Friday, April 06, 2007

Detaljplan Norrby 3:1

“Detaljplanen för del av Norrby 3:1, drivmedelsanläggning och ny trafiklösning, Vetlanda.”

Det kan synas som en liten punkt i framtidens planering.

Att en rondell är en bra trafiklösning för korsningen Värnevägen-Storgatan råder det inget tvivel om, nu när trafiken ökat markant efter att Nydalaområdet tagit plats som ett riktigt handelscenter.

Det framtida småindustri området Himlabackarna kräver också en genomtänkt trafikplan i dagens beslut.

Två aspekter är av yttersta vikt att ta hänsyn till inför framtiden;

1.

Industriområden som ligger väster om tätbebyggt får inte bedriva verksamhet som släpper ut skadliga och cancerogena ämnen i luften. Övervägande delen av året har vi västliga vindar och detta medför att öster om liggande bostadsområden får in skadliga ämnen till människorna där. Det nu aktuella området Mellangårdsbacken, Norrgårdsskolan skulle i framtiden riskera att hamna i ett dylikt läge.

Industriområdet Norget skulle också falla inom samma ram om man inte ser upp med vad för industri som förläggs där. Det skulle då bli Karlslund som drabbas mest.

I Bäckseda känns det som att det föreligger en högre tendens till allvarligare sjukdomar hos befolkningen. Det finns ju sedan länge ett industriområde väster om Bäckseda. Vad jag har försökt utröna så finns inget så fingrant statistiskt material som stöder detta i Vetlanda.

2.

Drivmedelsanläggningar som ligger inom tätbebyggt område har idag stor krav på sig vad gäller miljötänkande.

Våra bemannade stationer som blir färre och färre har måst investera stora belopp i detta miljöarbete och även utökat sina tjänster för att överleva.

Kravet på omsättning uppifrån är hård för att finnas inom koncernen. Det samma har handlarna på Vetlandas landsbygd känt av. Konkurrens är bra men ibland får vi tänka till.

Kvalitet kostar något mer. Ur beredskapssynpunkt vet vi att strömlösheten är ett gissel i vårt sårbara samhälle.

Vi kommer inte åt drivmedel i strömlösa pumpstationer. Det krävs människor som har kunskap och utbildning för att förse oss med drivmedel för exempelvis brandkår, ambulans och ordningsmakt.

Om det skall förläggas någon drivmedelsanläggning i Nydala så vore det bästa att hjälpa till att flytta ut miljöfarlig verksamhet från innerstaden både för en bättre miljö och säkrad framtida service.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home