Sunday, March 21, 2010

Svåra prognoser

Vård och Omsorg lever ständigt under besparingshot.
Förra året sparades det in 10 miljoner.
Indragningar i vårdplatser, personal och brukarservice.
Mot slutet av året visades ett plus upp stolt av ordföranden.
Nu är det fortsatt tuffa tider när det i första prognosen visar på ett minus på 10 miljoner vad jag förstår.
Låt vara för att det är svårt att lägga prognoser men delvis ny personal, men det kommer att kännas. De nu gjorda besparingarna är inräknade i förra året.
Vilka neddragningar är det frågan om i år?

L-O

2 Comments:

Blogger Mikael Ekvall said...

Keynesianismen lyser med sin frånvaro.

10:22 AM  
Blogger LO Reinfeldt said...

Hej Mikael,

Här nedan ett förtydligande utdrag vad Keynesianismen står för.
Hur ska jag tolka ditt uttalande?
För eller emot och varför?

L-O

Keynesianism är en nationalekonomisk skola ursprungligen lanserad år 1936 av den brittiske ekonomen John Maynard Keynes. Teorin innehåller bland annat idéer om hur en regering kan dämpa konjunktursvängningar genom att styra den aggregerade efterfrågan.

Efter andra världskriget accepterades teorin i många europeiska länder, bland annat Sverige, och kom att påverka deras ekonomiska politik. Den tillämpades också i Nazityskland och i det fascistiska Italien och Portugal, och en autarkisk form av keynesianism kom att prägla Francos tid vid makten till slutet av 1950-talet. Keynesianismen kritiserades på sin tid av bland annat Friedrich August von Hayek.

Stabiliseringsinstrumentet i en keynesiansk modell är i första hand finanspolitik. Denna är dock mer effektiv i en ekonomi där fasta växelkurser tillämpas[källa behövs]. I en specifik modell, namngiven efter Mundell och Fleming, är finanspolitik till och med helt ineffektiv vid rörlig växelkurs[källa behövs].

Sverige har i dag flytande växelkurs. Det dominerande stabiliseringspolitiska instrumentet är då penningpolitiken, det vill säga riksbankens reglering av ränta och penningutbud.

7:53 AM  

Post a Comment

<< Home