Sunday, January 13, 2008

Detaljplan Netto

Kommundelsrådet Vetlanda-Bäckseda lämnar följande synpunkter på lagda planförslag ;

Detaljplan för del av Mogärde 20:3, Fd Godsmagasinstomten, Vetlanda, Vetlanda Kommun.

Vi har tidigare påtalat att det råder en brist på dagligvaruhandel i centrala Vetlanda. Sett ur den synpunkten så ställer vi oss positiva till Nettos etablering.Däremot tycker vi att det är olämpligt att förlägga etableringen i närheten av Willys och Lidl.

Som vi framfört tidigare så hade det ur solidaritetssynpunkt varit bättre om affären hade etablerat sig väster om stadskärnan där det i dagens läge och tydligen framledes kommer att råda brist på livsmedelsbutiker. Handikappade, äldre och övriga med rörelsehinder kommer fortsättningsvis att få svårt med de nödvändiga inköpen.

Vi stöder Anders Wilandssons krav på en estetisk väl uppförd byggnad om den nu måste ligga på denna plats.

Vi är även oroade för busliv och nedskräpning i området. Staden har ju hittills inte klarat av denna uppgift på Delfintorget och utanför Pub Chaplin.

Vi har tidigare lämnat förslag och underlag på säkerhetsförbättringar till Gunnar Elmeke på tekniska kontoret.

Vi ser det som ett bra initiativ från Stina Granberg att nedanstående Trygghetsvandring kommer att genomföras. Är det någon från allmänheten som har synpunkter på detta så maila eller hör av er så tar vi upp detta på nästa möte.

Tekniska kontorets planavdelning kommer att arrangera en trygghetsvandring i samband med den fysiska planeringen av stationsområdet i Vetlanda. Arbetet sker i nära samarbete med bla folkhälsoplanerare Therese Rostedt och syftar till att i ett tidigt skede planera för en miljö som upplevs som trygg, trevlig, tillgänglig och säker.
Vi ser ger gärna att representanter för kommundelsrådet, är med när vi träffas och "vandrar" i området den 22 januari ca 16-19. Övriga deltagare är representanter från handikappråd, polisen, PRO, boende, affärsidkare, länstrafiken, dagbarnvårdare mfl.

Vidare kommer affären att vara belägen 4 meter från järnvägsspåret med transporter av farligt gods vilket kan vara en stor risk vid olyckor av detta slag. Ökad trafik är också något som medför påverkan på luft och buller för de boende i området. Det är således oerhört viktigt att det göres en grundlig genomgång av miljöpåverkan och olycksrisker p.g.a. trafiksituationen.

Lars-Olof Reinfeldt ordf.
Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

0 Comments:

Post a Comment

<< Home