Sunday, October 25, 2009

Kommundelsrådens framtid

Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

Svar angående Kommundelsrådens framtid.

Människornas vardag styr i grunden förutsättningen för ett fungerande
samhälle.
Basen för samhällets överlevnad, är förmågan hos makthavarna att vara
lyhörda och flexibla för de väsentliga
synpunkter som får befolkningen att må bra.
Möjligheten att påverka och känna delaktighet i det samhälle vi lever i,
avgör möjligheten för de folkvalda att få fortsatt förtroende vid nästa val.

Det känns bra att frågan om vilka kanaler och hur direktdemokratin ska få en
central roll i Vetlanda är uppe till diskussion.
Det stärker känslan av att det finns en möjlighet till ständiga
förbättringar inom detta område.

Ansvar och initiativ från de förtroendevalda som är satta att styra
utvecklingen i Kommundelsråden, är avgörande för Kommundelsrådens möjlighet
att fånga upp vardagsmänniskans jordnära synpunkter.
Ett system där Kommundelsråden är decentraliserade ut i kommunens alla delar
skapar förutsättningar för en bredd i direktdemokratin.

I § 1 i reglemente för Kommundelsråden står det bla. att Kommundelsråden ska
med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sin kommundel samt hos
kommunstyrelsen och kommunens övriga organ göra de framställningar som anses
påkallade.

Det är således upp till var och en ledamot i Kommundelsrådet att leva upp
till gällande bestämmelse. Därför finns det redan ett system som tillvaratar
vårt samhälles krav på en fungerande direktdemokrati från grunden.

De synpunkter som är viktiga för våra medborgare ska inte fångas upp i
påhittade skendemokratiska nätverk där syftet är att vara någon slags
bufferthjälp för de som sitter på makten.
De brister som nuvarande system brottas med är dålig initiativkraft från en
del ledamöter i Kommundelsråden och den nonchallans som kommunens organ
visar för de påkallade framställningar som kommundelsråden i enlighet med
reglementet framför från de människor som givit oss detta förtroendeuppdrag.

Därför är svaret från Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd att kommunen förfogar
över ett organisatoriskt väl utbyggt system i nuvarande form och det är upp
till varje Kommundelsråd att leva upp till sitt uppdrag.

Lars-Olof Reinfeldt Ordf.
Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

0 Comments:

Post a Comment

<< Home