Tuesday, September 08, 2009

Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd 17 augusti

Protokoll Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd
Måndagen den 17 aug. kl. 17,30-20,00
Plats: Bergsnärle hos Almuth Holmqvist
Närvarande:

Lars-Olof Reinfeldt ordf. 14164
Anders Sturesson v ordf. 13823
Kjell Rangstig 10607
Leif Jardbring 15591
Harald Jonsson 462059
Almuth Holmqvist 99118

Ej närvarande:

Inge Carlsson 16292
Jörgen Samuelsson 14368
Sven Leek 13271


1. Ordförande hälsar alla välkomna till mötet;
( se punkt 7 )

2. Till sekreterare valdes L-O Reinfeldt och Almuth Holmqvist

3. Till justerare valdes Leif Jardbring

4. Föregående mötens protokoll gicks igenom där följande konstaterades.

A; Nattvandringen den 12 juni var lugn, mycket beroende på dåligt väder.
B; Efter 4 års kämpande rensades buskaget rent bakom Pub Ladan. Den
13 aug. förseddes området med stenar och grus. Anläggarna tyckte
att det luktade förfärligt där.
C; Kiosken på Delfintorget håller bra rent och stänger 22,00.
D; Bolaget som skulle rusta upp järnvägen mot Korsberga för att köra
vindkraftverk har dragit sig ur och detta öppnar möjligheten att
sälja rälsen som skrot och asfaltera en cykelbana som ett miljö och
trafiksäkert sätt att ta sig mellan Korsberga och Vetlanda.
Det har startats en namninsamling av befolkningen på berörd sträcka.
Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd kan tänka sig att stödja detta
projekt tillsammans med Korsberga kommundelsråd.
Är det möjligt att inhämta EU bidrag för detta? Frågan ställs till
ansvariga inom kommunen.
E; Vi har inte hört något om Busshållplats vid Nydala! Varför har tekniska
ej svarat? Ej heller om biogasmack! Tranås är på väg att skaffa sig en
Biogasmack och numera säljs det fler bilar som drivs på gas än etanol.5. Det har ej förekommit några frågor eller yttranden i detaljplaner.

6. Till VETAB ställs frågorna;
Hur många har skaffat komposttunnor efter det att beslutet togs?
Hur stor blir miljövinsten när VETAB kör hämtningsrundor jämfört
med om det var som förut med kompostgårdarna?
Hur många piratsläng har setts runt om i kommunen efter beslutet?

Frågor till gatukontoret;
Folk klagar på att skyltningen av t.ex. Bangårdsgatan är dålig.
Det går ej att se nr bla annat där “Stig in” ligger.
Det skräpas ner vid parkeringsfickan söderifrån (31) på höger sida innan
bron mot Illharjen. Det är även skräpigt vid Kommuninformationsskylten
vid McDonald och Vägkrogen.

Fråga till tekniska kontoret;
Vetlanda bäcken ser ut son en svinstia och då särskilt vid Blomsholm.
Varför göres den inte ren nu när det är lågvatten. Det förekommer
insändare i Vetlanda Posten som påpekar denna misskötsel.

Det förekommer att en lastbil som levererar varor till kommunen
vid Kyrkogatan 54 står på tomgång halvtimmavis.
Vad säger Miljö och Byggnämnden om detta?

Det kommer även förslag på att kommunen som ett led i Syssel-
sättningsstöd borde kravodla exempelvis grönsaker till skolor och
äldreboenden. Närodlat har ett större näringsvärde.

Det framfördes också ett förslag att en lämplig marknadsplats för
allehanda tillställningar vore vid Kvarndammen där majelden är.

Gatlyset är fortfarande för dåligt på Storgatan vid Apoteksparken.
Trädkronorna växer in över belysningsarmaturen både här och där
i staden. Något att åtgärda nu när de mörka kvällarna kommer och
där otryggheten för gångare att sig hem utan att bli antastade ökar.

Tryggheten för våra gamla som får hemtjänst av kommunen har kommit
på skam. Kommundelsrådet ser allvarligt på att det saknas legitimation
för personalen som utför dessa tjänster. Kommundelsrådet riktar en
skarp varning till förvaltningen inom vård och omsorg och förutsätter
att denna brist åtgärdas. Det skulle inte vara helt fel att personalen som
led i hygien och säkerhet även utrustades med arbetskläder.

En fråga till kommunledningen;
Hur ställer sig kommunen till att ta emot ensamma flyktingbarn?
Vilka argument och synpunkter finns i diskussionen?

Parlamentariska gruppen lär diskutera att eventuellt minska på
demokratin och lägga ner kommundelsrådens verksamhet.

Detta är något som kommer att skada tilltron till människornas
möjlighet att göra sina röster hörda och ytterligare befästa
toppstyrningen av vår redan hårt prövade kommun.
I Nässjö diskuteras civil olydnad och detta är väl inte en
sund utveckling.

Kommundelsråden är en garant för att direktdemokratin hålls vid liv.

7.

Studierundvandring och information om ekologiskt odlade frukter
och grönsaker. Hur får vi in mer av ekologisk mat till kommunens
skolor och serviceinrättningar. Matens betydelse ur ett folkhälso-
perspektiv.

Kommundelsrådet sammankomst inledes med en rundvandring i Göran och Almuth Holmqvists kravgodkända grönsaksodling.
Almuth berättade att huset med tillhörande 2 hektar åkermark köptes 1998, vilken då hade stått obebott i 10 år.
Med hjälp av ett antal hushållsgrisar började man odla på den uppbökade marken.
Tomten som har sluttande sydostläge, har i nuvarande utformning långa odlingssängar omgärdat av klövergräs. Dessa används som täckodling.
I odlingssängarna samsas alla sorters kål, rotfrukter, sallader, bönor, lök, blommor och örter, samt mängder med pumpor.
5-årig växtföljd är ett måste för att förebygga uttröttade jordar.
Samarbetet och kompromissviljan måste vara stor för att kunna bemöta skadedjur och oönskade insekter, likaså viljan att låta vissa ogräs växa fritt för att locka till sig nyttodjur.
I ett stort växthus finns det både tomater, gurka, paprika, chili, aubergine, örter mm. Än så länge ser allt ut att bli ett mycket bördigt odlingsår.
Längst ner på tomten grävdes för några år sedan en damm, för att fånga upp allt näringsrikt vatten från sluttningen.
Detta vatten pumpas upp till växthuset, som förutom gräsklippet vilket sprids i växthuset knappt inte behöver någon annan näringstillförsel förutom mineraler i liten omfattning.

Grönsakerna levereras till Växjö; "Bondens Marknad" och "Ekolådan". Även i liten skala till "ICA Maxi" Vetlanda, samt slutligen till den egna lilla affären i centrala Vetlanda "Stig In".
Att vara småskalig grönsaksodlare är tungt, tålamodskrävande och inte så värst lönsamt arbete. Att förse Kommunen med kravgodkända eller närodlade grönsaker är svårt, eftersom det inte finns en regelbundenhet i leveransen. Samhället tycks inte har den kunskapen längre att äta mat efter Årstiden. Detta som Almuth anser är grundprincipen för ett sundare liv.
Ett antal kommuner har egna gårdar där de skulle kunna försörja skolor och dagisar med närodlat mat. Dessa skulle samtidigt kunna sysselsätta långtidsarbetslösa och utförsäkrade människor.
Ett exempel på detta är Råås Gård i Tranås, som har många års erfarenhet på detta område.

8. Övriga frågor .

9. Nästa möte blir måndagen den 23 nov kl.18,30.

10. Mötet avslutades med ett tacktal till värdinnan som hade bjudit på en
alldeles utmärkt smakande “falsk ostkaka” av squash och därtill grädde
med sylt.


Vetlanda dag som ovan

Sekreterare; Almuth Holmqvist och Lars-Olof Reinfeldt

Justeras;

Leif Jardbring Lars-Olof Reinfeldt Ordf.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home