Thursday, September 13, 2007

Centerdiktatur

Ord av Björn Wenngren;

"När Vetlanda kommun omprövade sin tidigare avvaktande inställning till vindkraftproduktion inom kommunen togs ett beslut att ansöka om anslag för ta fram ett tillägg till Översiktsplanen för att titta på förutsättningar för etablering av nya vindkraftsanläggningar och analysera möjliga områden (april 2007). Detta skulle göras fram till 2010.
Ett utmärkt beslut som ger tid att uppdatera och harmonisera kommunens miljö- och energipolicy med de nya idéerna. Huvudsyftet skulle vara att identifiera platser ur alla synpunkter lämpliga för vindkraft inte minst ur miljösynpunkt.
Platser som är lämpliga ut vindsynpunkt kan vara olämpliga ur andra synpunkter. Utvecklande av en sådan översiktsplan måste inkludera en aktiv dialog med kommunmedborgarna. De ekonomiska konsekvenserna för kommunen måste skärskådas liksom den totala påverkan på miljön inom kommunen. Vem vinner och vem förlorar? Det blir en slags balansräkning.

Maud Olofsson har nyligen framfört att rätten att överklaga bör inskränkas eller försvåras för att påskynda utbyggnaden av vindkraft. Visst finns det människor som överklagar i tid och otid. I gamla tider skulle de utan vidare kunna passa in i gruppen rättshaverister. För dem är det inte så viktigt om det är vindkraft eller annat processen gäller bara det finns något att överklaga.
Det är rätt att försöka komma tillrätta med den gruppen av "överklagare". En förutsättning för att det skall fungera med striktare överklaganderegler är förstås att Kommunens styresmän och styreskvinnor tar sitt ansvar för kommunens bästa på allvar och inte lämnar över processen till exploatörerna.
Liksom det finns olika grupper av människor bland "överklagarna" finns det också olika grupper av exploatörer. Förhoppningsvis är de flesta seriösa utvecklare av vindkraft. De är såväl lyhörda som försiktiga när det gäller platsval, miljö och människor. De har samlat stor kompetens och erfarenhet vad beträffar all som rör vindkraft.
Tyvärr attraherar vindkraftsetablering också ett antal exploatörer med total avsaknad av miljömedvetande. De surfar på vindkraftens popularitet för att tjäna en slant. För dem spelar miljö och lokala hänsyn ingen roll. Sådana exploatörer förstör lokala miljöer i miljöbevarandets namn.
Lika viktigt som att kontrollera de överklagande rättshaveristerna är att kontrollera dessa hänsynslösa exploatörer. Här borde kommun, län och andra myndigheter ha en nyckelroll. Det är tråkigt att behöva konstatera att Vetlanda ännu inte tagit detta ansvar."

Ord av Anders Wilandsson;

"Efter att plansamrådets synpunkter analyserats och redovisats för ksau, samt ev. korrigeringar gjorts i detaljplanen, fattas beslut om utställning av detaljplanen.

Detta är sista tillfället att komma med synpunkter på detaljplaneförslaget. De inkomna synpunkterna under planutställningen redovisas i ett s.k. utlåtande.
Ev. revideringar av detaljplanen görs innan ksau tar ställning till planförslaget. Om detaljplanen godkänns skickas den vidare till kommunstyrelsen för tillstyrkande och vidare till kommunfullmäktige för antagande."


Av denna korrespondens kan man utläsa att det från Centerhåll centralt förordas mera diktatoriska styrelse sätt.
Med tanke på vad Wilandsson skriver ger det sken av att vår Center styrda kommun kommer att ta hänsyn till de boende.

Låt oss avvakta och se om inte vi också har Centerdiktatorer som styr.

Ett bra exempel på att centern skiter i folket är att Ola Götesson är kvar som chef!

Byt strategi eller lägg ner er politiska verksamhet. Vi är fler som bor i Vetlanda.

Lars-Olof Reinfeldt

0 Comments:

Post a Comment

<< Home