Wednesday, December 19, 2007

En Budget Jul historia

Det närmar sig jul och i Kommunfullmäktige läste jag följande saga som exempel på att det är lite si och så med hur det tas budgetar. Undra på att ena månaden är det väldiga överskott som nästa månader kan vara svåra sparbeting.

God Jul;

En Kommundelsråds sagaDenna utspelar sig i Vetlanda Kommun under det turbulenta året anno 2007.

För att förstå vad ett kommundelsråd är krävs följande förtydliganden.

§ 1Kommundelsrådet har till uppgift att främja kontakten mellan kommunens förvaltning och de olika kommundelarna samt att framföra lokala synpunkter och önskemål.

K-rådet ska; avge yttranden i till rådet hänskjutna ärenden.
Med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sin kommundelsamt hos K-styrelsen och övriga organ göra de framställningarsom anses påkallade.

K-rådet sammanträder på dag och tid som rådet bestämmer. Rådet ska därutöver sammanträda om Ordföranden så finner nödvändigt eller minst hälften av ledamöter begär detta.

Vetlanda kommun har 9 kommundelsråd med 47 ordinarie 18 ersättare. Enligt utskick är det 5 vakanser.
Kommundelsråden är således den direkta länken till befolkningen vad gäller direkt- demokratin. Nu ska det tas budget för 2008 där det stipuleras 120 000:- (föregående år var det 60 000)Således en fördubbling.

Låt oss nu gå till botten och se hur denna siffra kommit fram.

Den störste budget ansvarige är Magnus Färghage, låt oss därför fråga honom till råds." Nej det är inte jag" svarar Magnus. Det är Kristina Odelberg som räknat fram dessa siffror. Fråga henne.

Kristina svarar;
Av ekonomisystemet framgår att Kdr t o m november i år förbrukat drygt140.000 kr och då återstår alltså december månads utbetalningar.
Mer sofistikerade bedömningar än så är inte gjorda.
Jag har inte gjort någon kalkyl på hur många ledamöter av de valda som kommer att närvara vid mötena,om det kommer att hållas färre eller fler möten 2008 än 2007 etc.

Jag räknar också med att arvodesreglementet kommer att vara oförändrat under nästa år. Presidiets bedömning med utgångspunkt i detta underlag är att 120.000 kr,dvs en fördubblad budget är lämpligt.

Frågan går då till Presidiets ledamöter en och en hur de har kommit fram till sina uträkningar. För att göra detta till en test på tillgängligheten att nå aktiva politiker så skickade jag mail till berörda parter.

Jag fick glädjande två snabba svar, och ett kom lite senare.

Hej Lars-Olof!
Det finns 8 kommundelsråd med 5 ordinarie ledamöter + 2 ersättare. Ett kommundelsråd har 7 ledamöter och 3 ersättare. Sammanlagt blir det 66 personer - som finns möjliga att besätta. I dagsläget finns det några vakanser.66 personer x 500:-- i arvode = 33.000:--. Arbetsgivaravgiften är ca 1.3 % = ca 11.000:--. Hur mycket reseersättningar som är aktuellt har jag inte beräknat - men säg att det handlar om ca 6.000:-- på ett år. Då blir det med 4 sammanträden per år ca 190.000:--.Tidigare år har det varit en "storsamling" med alla kommundelsråden i kommunen. Då har det varit möjligt att för respektive råd även hålla ett av de "ordinarie" sammanträdena i anslutning till den samlingen - med åtföljande något lägre totalkostnad.

Hej.
I Vetlanda kommun finns det i dag.43 ord.ledamöter i kommundelsråden.43 x 4 =172 x 500:-86.000:-kvar finns då kr. 34.000:-till annonserev. ersättare om någon har resor över 3 km.
På arvode utgår inga sociala avgifter eller förlorade inkomster.Flera kommundelsråd har inte i snitt 4 sammanträden per år, någon kan hafler om det är något extra under detta år 2007 har budget varit som tidigare 60.000:- per år. En budget är alltid gillade kostnader och ev. inkomster.

Hej!
Min uppfattning är att anslaget räcker till fyra sammanträden per år för respektive kommundelsråd. Det finns dessutom utrymme för något sammanträde därutöver om det finns särskilda skäl till detta,

Som synes så är det en stor differens på samtliga svar vilket leder tankarna till hela vår budget.

För att få en verklighet i arbetet måste hela kommunen ha en samstämmig syn på beräkningsgrunderna.

Det har hållits ett stormöte med alla kommundelsråden som K-styrelsen kallade till.

Enligt reglementet så är det Ordföranden i K-råd som kallar till möte och därmed skall inte detta möte belastas Kommundelsrådens budget.

Under 2007 har det inom kommundelsrådet varit en högre aktivitet, vilket enligt Kristna har medfört ökade kostnader. Dels har Detaljplaneförslagen duggat tätt men lägg därtill,att en viktig del är en fungerande närdemokrati.

Är det för stora missförhållanden inom kommunen så avspeglar det hur den politiska och kommunens förvaltningar sköter sitt uppdrag.

Parlamentariska kommitens förslag om begränsning av antalet möten strider inte bara mot gällade reglemente utan också mot en fungerande öppen demokrati.

Nu kommer min egen räkning och med anledning av stipulerade 4 möten per år så ser den ut som följer;
9 Kommundelsråd, 65 ledamöter ( 60 av dessa är tillsatta )47 ordinarie á 500:- = 2350013 ersättare á 375:- = 4875283755 ersättare till 1875 ger 30250:- * 4 = 121 000:-På detta ska läggas sociala avgifter enligt Göran Ivarsson på 13 % , resor ca: 6000:-.Detta ger sammantaget 142 730 :-

Med en uppmaning till Kommunstyrelsen att hörsamma och snabbt åtgärda de missförhållanden som Kommundelsråden framför enligt § 1 finns det enligt min mening en möjlighet att komma ner till föreslagna budgetram.

Jag yrkar därför bifall till lagda förslag och God Jul.

Lars-Olof Reinfeldt

0 Comments:

Post a Comment

<< Home