Friday, March 07, 2008

Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd 18 feb protokoll

Protokoll fört vid möte med Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

Tid. måndagen,den 18. febr. 2008 18.30 till ca 20.30
Plats. Bibliotekets sammanträdesrum 1.
Närvarande. Lars-Olof Reinfeldt, Anders Sturesson, Leif Jardbring, Kjell Rangstig, samt Almuth Holmqvist.

§ 1. Öppnande.
Ordförande Lars-Olof Reinfeldt hälsar alla välkomna.

§ 2 Val av sekreterare.
Till sekreterare valdes Almuth Holmqvist.

§ 3 Val av justerare.
Till justerare valdes Leif Jardbring.

§ 4 Redogörande rapport om trygghetsvandring av bangårdsområdet.

Leif, Kjell och Almuth, som var närvarande där, berättar om en väl genomtänkt vandring, där alla synpunkter togs upp;såsom belysningar på parkeringsplatser, gångbanor, cykelvägen och övergångsställen.
Vidare diskuterade man buskage, återvinningsstation, stängsel längs spåren, grönområden, lekplats, övergångar, vilobänkar, alléer och slutligen helhetssynen.

En vagel i ögat är placeringen av "Netto" butiken mitt på bangårdsområdet, som skämmer ut hela visionen av området, och som dessutom skymmer utsikten till Vetlandas vackraste trähus.
Kommundelsrådet, som har god kontakt med allmänheten, hittar ingen bifallande röst till detta projekt.

Det framkom under vandringen att bussarna om ett par år kommer att köra oftare och under längre tid på dygnet.Därför anser Kommundelsrådet att ett kvällsöppet Café, eller en korvkiosk vore ett bättre alternativ än Netto.

§ 5 Detajlplan Netto Bangårdsområdet.

Med hänsyn till tidigare protokoll vill vi understryka olämpligheten att lägga livsmedelsaffären Netto på föreslagen plats.Bristen för gamla, svaga, handikappade samt övriga boende mellan bangårdsområdet och Nydala att göra sina dagligvaruinköp är stor.
Kommunen borde erbjuda lämpligare ställe.

§ 5a Detajlplan ny bebyggelse Stora Snärle och Hökås.

Det är av högsta vikt att den framtida vattennivån beaktas, likaså att vattenskyddsområdet och Emåns utlopp hålls rent,med hänvisning till Natura 2000 Emån. Annars inga synpunkter.

§ 5b En skrivelse har inkommit av Alf Karlsson.

Han gör oss uppmärksamma på att det planeras ett korvkioskbygge längs Delfingatan invid GR Design.Kommundelsrådet är mycket enig om att detta 17 år gamla beslut är orimligt och hänvisar till bangårdsområdet som ett lämpligare alternativ, och bifaller därmed Alf Karlssons skrivelse.

§ 6Ang. Kommundelsrådets huvuduppgifter.

§ 6a Miljöpolicy.

Vetlanda borde satsar hårdare med vindkraft på lämpliga områden samt utveckla vattenkraften som alternativ i små och medelstoravattendrag.
Vi påtalar än en gång viktigheten av en Biogas-mack på Nydalaområdet. Vi tycker att kommunens fordon och den kollektiva trafiken i kommunen ska i framtiden drivas med biogas som energikälla.

Enligt forskningen så är etanolen en framtida återvändsgränd.

§ 6b Lars-Olof Reinfeldt framlade ett förslag om en hemsida.

Detta skulle ge allmänheten möjlighet att nå och bli nådd av kommundelsrådets medlemmar. Förslaget blev positivt bemött.

§ 7 Ungdomens roll i Vetlandas Politik.

Patrik Olofsson från Powerhouse har inbjudit Kommundelsrådet att hälsa på. Lars-Olof Reinfeldt bestämmer tid med Patrik om några månader.

Almuth H. berättar om svårigheterna med att hitta ungdomar som kunde tänka sig att hälsa på Kommundelsrådet med och delge oss deras synpunkter.
Njudungsskolans "forum" blev nedlagd, och eleverna kände att de inte blev tagna på allvar. Kommundelsrådet beslutar att sätta upp ett anslag och protokollet på skolan.

§ 8 a Varuhuset Willys parkeringsproblem.

Det finns ett förslag om 53 parkeringsplatser vid folkets hus med några praktiska justeringar som följd, dessa tycks vara genomförbara, men frågan är inte riktig löst.
Kommundelsrådets förslag är att bifalla denna plan och vi tycker att man i samband med denna byggnation av parkering kan uppföra en konsertlokal ovanpå den samma.
Musikskolans ändamålsenliga lokaler skulle kunna utgöra en integrerad del av anläggningen.

§ 8b Det har inkommit en del klagomål ang. nyårssmällar.

Förslag: Tillåta smällare och raketer mellan tex. kl.22.00 till 01.00 Nyårsnatten. Till all annan tid krävs det tillstånd.
Raketer frigör mycket tungmetaller, som belastar miljön, och smällandet sätter skräck i människor och djur m.m.

§ 9 Övriga frågor.

Kjell R. poängterar att det finns fortfarande dåligt belysta övergångställen i Vetlanda.
Skärpning!

§ 10 Mötesplan.

Vi har för avsikt att hålla möte 4 gånger under 2008.
Nästa möte bestäms när Lars-Olof och Patrik har enats om ett datum.

§ 11 Mötet avslutas.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home