Saturday, October 13, 2007

Överhetens lakejer

Det kom ett mail;


"Utdrag ur minnesanteckningar från möte med parlamentariska kommittén 2007-09-20
Närvarande: Dan Ljungström, Börje Wilsborn, Kjell-Åke Nottemark, Åselotte Andersson, Anna Maria Kvarnstrand, Tommy Bohman, Carina Laitinen-Fransson, Anita Fagerholm och Kristina Odelberg.

Kommundelsrådens reglemente;

I samband med redovisningar av delårsbokslutet konstateras bl a att budgeten för kommundelsrådens verksamhet kommer att överskridas kraftigt. Orsaken är dels höjda arvoden och dels att kommundelsråden utökats med ytterligare ett, samt blivit mer aktiva. Eftersom kommundelsrådens budget lyder under kommunfullmäktige har kommunfullmäktiges presidium beslutat uppdra till parlamentariska kommittén att se över reglementet för kommundelsråden, med inriktningen att sänka kostnaderna så att budgeten kan hållas.
Parlamentariska kommittén tolkar det så att antalet sammanträden behöver begränsas. En rimlig nivå är ett möte per kvartal. Det understryks att kommundelsråden är en del av den politiska organisationen och inte kan jämföras med byalag, sockenråd etc. Det vore en fördel om varje kommundelsråd kunde fastställa en sammanträdesplan för det kommande året. Det skulle göra det lättare för kommunens förvaltningar att hämta in kommundelsrådens synpunkter i aktuella ärenden. Det uttalas en strävan att kommundelsråden skall nyttjas på ett bättre sätt av kommunens förvaltningar. Kommundelsråden är en viktig kanal mellan de olika kommundelarna och den centrala kommunala förvaltningen.
Parlamentariska kommittén beslutar uttala följande:
Kommundelsråden är värdefulla, inte minst som en kanal mellan den centrala kommunala förvaltningen och de olika kommundelarna.
Förändringar i kommundelsrådens reglemente genomförs inte under löpande mandatperiod.
Parlamentariska kommittén rekommenderar följande:
Antalet sammanträden begränsas till fyra per år och endast i undantagsfall hålls extra möten.
Budgeten anpassas till verkliga förhållanden.
Kommundelsrådens sammanträdesplaner fastställs om möjligt av fullmäktige i samband med att fullmäktige beslutar om sin egen sammanträdesplan.
Vid anteckningarna
Kristina Odelberg "


*Vetlanda kommun har beskurit allmänhetens möjlighet till debatt på hemsidan.

*Vetlanda kommun har begränsat allmänhetens möjlighet till information till en anslagstavla.

*Kf-presidiet har uppdragit åt Parlamentariska kommittén att se över Kommundelsrådens reglemente. Underförstått begränsa Allmänhetens rätt att göra sin röst hörd om de missförhållanden som råder i vardagen.

Vetlanda-Bäckseda har haft 4 möten i år och till dessa har Sven-Åke Karlsson, Anders Vilandsson samt närpolisen Kenth Sundberg varit gäster och bidragit till mycket nyttig information hur det står till i Vetlanda.

Allmänheten har delgivits informationen med protokoll samt div. tidningsartiklar.

Till nästa möte 12 nov. har Gunnar Elmeke uttryckt önskemål att få komma och bemöta allmänhetens rättmätiga klagomål på en del områden. Vi kommer även att avhandla Ungdomsforums synpunkter.

Vid våra möten har vi med kaffe och kakor vilka vi står för själva. Protokoll och kallelse med brevporto tar jag ur egen ficka.

Jag tycker inte Kf-presidiet skall komma och snacka om budget överdrag. Detta är bara ett svepskäl för att inskränka på närdemokratin!

Lägg märke till de namn som står högst upp på denna sida. Är de lakejer till de som vill inskränka på vår möjlighet att göra våra röster hörda?

Darra ni men folkets makt är stor!

Lars-Olof Reinfeldt Ordf.
Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd.

PS; Jag hörde också att Rolf Adolfsson försöker att se till så det inte ges möjlighet till hjälp med kommunikationen i Bäckaby kommundelsråd.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home