Wednesday, November 19, 2008

Sveriges Grundlag ska följas

Upprop till riksdagens ledamöter

Om riksdagen ratificerar Lissabonfördraget i morgon, förändras Sveriges framtid som självständig nation i grunden. Utrikes- och säkerhetspolitiken och därmed alliansfriheten, straffrätten, arbetsrätten, penningpolitiken och därmed den ekonomiska politiken, alkoholpolitiken och mycket annat kommer inte längre att ligga i svenska folkets händer. Om vi antar Lissabonfördraget, förändras principerna för landets statsskick. Det är fråga om ett avgörande steg i Sveriges historia.

Grundlagar finns för att hindra det riksdagen tänker göra i morgon
Sådana förändringar får inte genomföras genom ett enkelt riksdagsbeslut. Demokratiska rättsstater har grundlagar som är till för att hindra att styrelseskicket kan ändras genom ett enkelt beslut av en riksdagsmajoritet.

Oavsett om du är för eller mot Lissabonfördraget vädjar jag till dig som folkvald att följa grundlagen. Enligt 10 kap 5 § första stycket i regeringsformen strider en ratificering av Lissabonfördraget mot grundlagen. Riksdagen kan enligt denna inte överlåta beslutanderätt som rör principerna för statsskicket, men det är just detta som sker om fördraget godkänns i morgon.

Och det är särskilt viktigt att så inte sker i detta historiska läge, där det är allmänt känt att riksdagens ledamöter inte är representativa för medborgarnas uppfattning om Lissabonfördraget och i praktiken inte heller har mandat från väljarna för sitt ställningstagande.

Sveriges grundlag kräver att ett antagande av Lissabonfördraget hanteras som en grundlagsändring. För att genomföra en grundlagsändring krävs två likadana riksdagsbeslut med ett riksdagsval mellan besluten. Det är ingen tillfällighet att grundlagen stipulerar detta. Det skall vara svårt att ändra principerna för statsskicket.

Det räcker med ytterligare ett tiotal riksdagsledamöter
Detta upprop syftar inte till att påverka hur du ska rösta i sakfrågan, ja eller nej till Lissabonfördraget.

Jag vädjar till dig att respektera Sveriges grundlag när Lissabonfördraget nu kommer upp i Sveriges riksdag. Det räcker om ytterligare ett tiotal riksdagsledamöter tar ställning för att följa grundlagen. Du kan stödja Lissabonfördraget men ändå ta ställning för att följa grundlagen.

Om det visar sig att Lissabonfördraget godkänns av riksdagen efter två omröstningar med mellanliggande val så har svenska folket fattat ett demokratiskt beslut i enlighet med landets grundlag. Då har vi uppfyllt de villkor som gäller för en demokratisk rättsstat.

Omröstningen imorgon är en av de viktigaste i svensk historia. Ansvaret vilar tungt på dig som folkvald.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan/Junilistan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home