Sunday, February 14, 2010

Närdemokrati

Det startade en debatt på min blogg angående möjligheterna till utökad närdemokrati.
Mailen sattes igång och det är inte utan att vi måste börja i nya banor här i Vetlanda.
Hjulen har gnisslat länge och det finns krafter som vill förbättring.
Nedan kopior på mail med kommunens ställföreträdare för befolkningen här.

L-O

Hej på Er,

23 § gäller såvida inte det finns ett beslut i 24 §.

24 § Fullmäktige får föreskriva att en lokal nämnd eller en nämnd som är underställd en annan nämnd inte får väcka ärenden i fullmäktige.

Om inte Vetlanda kan plocka fram detta så är det fritt fram för medborgarna att ställa ärenden till fullmäktige.

Hälsningar
Lars-Olof
----- Original Message -----
From: Janne Åsander
To: Göran Ivarsson
Cc: Lars-Olof Reinfeldt
Sent: Saturday, February 13, 2010 10:18 PM
Subject: Re: Närdemokrati


Hej på Er
Skulle man kunna tolka punkt 5 så att man i ett kommunaldelsråd i en kommun som tillåter medborgarmotioner kan rekommendera tex. förslagslämnaren att lämna in ett medborgarförslag om det finns majoritet för det? enl. nedan.


Kommunallagen kap 5


23 § Ärenden i fullmäktige får väckas av
1. en nämnd,
2. en ledamot genom motion,
3. revisorerna, om ärendet gäller förvaltning som har samband med revisionsuppdraget eller om ärendet gäller granskningen,
4. en fullmäktigeberedning, om fullmäktige har föreskrivit det,
5. den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget, om fullmäktige har beslutat det (medborgarförslag), eller
6. styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§, om fullmäktige har beslutat det för särskilda fall.


Hämtat från (SOU 1996:162)
Enligt Demokratiutvecklingskommittén mening skulle en medborgerlig motionsrätt på ett radikalt
sätt bidra till att öppna dörrarna till de politiska rummen, minska avståndet
mellan väljare och valda och öka förståelsen för den representativa demokratins
arbetssätt. Den skulle också bidra till att öka intresset för de
kommunalpolitiska frågorna och därmed underlätta rekryteringen till de
kommunala förtroendeuppdragen.


Göran är detta inget för Vetlanda och varför i så fall?


Hälsningar
Janne Åsander


Den 13 februari 2010 19.58 skrev Göran Ivarsson :

?

Göran Ivarsson
----- Original Message ----- From: "Lars-Olof Reinfeldt"
To: "Janne Åsander"
Cc: "Göran Ivarsson"
Sent: Saturday, February 13, 2010 2:55 PM
Subject: Närdemokrati
Hej Janne och Göran,

Helt rätt Janne som du skriver i kommentaren på min blogg;

"Kommundelsråden har inte rätt kvalite på sina hjul idag. Att ge
kommundelsråden rätt till att lämna in motioner är att förbättra deras
hjul."

Jag tror att om vi någon gång ska få förbättringar så måste vi se i nya
banor äver om det för de gamle kan tyckas besvärligt.

Framtiden ligger i kreativiteten inte det reaktionära.

Hälsningar
Lars-Olof

0 Comments:

Post a Comment

<< Home