Sunday, December 07, 2008

Protokoll Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd 10 nov.

Protokoll Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

Tid: Måndagen den 10 november 2008 kl.18,30-20,45
Plats: Bibliotekets sammanträdesrum 1

Närvarande: Lars-Olof Reinfeldt, Anders Sturesson, Jörgen Samuelsson, Leif Jardbring, Harald Jonsson, Inge Carlsson, Almuth Holmqvist
Ej närvarande: Kjell Rangstig, Sven Leek

§1 Mötet öppnas
Ordföranden Lars-Olof Reinfeldt hälsar alla välkomna.

§2 Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Anders Sturesson

§3 Val av justerare
Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Jörgen Samuelsson

§4 Ordföranden hälsade nya ledamoten Inge Carlsson välkommen, som presenterade sig.

§5 Ordföranden hälsade kvällens gäst, ordföranden i tekniska nämnden, Dan Ljungström välkommen.

§6 Dan Ljungström talade om vilka övergripande mål som tekniska nämnden har för närvarande:

1. Byte av uppvärmning i fastigheter till mer energisnålt.
2. Byte av belysning i fastigheter för att minska energiförbrukningen.
3. Trafiksäkerhet
4. Utveckla centrum
5. Effektivare arbetssätt. ex planfrågor

§7 Dan Ljungström berättade om vilka konkreta frågor som tekniska nämnden arbetar med för närvarande:

1. Tomtmark. I Mellangården är alla tomter sålda. Västra Hult är nästan alla tomter sålda. Himlabackarna blir nästa område med tomtmark
2. Utredning pågår om kommunens fastigheter för att ev. sälja sådant som ej behövs.
3. Norrgårdsskolans invigning den 14-15 november.
4. Arbete har utförts i Räddningsningstjänstens lokaler. Som bl.a. fått en ny utbildningslokal.
5. Tjustkulleprojektet
6. En ny skolidrottshall.
7. Bangårdsområdet. Netto har etablerat sig nu. Ett resecentrum ska byggas. En lekplats ska anläggas. En övergång ska byggas mellan Järnvägsg. och Bangårdsg. Det blir fler parkeringsplatser.
8. Skyltar ska sättas upp vid infarterna till Vetlanda om gratis parkering på Bangårdområdet.
9. Frågan om mer enkelriktning av trafiken och gågata i centrum.

§8 Dan Ljungström informerade om:

1. Nydalarondellen blir dyrare p.g.a det krävdes mer markarbeten än väntat.
2. Vandaliseringen har gått ner.
3. Planer på att lägga ner kompostgårdar
4. En landskapsarkitekt och en planarkitekt har anställts. En förvaltningsekonom ska anställas
5. Att den som söker enskilt boende lämnar in ansökan.
6. Synpunkt Vetlanda. Där man kan lämna synpunkter på kommunens service och tjänster på webbplats eller svarskort som är utskickat.

§9 Frågan om trafiken på Norrvägen och belysningen vid Blomsholm diskuterades.
Det är för hård trafik på Norrvägen och belysningen vid Blomsholm för dålig.
Frågan har varit uppe tidigare och kommundelsrådet vill att kommunen återkommer inom en månad med förslag till åtgärder och varför detta inte är tillfredställande.

§10 Frågan om urinering och nedskräpning utanför Pub Ladan diskuterades.
Problemet kvarstår. Rörelsebelysning önskas.
Frågan har varit uppe tidigare och kommundelsrådet vill att kommunen återkommer inom en månad med förslag till åtgärder och varför detta inte är tillfredställande.

§11 Frågan om VETABs planer om borttagande av trädgårdskompostgårdar diskuterades.
Kommunsdelsrådet tycker att trädgårdskompostgårdarna ska vara kvar. Kommundelsrådet protesterar å det skarpaste och menar att detta leder till piratsläng lite här och var och att det inte är ett ur natursynpunkt hållbart förslag.
Kommundelsrådet gör en massmedial framställning att VETAB inte får möjlighet att genomföra detta mot folkopinionen. Kommundelsrådet vill att kommunen återkommer med åtgärder för hur kompostgårdarna ska rustas upp för att bättre svara mot befolkningens krav.

§12 Frågan om alla kajor i Vetlanda centrum diskuterades.
Problemet med nedskräpning, där ofta matrester ingår gör att antalet kajor ökar.
Mindre nedskräpning och att inte skräpet får ligga, skulle minska antalet kajor.
Kommundelsrådet vill att kommunen återkommer med förklaring över sitt hittillsvarande handlande eller rättare sagt icke-handlande. Kommundelsrådet vill se kommunens plan för att denna olägenhet åtgärdas och tidsplanen för detta inom en månad.

§13 Frågan om Kommundelsrådet ska ha synpunkter på den politiska utvecklingen med tanke på det nya partiet Wetlandalistan.
Kommundelsrådet sa nej.

§14 Nästa möte
Nästa sammanträde blir den 23 februari 2009 kl.18,30. Johanna Donker kommer att bjudas in.
Kallelse kommer att skickas ut.

§15 Avslutning
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Anders Sturesson Sekr.

Justeras:

Jörgen Samuelsson


Lars-Olof Reinfeldt Ordf.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home