Thursday, April 05, 2007

Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

Protokoll vid Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

Tid: Måndagen 26 mars 2007 kl 18.15 - 20.00

Plats: KS salen våning 1 Kommunhuset

Närvarande: Lars-Olof Reinfeldt, Anders Sturesson, Sven Leek, Leif Jardbring, Harald Jonsson, Kjell Rangstig Almuth Holmqvist
Ej närvarande: Ann Rang, Jörgen Samuelsson

§1
Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet
§2
Till sekreterare valdes Anders Sturesson
§3
Till att justera protokollet valdes Leif Jardbring och Lars Olof Reinfeldt
§4
De närvarande fick presentera sig.

§5.a
Rapport av tidigare ärenden och kommunens handläggning av våra yrkanden.
På följande ärenden har det ej kommit något svar;

Ansvarig för följande paragrafer är Gunnar Elmeke på Tekniska kontoret.

§ 6 Trafiken på vägsträckan Mellangården-Norrvägen, Buskörnigarna fortsätter och ordföranden har även fått samtal från boende på Hagmarksvägen. Dessa upplever att buskörningen nattetid av EPA-traktorer är så störande att några har måst flytta.

§ 10 Önskemål om Boulebana vid Mela kvarn. Har kontakt tagits med Bouleklubben?

§ 13 Upprustning av Vetlandabäcken. Ingen tidsplan eller förklaring till fördröjning har inkommit.
Grannarna vid bäcken ställer fortfarande frågor och vi kan inte ge något besked.

§ 16 Trafiksituationen vid torget. Trafiksäkerheten med cykelbanan?

Ansvarig för följande paragrafer är Sven H Karlsson på Miljö och Bygg.

§ 11 Klagomål på Pub Chaplin. Buslivet och nedskräpningen på parkeringsplatsen kvarstår. Pubbägare Claudi har installerat två toaletter så kisseriet utanför borde vara löst, men det förekommer fortfarande nedskräpning och urinering utanför buskaget vid ”Stig in”. En lampa med rörelsevakt sägs vara under uppförande där. Möjligen kan detta avskräcka.

§ 14 Busliv med nedskräpning på torget fortgår som vanligt.

Kommunstyrelsen själv ansvarar tillsammans med berörda nämnder för följande.


Bristen på livsmedelsaffärer i Centrum.

Många äldre, handikappade samt ej bilburna ser bristen som mycket besvärande.


Bristen på anslagstavlor i Staden.

Nödvändigheten av god och lättillgänglig information kräver minst 3 anslagstavlor i centrala Vetlanda.

Vi får därför rikta kritik mot handläggningen av detta ärende att inskränka informationsmöjligheten till en ynka tavla i Biblioteket.

Informationstavla över staden på väg 31 vid Bäckseda är flyttad till Boskvarnasjön. Allt för långt ut enligt många.


Vissa saker har förbättrats sedan senaste mötet;

Träden på Storgatan har klippts ordentligt vilket medfört bättre ljus på trottoaren.

Vetab och Anders Hult har inbjudit Kommundelsrådet till en uppvisning av ny belysning på Bibliotekstorget med anledning av vårt engagemang för en tryggare och ljusare stad.
Ordförande informerade alla i rådet om detta möte måndagen den 29 mars kl, 19,00 på Bibliotekstorget och hälsade oss alla välkomna till denna demonstration.

§5.b
Kvällens gäst Sven-Åke Karlsson var ej närvarande för att redogöra om Bangårdsområdets framtid. Beslöts att inbjuda honom till nästa möte.

§6
Genomgång av insända ärenden och yttranden från oss.

a.
Den nya avfallsplanen diskuterades.

Detta gäller de nya reglerna för avfallsutrymmen och transportvägar i bilaga 1. Det borde gå ut remiss till berörda fastighetsägare. För Vetlandas del, är det Vetab som håller i samrådet. Samrådet pågår fram till 9 april. Ordföranden kontaktar Vetab och Vetlanda Posten i frågan.

Offentliggörandet av ärendet bör ske skyndsamt så allmänheten är medveten om de stora kostnadsökningarna som kommer att drabba både villa och fastighetsägare.

Frågan om sopsorteringsgårdar togs upp. Det bör finnas tillräckligt antal i planlagt område.

Avfallsplanen bör även innehålla en formulering typ;

Avfall eller sopor får ej slängas på annan plats än anvisad inom planlagt område”.

b. Motion om fri parkering i Vetlanda Centrum.

Olika förslag diskuterades. Kommundelsrådet är positiv till fri parkering i kombination med p-skiva i centrala Vetlanda. På sikt bör biltrafiken minskas i Centrum. Lämpligt vore att börja med gågata från gamla posten till torget. Centrum bör ge ett vänligt och lättillgängligt intryck.

§7
a. Belysningen är dålig vid övergångstället intill Blomsholm, som ligger vid Vetlanda Vårdcentrum. Det är också dålig belysning vid övergångsställen intill gymnasieskolan.

Cykel och gångtunnlarna vid Badhuset och Tjustkulle saknar belysning och upplevs som otrygga inte minst av äldre, kvinnor och barn. Det kan vara svårt för stora starka karlar att sätta sig in i denna genusproblematik. Kanske är det där problemet ligger att vi inte får en varaktig och bra lösning i gångtunnlarna?

På stormötet framfördes muntligt detta klagomål om gångtunnlarna till Gunnar Elmeke.
Han lovade att det går lika bra att framföra påpekanden direkt till honom så blir sakerna åtgärdade eller svar ges. Av detta har ordföranden sett intet!

b. Det finns tjuvlarm på skolorna i kommunen. Detta behöver kunna avaktiveras inom rimlig tid även vid falsklarm. I ett iakttaget aktuellt fall på Mogärdeskolan tog det 40 minuter innan någon behörig person kunde ordna detta.
Det innebar att personal fick vänta under tiden och kunde inte fullgöra sina arbetsuppgifter.

Vad kostar det av kommunala skattepengar varje gång detta inträffar? Detta har iakttagits vid ett flertal gånger under en 4 års period. Det här är orimligt och bör snarast rättas till. Vi kräver en förklaring av berörda instanser till nästa möte.

§8
Almuth har vid ett flertal tillfällen sökt social kontoret akut på dagtid. Hon verkar som stödfamilj och dessa kan ibland behöva hjälp omgående.
Det har då visat sig att socialkontoret håller stängt mellan 12,00 och 13,00. Detta är en social säkerhetsrisk som omgående bör lösas.

Vi skall vara rädd om de människor som ställer upp med personlig trygghet i vårt utsatta samhälle.

Ordföranden nämnde om den nolltolerans i brott och fylleri som börjat användas av poliserna i Växjö.
På stan har jag mött människor som önskar ett liknande initiativ i Vetlanda.

Ungdomsfylleriet och ungdomsbrottsligheten har gått ner markant i Växjö.

Ordföranden önskar att vi till nästa möte tänker ut ett stort antal förslag på åtgärder hur vi kan få Vetlanda att anta policyn ” Sveriges Tryggaste Stad ”.

Typ på åtgärder kan vara;

Fler synliga poliser på stan.
0-tolerans mot alkohol och droger.
Fler fältare på stan.
Övervakningskameror.
Civil Courage ( våga visa, våga säga till. )
Stöd varandra i hela staden likt grannsamverkan.
Ej midagsstängt socialkontor
.

§9
Nästa sammanträde blir måndag den 28 maj 18.30.
Lokal meddelas senare.

Lars-Olof Reinfeldt
Ordf. Vetland-Bäckseda Kommundelsråd

0 Comments:

Post a Comment

<< Home