Sunday, March 21, 2010

Svåra prognoser

Vård och Omsorg lever ständigt under besparingshot.
Förra året sparades det in 10 miljoner.
Indragningar i vårdplatser, personal och brukarservice.
Mot slutet av året visades ett plus upp stolt av ordföranden.
Nu är det fortsatt tuffa tider när det i första prognosen visar på ett minus på 10 miljoner vad jag förstår.
Låt vara för att det är svårt att lägga prognoser men delvis ny personal, men det kommer att kännas. De nu gjorda besparingarna är inräknade i förra året.
Vilka neddragningar är det frågan om i år?

L-O

Friday, March 19, 2010

Ronald

Födelsen, levandet och döden.
Ingen kommer ifrån den sista delen i denna trilogi hur mycket vi än försöker.
Att vara nöjd med sitt liv fullt ut är för de flesta en svår uppgift.

I eftermiddag var vi på Ronald Hermanssons begravning och jag måste säga att det var nog så nära man kan komma ett perfekt avslut för att gå in i nästa fas av befintligheten.

Musikval med omtanke och mening. Runo Bengtssons framtoning som vägledare för de församlade och inte minst för Ronald gav för mig en trygg inramning.
Martin Jarford läste en dikt av Pelle Näver, med en inlevelse som bara han är mäktig och som talade om en ihålig tand bla.

Jag kan då säga att Ronald hade inga ihåliga tänder. Han var humor, glädja och omtanke så långt det kunde sträcka sig. Jag tror att hans ande lever vidare för att det ska gå bra för hans nära och kära i framtiden.

Detta var helt enkelt ett helt slut i dess fulla bemärkelse.
Tack!

/L-O

Tuesday, March 16, 2010

Förbättringsområde i Vetlanda kommun

Efter varje K-rådsmöte ska protokollet lämnas till Margareta Darell på kommunkansliet vilket även skedde idag. Enligt protokollet skulle undertecknad även kontakta Gunilla Hjelm angående stormötet med allmänheten.

Jag ringde på några gånger men ingen öppnade. M. Darell kom gåendes förbi och jag frågade;
Du vet inte var Gunilla Hjelm är?
Jo, det vet jag svarade hon och gick vidare.

Jag gick nu ner till entrén för att fråga eftersom jag inte fick veta det på kommunkansliet.

Där visste dom inte heller så de fick ringa upp till kommunkansliet och fråga.

Svaret blev; hon kommer på torsdag.

Jag tror att kommunen har ett stort förbättrings område vad gäller information och kommunikation!

Nedan följer protokollet.

/L-O


Protokoll Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd
Måndagen den 8 mars 2010 kl. 18,30-21,00
Plats: Bibliotekets sammanträdesrum 1

Närvarande:

Lars-Olof Reinfeldt ordf. 14164
Anders Sturesson v ordf. 13823
Kjell Rangstig 10607
Sven Leek 13271
Leif Jardbring 15591
Harald Jonsson 462059
Inge Carlsson 16292
Almuth Holmqvist 99118

Frånvarande: Jörgen Samuelsson 14368

§1. Ordförande öppnade mötet

§2. Till sekreterare valdes Harald Jonsson

§3. Till justerare valdes Leif Jardbring

§4. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna

§5. Motionsrätt för kommundelsrådet och framtida roll.

Kommundelsrådet beslöt att som ett led i kommunens utökade demokratiarbete föreslå Kommunstyrelsen att:

Kommundelsråden insamlar och handhar medborgarförslag samt framlägger dessa till kommunfullmäktige.

Medborgarförslag finns i ett antal kommuner men med detta upplägg skulle kommunen få en rimlig administration av allmänhetens ökade intresse för kommunala angelägenheter.

§6. Genomgång av ärenden och yttranden i detaljplaner.

Kommundelsrådet ser positivt på det nya kraftvärmeverket både vad det gäller placering och förbättrad förbränningsteknik. Kommundelsrådet kommer att bevaka utsläppen och den påverkan dessa kan ha på människor och natur med största noggrannhet.

Kommundelsrådet ser positivt på placeringen av den nya förskolan vid Ryningsvägen i Bäckseda. Kommundelsrådet ser det däremot anmärkningsvärt att kommunen inte har klart med strandskyddsbestämmelserna eller den påkallade arkeologiska undersökningen innan det beslutas om nybyggnad av föreslagen förskola.
Kommundelsrådet ser också att när det väl byggs, att trafiksituationen både för grannar, område och förskolan löses på ett för dessa parter godtagbart sätt.
Lars-Anders Eriksson boende i Östanskog har i en skrivelse framfört farhågor om att trafiken skulle öka på Friluftsvägen när förskolans trafikhinder blir av.
Detta vet vi inte, men kommundelsrådet anser att de utlovade trafikhindren och rondellen som skulle uppföras på Friluftsvägen å de snaraste bör färdigställas.§7. Ledamöternas egna förslag och inhämtade propåer från allmänheten.

Det har framförts förslag till kommundelsrådet om att rusta upp skogsområdet Galgabacken som ligger mellan Lasarettsgatan och Kantarellvägen mellan järnvägen och reningsverkets damm för att få ett attraktivare och säkrare boendemiljö i detta område. Kommundelsrådet anser att området bör snyggas upp som ett skogsparti där gångstigar skall vara lämpliga vandringsstråk men att det inte får göras för stora ingrepp i naturen som skulle påverka fågel och naturliv på ett negativt sätt. Området tycks hysa ett flertal småfågelarter.

Ett förslag om hundrastgård vid gamla vattenverket har inkommit som Kommundelsrådet ser positivt på. Lösspringande hundar på vanliga gångstigar och promenadstråk ställer ibland till osämja mellan hundrädda och hundförare. Ett anvisat rastningsområde skulle förbättra för alla parter. Detta förslag skickas vidare till kultur och fritidsnämnden för handläggning.

Kommundelsrådet noterar att belysningen vid övergångsställena vid Blomsholm och Skolidrottsplatsen fortfarande trots flera påpekanden från rådet ej har godtagbar belysning. Det sker enligt uppgifter från personer ständigt incidenter där bilister har svårigheter att uppmärksamma gående på övergångstället.
Belysningen vid Gymnasieskolans övergångsställe kan verka som riktmärke för godtagbar standard vad gäller trafiksäkerhet.

Särskilt utmärkta parkeringsplatser för husbilar på korttidsparkeringarna i staden framfördes också som förslag till rådet, men rådet fann att detta problem är till sin beskaffenhet så litet att det är godtagbart om det löses genom att den behövande tar två platser i anspråk. Kostnaden är så låg i Vetlanda att detta inte bör vara större än att den behövande har råd med detta.

§8. Övriga frågor.

Säker cykelväg från Bråtåkra till Vetlanda bör kunna lösas med en cykelbana byggd på höger sida förbi hästgården fram till bron som går över från Illharjen till Bäckseda.

Turismen är en framtida stor arbets- och inkomstkälla för kommunens innevånare om kommunen vågar satsa. Kommundelsrådet vill härmed lyfta fram denna fråga till de styrande att för framtiden samordna verksamheter som numera löper parallellt. Tyvärr har vi noterat att bemanningen på Turistcentrat skurits ner vilket ger helt fel signaler för en kommun med ambitioner om tillväxt.

Almuth Holmqvist och Inge Carlsson som var kommundelsrådet representanter vid genomgången av översiktsplanen i kommunhuset, redogjorde på ett utmärkt sätt för den information som där hade lämnats.

Bland synpunkterna kan nämnas att kommunen inte klarat av att förse västra delen av staden med godtagbar livsmedelsförsörjning för de som bor i denna delen av staden. Rådet har tidigare gjort dessa påpekanden ett antal gånger.
Tveksamheter råder även om det blir någon livsmedelsaffär vid Harjenrondellen.

Centrum och Storgatan skulle plattläggas med en högsta hastighet av 10 km/tim för att få en lugnare och gågate-liknande miljö.

Vidare är det kommunen som bestämmer om, när och hur spåret till Korsberga skall läggas ner och inget annat trots att kommunen hänvisar till Banverket.

Den 20/4 planeras en stadsvandring där stadsarkitekten presenterar de olika förslagen från översiktsplanen hur det är tänkt att framtidens Vetlanda skall se ut.

För att tillgodose parlamentariska gruppens intentioner på stormöte för allmänheten och Kommundelsrådet, så beslöt rådet att anordna detta i Bibliotekets hörsal Onsdagen den 26 Maj. Till detta krävs reklam och annonsering vilket rådet genom ordföranden skall söka hos Kommun Styrelsens ordföranden vilken är högsta ansvarig för att denna verksamhet fungerar på ett tillfredsställande sätt.
Det kommer att vara ett planeringsmöte innan stormötet.

§9. Nästa möte.

Måndagen den 10 Maj 18,30 i sammanträdesrum 2.
Ansvarig för fikabröd är Leif Jardbring.

§10. Mötet avslutas.

Ordföranden avslutade mötet.

Vetlanda dag som ovan

Sekreterare; Justerare;


Harald Jonsson Leif Jardbring

Lars-Olof Reinfeldt
Ordförande

Wednesday, March 10, 2010

Kommunal planering

Kommunen avser att bygga en ny förskola vid Ryningsvägen i Bäckseda.
Till detta hör ett område orörd natur, som vetter ner mot Emån.

Barn som får vara ute i naturen och bygga kojor bland buskar och träd blir
mer koncentrerade, mindre stressade och får bättre motorik.

Hjärnans förmåga till riktad koncentration, som vi behöver för att sortera
intryck, planera och lösa problem, är väldigt begränsad.
Om det finns för mycket störande information runt omkring oss såsom reklam
och buller går en stor del av koncentrationen åt att stänga ute det
störande. Vi blir trötta och irriterade och får svårt att fatta beslut.

Därför är naturen en av de ställen där vi utvecklas bäst och återhämtar oss
från denna ständiga överinformation runt omkring oss.

Barn som är ute och är aktiva på områden där det inte ordningställts för
mycket blir mer kreativa. När de springer runt skyddas de av
växtligheten och då klarar de solen mycket bättre än om de sitter i
sandlådor på traditionella lekplatser.
Detta gäller även känsliga personer som mycket
sjuka, gamla samt barn.

Därför är det viktigt att vi tillvaratar denna kunskap av forskning på detta
ämne som nu bedrivs vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, när vi
bygger nya förskolor, äldreboenden, sjukhus och arbetsplatser.

Naturen är läkande och rogivande även om man bara kan se den genom ett
fönster.

Detta följer även den linje av pedagogik som Maria Montesori grundlade för
över hundra år sedan, där det är känseln och den konkreta förnimmelsen av
omgivningen som är vägledande för hur bra vi kommer att utvecklas som
individer.

Därför ser jag det som mycket viktigt att uteplatsen här och på övrig nybyggnatinon
inom kommunala serviceinrättningar så lite som möjligt iordningställs av konstgjord
miljö och att naturen får vara vägledande för utformningen.

Lars-Olof Reinfeldt
Mänsklig miljö

Saturday, March 06, 2010

Storleken har betydelse

På Vetlanda Postens förstasida kan man se Jan Johansson i det nybildade partiet Vetlanda framåtanda visa upp ett mått. Vad är detta måttet på?

Röstfiskens storlek, storleken på något önskat, kravet på storleken, något han sett?

En bild säger mer än ord.

Han behöver nog allt tänkligt stöd för att kunna bli den symbol i fullmäktige som jag hoppas ovan att han skall bli.

Partiprogrammet är hemligt enligt tidningen, men det får vi kanske veta efter valet.

Vi förespråkade att landsbygden måste få en chans att överleva. Detta är en hörnpelare i WetlandaListans politik. En human åldringsvård och en bra personalpolitik är också ett måste för grunden till ett bra samhälle.

Åter till måttet. Moderaterna är nu för en kvotering av styrelseposter där det är mycket viktigare vad man har mellan benen än vad man har i huvudet.

Det är kanske den kvoteringen som Jan visar?

Detta får vi kanske aldrig veta.

L-O

Thursday, March 04, 2010

Vetlanda Framåtanda

Svek och kärlek har ingen åldersbegränsning.

Många är det som har hört av sig vad som hände, och när nu tidning hör av sig för att det verkar som något är skumt i det hela, tänker jag försöka förklara hur jag upplever kapningen av WetlandaListan.

Man lägger inte bara ner så där efter att ha byggt upp något under ett antal år!

Nu förstår jag hur det känns för barn som blir utsatta för övergrepp av nära anhörig inom familjen. Vänner och äldre som man litat på sviker en plötsligt.
Man tappar förtroendet för sina nära och man undrar hur människorna är skapade.

Möjligheten att verka för något ärligt och stort som man trott på går plötsligt om intet och det känns omöjligt att ta upp snöret igen som Nalle Puh skulle ha uttryckt det.

Jag hoppas verkligen att Vetlanda Framåtanda får en plats i fullmäktige så vi har en symbol för sveket mot nästan. En symbol så vi aldrig kommer att glömma kommunens och politikernas svek mot flickebarnen Louise och Sanna.

En symbol som påminner oss om att Janne Josefsson alltid har ett vakande öga över Vetlanda. Frågan är inte om utan när han kommer om vi ger förtroende till den här sortens politiker.

Synd bara att jag vet att det i fullmäktigeförsamlingen sitter många duktiga och ärliga politiker som får klä skott i oskyllan.

Det enda jag kan ha förståelse för är att även Judas var en människa av kött och blod.

L-O

Wednesday, March 03, 2010

Synpunkt Vetlanda

Nu börjar det komma in synpunkter till K-rådet den 8 mars.

Trafiksituationen är tydligen inte tillfreds på Friluftsvägen och nu när det kanske kommer att bli en förskola vid Ryningsvägen så blir det lite mer komplicerat i denna trakt. Tydligen har det hittats en pilspets som gör att en utgrävning behöver till där de tänkt sig en ny förskola. Likaledes är det med strandskyddet enligt länsstyrelsen. Grannarna har också sina synpunkter.

Sandlandet och tomtförsäljningen är ett annat ämne som skär sig mellan kommunen och arrendatorerna.

Det är på förslag att göra något vettigt åt skogspartiet vid det sk Galgaberget mellan Lassarettsgatan och Kantarellvägen.

Hundrast gården vid gamla vattenverket kommer också att tas upp.

Det behöver till lite tänk hur vi ska förhålla oss till parkeringsplatser för husbilar.

De kan ju inte få ta hur många platser av små parkeringarna. Men var och hur ska de stå?

Sen har vi ju VETABs nya kraftvärme verk och miljöremissen som Lindköping utreder.

Översiktsplanen var en del av ledamöterna på information om i tisdags och denna kommer också att diskuteras.

Ja, här har vi de centrala delarna i Vetlanda samhälle som ligger nära människorna och detta är vad benämns närdemokrati.

L-O

Monday, March 01, 2010

Plogbils-lov

Alla är trötta på snön och skottning.

I dag när jag kom hem efter jobbet hade plogbilen varit på vår gata.
Jättebra tänkte jag. Vi är noggranna med att ha iordning så post och tidningar kan levereras. Grannarna har fått påpekande om att hålla bättre rent annars blir det ingen post.

När jag kom till vår tomt kunde jag se att plogbilen hade tagit en lov upp på ett par tre meter och lämnat av snön på vår garageinfart.

"Fan." Är detta tacken för att man sköter sig?

Jag ringde Elmeke direkt. Han var sjuk så jag kom till Sven-Åke. Han tyckte det var dåligt värre så jag skulle ringa Inge Johansson direkt.

Inge sa att snökörarna var trötta och körde mycket och sent. När de kom hem så skulle de skotta sitt eget. Det gör väl vi som jobbar också. Vi kommer hem efter långa arbetsdagar och då har vi också snön kvar.

Plogbilens snö släpper när det blir fritt och åker iväg en bit. Detta skulle kunna vara förklaringen till att snön kom in på garageinfarten.

Då måste väl hjulen på plogbilen också följt med in en bit på garageinfarten när det blev fritt.

Jag tror alla är trötta på snön men vi behöver inte göra det värre än vad det är.

Jag undrar hur det kommer att vara framöver. Jag kommer nog att ta ett kort för att få vitt på svart som man säger.

Den här gången tog jag bort snön och det har förekommit förut att det legat lite onödigt mycket framför porten.

L-O