Tuesday, March 16, 2010

Förbättringsområde i Vetlanda kommun

Efter varje K-rådsmöte ska protokollet lämnas till Margareta Darell på kommunkansliet vilket även skedde idag. Enligt protokollet skulle undertecknad även kontakta Gunilla Hjelm angående stormötet med allmänheten.

Jag ringde på några gånger men ingen öppnade. M. Darell kom gåendes förbi och jag frågade;
Du vet inte var Gunilla Hjelm är?
Jo, det vet jag svarade hon och gick vidare.

Jag gick nu ner till entrén för att fråga eftersom jag inte fick veta det på kommunkansliet.

Där visste dom inte heller så de fick ringa upp till kommunkansliet och fråga.

Svaret blev; hon kommer på torsdag.

Jag tror att kommunen har ett stort förbättrings område vad gäller information och kommunikation!

Nedan följer protokollet.

/L-O


Protokoll Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd
Måndagen den 8 mars 2010 kl. 18,30-21,00
Plats: Bibliotekets sammanträdesrum 1

Närvarande:

Lars-Olof Reinfeldt ordf. 14164
Anders Sturesson v ordf. 13823
Kjell Rangstig 10607
Sven Leek 13271
Leif Jardbring 15591
Harald Jonsson 462059
Inge Carlsson 16292
Almuth Holmqvist 99118

Frånvarande: Jörgen Samuelsson 14368

§1. Ordförande öppnade mötet

§2. Till sekreterare valdes Harald Jonsson

§3. Till justerare valdes Leif Jardbring

§4. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna

§5. Motionsrätt för kommundelsrådet och framtida roll.

Kommundelsrådet beslöt att som ett led i kommunens utökade demokratiarbete föreslå Kommunstyrelsen att:

Kommundelsråden insamlar och handhar medborgarförslag samt framlägger dessa till kommunfullmäktige.

Medborgarförslag finns i ett antal kommuner men med detta upplägg skulle kommunen få en rimlig administration av allmänhetens ökade intresse för kommunala angelägenheter.

§6. Genomgång av ärenden och yttranden i detaljplaner.

Kommundelsrådet ser positivt på det nya kraftvärmeverket både vad det gäller placering och förbättrad förbränningsteknik. Kommundelsrådet kommer att bevaka utsläppen och den påverkan dessa kan ha på människor och natur med största noggrannhet.

Kommundelsrådet ser positivt på placeringen av den nya förskolan vid Ryningsvägen i Bäckseda. Kommundelsrådet ser det däremot anmärkningsvärt att kommunen inte har klart med strandskyddsbestämmelserna eller den påkallade arkeologiska undersökningen innan det beslutas om nybyggnad av föreslagen förskola.
Kommundelsrådet ser också att när det väl byggs, att trafiksituationen både för grannar, område och förskolan löses på ett för dessa parter godtagbart sätt.
Lars-Anders Eriksson boende i Östanskog har i en skrivelse framfört farhågor om att trafiken skulle öka på Friluftsvägen när förskolans trafikhinder blir av.
Detta vet vi inte, men kommundelsrådet anser att de utlovade trafikhindren och rondellen som skulle uppföras på Friluftsvägen å de snaraste bör färdigställas.§7. Ledamöternas egna förslag och inhämtade propåer från allmänheten.

Det har framförts förslag till kommundelsrådet om att rusta upp skogsområdet Galgabacken som ligger mellan Lasarettsgatan och Kantarellvägen mellan järnvägen och reningsverkets damm för att få ett attraktivare och säkrare boendemiljö i detta område. Kommundelsrådet anser att området bör snyggas upp som ett skogsparti där gångstigar skall vara lämpliga vandringsstråk men att det inte får göras för stora ingrepp i naturen som skulle påverka fågel och naturliv på ett negativt sätt. Området tycks hysa ett flertal småfågelarter.

Ett förslag om hundrastgård vid gamla vattenverket har inkommit som Kommundelsrådet ser positivt på. Lösspringande hundar på vanliga gångstigar och promenadstråk ställer ibland till osämja mellan hundrädda och hundförare. Ett anvisat rastningsområde skulle förbättra för alla parter. Detta förslag skickas vidare till kultur och fritidsnämnden för handläggning.

Kommundelsrådet noterar att belysningen vid övergångsställena vid Blomsholm och Skolidrottsplatsen fortfarande trots flera påpekanden från rådet ej har godtagbar belysning. Det sker enligt uppgifter från personer ständigt incidenter där bilister har svårigheter att uppmärksamma gående på övergångstället.
Belysningen vid Gymnasieskolans övergångsställe kan verka som riktmärke för godtagbar standard vad gäller trafiksäkerhet.

Särskilt utmärkta parkeringsplatser för husbilar på korttidsparkeringarna i staden framfördes också som förslag till rådet, men rådet fann att detta problem är till sin beskaffenhet så litet att det är godtagbart om det löses genom att den behövande tar två platser i anspråk. Kostnaden är så låg i Vetlanda att detta inte bör vara större än att den behövande har råd med detta.

§8. Övriga frågor.

Säker cykelväg från Bråtåkra till Vetlanda bör kunna lösas med en cykelbana byggd på höger sida förbi hästgården fram till bron som går över från Illharjen till Bäckseda.

Turismen är en framtida stor arbets- och inkomstkälla för kommunens innevånare om kommunen vågar satsa. Kommundelsrådet vill härmed lyfta fram denna fråga till de styrande att för framtiden samordna verksamheter som numera löper parallellt. Tyvärr har vi noterat att bemanningen på Turistcentrat skurits ner vilket ger helt fel signaler för en kommun med ambitioner om tillväxt.

Almuth Holmqvist och Inge Carlsson som var kommundelsrådet representanter vid genomgången av översiktsplanen i kommunhuset, redogjorde på ett utmärkt sätt för den information som där hade lämnats.

Bland synpunkterna kan nämnas att kommunen inte klarat av att förse västra delen av staden med godtagbar livsmedelsförsörjning för de som bor i denna delen av staden. Rådet har tidigare gjort dessa påpekanden ett antal gånger.
Tveksamheter råder även om det blir någon livsmedelsaffär vid Harjenrondellen.

Centrum och Storgatan skulle plattläggas med en högsta hastighet av 10 km/tim för att få en lugnare och gågate-liknande miljö.

Vidare är det kommunen som bestämmer om, när och hur spåret till Korsberga skall läggas ner och inget annat trots att kommunen hänvisar till Banverket.

Den 20/4 planeras en stadsvandring där stadsarkitekten presenterar de olika förslagen från översiktsplanen hur det är tänkt att framtidens Vetlanda skall se ut.

För att tillgodose parlamentariska gruppens intentioner på stormöte för allmänheten och Kommundelsrådet, så beslöt rådet att anordna detta i Bibliotekets hörsal Onsdagen den 26 Maj. Till detta krävs reklam och annonsering vilket rådet genom ordföranden skall söka hos Kommun Styrelsens ordföranden vilken är högsta ansvarig för att denna verksamhet fungerar på ett tillfredsställande sätt.
Det kommer att vara ett planeringsmöte innan stormötet.

§9. Nästa möte.

Måndagen den 10 Maj 18,30 i sammanträdesrum 2.
Ansvarig för fikabröd är Leif Jardbring.

§10. Mötet avslutas.

Ordföranden avslutade mötet.

Vetlanda dag som ovan

Sekreterare; Justerare;


Harald Jonsson Leif Jardbring

Lars-Olof Reinfeldt
Ordförande

0 Comments:

Post a Comment

<< Home