Sunday, July 02, 2006

Kommunallagen och delegering

Brumme,s överklagande till länsrätten.

I 9§ Kommunallagen står det att fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen främst

1. mål och riktlinjer för verksamheten,
3. nämndernas organisation och verksamhetsformer.

Vad gäller BU,s beslut att lägga ut en del av förskoleverksamheten på entreprenad är detta nog ett Paragraf 9 fall, såvida inte det finns ett delegeringsbeslut från fullmäktige till BU.
Enklast vore för fullmäktige att presentera detta eller så får det bli så att beslutet om entreprenad får tas upp i fullmäktige för prövning.

Med den anstormningen av utökad barnomsorg ter sig entreprenad av verksamheten som en anpassning till gällande tider och en sund utveckling av kommunal verksamhet.

Brumme och andra reaktionära krafter har svårt att möta tidens krav på en mer flexibel och kvalitativt kostnadseffektiv kommunal verksamhet.

Jag tror att det finns många duktiga förskolelärare och barnskötare med stor initiativrikedom, som skulle kunna ge Vetlandas barn en stimulerande och bra pedagogisk tillvaro i egen regi med stöd från kommunen.

Lars-Olof Reinfeldt (m)
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home