Monday, April 30, 2007

Vetlanda kommun

Jag kan ha förståelse för att orättfärdiga påhopp känns bedrövligt.

Jag kan också förstå att detta leder till ilska och ett högt tonfall tillbaka.

Det jag aldrig kan förstå är, att som en del tror, att stoppar man huvudet i busken så försvinner problemen.

Oavsett vad fel som är begånget, får vi ändå se att det är människor bakom besluten och därmed inse att det finns ingen som är ofelbar.

Vi har fått en del svar i det s.k. Louisefallet. En del har varit fullkomligt orimligt dumma men svaren har ändå funnits.

Det är svaren som inte ges som är de mest frustrerande.
Detta kommer alltid att reta folk även framledes.

Människorna i vår kommun och alla andra människor för den delen måste tas på allvar.

Kommundelsrådet är så att säga den vanlige kommuninnevånarens röst till kommunen.

Den nonchalans som tekniska och miljö och bygg visar vår medborgare är skrämmande.
Här visar sig brister och idéer och de får inga svar.

Det är inte bara socialen som behöver en nydaning och renässans utan jag tror att hela kommunen vore förtjänt av ett stålbad i moral och medmänskligt kännande.

Vi har ju en så fin kommun och den heter Vetlanda.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

Thursday, April 26, 2007

Demokratin i Fullmäktige

Ibland kan även fullmäktigeledamöter vilja få säga något i Fullmäktigeförsamlingen.
Det ryms kanske inte under någon punkt men av rent demokratiska skäl och på stunden påkommen händelse av utvecklingen de senaste dagarna i Vetlanda.

Jag frågade Carl-Axel hur man påkallar detta önskemål.
Vänd dig till Göran Isaksson så löser han det formellt på kommunfullmäktige.

Jag pratade med Rolf Grönvald på vägen dit och sa att jag skulle försöka få säga något i salen.

Allmänhetens frågestund kunde då rakt inte åberopas och dessutom var det för sent att anmäla detta sedan 2 minuter tillbaka, fick jag till svar av Göran.

Vad gäller saken? Det tangerar Louise något och känns av situationen behövlig.
Jag fick det svaret att det är nog inte lämpligt och han lät mig förstå att någon yttring från en fullmäktigeledamot inte är önskvärd.

På vägen tillbaka nämnde jag för Rolf Grönvald och Leif Hedberg att jag fick inte säga något till fullmäktige.

Mötet gick och efter slutet gick jag fram till Göran Lindell och personligen framförde det han var del i detta anförande samt nämnde att jag inte fick framföra mina åsikter offentligt.

Min undran är nu om ordföranden kan tysta förtroendevalda?
Det får naturligtvis råda ordning över önskade framföranden och tidsbegränsningar.

På möten i andra sammanhang brukar det finnas punkten " Övriga frågor ".
Ibland kanske inte livet löper på i önskade spår, och det kan även behöva ventileras om plötsliga händelser även för folkvalda, eller är det på detta vis vi undertrycker demokratin och öppenhet en.

Gud hjälpe mig för den samhällsstrukturen och dess följder.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

Sunday, April 22, 2007

Vetlanda har en ljus framtid

Ibland får Jack till verkliga sanningar enligt nedan och dessa stöder jag fullt ut.

Vetlanda får inte, och skall inte, framstå som centrum för förljugenhet och mygelsamhälle, där sanningar sopas under mattan, och där de som med stor kraft försöker lyfta debatten och utveckla partierna inifrån mot en mer demokratisk frihet sätts åt sidan och försöker tystas.

Vi skall vara tacksamma att det finns folk som vågar stå på barrikadera och leda utvecklingen framåt.

Hela Vetlanda tjänar på att få fram sanningar även om det kommer att svida.


Tala om att kräva avgångar är billiga och kortsiktiga lösningar, nu ska vi satsa på dyra och långsiktiga lösningar mot framtiden, - vi ska alltså tala sanning och hålla oss till verklighet.

Ja du Jack och Bertil, jag vet att vi har många likar ute i vårt fina Vetlanda och med höjd moral kommer fler att våga träda fram. Man behöver inte ha samma åsikter och uppfattning men rakryggad sanning mår vi alla bra utav.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

Monday, April 16, 2007

Mikael Ekwall

Mikael vet inte hur rätt han har i sin starka reaktion mot kommunalt drivna förvaltningar.

Idiot-privatiseringar av allt löser inte några problem, men skulle det finnas alternativ till kommunal verksamhet i större utsträckning, finns det både ut och ingångar för alla människor i vårt samhälles verksamheter.

Kommunen döljer och håller enskilda människor om ryggen. Det är bara en naturlig reaktion när systemet hotas. Vi kommer inte åt människor bakom felaktiga beslut.

Hade kommunen varit en privat driven verksamhet hade huvuden rullat snabbt och byket i organisationen tvättats grundligt och snabbt.

Kommunisterna vill ju inte enligt programmet ha annan verksamhet än kommunal och statlig, så jag ser det som en sund reaktion från Mikael att slå mot det systemet.

Du har i grunden förstått den moderata grundideologin, att alla människor skall mötas med öppenhet och respekt. Vi får inte tillåta oss att stödja unkna och sanningskvävande verksamheter.

Gå på Mikael!

Jag stödjer dig fullt ut i strävan mot fler och öppnare alternativ för människorna i vårt samhälle.

Välkommen till Moderaterna.

Lars-Olof Reinfeldt (nya m)

Saturday, April 14, 2007

Sanningen skall göra dig fri!

Vision utan handling är en dagdröm.

Handling utan vision är en mardröm.

Fallet "Louise" visar att det saknades både vision och handling bland ansvariga i Vetlanda.

Då är vi mycket farligt ute.

Nu krävs både styrka och omdöme för att ta oss ur denna situation med styrka och självförtroende, så Vetlanda kan gå vidare mot framtiden.

Sanningen skall göra Ola, Bo, Göran, Rolf, Eijlon och Ingemar starkare.

Jag tror fortfarande att vi inte fått veta allt så vi kan lägga detta bakom oss.

L-O

Friday, April 13, 2007

Till Lindell och Adolfsson

Jag bevittnade just en del av demonstrationen utanför stadshuset.

Det känns som om vi inte har kommit så mycket längre än till medeltiden.

Känslor måste få utlopp och tokigheter rättas till men jag kände ändock ett stort mått av olust.

Det är just detta jag försökt påvisa, att politikerna får inte bygga en Borg mot folket.

Ta er i akt Centerstyre!

Thursday, April 12, 2007

"Louise" berör inte kommunens chefer

Rolf Adolfsson och Göran Lindell.

Vetlandas befolkning lider av ett mentalt trauma och i VP kan man läsa att detta berör inte vår högste Kommunchef.

Att sedan Kommunalrådet som likt många andra politiker är för flat att ta tag i situationen och styra kommunen mot mer inflytande för Vetlandas befolkning är beklämmande.

Den uppdagade inkompetensen hos socialförvaltningen skall vi passa oss för att politisera över.
Det finns löss i alla partier som inte har civilkurage att stå för egna åsikter.

På punkt 13 till Kommunstyrelsens sammanträde i onsdags har kommunchefen skrivit under på nedskärningar för Kommundelsråden d.v.s. Direktdemokratin.

Människornas svårigheter och umbäranden måste tas på allvar.

Detta är en politisk fråga och tjänstemän skall inte inskränka på lokalbefolkningens möjligheter att framföra åsikter likt den med “Louise”.

Kommunchefen är en tjänsteman och skall göra som han blir tillsagd!

Vi ser ju konsekvenserna av dylikt handlande och den tragiska flickans öde rör inte våra två högsta chefer i Kommunen.

Det kanske vore på sin plats att inkalla Anticimex till stadshuset?

Lars-Olof Reinfeldt
Ordförande
Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd
www.reinfeldt.org

Friday, April 06, 2007

Detaljplan Norrby 3:1

“Detaljplanen för del av Norrby 3:1, drivmedelsanläggning och ny trafiklösning, Vetlanda.”

Det kan synas som en liten punkt i framtidens planering.

Att en rondell är en bra trafiklösning för korsningen Värnevägen-Storgatan råder det inget tvivel om, nu när trafiken ökat markant efter att Nydalaområdet tagit plats som ett riktigt handelscenter.

Det framtida småindustri området Himlabackarna kräver också en genomtänkt trafikplan i dagens beslut.

Två aspekter är av yttersta vikt att ta hänsyn till inför framtiden;

1.

Industriområden som ligger väster om tätbebyggt får inte bedriva verksamhet som släpper ut skadliga och cancerogena ämnen i luften. Övervägande delen av året har vi västliga vindar och detta medför att öster om liggande bostadsområden får in skadliga ämnen till människorna där. Det nu aktuella området Mellangårdsbacken, Norrgårdsskolan skulle i framtiden riskera att hamna i ett dylikt läge.

Industriområdet Norget skulle också falla inom samma ram om man inte ser upp med vad för industri som förläggs där. Det skulle då bli Karlslund som drabbas mest.

I Bäckseda känns det som att det föreligger en högre tendens till allvarligare sjukdomar hos befolkningen. Det finns ju sedan länge ett industriområde väster om Bäckseda. Vad jag har försökt utröna så finns inget så fingrant statistiskt material som stöder detta i Vetlanda.

2.

Drivmedelsanläggningar som ligger inom tätbebyggt område har idag stor krav på sig vad gäller miljötänkande.

Våra bemannade stationer som blir färre och färre har måst investera stora belopp i detta miljöarbete och även utökat sina tjänster för att överleva.

Kravet på omsättning uppifrån är hård för att finnas inom koncernen. Det samma har handlarna på Vetlandas landsbygd känt av. Konkurrens är bra men ibland får vi tänka till.

Kvalitet kostar något mer. Ur beredskapssynpunkt vet vi att strömlösheten är ett gissel i vårt sårbara samhälle.

Vi kommer inte åt drivmedel i strömlösa pumpstationer. Det krävs människor som har kunskap och utbildning för att förse oss med drivmedel för exempelvis brandkår, ambulans och ordningsmakt.

Om det skall förläggas någon drivmedelsanläggning i Nydala så vore det bästa att hjälpa till att flytta ut miljöfarlig verksamhet från innerstaden både för en bättre miljö och säkrad framtida service.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

Thursday, April 05, 2007

Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

Protokoll vid Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

Tid: Måndagen 26 mars 2007 kl 18.15 - 20.00

Plats: KS salen våning 1 Kommunhuset

Närvarande: Lars-Olof Reinfeldt, Anders Sturesson, Sven Leek, Leif Jardbring, Harald Jonsson, Kjell Rangstig Almuth Holmqvist
Ej närvarande: Ann Rang, Jörgen Samuelsson

§1
Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet
§2
Till sekreterare valdes Anders Sturesson
§3
Till att justera protokollet valdes Leif Jardbring och Lars Olof Reinfeldt
§4
De närvarande fick presentera sig.

§5.a
Rapport av tidigare ärenden och kommunens handläggning av våra yrkanden.
På följande ärenden har det ej kommit något svar;

Ansvarig för följande paragrafer är Gunnar Elmeke på Tekniska kontoret.

§ 6 Trafiken på vägsträckan Mellangården-Norrvägen, Buskörnigarna fortsätter och ordföranden har även fått samtal från boende på Hagmarksvägen. Dessa upplever att buskörningen nattetid av EPA-traktorer är så störande att några har måst flytta.

§ 10 Önskemål om Boulebana vid Mela kvarn. Har kontakt tagits med Bouleklubben?

§ 13 Upprustning av Vetlandabäcken. Ingen tidsplan eller förklaring till fördröjning har inkommit.
Grannarna vid bäcken ställer fortfarande frågor och vi kan inte ge något besked.

§ 16 Trafiksituationen vid torget. Trafiksäkerheten med cykelbanan?

Ansvarig för följande paragrafer är Sven H Karlsson på Miljö och Bygg.

§ 11 Klagomål på Pub Chaplin. Buslivet och nedskräpningen på parkeringsplatsen kvarstår. Pubbägare Claudi har installerat två toaletter så kisseriet utanför borde vara löst, men det förekommer fortfarande nedskräpning och urinering utanför buskaget vid ”Stig in”. En lampa med rörelsevakt sägs vara under uppförande där. Möjligen kan detta avskräcka.

§ 14 Busliv med nedskräpning på torget fortgår som vanligt.

Kommunstyrelsen själv ansvarar tillsammans med berörda nämnder för följande.


Bristen på livsmedelsaffärer i Centrum.

Många äldre, handikappade samt ej bilburna ser bristen som mycket besvärande.


Bristen på anslagstavlor i Staden.

Nödvändigheten av god och lättillgänglig information kräver minst 3 anslagstavlor i centrala Vetlanda.

Vi får därför rikta kritik mot handläggningen av detta ärende att inskränka informationsmöjligheten till en ynka tavla i Biblioteket.

Informationstavla över staden på väg 31 vid Bäckseda är flyttad till Boskvarnasjön. Allt för långt ut enligt många.


Vissa saker har förbättrats sedan senaste mötet;

Träden på Storgatan har klippts ordentligt vilket medfört bättre ljus på trottoaren.

Vetab och Anders Hult har inbjudit Kommundelsrådet till en uppvisning av ny belysning på Bibliotekstorget med anledning av vårt engagemang för en tryggare och ljusare stad.
Ordförande informerade alla i rådet om detta möte måndagen den 29 mars kl, 19,00 på Bibliotekstorget och hälsade oss alla välkomna till denna demonstration.

§5.b
Kvällens gäst Sven-Åke Karlsson var ej närvarande för att redogöra om Bangårdsområdets framtid. Beslöts att inbjuda honom till nästa möte.

§6
Genomgång av insända ärenden och yttranden från oss.

a.
Den nya avfallsplanen diskuterades.

Detta gäller de nya reglerna för avfallsutrymmen och transportvägar i bilaga 1. Det borde gå ut remiss till berörda fastighetsägare. För Vetlandas del, är det Vetab som håller i samrådet. Samrådet pågår fram till 9 april. Ordföranden kontaktar Vetab och Vetlanda Posten i frågan.

Offentliggörandet av ärendet bör ske skyndsamt så allmänheten är medveten om de stora kostnadsökningarna som kommer att drabba både villa och fastighetsägare.

Frågan om sopsorteringsgårdar togs upp. Det bör finnas tillräckligt antal i planlagt område.

Avfallsplanen bör även innehålla en formulering typ;

Avfall eller sopor får ej slängas på annan plats än anvisad inom planlagt område”.

b. Motion om fri parkering i Vetlanda Centrum.

Olika förslag diskuterades. Kommundelsrådet är positiv till fri parkering i kombination med p-skiva i centrala Vetlanda. På sikt bör biltrafiken minskas i Centrum. Lämpligt vore att börja med gågata från gamla posten till torget. Centrum bör ge ett vänligt och lättillgängligt intryck.

§7
a. Belysningen är dålig vid övergångstället intill Blomsholm, som ligger vid Vetlanda Vårdcentrum. Det är också dålig belysning vid övergångsställen intill gymnasieskolan.

Cykel och gångtunnlarna vid Badhuset och Tjustkulle saknar belysning och upplevs som otrygga inte minst av äldre, kvinnor och barn. Det kan vara svårt för stora starka karlar att sätta sig in i denna genusproblematik. Kanske är det där problemet ligger att vi inte får en varaktig och bra lösning i gångtunnlarna?

På stormötet framfördes muntligt detta klagomål om gångtunnlarna till Gunnar Elmeke.
Han lovade att det går lika bra att framföra påpekanden direkt till honom så blir sakerna åtgärdade eller svar ges. Av detta har ordföranden sett intet!

b. Det finns tjuvlarm på skolorna i kommunen. Detta behöver kunna avaktiveras inom rimlig tid även vid falsklarm. I ett iakttaget aktuellt fall på Mogärdeskolan tog det 40 minuter innan någon behörig person kunde ordna detta.
Det innebar att personal fick vänta under tiden och kunde inte fullgöra sina arbetsuppgifter.

Vad kostar det av kommunala skattepengar varje gång detta inträffar? Detta har iakttagits vid ett flertal gånger under en 4 års period. Det här är orimligt och bör snarast rättas till. Vi kräver en förklaring av berörda instanser till nästa möte.

§8
Almuth har vid ett flertal tillfällen sökt social kontoret akut på dagtid. Hon verkar som stödfamilj och dessa kan ibland behöva hjälp omgående.
Det har då visat sig att socialkontoret håller stängt mellan 12,00 och 13,00. Detta är en social säkerhetsrisk som omgående bör lösas.

Vi skall vara rädd om de människor som ställer upp med personlig trygghet i vårt utsatta samhälle.

Ordföranden nämnde om den nolltolerans i brott och fylleri som börjat användas av poliserna i Växjö.
På stan har jag mött människor som önskar ett liknande initiativ i Vetlanda.

Ungdomsfylleriet och ungdomsbrottsligheten har gått ner markant i Växjö.

Ordföranden önskar att vi till nästa möte tänker ut ett stort antal förslag på åtgärder hur vi kan få Vetlanda att anta policyn ” Sveriges Tryggaste Stad ”.

Typ på åtgärder kan vara;

Fler synliga poliser på stan.
0-tolerans mot alkohol och droger.
Fler fältare på stan.
Övervakningskameror.
Civil Courage ( våga visa, våga säga till. )
Stöd varandra i hela staden likt grannsamverkan.
Ej midagsstängt socialkontor
.

§9
Nästa sammanträde blir måndag den 28 maj 18.30.
Lokal meddelas senare.

Lars-Olof Reinfeldt
Ordf. Vetland-Bäckseda Kommundelsråd