Friday, February 26, 2010

Judaspartiet

Vetlanda behöver framåtanda och skulle jag behöva välja mellan Judas Iskariot och Ingemar Sturesson så skulle jag stödja Ingemar Sturesson fullt ut.
Vi behöver inga falska profeter.

L-O

Thursday, February 25, 2010

Pseudomoderater

Hela Tjustkulle historien är märklig ur ideologisk synvinkel.

Enskilda och företag ska styra utvecklingen och byråkratin ska vara minimal enligt moderat ideologi.
En numera moderat medlem gick över från centern till moderaterna för att enligt ideologin sitta i framsätet på den tvivelaktiga alliansen och styra på detta sätt efter sin och många moderaters övertygelse.

Då gjorde Vetlandamoderaterna ett ideologiskt lappkast och gick i bräschen för som kommunisterna låta kommunen ståför fiolerna, låna upp hela summan och i stort sätt ge bort pengar sättandes övriga medborgare som gisslan för detta projekt.

Jag har härmed inte tagit ställning i själva byggandet utan pekar på.

Hur kan det nu vara inom partiet där en medlem överklagar övriga medlemmars agerande?

"Politik är de möjligas konstform."

Synd om vanligt folk som tappar ännu mer förtroende.
Nu kommer valfläsket snart och vi kan säkert lita på att de gör tvärt om efter valet.

I går fick jag ett samtal från en upprörd ordf för de som hyr på Sandlandet.
Alldeles för höga priser ville kommunen ta ut och de som inte ville köpa loss fick ett förtäckt hot om att arendet skulle höjas orimligt mycket för de som inte betalade.

Jag talade om hur vi skulle ta det genom Kommundelsrådet. Ta och samla in namnunderskrifter och så vidare, så ska vi se vad vi kan göra och återkom i kväll.

Det skulle bli ett möte senare på eftermiddagen för dessa kl 16,00, med Sven-Åke Karlsson. Framför gärna hur det ligger till och hur jag ser på detta.

Av resultatet att döma hade kommundelsrådet en positiv inverkan som vi nu kan se i tidningen.

Tack Sven-Åke.L-O

Sunday, February 21, 2010

Borgmästare

Det är på gång med nya partier till Sveriges Riksdag.

Jag har tagit del av ett utkast som jag tycker skulle stärka demokratin i våra kommuner ute i landet.

L-O

17. Kommunstyrelsens ordförande väljs direkt genom personval. Denne får titeln "borgmästare"

Frågan om personval har hett debatterats sedan många år. Sättet att införa det har begränsat den verkliga effekten av personval. I riksdagsvalet där gränsen går vid 8 % är det nästan omöjligt. Något bättre är det i EU-valet där gränsen går vid 5 %. Dessa försök har inte gett något speciellt utslag när det gäller det naturliga demokratiska inslaget som personval torde vara. Vi föreslår att det bör införas personval på kommunalnivå där kommunstyrelsens ordförande väljs genom personval. Den valda blir kommunens borgmästare med uppgift att leda kommunstyrelsens arbete. Självklart, kan denna person komma från ett av partierna, men det kan även tänkas att en kommunprofil som saknar partipolitisk förankring kan väljas. Det skulle bli ett riktigt bra demokratiskt inslag i svensk politik.

Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd 8 mars

Kallelse till Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd
Måndagen den 8 mars 2010 kl. 18,30
Plats: Bibliotekets sammanträdesrum 1

Kallade:

Lars-Olof Reinfeldt ordf. 14164
Anders Sturesson v ordf. 13823
Kjell Rangstig 10607
Jörgen Samuelsson 14368
Sven Leek 13271
Leif Jardbring 15591
Harald Jonsson 462059
Inge Carlsson 16292
Almuth Holmqvist 99118

Dagordning:

1. Ordförande öppnar

2. Val av sekreterare

3. Val av justerare

4. Föregående protokoll

5. Motionsrätt för kommundelsrådet och framtida roll.

6. Genomgång av ärenden och yttranden i detaljplaner.

7. Ledamöternas egna förslag och inhämtade propåer från allmänheten.

8. Övriga frågor.

9. Nästa möte.

10. Mötet avslutas.Vetlanda dag som ovan


Lars-Olof Reinfeldt
Ordförande

Saturday, February 20, 2010

IRAN

Med tanke på mina många ryska vänner som brukar läsa min blogg har jag översatt nedanstående text;

Сегодня я получил от источника, хорошо знакомы с осознанием того, что самая большая угроза не является, что Ирану приобрести ядерное оружие. Совершенно очевидно, опасны в области с этой властью, что может вызвать еще одну мировую войну.
Существует нечто, что еще хуже, и есть нечто еще более взрывоопасной известной как "мать всех видов оружия". Гораздо более опасными, как имеющие доменные может задуть тогда весь город в считанные секунды.
Развитие этого оружия, что Россия и США работают над еще возможности для Ирана приобрести.
США потеряли initivkraften на Ближнем Востоке, и теперь это Турция, которая владеет мячом между Израилем и Ираном.
Мы в Швеции, имеют доступ только к информации о том, что руководители чувствуют себя уместным на место.
Мы FRA прекратить политическую деятельность в нашей стране.
Нет даже правящая партия может легко очистить внутреннее мошенничество.

L-O


I dag fick jag från en mycket insatt källa kunskap om att det största hotet inte är att Iran skaffar kärnvapen. Det är naturligtvis farligt i området med denna makt som kan utlösa ett nytt världskrig.
Det finns något som är ännu värre och det är något med ännu högre sprängstoff som kallas "Alla moders vapen". Betydligt mycket farligare som med en tryckvåg kan blåsa ut en hel stad på några sekunder.
Utveckling av detta vapen som USA och Ryssland jobbar på är även möjligt för Iran att skaffa sig.
USA har tappat initivkraften i mellanöstern och numera är det Turkiet som har bollen mellan Israel och Iran.
Vi i Sverige har enbart tillgång till den information som de styrande tycker det är lämpligt att släppa ut.
Vi har ju FRA som ska stoppa politisk underaktivitet i vårt land.
Inte ens det styrande partiet kan klara enkelt intern fusk.

L-O

Röstfusk hos moderater

Det är sorgligt att få bekräftat att det förekommer valfusk i politiska partiernas nomineringar.
Moderaterna i Stockholm har det svårt men det är kanske lika vanligt i andra partier också.
Frågan ställer sig. Hur är det i Jönköpings län?
Är det så att de med pengar kan köpa sig röster genom att betala medlemsavgifter för folk.
Helena Bouveng fick allra flest röster i denna nominering. Föregående val var hon trea på plats till riksdagen. Vem har värvat flest röster i Vetlanda och Jönköpings län?

Hoppas inte vi har samma problem bland oss Smålänningar.

L-O

Friday, February 19, 2010

Systemfel

Eftersom jag nu inte tillhör något parti anser jag att min dialog sker
utifrån mina medmänniskors bästa.

Vård och omsorgsnämndens sammanträde igår innehöll en punkt där Håkan
Edvardsson redogjorde för översynen av hemtjänsten.

På äldremässan i Jönköping förevisades mobilsystem som jag tidigare försökt
att få Vetlanda kommun att införa för att förenkla nyckelhanteringen till
brukarna samt öka säkerheten vem och vilka som har tillträde att gå in i
hemmen. Hela proceduren kan enkelt skötas med personalens mobiltelefoner.

Nu vill Håkan Edvardssons projekt införa ett system för nyckelhanteringen,
där det borras in en kassett i brukarens dörr eller i närheten, där brukarens
nyckel förvaras och till denna kassett finns ett lås med en huvudnyckel till
ett stort antal brukare som hemtjänstpersonalen har tillgång till.

Åverkan på dörren och risken att någon kopierar huvudnyckeln är uppenbar.

Detta tycker jag inte är ett vettigt system vilket jag i går också framförde.

Till detta skall det införas ett system där personalen likt laps care
klickar in tider och andra data som senare ska sammanställas för att kolla
av brukartid, vem som har gjort vad och vilken effektivitet som personalen
presterar.

Båda dessa företeelser av system ryms enkelt i mobiltelefonsystemet och i
längden är detta både säkrare, samt mer brukar och personalvänligt.

En annan rapport kom angående kvalitetstids analys av centralortens
hemtjänst.

Som förut anförts så är 25 % av personalens tid övrig tid. Dvs ej brukartid
eller indirekt brukartid. Summa tid mätt blev 3441 timmar varav 859 timmar
var övrig tid.

Totalt var brukartiden ca 360 timmar på några områden, gång och restid 123
timmar, rapportering 60 timmar samt kringtid 59 timmar.

Vad är då kringtid som upptar så stor del. Tiden för för varje markering
till systemet vilket är kringtid tar ca 0,02 timmar. Antal registreringar är
2535 st vilket är den i särklass största sysselsättningen frekvensmässigt
som personalen ägnar sig åt.

Inte undra på att personalen känner sig som slavar under systemet som kontrollerar deras arbete så till den grad att det är förståeligt om de känner vantrivsel och antingen slutar eller blir sjukskrivna.

Denna kringtid är 7 % av arbetstiden, 4 % är schemaläggning, 4 % är Laps tid, 7 % är Rapportering och till detta lägg 1 % Dokumentation
Summan blir det sk pappersarbetet 23 %, vilket är mer än hälften av den
tiden som de ägnar åt de äldre som behöver hjälp.

Tragiskt att inte de styrande förstår att de förstör vår fina
hemtjänstpersonal långsamt men säkert.

L-O

Wednesday, February 17, 2010

Kommunstyret misstror sina egna

Vid kvällens Kommunfullmäktige som jag inte kan närvara vid hade jag tänkt ställa frågan till kommunalrådet under punkten komplettering till budget 2010;

När nu dessa pengar skall fördelas till nämnderna. Vård och omsorg 4 miljoner, BUN 2 miljoner, i Socialnämnden täcks överskridanden och Överförmyndarnämnden likaledes.

Nu öronmärks pengar i VON och BUN istället för att de fritt får disponera efter deras kunskaper i deras områden.

De styrande har ju tillsatt nämndledamöterna efter samma maktfördelning och de förtroendeledamöter som kommunledningen valt.

Att nu inte ge dem förtroende att själva disponera hjälppengarna efter bästa förmåga ser ut som att ni i styret inte litar på ert eget folk.

Är det en förtroendekris i Vetlanda kommuns ledning. Eller varför måste ni skriva dem vissa saker på näsan?

Det som ni valt att pengarna ska styras till tycker jag är bra, men det ser illa ut.

L-O

Tuesday, February 16, 2010

Yttrandefrihet

På min blogg startade Göran Ivarsson kommentarer, utifrån ett försök från min
sida, att låta kommundelsrådens möjligheter utökas med motionsrätt.
Detta kräver en del nytänkande för att förstärka närdemokratin.

Denna debatt fortsatte med intressanta synpunkter mellan Göran, mig och
Janne Åsander över mailen.
Det är synd att inte en större bredd får ta del av den etablerade maktens
argumentation kontra nytänkandet.

Därför lade jag ut dessa mail på bloggen. Jag kan inte se något som skulle
skada Vetlandas främste politiker, Kommunfullmäktiges ordföranden i detta
offentliga ämne.

Jag har nu fått ett mail där Göran Ivarsson näst intill beordrar mig att ta
bort denna diskussion. Då ställer jag mig frågan varför? Det finns inget
personligt i diskussionen.
Det finns inget som är ofördelaktigt för någon personligen.

Göran Ivarsson brukar tillrättavisa mig efter alla konstens regler i fullmäktige
för att kompromettera mig inför andra. Taktiska röstningsprocedurer där
Sturesson myser och ler.

Detta kallar jag osmaklig mobbing. Var är det kristna budskapet?

Hur kan de mobbade eleverna i skolan se på detta när de höga vederbörande
inte är bättre? Dessa politiker som har förtroendet att värna alla medborgare.

Är det någon som tycker att mitt resonemang behöver en kommentar så skriv
gärna något nedan. Jag överväger att ta bort Göran Ivarssons mail snart.
Inte pga att jag tycker att jag varit ojust mot honom,
utan pga ren medmänsklighet.

Jag tycker att en så viktig fråga som närdemokrati skall få högre prioritet därför borde debatten få fortgå. Det hade varit renhårigare om han fortsatt kommentarerna på bloggen och inte via mail för att skriva oss på näsan vad som är nu gällande.

Bloggen är en personlig egendom i etern som ska användas för utveckling av
idéer och personliga reflektioner

L-O

Sunday, February 14, 2010

Närdemokrati

Det startade en debatt på min blogg angående möjligheterna till utökad närdemokrati.
Mailen sattes igång och det är inte utan att vi måste börja i nya banor här i Vetlanda.
Hjulen har gnisslat länge och det finns krafter som vill förbättring.
Nedan kopior på mail med kommunens ställföreträdare för befolkningen här.

L-O

Hej på Er,

23 § gäller såvida inte det finns ett beslut i 24 §.

24 § Fullmäktige får föreskriva att en lokal nämnd eller en nämnd som är underställd en annan nämnd inte får väcka ärenden i fullmäktige.

Om inte Vetlanda kan plocka fram detta så är det fritt fram för medborgarna att ställa ärenden till fullmäktige.

Hälsningar
Lars-Olof
----- Original Message -----
From: Janne Åsander
To: Göran Ivarsson
Cc: Lars-Olof Reinfeldt
Sent: Saturday, February 13, 2010 10:18 PM
Subject: Re: Närdemokrati


Hej på Er
Skulle man kunna tolka punkt 5 så att man i ett kommunaldelsråd i en kommun som tillåter medborgarmotioner kan rekommendera tex. förslagslämnaren att lämna in ett medborgarförslag om det finns majoritet för det? enl. nedan.


Kommunallagen kap 5


23 § Ärenden i fullmäktige får väckas av
1. en nämnd,
2. en ledamot genom motion,
3. revisorerna, om ärendet gäller förvaltning som har samband med revisionsuppdraget eller om ärendet gäller granskningen,
4. en fullmäktigeberedning, om fullmäktige har föreskrivit det,
5. den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget, om fullmäktige har beslutat det (medborgarförslag), eller
6. styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§, om fullmäktige har beslutat det för särskilda fall.


Hämtat från (SOU 1996:162)
Enligt Demokratiutvecklingskommittén mening skulle en medborgerlig motionsrätt på ett radikalt
sätt bidra till att öppna dörrarna till de politiska rummen, minska avståndet
mellan väljare och valda och öka förståelsen för den representativa demokratins
arbetssätt. Den skulle också bidra till att öka intresset för de
kommunalpolitiska frågorna och därmed underlätta rekryteringen till de
kommunala förtroendeuppdragen.


Göran är detta inget för Vetlanda och varför i så fall?


Hälsningar
Janne Åsander


Den 13 februari 2010 19.58 skrev Göran Ivarsson :

?

Göran Ivarsson
----- Original Message ----- From: "Lars-Olof Reinfeldt"
To: "Janne Åsander"
Cc: "Göran Ivarsson"
Sent: Saturday, February 13, 2010 2:55 PM
Subject: Närdemokrati
Hej Janne och Göran,

Helt rätt Janne som du skriver i kommentaren på min blogg;

"Kommundelsråden har inte rätt kvalite på sina hjul idag. Att ge
kommundelsråden rätt till att lämna in motioner är att förbättra deras
hjul."

Jag tror att om vi någon gång ska få förbättringar så måste vi se i nya
banor äver om det för de gamle kan tyckas besvärligt.

Framtiden ligger i kreativiteten inte det reaktionära.

Hälsningar
Lars-Olof

Saturday, February 13, 2010

14 Dagar

Ungdomstidningen från Ädelfors Folkhögskola skrev följande.
Detta är väldigt bra formullerat utifrån en rätt objektiv iaktagelse av det skedda.

/L-O


"
Oklar framtid

- Människor i allmänhet har så lite förtroende för politiker, än mindre för de som smutskastar varandra. Det finns inte plats för både Wetlandalistan och Johanssons nya parti i höstens välkampanj. Väljarna skulle inte ha något förtroende för oss om vi smutskastar varandra, vilket med största sannolikhet skulle hända.

Vad han (L-O) tänker göra härnäst är fortfarande lite oklart.
- Jag måste få landa i det här först, sedan får vi se. Jag brinner fortfarande för politiska frågor, som exempelvis äldrevården. Allt Wetlandalistan stod för som vi inte får möjlighet att genomföra nu. Fram till valet kommer jag att stödja de hederliga politiker som finns kvar och fortsätter stå för sina åsikter. De som anser att den mänskliga miljön är viktigast, liksom jag gör, säger Reinfeldt.

Öppenhet och mångfald
Wetlandalistan partiprogram var inriktat på ett antal värdegrunder. Bland annat förespråkades decentralisering av makt inom politiken, det vill säga kommunens förmåga att fatta egna beslut utan inblandning från riksnivå.
Avståndstagande från klassisk blockpolitik var också en grundpelare. Istället förespråkades öppenhet och mångfald bland politiker och väljare. Att partiet inte skulle befatta sig med ålders- eller könsdiskriminering var också en självklarhet. Vårdfrågor låg däremot medlemmarna varmt om hjärtat.
Wetlandalistan bildades för ungefär 1,5 år sedan men nu har alltså dispyten med Jan Johansson visat sig omöjlig att laga, vilket lett till att medlemmarna i Wetlandalistan går skilda vägar i partipolitisk mening.Text: Ulrika Lindén
E-post: ulrika.linden@14dagar.se

Jan Johansson

Med anledning av det uttalande som Jan gjort i VP debatt vill jag härmed framföra att;

Jag beklagar sorgen efter broderns bortgång.

Det finns ingen anledning att fortsättningsvis argumentera. Beslut är beslut och med detta är det från min sida utagerad.

Jag kommer inte att införa någon artikel till Vetlanda Posten som svar på Jan,s tyckanden.

Nu är detta historia och jag är verkligen ledsen å mina medkämpars sida att vi inte kom ända fram för att bevisa att vi kunde fått in ärliga och öppna politiker som inte byggde sin makt på intriger och svågerpolitik.

Det har ringt personer och även på stan har jag mött människor som bett mig att inte sluta.

"Vem ska vi nu rösta på?"
Du har med WetlandaListan ett starkt stöd för något nytt!

Framtiden får utvisa hur jag kan använda mina möjligheter att förbättra den mänskliga miljön i Vetlanda kommun.

Lars-Olof Reinfeldt

Thursday, February 11, 2010

Ärliga politiker

Kan du inte göra något ordentligt och fullt ut med samvete så ska du låta bli.
Jag beundrar alla fritidspolitiker som offrar fritid och kraft för sin sak oavsett vad de har för politiska åsikter.
Ärlighet varar längst.

L-O

Pressmeddelande

Vetlanda 2010-02-11

Pressmeddelande:

WetlandaListan bildades för att införa något nytt i den kommunala politiken.
Blocköverskridande, öppet och med politiker som trodde på människans ärlighet och personliga ansvar.

Vi har nu drabbats av en intern skada som inte står i linje med den uppfattning av renhårighet som är grunden för våra medlemmar.

Vi anser att i det kommande valrörelse inte finns varken utrymme eller möjlighet att bedriva en just valrörelse utan för mycket smutskastning.

Därför har vi på föregående styrelsemöte beslutat lägga ner WetlandaListan som parti trots att stödet från många uttalade en fortsatt verksamhet.

Vetlanda behöver politiker som vågar ta personligt ansvar för sina beslut.

Vidare beslöts att det ekonomiska överskottet i partiet skänkes till de behövande på Haiti med Erikshjälpens försorg.

Styrelsen i WetlandaListan
/Lars-Olof Reinfeldt

Wednesday, February 10, 2010

Judas

Jesus hade sin Judas,
Norge hade sin Qvissling,
Sveriges småsparare hade sin Rosengren.

Tyvärr är Vetlanda inte sämre.

Ormar ska slåss med ormar.

Jag önskar att ärligheten hade fått segra.


Lars-Olof Reinfeldt

Monday, February 08, 2010

Förstärkt närdemokrati

Vi behöver stärka medborgarnas möjligheter till närdemokrati.

Kommundelsråden är en väl förankrad delegation av de olika partiernas representanter på gräsrotsnivå.

Många goda synpunkter på hur kommunen bättre kan förvalta innevånarnas vardag är utgångspunkten för kommundelsrådens uppgift.

Kommundelsråden vet mer om hur det ser ut för gemene man i Vetlanda och har tills nu endast möjlighet att framföra synpunkter till kommunstyrelsen och berörda nämnder.

Dessa rekommendationer och framställningar har hittills ofta lagts till handlingarna och i bästa fall påverkat kommunledningen till förbättringar.

Nu är det dags att vi tar steget framåt och förstärker vardagsmänniskans rätt till närdemokrati.

Detta sker genom att ge kommundelsråden rätt att lägga motioner.

Vetlandaborna saknar det som finns i andra kommuner, nämligen att direkt lägga medborgarförslag. Vad vi förstår så är det möjligen så Vetlanda kommun är rädd för att det skulle bli en allt för stor administrativ börda att införa medborgarförslag.

Då skulle detta att kommundelsråden får motionsrätt vara en väg att förstärka medborgarnas närdemokrati på ett enkelt och smidigt sätt.

Lars-Olof Reinfeldt ordf.
Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd

Sunday, February 07, 2010

Bandy Vetlanda

Som varande en av de som bjöd publiken på fritt inträde till kvällens bandymatch mot Sandviken var även jag där.

Sandviken var ett nummer större både i fysik och spel. Trots att motståndarlaget hade både domaren och kraften på sin sida lyckades Vetlanda heroiskt få oavgjort.

Bland de som jag tycker visade god pondus och tåga var Löfstedt och Rinaldo. Annars var det endast stundtals mycket bra Vetlandaspel under 5 till 10 minuter i stöten. Det som fallerade mest var så många direkta felpassningar där man inte hade koll på medspelarna.

När Nordén försökte plocka ut kulorna på Patrik Nilsson när det var 2 minuter kvar och att han följdriktigt åkte ut för denna dumhet så trodde jag att förlusten var ett faktum.

Vad som gjorde att friläget för Sandviken 2 sekunder före full tid inte satt i Vetlandakassen kan man bara tacka högre makter för.

Nu tar vi med oss det positiva och jagar ner Sirius om slutspels platsen.
Jag tror på laget men det är fortfarande något ungt för att ta en finalplats. Det gäller att ha samtliga kvar till nästa säsong.

L-O

Saturday, February 06, 2010

Röstboskap

Röstboskap är ett vedertaget begrepp inom politikersnacket. Detta är en företeelse som betecknar systemet av avlönade svansar som likt husse är tillsagda att rösta si eller så. Det är inte försvarbart att ha fler av denna sort för skattebetalarna än nödvändigt. Resultatet av omröstningarna blir ändå detsamma.

I Vetlandas Fullmäktige finns det många bra människor med sunda åsikter om än ej samma i en del. Detta ska inte förväxlas begreppsmässigt.

Tyvärr så har inte Ingemar Sturesson och Dan Ljungström förstått detta vilket jag djupt beklagar.

Fisförnämt språk bland ansvariga politiker hjälpte inte flickebarnet Louise när Ingemar Sturesson var högst ansvarige politiker under en lång tid i socialnämnden när denna tragedi pågick.

Jag kommer att verka för att ansvariga politiker ska tala samma språk som gemene man ute i dagens verklighet.

Det kanske påtalades brister till politikerna om detta hemska öde som Louise genomled, men orden kanske inte förstods högre upp bland de som talar korrekt på maktens taburetter?

Politiken måste bli var mans tillgång!

L-O

Friday, February 05, 2010

Klarspråk

Synd om de som inte klarar att kliva ner från sina höga fina stolar som politiker och använda vardagssvenskan. Jag tror att tiden är förbi när fikonspråket skulle hålla de röstande människorna borta från politikens boningar.

Jag välkomnar ett öppet, tolerant och kreativt samtalande fullmäktige där inte besluten redan är tagna i slutna rum med vänskapskorruption.
Alla kan inte tala med samma ord men de ska respekteras om de talar klarspråk.

L-O

Thursday, February 04, 2010

Vårdmakt

Det är häpnadsväckande att socialdemokraterna i Jönköping går ut med budskapet;
Vårdval är vanvård. Själv har de ju varit med demokratiskt om detta beslut att lägga makten hos den vårdsökande. Detta är en skymf mot de människor som arbetar inom vården och ett misstroende mot patienternas sunda förnuft.

Risken är naturligtvis att de nuvarande tämligen ineffektiva vårdcentralerna med stafettläkare hamnar i verkligheten och deras skyddade verksamhet får svårt att hävda sig.

Vi har från skattebetalarnas sida inte råd att subventionera olönsam verksamhet in absurdum. Vi måste som ansvariga politiker se till att vårdtagarna får god vård och en tillgänglighet till sina behov inom rimlig tid.
Kanske det inte blir billigare men det blir definitivt effektivare och mer patientstyrd vård.

Nästa steg är att komma bort från den onödigt stora administrativa överdimensionering som binder vårdens resurser. Detsamma gäller inom kommunala delen av äldrevården.

Här återstår mycket arbete att säkerställa god vård för de pengar som de gamla har betalt in i skatt under alla år och som de har rätt till.

Lars-Olof Reinfeldt
Landstingspolitiker