för båda händerna framför bröstet som om man skulle be som kallas He Shi bland anhängarna får man inte gör atill "vanliga människor", de är inte värda det, det är bara mellan oss som man gör det till en annan gudom, JA, du hörde rätt, falun gong anhängare anser sig vara gudommar. Deras mästare har sagt att de alla är en gudom på Jesus eller Buddha Sakyamunis nivå.... Wow! Vilket storhetsvansinne som driver dessa männsikor. Vad gäller den männskliga rägttighets frågan så är det mesta om falun gong anhängare på hittat av dem själva. Amnesty håller inte med dem om deras statestik alls. De har också vid ett flertal tillfällen stulit bilder av andra männsikor och hittat på att dessa är offer av falun gong sekten. Vad detta handlar om är väldigt enkelt. FG sekten anvädner sig av männskliga rättigheter för att väcka känslor hos "vanliga människor" för att dessa skall supporta och ge pengar till sekten. Pengar till sekten tas emot via friends of falun gong.. Det är ett genomruttet system där man förståt att man måste använda saker i samhället som folk är upprörda över för att kunna fp det supprt som man behöver. Falun gongs tv station NTD TV drog in 50 milljoner på dumma obildade männsikor och företag under 2005. De är en förljugen och rakt igenom rasistk grupp som och ser till att de som kam in som homosexuella snabbt belv hjärtvättade att tro att detta är demoner i huvudet på dem som fått dem att utföra skamliga aktiviteter som de säger. Vår övertygelse om att alla människor har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet skall gälla för männsikor som följer demokratiska principer, inte för sekter som falun gong eller terroist grupper som Bin Ladens Al Quaida - Att vi inte delar deras tro betyder inte att vi genast måste de dem rättighet att existera. Då de manipulerar och lurar in männsikor i denna sekt och får männsikor att ge upp sina relationer, skilja sig, ge bort alla sina resurer och pengar så skall de istället förbjudas och stäälas till svars för de männskliga brott de själa begår varje dag. Dessutom skall de stå för svars för det fullständiga bedrägeri som de begår varje dag de snänder sina ruttna tv sändningar och går ut med ett falskt budskap att de överhuvud taget bryr sig om MR, vilket de inte gör alls. vi skall kritiskt ifrågasätta deras budskap. Falun gong skall gransks som den sekt det är!

11:37 PM  
Blogger zhuweihaoa said...

Alla religiösa och filosofiska rörelser har givetvis rätt att existera och sprida sina läror, hur bisarra de än kan verka för icke-troende. För falun gong är det annorlunda då det inte faller under filosofi eller religion, falun gong är en politisk sekt som har skadat oerhört många människors liv både mentalt och fysiskt. De senaste åren har rapporter i Taiwan om falun gong anhängare som dött p.g.a. at vägra ta medicin vid lishotande sjukdomar. Falun gong anhängare åker hem till varandra när de hör att någon är sjuk och uppmanar de som vill ta medicin att inte ta de om de någonsin vill bli räddade av deras mästare so skall ta hand om dem i en anna dimension om de bara tror på honom. Och de skuldsätter starkt de anhängare som inte klarar att tro på mästaren. För dem som lämnar sekten stängs de av helt från kontakt med andra anhängare. För de som har relationer med vad de kalar "vanliga människor" gör anhängarna allt de kan för att sätta stopp för sådana relationer. Vad gäller "vanliga människor" så skall man undivika dem bäst man kan då de anses vara fulla av karma, och smutsiga tankar på lust och egoism. Lilly Wnag ansvarig för falun gong i Sverige har sälv sagt att hälsnings tecknet då man för båda händerna framför bröstet som om man skulle be som kallas He Shi bland anhängarna får man inte gör atill "vanliga människor", de är inte värda det, det är bara mellan oss som man gör det till en annan gudom, JA, du hörde rätt, falun gong anhängare anser sig vara gudommar. Deras mästare har sagt att de alla är en gudom på Jesus eller Buddha Sakyamunis nivå.... Wow! Vilket storhetsvansinne som driver dessa männsikor. Vad gäller den männskliga rägttighets frågan så är det mesta om falun gong anhängare på hittat av dem själva. Amnesty håller inte med dem om deras statestik alls. De har också vid ett flertal tillfällen stulit bilder av andra männsikor och hittat på att dessa är offer av falun gong sekten. Vad detta handlar om är väldigt enkelt. FG sekten anvädner sig av männskliga rättigheter för att väcka känslor hos "vanliga människor" för att dessa skall supporta och ge pengar till sekten. Pengar till sekten tas emot via friends of falun gong.. Det är ett genomruttet system där man förståt att man måste använda saker i samhället som folk är upprörda över för att kunna fp det supprt som man behöver. Falun gongs tv station NTD TV drog in 50 milljoner på dumma obildade männsikor och företag under 2005. De är en förljugen och rakt igenom rasistk grupp som och ser till att de som kam in som homosexuella snabbt belv hjärtvättade att tro att detta är demoner i huvudet på dem som fått dem att utföra skamliga aktiviteter som de säger. Vår övertygelse om att alla människor har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet skall gälla för männsikor som följer demokratiska principer, inte för sekter som falun gong eller terroist grupper som Bin Ladens Al Quaida - Att vi inte delar deras tro betyder inte att vi genast måste de dem rättighet att existera. Då de manipulerar och lurar in männsikor i denna sekt och får männsikor att ge upp sina relationer, skilja sig, ge bort alla sina resurer och pengar så skall de istället förbjudas och stäälas till svars för de männskliga brott de själa begår varje dag. Dessutom skall de stå för svars för det fullständiga bedrägeri som de begår varje dag de snänder sina ruttna tv sändningar och går ut med ett falskt budskap att de överhuvud taget bryr sig om MR, vilket de inte gör alls. vi skall kritiskt ifrågasätta deras budskap. Falun gong skall gransks som den sekt det är!

11:37 PM  
Blogger zhuweihaoa said...

Alla religiösa och filosofiska rörelser har givetvis rätt att existera och sprida sina läror, hur bisarra de än kan verka för icke-troende. För falun gong är det annorlunda då det inte faller under filosofi eller religion, falun gong är en politisk sekt som har skadat oerhört många människors liv både mentalt och fysiskt. De senaste åren har rapporter i Taiwan om falun gong anhängare som dött p.g.a. at vägra ta medicin vid lishotande sjukdomar. Falun gong anhängare åker hem till varandra när de hör att någon är sjuk och uppmanar de som vill ta medicin att inte ta de om de någonsin vill bli räddade av deras mästare so skall ta hand om dem i en anna dimension om de bara tror på honom. Och de skuldsätter starkt de anhängare som inte klarar att tro på mästaren. För dem som lämnar sekten stängs de av helt från kontakt med andra anhängare. För de som har relationer med vad de kalar "vanliga människor" gör anhängarna allt de kan för att sätta stopp för sådana relationer. Vad gäller "vanliga människor" så skall man undivika dem bäst man kan då de anses vara fulla av karma, och smutsiga tankar på lust och egoism. Lilly Wnag ansvarig för falun gong i Sverige har sälv sagt att hälsnings tecknet då man för båda händerna framför bröstet som om man skulle be som kallas He Shi bland anhängarna får man inte gör atill "vanliga människor", de är inte värda det, det är bara mellan oss som man gör det till en annan gudom, JA, du hörde rätt, falun gong anhängare anser sig vara gudommar. Deras mästare har sagt att de alla är en gudom på Jesus eller Buddha Sakyamunis nivå.... Wow! Vilket storhetsvansinne som driver dessa männsikor. Vad gäller den männskliga rägttighets frågan så är det mesta om falun gong anhängare på hittat av dem själva. Amnesty håller inte med dem om deras statestik alls. De har också vid ett flertal tillfällen stulit bilder av andra männsikor och hittat på att dessa är offer av falun gong sekten. Vad detta handlar om är väldigt enkelt. FG sekten anvädner sig av männskliga rättigheter för att väcka känslor hos "vanliga människor" för att dessa skall supporta och ge pengar till sekten. Pengar till sekten tas emot via friends of falun gong.. Det är ett genomruttet system där man förståt att man måste använda saker i samhället som folk är upprörda över för att kunna fp det supprt som man behöver. Falun gongs tv station NTD TV drog in 50 milljoner på dumma obildade männsikor och företag under 2005. De är en förljugen och rakt igenom rasistk grupp som och ser till att de som kam in som homosexuella snabbt belv hjärtvättade att tro att detta är demoner i huvudet på dem som fått dem att utföra skamliga aktiviteter som de säger. Vår övertygelse om att alla människor har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet skall gälla för männsikor som följer demokratiska principer, inte för sekter som falun gong eller terroist grupper som Bin Ladens Al Quaida - Att vi inte delar deras tro betyder inte att vi genast måste de dem rättighet att existera. Då de manipulerar och lurar in männsikor i denna sekt och får männsikor att ge upp sina relationer, skilja sig, ge bort alla sina resurer och pengar så skall de istället förbjudas och stäälas till svars för de männskliga brott de själa begår varje dag. Dessutom skall de stå för svars för det fullständiga bedrägeri som de begår varje dag de snänder sina ruttna tv sändningar och går ut med ett falskt budskap att de överhuvud taget bryr sig om MR, vilket de inte gör alls. vi skall kritiskt ifrågasätta deras budskap. Falun gong skall gransks som den sekt det är!

11:37 PM  

Post a Comment

<< Home