Thursday, June 03, 2010

Stormöte Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

Protokoll fört vid Stormöte Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd.

Tid: Onsdagen den 26 Maj 2010 kl.18.30 till ca 20.30

Närvarande: Lars-Olof Reinfeldt, Anders Sturesson, Kjell Rangstig, Leif
Jardbring, Almuth Holmqvist, Sven Leek, Harald Jonsson.

Ej närvarande: Jörgen Samuelsson och Inge Carlsson.

§1 MÖTET ÖPPNAS

Ordföranden Lars-Olof Reinfeldt förklarade mötet öppnat och hälsade alla
välkomna.

Mötet hade samlat ett tjugotal trots hård konkurrens från andra aktiviteter
denna tid på året.

Bland deltagarna sågs som privatpersoner bland andra Sven Toll, Tommy
Bohman, Dan Ljungström, Roger Westin och Jack Andréen.

§2 VAL AV SEKRETERARE

till sekreterare valdes Almuth Holmqvist

§3 VAL AV JUSTERARE

till justerare valdes Leif Jardbring

§4 INFORMATION OM KOMMUNDELSRÅDETS UPPGIFT

Ledamöterna presenterade sig och Ordförande L-O Reinfeldt informerade om
Kommundelsrådets uppdrag. Rådets uppgift att se till att främja kontakten
mellan medborgarna och politikerna. Kommundelsrådet skall avge yttranden i
till rådet hänskjutna ärenden samt till kommunstyrelsen och kommunens övriga
organ göra de framställningar som anses påkallade. Ordföranden betonade att
uppdragen tas på största allvar av alla ledamöterna och att närvaron varit i
det närmaste komplett vid samtliga möten.

§5

INFORMATION VAD KOMMUNDELSRÅDET HAR GJORT TIDIGARE.

Behovet av ett Kulturhus ligger Leif Jardbring och många andra varmt om
hjärtat. Han tycker att detta ärende brådskar. Sven Toll inflikade att den
här frågan har bollats runt 30 år i kommunen och att det både funnits
ritningar och platser för placering. Någon tyckte att Kulturhuset borde
läggas centralt ihop med Musikskolan, Ungdomsgården och Kulturförvaltning.
På Folkets Hus tomt kunde det byggas ett Kulturhus. Där finns det
möjligheter till detta. Tomten intill museet fördes också på tal, likaså
Mogärde Skola samt tomten vid Sagabiografen och ytan bakom Spinneribolaget
är tänkbara platser. Alla mötesdeltagare är eniga om att kommunen skall å
det snaraste komma igång med denna verksamhet! Kulturen är ett viktigt
inslag för medborgarnas mentala hälsa.
".Kultur och Fritid har tappat tempo." tyckte en av mötesdeltagarna.

Man diskuterade belysningen i centrum, som varit ett återkommande tema för
Ledamöterna.

Belysningen ingår i den påbörjade Centrumplanen. Om det är något fel på
gatubelysningen så vänder man sig till VETAB.

Cykling på trottoarerna har blivit ett ofog. Bättre upplysning och
trafikvett borde man be Polisen om att komma till skolorna och informera om.


Buskörning av sk Volvoraggare och andra gasglada killar och tjejer kan
minska om man genom MHF och Polisens försorg anordnar ordnade former av
Streetracing. Erfarenheter från andras städer visar på detta.

Höga kanter vid övergångsställen fördes på tal. Detta ingår också som
förbättringsåtgärd i centrumplanen.

Cykelvägar debatterades en stund. Vägen förbi Bäckseda mot Korsberga finns
med i planeringen, men det är osäker när och om det blir på banvallen eller
längs den gamla befintliga grusvägen. Vi får avvakta Banverkets planer och
kommunens ekonomi.

Det pratades om en cykelväg till Sjunnen med tanke på att stora vägen skall
byggas om, men där finns det visst alternativa vägar att cykla på. En
mötesdeltagare tyckte att cykelvägarna borde ses över, emedan andra tyckte
att Vetlanda hade fått beröm för sina bra cykelvägar!


Turister har däremot svårt att hitta bra alternativa vägar. Bättre skyltning
efterlyses.

En stor fråga var ett bilfritt centrum. det visar sig att man är mera
positiv nu än innan. Denna fråga ingår i Centrumplaneringen, likaså kommer
parkeringsmöjligheterna att ses över. Hänvisningsskyltar till de fria
parkeringsplatserna saknas.

Ett återkommande tema är Biogas. EON och OK skall anlägga 150 tankplatser i
Sverige, Förhoppningsvis blir Vetlanda en av de platser som får tillgång
till en. Flishult kan då också leverera biogas i anslutning till en mack.
Utredning pågår.

Någon konstaterade att Vetlanda är en grön stad och att det är viktigt att
vi behåller träden.

Närodlade produkter till skolan och andra kommunala verksamheter fördes på
tal men bristen på odlare och ett krångligt upphandlingssystem gör det just
nu svårt att ändra på gällande förhållanden.


EU har i det nya Lissabonfördraget förbättrat vissa möjligheter till ett
selekterat lokalt upphandlingsdirektiv som ordföranden tyckte att Vetlanda
kommun skulle pröva.


§ 6 MÖTESDELTAGARNAS SYNPUNKTER

En Bäcksedabo med namnet Göran Wennestam tog till orda och tyckte att
Bäckseda har förlorat sin identitet genom att ingå i begreppet "Tätort
Vetlanda". Han efterlyste vidare en Ledamot från Bäckseda i kommundelsrådet.
Harald Jonsson och Inge Carlsson är ledamöter i rådet som bor i Bäckseda
Vidare tyckte Göran W. att protokollen är svåra att hitta på kommunens
hemsida.

Vi samtyckte från rådet och hänskjuter till kommunen att bli bättre på detta
område.

Bäcksedas befintliga anslagstavla står på ett svårtillgängligt ställe där få
personer passerar.

Förslag framfördes om inte denna kan placeras vid forna ICA Affären (
ICA-träffen), där informationen skulle vara mer lättillgänglig för alla. Vi
vidarebefordrar den önskan till tekniska nämnden.

Boulebanan, som har kommit på tal tidigare, har inte kommit till stånd.
Mötets deltagare tyckte att föreningar borde göra jobbet om Kommunen ställer
upp med material.

Den 12. sept. anordnas det en "Bäcksedadag" vilken Göran Wennestam inbjöd
till..

Stadshotellet har ingen snygg framsida, vilka många hade synpunkter på. Även
torget med omnejd ingår i den framtida Centrumplanen, som kallas för
"Gestaltningsplan".


Frågan ställdes om det finns en plan på att förbättra promenadvägen runt
Stensväg och Skogen (Galjbacken). Det visade sig att ett projektarbete skall
startas i just detta område.

§7 BESLUT UNDER MÖTET

Sekreteraren minns inga beslut annat än att Kommundelsrådet fortsätter att
ta emot önskemål och klagomål ifrån befolkningen på det uppdrag som
ledamöterna är utsetta av Kommunfullmäktige. Vi hoppas på ett bra engagemang
från alla kommuninnevånare.

§8 MÖTET AVSLUTAS.Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Då hördes en röst bland deltagarna;

När ska nästa Stormöte hållas?

Vid protokollet Justeras

Almuth Holmqvist Leif Jardbring


Ordförande

Lars-Olof Reinfeldt

0 Comments:

Post a Comment

<< Home